Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до Ставок державного мита

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 22 листопада 1989 р. N 410-р
                Київ
 
 
   Довести до відома міністерств і відомств УРСР, облвиконкомів,
Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що Рада Міністрів
СРСР постановою від 25 жовтня 1989 р. N 894 внесла до Ставок
державного мита, затверджених  постановою Ради міністрів СРСР
від 29 червня 1979 р. N 648 "Про ставки державного мита" -
ЗП СРСР,  1979 р., N 20, ст. 122; 1984 р., N 6, ст. 32
(розпорядження Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1979 р. N 497),
зміни, виклавши пункти 1, 3 і 4 у такій редакції:
 
   "1. із заяв і скарг, що подаються до суду, та за видачу судом
копій документів:
 
а) із позовних заяв при ціні позову:
 
  до 100 карбованців         5 карбованців
 
  понад 100 до 500 карбованців    6 процентів ціни позову
 
  понад 500 карбованців        8 процентів ціни позову
  до 1000 карбованців
 
  понад 1000 карбованців       10 процентів ціни позову
 
б) із позовних заяв по спорах     мито визначається
  колгоспів і міжколгоспних      за ціною позову
  організацій з державними,      відповідно до
  кооперативними та іншими      підпункту "а"
  громадськими підприємствами,
  організаціями і установами,
  а також між собою
 
в) із позовних заяв про розірвання   30 карбованців
  шлюбу
 
  із позовних заяв про розірвання   50 карбованців
  повторного шлюбу
 
  у разі поділу майна при       мито визначається
  розірванні шлюбу          за ціною позову
                    відповідно
                    до підпункту "а"
 
г) із позовних заяв про розірвання   5 карбованців
  шлюбу з особами, визнаними
  в установленому порядку безвісно
  відсутніми або недієздатними
  внаслідок душевної хвороби або
  недоумства, чи з особами,
  засудженими до позбавлення волі
  на строк не менше трьох років
 
д) із позовних заяв про зміну або   10 карбованців
  розірвання договору найму жилих
  приміщень, про продовження строку
  прийняття спадщини, про звільнення
  майна від арешту та з інших
  позовних заяв немайнового
  характеру (або таких,
  що не підлягають оцінці)
 
є) із заяв (скарг) у справах окремого 10 карбованців
  провадження
 
ж) із позовних заяв по         25 карбованців
  переддоговірних спорах колгоспів і
  міжколгоспних організацій з
  державними, кооперативними та
  іншими громадськими
  підприємствами, а також між собою
 
з) із касаційних скарг на рішення   50 процентів ставки,
  судів                що підлягає оплаті
                    при поданні позовної
                    заяви (заяви у
                    справах окремого
                    провадження),
                    а по майнових
                    спорах - ставки,
                    вирахуваної виходячи
                    з оспорюваної суми
 
і) за повторну видачу копії судового  3 карбованці і,
  рішення, вироку, ухвали та іншої  крім того,
  постанови суду           60 копійок за кожну
                    виготовлену сторінку
 
   3. За нотаріальні дії, вчинювані нотаріальними конторами і
виконавчими комітетами районних, міських, селищних і сільських Рад
народних депутатів:
 
а) за посвідчення договорів,      50 карбованців
  пов'язаних з наданням у
  безстрокове користування земельних
  ділянок під будівництво жилих
  будинків
 
б) за посвідчення договорів
  відчуження жилих будинків:
 
   дітям, одному з подружжя,     3 проценти суми
   батькам              договору, але не менше
                    30 карбованців
 
   іншим громадянам         10 процентів суми
                    договору, але не менше
                    100 карбованців
 
в) за посвідчення договорів дарування
  автомобілів і мотоциклів:
 
   дітям, одному з подружжя,     3 проценти, виходячи
   батькам              з дійсної вартості
                    автомобіля, мотоцикла
 
   іншим громадянам         7 процентів, виходячи
                    з дійсної вартості
                    автомобіля, мотоцикла
 
г) за посвідчення інших договорів,   5 процентів суми
  що підлягають оцінці        договору, але не менше
                    10 карбованців
 
д) за посвідчення договорів поділу   10 карбованців
  майна, договорів поруки та інших
  угод, що не підлягають оцінці
 
є) за посвідчення заповітів      10 карбованців
 
ж) за видачу свідоцтв про право
  на спадщину на суму:
 
   до 100 карбованців        2 карбованці
 
   понад 100 до 300 карбованців   5 карбованців
 
   понад 300 до 500 карбованців   10 карбованців
 
   понад 500 до 1000 карбованців   3 проценти суми спадщини
 
   понад 1000 карбованців:
 
    спадкоємцям першої черги:
 
     одному з подружжя, батькам  3 проценти суми спадщини
 
     повнолітнім дітям      5 процентів суми спадщини
 
     спадкоємцям другої черги   10 процентів суми спадщини
 
     іншим спадкоємцям      20 процентів суми спадщини
 
з) за видачу подружжю свідоцтва    5 карбованців
  про право власності на частку
  в спільному майні, нажитому за час
  шлюбу
 
і) за посвідчення довіреностей
  на право користування і
  розпорядження майном та
  здійснення кредитних операцій:
 
   дітям, одному з подружжя,     5 карбованців
   батькам
 
   іншим громадянам         15 карбованців
 
к) за посвідчення довіреностей
  на право користування і
  розпорядження
  автомототранспортними засобами:
 
   дітям, одному з подружжя,     15 карбованців
   батькам
 
   іншим громадянам         50 карбованців
 
л) за посвідчення інших довіреностей  2 карбованці
 
м) за вжиття заходів до охорони    25 карбованців
  спадкового майна
 
н) за вчинення морського протесту   50 карбованців
 
о) за засвідчення вірності перекладу  5 карбованців
  документа з однієї мови на іншу
  (за сторінку)
 
п) за вчинення виконавчих написів   2 проценти суми,
                    що стягується, але не
                    менше 50 копійок
 
р) за засвідчення вірності копій    1 карбованець
  документів та виписок з них
  (із сторінки), за засвідчення
  справжності підпису на документах,
  в тому числі справжності підпису
  перекладача (за кожний документ)
 
с) за передачу заяв громадян,     5 карбованців
  державних установ, підприємств
  і організацій, колгоспів, інших
  кооперативних та інших
  громадських організацій іншим
  громадянам, державним установам,
  підприємствам і організаціям,
  колгоспам, іншим кооперативним та
  іншим громадським організаціям та
  вчинення інших нотаріальних дій,
  крім зазначених у підпунктах
  "а" - "р" цього пункту
 
т) за видачу дублікатів нотаріально  3 карбованці
  посвідчених документів
 
 
Примітка. За  нотаріальні  дії,  вчинювані  поза  приміщенням
     нотаріальної контори, мито стягується у  подвійному
     розмірі і, крім того, повинні бути оплачені фактично
     проведені витрати, пов'язані з виїздом для вчинення цих
     дій.
 
   4. За вчинення актів громадянського стану:
 
а) за реєстрацію шлюбу         15 карбованців
 
б) за реєстрацію розірвання шлюбу:
 
  за взаємною згодою подружжя, яке  100 карбованців
  не має неповнолітніх дітей
 
  на підставі рішення суду, якщо   від 100 до 200 карбованців
  обоє з подружжя перебувають     (з одного або обох
  у першому шлюбі           з подружжя)
 
  на підставі рішення суду, якщо   від 200 до 300 карбованців
  один з подружжя перебуває      (з одного або обох
  у повторному шлюбі         з подружжя)
 
  з особами, визнаними        5 карбованців
  в установленому порядку безвісно
  відсутніми або недієздатними
  внаслідок душевної хвороби або
  недоумства, чи з особами,
  засудженими за здійснення злочину
  до позбавлення волі на строк
  не менше трьох років
 
в) за реєстрацію зміни прізвища,    50 карбованців
  імені та по батькові
 
г) за видачу свідоцтв у зв'язку    3 карбованці
  зі зміною, доповненням,
  виправленням і поновленням
  записів про народження, шлюб,
  розірвання шлюбу та про смерть
 
д) за видачу повторних свідоцтв    5 карбованців"
  про реєстрацію актів
  громадянського стану
 
 
     Голова
  Ради Міністрів УРСР                   В.МАСОЛ
 
  Інд. 18

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка