Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Державний план економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 7 грудня 1989 р. N 310
                Київ
 
        Про Державний план економічного і
        соціального розвитку Української РСР
              на 1990 рік
 
 
   Верховна Рада Української РСР Постановою від 1 грудня 1989 р.
затвердила Державний план економічного і соціального розвитку
Української РСР на 1990 рік ( 8465-11 ), який є програмою дій щодо
реалізації рішень, прийнятих З'їздом народних депутатів СРСР і
наступними сесіями Верховної Ради СРСР.
 
   Найважливішими цілями й пріоритетами на 1990 рік Верховна
Рада Української РСР визначила:
 
   неухильне проведення в життя заходів  щодо  стабілізації
економічного становища республіки, впорядкування грошового обігу і
оздоровлення фінансів;
 
   поліпшення стану справ на споживчому  ринку  на  основі
нарощування  виробництва  продовольства,  промислових  товарів
народного споживання і розширення сфери послуг;
 
   зміцнення матеріально-технічної  бази  соціально-культурної
сфери, розширення житлового будівництва;
 
   посилення соціальної захищеності громадян з відносно низькими
доходами, особливо пенсіонерів та інвалідів;
 
   прискорення науково-технічного прогресу, дальше поліпшення
структури  суспільного  виробництва,  посилення  соціальної
спрямованості в розвитку базових галузей промисловості;
 
   підвищення ефективності виробництва, передусім за рахунок
повсюдної  економії  і  раціонального  використання  всіх
народногосподарських ресурсів;
 
   вжиття дійових заходів до поліпшення екологічної обстановки в
республіці.
 
   Виходячи з цього, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР
від 14 листопада 1989 р. N 970 "Про Державний план економічного і
соціального розвитку  СРСР  на  1990  рік"  Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Взяти до неухильного виконання затверджений Верховною
Радою Української РСР Державний план економічного і соціального
розвитку Української РСР на 1990 рік ( 8465-11 ).
 
   Затвердити державне замовлення, ліміти, а також  основні
показники економічного і соціального розвитку республіки, що
додаються.
 
   2. Зобов'язати міністерства і відомства УРСР, облвиконкоми,
Київський і Севастопольський міськвиконкоми здійснити заходи щодо
забезпечення виконання Державного плану економічного і соціального
розвитку Української РСР на 1990 рік, керуючись рішеннями З'їзду
народних депутатів СРСР і Верховної Ради СРСР, Верховної Ради
Української РСР про пріоритетність розвитку соціальної сфери та
підвищення рівня життя народу, неухильне проведення в життя
радикальної економічної реформи, переведення територій на нові
умови господарювання на основі самоврядування й самофінансування,
вдосконалення управління в усіх ланках народного господарства і
всебічне зміцнення дисципліни, розширення масштабів застосування
прогресивних методів організації праці при поєднанні різних форм
соціалістичної власності.
 
   З цією метою зосередити зусилля й кошти на розв'язанні таких
головних завдань:
 
   а) поліпшення постачання населення продовольством на основі
глибокої  перебудови  соціалістичних  виробничих  відносин  у
сільському господарстві відповідно до вимог сучасної аграрної
політики, зміцнення матеріальної бази агропромислового комплексу
та прискорення соціальної перебудови села;
 
   б) забезпечення  значного нарощування виробництва товарів
народного споживання, розширення їх асортименту, послідовного
усунення  дефіциту  товарів  першої  необхідності за рахунок
максимального використання можливостей усіх галузей і регіонів,
збільшення внеску в цю роботу підприємств оборонної промисловості,
важкої та будівельної індустрії;
 
   в) дальший  розвиток  житлового  будівництва,  насамперед
кооперативного,  індивідуального і за рахунок власних коштів
об'єднань і підприємств, мережі закладів народної освіти, охорони
здоров'я та культури;
 
   г) підвищення рівня охорони здоров'я населення й поліпшення
постачання його лікарськими препаратами на основі раціонального
освоєння  ресурсів,  що виділяються на ці цілі, вишукування
додаткових коштів для розширення мережі лікарень і поліклінік,
нарощування потужностей підприємств по випуску сучасних лікарських
препаратів і медичної техніки;
 
   д) здійснення комплексу невідкладних заходів щодо зміцнення
грошового обігу, і насамперед за рахунок збільшення обсягів
виробництва й продажу товарів народного споживання та надання
платних послуг населенню, а також державного регулювання зростання
грошових доходів і контролю за цінами; оздоровлення фінансів,
недопущення зростання бюджетного дефіциту;
 
   є) перебудова управління економікою і соціальною сферою в
республіці й регіонах, спрямована  на  створення  умов  для
забезпечення на місцях найповнішого задоволення матеріальних і
духовних потреб народу, комплексне й ефективне  використання
науково-технічного  та  інтелектуального потенціалу, бережливе
природокористування, здійснення ресурсозберігаючої політики;
 
   ж) прискорення введення в дію виробничих потужностей та
об'єктів,  підвищення  ефективності  використання  капітальних
вкладень  і  зниження  наднормативного  обсягу  незавершеного
будівництва, вдосконалення з цією метою управління інвестиційним
комплексом і господарського механізму в будівництві;
 
   з) реалізація програми конверсії оборонної промисловості,
використання вивільнюваних потужностей і ресурсів для забезпечення
сучасним устаткуванням переробної промисловості агропромислового
комплексу,  легкої  промисловості,  торгівлі  й  громадського
харчування,  нарощування  виробництва  високоякісних  товарів
народного споживання, активне застосування в цивільних галузях
наявних і розроблюваних в оборонному комплексі технологій;
 
   і) підвищення результативності фундаментальних і прикладних
досліджень  в усіх галузях наукових знань, і насамперед на
проривних напрямах науково-технічного  прогресу;  випереджаюче
зростання  випуску  виробів електроніки, засобів інформатики,
впровадження біотехнології та інших прогресивних технологічних
процесів.
 
     ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
 
         а) підвищення рівня життя народу
 
   3. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР:
 
   1) Відповідно до постанови Верховної Ради СРСР від 31 жовтня
1989 р. вирішила забезпечити в 1990 році виділення з державного
бюджету  та  інших джерел 13,4 млрд. крб. на здійснення в
централізованому порядку заходів щодо підвищення рівня життя
народу.
 
   Вирішила продовжити погашення державних внутрішніх позик у
сумі 1,6 млрд. карбованців.
 
   2) Зобов'язала Державний комітет СРСР по праці і соціальних
питаннях розробити й подати до Ради Міністрів СРСР у I кварталі
1990 р.:
 
   разом з ВЦРПС, Радами  Міністрів  союзних  республік  і
заінтересованими  міністерствами  і  відомствами  СРСР проект
Державної програми по поліпшенню становища жінок у СРСР, включаючи
питання сім'ї, материнства і дитинства, охорони жіночої праці й
здоров'я,  полегшення  домашнього  господарства  і  побуту,
передбачивши в ній, зокрема, заходи щодо істотного скорочення
масштабів застосування жіночої праці на роботах з фізично важкими
і шкідливими виробничими умовами;
 
   разом з ВЦРПС, Держпланом СРСР і Радами Міністрів союзних
республік проект  Державної  програми  зайнятості  населення,
передбачивши в ній вирішення питань професійної підготовки та
перепідготовки вивільнюваних працівників, повнішого залучення до
суспільного виробництва населення регіонів з надлишком трудових
ресурсів, дальшого поліпшення умов праці працюючих на виробництві,
а також створення спеціального фонду професійної орієнтації і
допомоги незайнятому населенню.
 
   3) Виходячи з необхідності забезпечення якісно нових підходів
до соціального планування зобов'язала Державний комітет СРСР по
праці і соціальних питаннях і Державний комітет СРСР по статистиці
разом з Радами Міністрів союзних республік завершити в першому
півріччі 1990 р. розробку мінімальних споживчих бюджетів стосовно
до  різних соціально-демографічних груп населення і регіонів
країни.
 
   Держплану УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам використовувати ці соціальні характеристики у
практиці планування, починаючи з розробки проекту Державного плану
економічного і  соціального розвитку УРСР на 1991-1995 роки.
Державному комітетові УРСР по статистиці забезпечити в 1990 році
публікацію інформації з указаних питань.
 
   4) Зобов'язала Державний комітет СРСР по народній освіті
разом з Держпланом СРСР і Радами Міністрів союзних республік:
 
   виходячи із завдання повного задоволення потреб населення в
дошкільних закладах, розробити і подати до Ради Міністрів СРСР до
1 квітня 1990 р. проект програми розвитку в тринадцятій п'ятирічці
мережі цих закладів. Розроблювана програма повинна враховувати
національні особливості та традиції населення в регіонах країни, а
також здійснювані зараз соціальні заходи, зокрема по збільшенню
тривалості відпустки по догляду за дитиною до трьох років, у тому
числі оплачуваної - до півтора року, по організації дитячих садків
і ясел вдома, розширенню мережі постійних і сезонних дошкільних
закладів за рахунок не тільки нового будівництва, а й використання
вже існуючих будинків іншого призначення;
 
   з метою підвищення наукового рівня планового обгрунтування
розвитку системи народної освіти країни в тринадцятій п'ятирічці
прискорити завершення розробки основних нормативів, що визначають
оптимальний  рівень  забезпеченості  закладів народної освіти
відповідною матеріально-технічною базою, в тому числі необхідною
для комп'ютеризації навчального процесу;
 
   підготувати і  внести до Ради Міністрів СРСР у першому
півріччі 1990  р.  пропозиції  про  введення  в  початковій
загальноосвітній школі третього уроку фізкультури на тиждень,
включаючи питання про додаткове фінансове і кадрове забезпечення
та розвиток матеріально-технічної бази.
 
     б) поліпшення продовольчого постачання населення
 
   4. Вважати  найважливішими завданнями Держагропрому УРСР,
облвиконкомів реалізацію заходів  щодо  істотного  поліпшення
продовольчого  забезпечення  населення  на  основі підвищення
ефективності сільського господарства і переробної промисловості,
максимального використання наявного виробничого потенціалу та
внутрішніх резервів, дальшого розвитку матеріально-технічної бази
по переробці й зберіганню сільськогосподарської продукції, а також
виконання  програми  соціальної  перебудови  села,  схваленої
березневим (1989 р.) Пленумом ЦК КПРС. Всемірно сприяти зростанню
виробництва  сільськогосподарської  продукції  в  колгоспах,
радгоспах,  організаціях  орендарів,  кооперативах, селянських
господарствах і особистих підсобних господарствах громадян.
 
   Держагропрому УРСР,  Міністерству  хлібопродуктів  УРСР,
Укоопспілці,  облвиконкомам,  Київському  і  Севастопольському
міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР, підприємства
яких  виробляють  продовольчі  товари, забезпечити виробництво
в 1990 році продовольчих товарів у обсязі 34,8 млрд. крб. у
роздрібних цінах, у тому числі по областях, містах Києву і
Севастополю згідно з додатком N 1. Вважати ці обсяги мінімально
необхідними для поліпшення постачання населення.
 
   5. Держплану УРСР довести до облвиконкомів, міністерств і
відомств УРСР державне замовлення на поставку продовольства і
сільськогосподарської   сировини  до  загальносоюзного  та
республіканського фондів.
 
   Облвиконкомам довести  до  райвиконкомів,   підвідомчих
заготівельних  організацій, агрокомбінатів, агрофірм та інших
агропромислових формувань  державне  замовлення  на  поставку
продовольства і сільськогосподарської сировини до загальносоюзного
і  республіканського  фондів  на  1990  рік  з  урахуванням
внутріобласних потреб.
 
   Враховуючи, що  в  перехідний  період  освоєння  нового
економічного механізму господарювання повинні використовуватися
різні форми залучення продукції до централізованих фондів, зокрема
державне замовлення, облвиконкомам доручити райвиконкомам довести
до колгоспів, радгоспів та інших сільськогосподарських підприємств
контрольні обсяги закупівлі сільськогосподарської продукції і
сировини  як основу для укладання договорів контрактації на
поставку їх державі. При цьому повинно братися до уваги те, що
стимулювання  поставок  господарствами  продукції фінансовими,
матеріально-технічними ресурсами та різного виду послугами повинно
здійснюватися за умови укладання договорів на виконання державного
замовлення.
 
   6. З метою збільшення обсягів виробництва і закупівлі м'яса
та молока, стабілізації постачання ними населення та підвищення
ролі й відповідальності громадського сектора в цій важливій справі
встановити облвиконкомам завдання по державних закупівлях худоби,
птиці та молока, що додаються.
 
   Облвиконкомам довести вказані завдання до  райвиконкомів,
агропромислових  формувань,  колгоспів,  радгоспів  та  інших
сільськогосподарських підприємств.
 
   7. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР:
 
   1) З метою дальшого розвитку зернового виробництва в країні
доручила Державній комісії Ради Міністрів СРСР по продовольству і
закупівлях, Держплану СРСР, Академії наук СРСР і ВАСГНІЛу разом з
Радами   Міністрів   союзних  республік,  заінтересованими
міністерствами і відомствами СРСР розробити і  подати  Раді
Міністрів СРСР до 1 липня 1990 р. загальносоюзну програму на
1991-1995 роки по нарощуванню виробництва зерна і раціональному
його використанню, передбачивши в ній заходи щодо вироблення й
освоєння ефективного економічного механізму, спрямованого  на
підвищення  заінтересованості  колгоспів  і  радгоспів, інших
господарств у нарощуванні хлібних ресурсів на основі використання
досягнень науково-технічного прогресу, розвитку нових виробничих
відносин на селі.
 
   2) Зберегла на 1990 рік порядок продажу цукру за пільговою
ціною     колгоспам,     радгоспам     та    іншим
господарствам-бурякоздавальникам за цукрові буряки, які  вони
продають державі, що діяв у 1986-1989 роках, а також розміри і
порядок сплати цукровими заводами цим господарствам коштів для
виплати колгоспникам і робітникам радгоспів. Поширила вказаний
порядок продажу цукру  на  орендні  колективи  і  селянські
господарства. Продаж цукру здійснюватиметься за рахунок ринкових
фондів бурякосіючих союзних республік.
 
   8. Держпостачу УРСР, міністерствам  і  відомствам  УРСР,
підприємства яких використовують олію, цукор, крохмаль та інші
види харчової  сировини  для  випуску  продукції  технічного
призначення, розробити і здійснити заходи щодо скорочення витрати
цієї сировини на нехарчові цілі.
 
   9. Рада Міністрів УРСР відмічає, що спрямовувані на розвиток
переробних галузей агропромислового комплексу капітальні вкладення
освоюються незадовільно, а завдання по введенню в дію виробничих
потужностей, встановлені постановами ЦК Компартії України і Ради
Міністрів  УРСР  від  29  січня  1986 р. N 21 ( 21-86-п ) і
від 26 січня 1988 р. N 27, істотно недовиконуються, внаслідок чого
народне  господарство  продовжує  нести  великі   втрати
сільськогосподарської сировини.
 
   Особливо незадовільний  стан  справ  з  введенням у дію
потужностей по переробці  сільськогосподарської  продукції  у
Ворошиловградській, Запорізькій, Київській, Кримській, Одеській,
Харківській областях та місті Києві.
 
   Держагропрому УРСР,  Міністерству   будівництва   УРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам,
ураховуючи зниження обсягів виробничого будівництва і вивільнення
у зв'язку з цим потужностей підрядних організацій, забезпечити
прискорення   спорудження   об'єктів   по    переробці
сільськогосподарської продукції та введення в дію в 1990 році
виробничих потужностей за рахунок  державних  централізованих
капітальних вкладень і коштів фондів підприємств і організацій в
обсягах згідно з додатком N 2, звернувши особливу увагу на
введення  в  експлуатацію об'єктів, укомплектованих імпортним
устаткуванням.
 
   10. Взяти до відома, що Верховна Рада Української  РСР
запропонувала  облвиконкомам,  Київському  і Севастопольському
міськвиконкомам  використати  для  розвитку  агропромислового
комплексу до 10 процентів виділених промисловим підприємствам і
будівельним організаціям державних централізованих капітальних
вкладень  на  виробниче  будівництво  та  пов'язаних з ними
матеріальних ресурсів і лімітів підрядних робіт.
 
   11. З урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради СРСР і
постійних  комісій  її палат по проекту плану на 1990 рік
рекомендувати міністерствам і відомствам УРСР,  облвиконкомам
передбачати  в  планах  економічного  і соціального розвитку
на 1990 рік виділення окремим рядком показників по газифікації та
електрифікації села з відповідними капітальними вкладеннями і
матеріальними ресурсами.
 
   12. Держагропрому УРСР,  Південному  відділенню  ВАСГНІЛ,
облвиконкомам з участю заінтересованих міністерств і відомств
розробити і починаючи з 1990 року вжити заходів до збільшення
масштабів   впровадження   біологічних   методів   захисту
сільськогосподарських культур від шкідників, хвороб і бур'янів, з
тим щоб у тринадцятій п'ятирічці звести до мінімуму застосування
для цих цілей екологічно шкідливих хімічних засобів.
 
      в) нарощування виробництва непродовольчих
     товарів народного споживання і надання платних
             послуг населенню
 
   13. З  метою  найшвидшої  стабілізації  споживчого ринку
міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів:
 
   забезпечити в  1990  році  випуск непродовольчих товарів
народного споживання в обсязі не менш як на 44,8 млрд. крб. у
роздрібних  цінах,  з  них  товарів легкої промисловості -
на 14,8 млрд. карбованців. Вжити заходів до повного розміщення
затверджених Верховною Радою Української РСР обсягів виробництва
товарів народного споживання на промислових підприємствах  і
своєчасного  укладання договорів на поставку їх у торгівлю.
Звернути особливу увагу на безумовне виконання державних замовлень
для забезпечення загальносоюзних потреб і міжреспубліканських
поставок;
 
   всемірно сприяти розвитку виробничої кооперації промислових
підприємств  з  колгоспами,  радгоспами  і  міжгосподарськими
підприємствами для організації на селі  виробництва  товарів
народного  споживання,  а  також  необхідних  для  цього
напівфабрикатів, комплектуючих виробів, вузлів і деталей.
 
   14. Міністерству легкої промисловості УРСР, Держагропрому
УРСР, міністерствам і відомствам УРСР вжити заходів до збільшення
виробництва і зниження напруження  на  ринку  щодо  товарів
повсякденного попиту, і в першу чергу миючих засобів, зубної
пасти, шкільної форми, зошитів, жіночих  колготок,  застібок
"блискавка", електроутюгів, тютюнових виробів та інших дефіцитних
товарів.
 
   15. Міністерству легкої промисловості УРСР,  Міністерству
місцевої промисловості УРСР, іншим міністерствам і відомствам
УРСР,  облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам:
 
   вжити заходів до значного збільшення випуску товарів легкої
промисловості, розширення їх асортименту й підвищення якості:
 
   забезпечити збільшення випуску виробів художніх промислів,
музичних   інструментів,  іграшок,  сувенірів,  а  також
господарсько-побутових товарів.
 
   Міністерству легкої промисловості УРСР при доведенні  до
підвідомчих підприємств і об'єднань державного замовлення на
поставку товарів для дітей та осіб старшого віку передбачити в
тому числі випуск і поставку товарів за соціально низькими цінами,
попередньо погоджені з Міністерством торгівлі УРСР, а також
необхідних для цього тканин, фурнітури та інших матеріалів.
Міністерству торгівлі УРСР, Укоопспілці, облвиконкомам, Київському
і Севастопольському міськвиконкомам визначити порядок реалізації
цих товарів, який гарантує їх продаж відповідним групам населення.
 
   16. Міністерству легкої промисловості УРСР, Держагропрому
УРСР, облвиконкомам вжити додаткових заходів до раціонального
використання хутряної сировини як у державному,  так  і  в
кооперативному секторах, звернувши особливу увагу на першочергову
поставку цієї сировини спеціалізованим  підприємствам  легкої
промисловості.
 
   17. Звернути увагу Міністерства легкої промисловості УРСР,
Міністерства будівництва УРСР, інших міністерств і відомств УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів на
необхідність вжиття рішучих заходів до прискорення технічного
переозброєння підприємств легкої промисловості й забезпечення
безумовного виконання завдань по введенню в дію  виробничих
потужностей, і в першу чергу підприємств, на яких здійснюється
переоснащення на базі імпортного устаткування, і підприємств,
включених до переліку будов, на яких створюються потужності за
державним замовленням.
 
   18. Держплану УРСР з метою досягнення в 1990 році загального
обсягу реалізації платних послуг населенню по республіці в розмірі
9,9 млрд. крб., необхідного для збалансування грошових доходів і
витрат  населення, сформувати державне замовлення по платних
послугах (крім пасажирських перевезень, здійснюваних транспортом
загального користування Міністерства шляхів СРСР, Міністерства
морського флоту СРСР і Міністерства цивільної авіації СРСР, а
також  послуг  зв'язку, що надаються підприємствами союзного
підпорядкування Міністерства зв'язку СРСР) і довести його до
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів.
 
   Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам
довести державне замовлення по  платних  послугах  до  всіх
підприємств і організацій, розташованих на території республіки, в
тому числі союзного підпорядкування за погодженням з відповідними
міністерствами і відомствами СРСР (за винятком підприємств і
організацій Міністерства оборони СРСР,  Міністерства  атомної
енергетики і промисловості СРСР і Комітету державної безпеки СРСР,
яким обсяги платних послуг встановлюються цими міністерствами і
Комітетом за погодженням з Держпланом СРСР). Повідомити завдання,
встановлені підприємствам і організаціям союзного підпорядкування
по обсягах платних послуг, відповідним міністерствам і відомствам
СРСР для вжиття заходів до їх виконання.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР разом з Держпланом УРСР,
Держпостачем УРСР, облвиконкомами, Київським і Севастопольським
міськвиконкомами  забезпечити  збалансованість  встановленого
підприємствам і організаціям державного замовлення по обсягах
реалізації платних послуг населенню з  матеріально-технічними
ресурсами, що розподіляються централізовано, а також придбаються у
порядку оптової торгівлі й за прямими зв'язками, з урахуванням
повнішого використання місцевих джерел.
 
   19. Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, міністерствам
і відомствам УРСР активізувати роботу по переведенню підприємств і
організацій  сфери  послуг  на  нові форми господарювання з
використанням договірних, орендних і підрядних відносин і на цій
основі забезпечити:
 
   розвиток, особливо в сільській місцевості, кооперативної та
індивідуальної трудової  діяльності  в  сфері  обслуговування
населення, створення, зокрема, невеликих підприємств;
 
   активне налагодження  контактів з іноземними фірмами для
організації спільних підприємств по наданню послуг населенню, і
насамперед у галузі туризму й відпочинку, готельного господарства,
пасажирських перевезень, ремонту транспортних засобів.
 
   20. Відмітити, що виконкоми місцевих Рад народних депутатів
не  вживають  належних  заходів  до обмеження реалізації по
безготівковому розрахунку  та  за  готівку  підприємствам  і
організаціям товарів, призначених для продажу населенню, що в
умовах їх дефіциту ще більше дестабілізує споживчий ринок.
 
   Установити на 1990 рік ліміт товарів народного споживання для
продажу  з роздрібної торгівлі підприємствам, організаціям і
установам  у  порядку дрібного опту в розмірі 3,3 млрд. крб.
(з розподілом по областях, містах Києву і Севастополю Держпланом
УРСР) і зобов'язати облвиконкоми, Київський і Севастопольський
міськвиконкоми,  Міністерство  торгівлі  УРСР  і  Укоопспілку
забезпечити безумовне додержання цього ліміту.
 
   21. Облвиконкомам  при  розподілі  ринкових  фондів  між
підприємствами  державної  торгівлі  і  споживчої  кооперації
забезпечити створення сільському населенню умов для придбання
товарів  переважно  за  місцем проживання в підприємствах і
організаціях споживчої кооперації.
 
         г) розвиток матеріальної бази
          соціально-культурної сфери
 
   22. Облвиконкомам,   Київському   і   Севастопольському
міськвиконкомам,  міністерствам  і відомствам УРСР, керуючись
постановою Верховної Ради Української РСР про Державний план
економічного і соціального розвитку Української РСР на 1990 рік
( 8465-11 ), вжити заходів до забезпечення введення в експлуатацію
(за   рахунок   усіх   джерел   фінансування)   об'єктів
соціально-культурної сфери в таких обсягах:
 
   жилих будинків         загальною площею
                   21743 тис. кв. м
 
   дитячих дошкільних закладів   на 84,1 тис. місць
 
   загальноосвітніх шкіл      на 214,2 тис. місць
 
   шкіл-інтернатів для       на 560 місць
   дітей-сиріт і дітей,
   які залишились без опікування
   батьків, дитячих будинків
 
   клубів і будинків культури   на 54,6 тис. місць
 
   лікарень            на 11,8 тис. ліжок
 
   амбулаторно-поліклінічних    на 31,8 тис. відвідувань
   закладів            за зміну
 
   будинків-інтернатів для     на 2,36 тис. місць
   престарілих та інвалідів
 
   З цією метою:
 
   максимально використовувати потужності підрядних організацій,
що вивільняються у зв'язку із скороченням обсягів виробничого
будівництва;
 
   забезпечити нарощування будівельної  бази  індустріального
домобудування, потужностей по виробництву будівельних матеріалів і
предметів домооблаштування;
 
   всемірно сприяти  прискореному  розвитку  індивідуального
житлового будівництва, в першу чергу на селі, шляхом оперативного
вирішення  в  установленому  порядку  питань  відведення  й
упорядкування  земельних  ділянок,  першочергового  продажу
індивідуальним забудовникам будівельних матеріалів і виробів,
надання   транспортних   послуг,  організації  будівництва
індивідуальних жилих будинків за замовленнями громадян.
 
   Для поліпшення  постачання  індивідуального   житлового
будівництва   необхідними  матеріально-технічними  ресурсами
Держпостачу УРСР, Міністерству торгівлі УРСР,  облвиконкомам,
Київському  і  Севастопольському  міськвиконкомам  забезпечити
поставку на ринок в повному обсязі будівельних матеріалів, виробів
і деталей, виділених Міністерством торгівлі СРСР.
 
   Виконкомам місцевих Рад народних депутатів, підприємствам,
об'єднанням і організаціям забезпечити збільшення в 1990 році
продажу житловим кооперативам будинків, споруджуваних за рахунок
державних централізованих капітальних вкладень і коштів фондів
соціального розвитку підприємств, маючи на увазі довести його в
цілому по республіці не менш як до 1 млн. кв. метрів загальної
площі.
 
   Рада Міністрів СРСР доручила Держбуду СРСР і Держплану СРСР з
участю Рад Міністрів союзних республік розробити і подати до Ради
Міністрів СРСР у I кварталі 1990 р. пропозиції про порядок продажу
частини будинків державного житлового фонду  кооперативам  і
громадянам.
 
   23. Виконавчим комітетам місцевих Рад народних депутатів у
1990-1991 роках виділяти до 5 процентів загальної площі жилих
будинків, яка вводиться, незалежно від її відомчої приналежності,
в тому числі за рахунок коштів підприємств, організацій, установ
(крім жилих будинків Міністерства вугільної промисловості СРСР,
Міністерства оборони СРСР, Міністерства внутрішніх справ СРСР,
Комітету державної безпеки СРСР, залізничних військ і товариств
інвалідів), понад розміри, передбачені пунктом 1 постанови Ради
Міністрів СРСР від 7 вересня 1989 р. N 734, для забезпечення
житлом осіб, звільнених у запас чи відставку у зв'язку  з
скороченням Збройних Сил СРСР.
 
   24. Відмітити, що виконкоми місцевих Рад народних депутатів,
міністерства і відомства УРСР послабили увагу до питань розвитку
матеріальної бази соціально-культурної сфери, внаслідок чого в
1989 році введення в дію об'єктів цієї сфери в багатьох областях і
в цілому по республіці  скорочується  порівняно з минулим роком.
Це викликає справедливі нарікання населення і посилює соціальну
напруженість.
 
   Зобов'язати облвиконкоми,  Київський  і  Севастопольський
міськвиконкоми,  міністерства  і  відомства  УРСР  добитися,
використовуючи повною мірою надані їм права в галузі управління
розвитком соціально-культурної сфери й будівельним виробництвом,
прискорення темпів робіт по спорудженню житла та інших об'єктів
культурно-побутового призначення.
 
   Рекомендувати облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам з урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради
СРСР і постійних комісій її палат вишукувати в ході виконання
плану і бюджету на 1990 рік додаткові матеріальні та фінансові
ресурси для збільшення робіт по ремонту і реконструкції бібліотек,
архівів, музеїв, а також по реставрації пам'яток культури.
 
   25. Відмітити, що відбудовні роботи в районах Вірменської
РСР, які потерпіли від землетрусу, рядом будівельних організацій
республіки здійснюються незадовільно.
 
   Міністерством будівництва УРСР, Головкиївміськбудом, іншими
міністерствами  і  відомствами  УРСР  та  облвиконкомами  не
забезпечується виконання в строк робіт по відбудові об'єктів, які
потерпіли від землетрусу.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам розібратися зі
станом справ по кожній будові і вжити заходів до виконання
наміченого на 1990 рік обсягу робіт по відбудові  об'єктів
народного  господарства  Вірменської  РСР, які потерпіли від
землетрусу.
 
        ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ
           ЕКОЛОГІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ
 
   26. Відмітити, що, незважаючи на заходи, які вживаються
центральними і місцевими органами щодо охорони навколишнього
середовища, в ряді міст, регіонів і промислових центрів продовжує
зберігатися напружена екологічна обстановка. Це є наслідком того,
що підприємства і організації багатьох міністерств і відомств,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського  міськвиконкомів
систематично не виконують планові завдання по будівництву й
введенню в дію природоохоронних об'єктів, а також по проведенню
інших   природоохоронних  робіт.  Повільно  впроваджуються
науково-технічні досягнення, що сприяють розв'язанню екологічних
завдань. Мають місце випадки, коли виробничі об'єкти приймаються в
експлуатацію без закінчених споруд по очистці відхідних газів і
стічних  вод.  На  багатьох підприємствах, неблагополучних в
екологічному відношенні, не додержується технологічна дисципліна,
порушуються правила експлуатації природоохоронних споруд.
 
   Рядом міністерств  і  відомств  УРСР,  облвиконкомів  і
Севастопольським міськвиконкомом не виконуються  завдання  по
охороні навколишнього середовища і раціональному використанню
природних ресурсів.
 
   Ураховуючи гостроту  екологічних  проблем  і  соціальну
значимість  їх  якнайшвидшого  розв'язання,  міністерствам  і
відомствам УРСР, Державному комітетові УРСР по охороні природи,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам:
 
   вжити заходів до забезпечення наміченого на 1990 рік введення
в дію природоохоронних об'єктів, звернувши особливу увагу на
необхідність  виконання  встановленого відповідного державного
замовлення, а також на введення в дію природоохоронних об'єктів на
підприємствах,  на яких створюються потужності по державному
замовленню;
 
   з метою  посилення  темпів  будівництва  очисних  споруд
максимально  використати  потужності  організацій Міністерства
меліорації і водного господарства УРСР, які вивільняються у
зв'язку із зменшенням обсягів меліоративного будівництва;
 
   в 1990 році здійснити невідкладні заходи щодо поліпшення
екологічної обстановки в регіонах та у містах республіки з
підвищеним рівнем забруднення навколишнього середовища, добитися
ефективної експлуатації очисних споруд і установок;
 
   забезпечити безумовне проведення в життя ресурсозберігаючих
принципів природокористування на основі впровадження безвідхідних
і маловідхідних технологій, радикальне поліпшення використання
природних ресурсів, особливо непоновлюваних.
 
   З урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради СРСР і
постійних комісій її палат та постійних комісій Верховної Ради
Української РСР рекомендувати міністерствам і відомствам УРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському  міськвиконкомам
провести з підвідомчими підприємствами і організаціями роботу,
спрямовану на  збільшення  в  1990  році  введення  в  дію
природоохоронних об'єктів, споруджуваних за рахунок власних коштів
підприємств і організацій.
 
   Державному комітетові УРСР по охороні природи, Академії наук
УРСР,   облвиконкомам,   Київському   і  Севастопольському
міськвиконкомам, міністерствам і відомствам УРСР посилити контроль
за ходом виконання законодавчих актів, рішень Уряду СРСР і Уряду
УРСР по охороні природи, забезпечити повну інформацію населення
про стан навколишнього середовища і виконання природоохоронних
програм.
 
   Державному комітетові УРСР по охороні природи, Держплану
УРСР, Міністерству охорони здоров'я УРСР, Академії наук УРСР разом
з іншими міністерствами і відомствами УРСР подати до  Ради
Міністрів УРСР пропозиції про створення на базі Академії наук УРСР
експертної комісії по оцінці екологічної обстановки в містах
республіки з найбільш несприятливими екологічними умовами.
 
   27. Взяти  до  відома, що Рада Міністрів СРСР доручила
Державній комісії Ради Міністрів СРСР по надзвичайних ситуаціях,
Державному комітетові СРСР по охороні природи, Академії наук СРСР,
Державному комітетові СРСР по  гідрометеорології,  Державному
комітетові СРСР по науці і техніці і Держплану СРСР з участю Рад
Міністрів союзних республік завершити розробку Державної програми
охорони навколишнього середовища і раціонального використання
природних ресурсів СРСР на тринадцяту п'ятирічку і на перспективу
до 2005 року і  подати  її до Ради Міністрів СРСР до 1 січня
1990 року.
 
   Державному комітетові УРСР по охороні природи, Держплану
УРСР,  Академії  наук  УРСР, міністерствам, відомствам УРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам на
основі  вказаної  Державної  програми розробити в 1990 році
відповідні республіканську та регіональні програми.
 
   28. Облвиконкомам, Держагропрому УРСР, Міністерству охорони
здоров'я УРСР, Держплану УРСР, іншим міністерствам і відомствам
УРСР продовжити роботу, пов'язану з ліквідацією наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, звернувши особливу увагу на розв'язання
соціальних завдань у потерпілих районах.
 
   Установити на 1990 рік ліміти державних  централізованих
капітальних вкладень на ці цілі, що додаються.
 
   Забезпечити у 1990 році відселення сімей, в першу чергу з
дітьми, та інвалідів з населених пунктів із складною радіаційною
обстановкою.
 
   Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, облвиконкомам,
Київському міськвиконкому установити дійовий контроль за освоєнням
виділених  централізованих  коштів, а також вишукати в ході
виконання плану і бюджету додаткові фінансові  джерела  для
прискорення робіт по ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС. Держпостачу УРСР забезпечити виділення матеріально-технічних
ресурсів для виконання вказаних робіт за рахунок фінансових
джерел,  додатково  вишукуваних  облвиконкомами,  Київським
міськвиконкомом, міністерствами і відомствами УРСР.
 
   РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ МАТЕРІАЛЬНОЇ ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ПЛАНУ
 
   29. Відмітити, що орієнтація ряду міністерств і відомств
УРСР,  облвиконкомів  на  використання  традиційних  видів
конструкційних  матеріалів,  яка зберігається, застосування в
широких масштабах  застарілих  технологій  не  дозволили  їм
забезпечити ресурсозбереження в розмірах, передбачених п'ятирічним
планом. Не збільшуються темпи залучення в народногосподарський
оборот вторинних ресурсів.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському  міськвиконкомам  розглянути  хід  виконання
постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 23 липня 1987 р. N 859
"Про довгострокову комплексну програму зниження металомісткості
національного  доходу  "Металомісткість"  і вжити заходів до
виконання встановлених цією постановою завдань.
 
   30. Підсумки роботи за 1988 рік і за минулий період 1989 року
показали, що розвиток оптової торгівлі йде недопустимо повільними
темпами, існуюча система  матеріально-технічного  забезпечення
виявилась  непідготовленою  до  організації та функціонування
соціалістичного ринку засобів виробництва, нездатною до подолання
монополізму  підприємств-постачальників, місницьких і відомчих
інтересів, які проявляються у зниженні виробництва потрібної
народному  господарству продукції, вимиванні товарів дешевого
асортименту.
 
   Держпостачу УРСР, його територіальним органам, міністерствам
і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам вжити заходів до розвитку та розширення масштабів
оптової торгівлі  продукцією  виробничо-технічного призначення,
подавати підприємствам реальну допомогу в організації взаємодії з
постачальниками й споживачами.
 
   Держпостачу УРСР забезпечити якісне виконання посередницьких
функцій при складанні замовлень на  поставку  розподілюваної
централізовано   продукції,   занарядці   та   реалізації
матеріально-технічних ресурсів, виділених республіці.
 
   31. Відмітити, що, незважаючи на заходи, які вживаються до
зниження  запасів  товарно-матеріальних цінностей у народному
господарстві, вони як і раніше залишаються невиправдано великими.
Таке  становище  значною  мірою пов'язано з тим, що діючий
господарський механізм не націлює підприємства на зниження цих
запасів і не впливає належним чином на їх діяльність у разі
необгрунтованого нагромадження запасів. У свою чергу міністерства
і відомства УРСР, облвиконкоми, Київський і Севастопольський
міськвиконкоми не приділяють необхідної уваги належній організації
роботи по скороченню вказаних запасів, не вживають заходів до
активного залучення їх у  господарський  оборот.  Українські
республіканські банки Держбанку СРСР і спеціалізованих банків СРСР
не забезпечують дійового контролю у цій справі.
 
   У зв'язку  з  цим  міністерствам  і  відомствам  УРСР,
облвиконкомам,  Київському і Севастопольському міськвиконкомам
розглянути   становище,   яке   склалося   із   запасами
товарно-матеріальних цінностей на підвідомчих підприємствах і в
організаціях, та забезпечити їх істотне скорочення, маючи на увазі
спрямувати лишки сировини, матеріалів, устаткування та іншої
продукції для продажу населенню, кооперативам, громадянам, які
займаються  індивідуальною  трудовою діяльністю, а також для
реалізації підприємствам, що мають потребу в них.
 
   Держпостачу УРСР взяти під контроль проведення цієї роботи.
Рада Міністрів СРСР визнала за доцільне відновити з 1990 року
складання підприємствами, об'єднаннями і організаціями місячних
бухгалтерських звітів і балансів.
 
   32. Ураховуючи особливо важливе значення програм "100" і
"300" у забезпеченні збалансованості потреб  виробництва  та
будівництва  з  матеріально-технічними ресурсами, використання
досягнень науково-технічного прогресу й скорочення  імпортних
закупівель матеріалів і устаткування, Міністерству будівництва
УРСР, Міністерству монтажних і спеціальних будівельних робіт УРСР
вжити необхідних заходів до здійснення введення в дію в 1990 році
відповідних виробничих потужностей, передбачених у затвердженому
Радою Міністрів СРСР державному замовленні, та їх якнайшвидшого
освоєння.
 
   33. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР зберегла діючий в
1989  році  порядок  матеріально-технічного  забезпечення  і
додаткового  економічного  стимулювання  трудових  колективів
підприємств за виробництво (видобуток) понад п'ятирічний план
нафти (включаючи газовий конденсат), природного газу, вугілля,
готового прокату чорних металів і стальних труб, первинного
алюмінію, рафінованої міді й цементу, а також товарної харчової
рибної продукції.
 
   З метою  посилення економічної заінтересованості трудових
колективів нафтогазодобувних підприємств у збільшенні видобутку й
поставки на експорт нафти, газового конденсату і газу дозволила
цим підприємствам утворювати фонди валютних відрахувань.
 
   Бюро Ради Міністрів СРСР по паливно-енергетичному комплексу
запропоновано разом з Державною зовнішньоекономічною комісією Ради
Міністрів СРСР і Держпланом СРСР подати до Ради Міністрів СРСР
пропозиції про порядок утворення вказаних фондів.
 
   34. Ураховуючи найважливіше значення безперебійної роботи
народного господарства в осінньо-зимовий період 1989/90 року,
міністерствам і відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних
депутатів, підприємствам, об'єднанням і організаціям негайно вжити
додаткових заходів до забезпечення сталої роботи підприємств
промисловості, транспорту, сільського  господарства,  об'єктів
соціальної  сфери  і  комунального  господарства.  Завершити
нагромадження необхідних запасів палива, а також створити умови
для надійної експлуатації енергетичного устаткування електричних і
теплових мереж, залізничних колій,  вантажно-розвантажувального
обладнання.
 
   35. Взяти  до  відома, що Рада Міністрів СРСР доручила
Державному комітетові СРСР по цінах разом з Держпланом СРСР,
Міністерством  фінансів  СРСР  і  Міністерством енергетики і
електрифікації СРСР забезпечити зниження з 1 січня 1990 р. тарифів
на  електроенергію,  що  відпускається з 7 до 23 годин на
комунально-побутові потреби населенню, яке проживає в сільській
місцевості, до 1 копійки за 1 кВт.год., із збільшенням відповідно
тарифів на електроенергію, що  відпускається  промисловим  і
прирівняним до них споживачам з приєднаною потужністю 750 кВ.А та
вище.
 
   Міністерству енергетики і електрифікації СРСР за погодженням
з Держпланом СРСР і Міністерством фінансів СРСР доручено уточнити
у зв'язку з цим економічні нормативи, затверджені виробничим
енергетичним об'єднанням на 1990 рік, без зміни взаємовідношень
цього Міністерства з державним бюджетом у цілому.
 
       ПРИСКОРЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ
 
   36. Ураховуючи, що державне замовлення по розвитку науки і
техніки на 1990 рік орієнтоване на розв'язання соціальних завдань,
ресурсозбереження, підвищення ефективності використання та якісне
перетворення  науково-технічного  потенціалу,  міністерствам і
відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і Севастопольському
міськвиконкомам:
 
   вжити необхідних заходів до безумовного виконання завдань по
реалізації державних  науково-технічних  програм,  Комплексної
програми науково-технічного прогресу   країн - членів  РЕВ до
2000 року, республіканських науково-технічних програм, розробок
міжгалузевих  науково-технічних  комплексів,  академічної  й
вузівської науки, великих винаходів, які мають загальнодержавне
значення,  а  також  найважливіших  науково-дослідних  і
дослідно-конструкторських робіт;
 
   забезпечити ефективне використання капітальних вкладень, що
виділяються   на   будівництво   об'єктів   науки   і
дослідно-експериментальної бази, прискорення введення їх у дію;
 
   всемірно використовувати можливості, що  надаються  новим
господарським  механізмом  для підвищення ефективності науки,
прискорення розробок, освоєння й застосування науково-технічних
досягнень у галузях народного господарства;
 
   у зв'язку  з необхідністю дальшого збільшення витрат на
розвиток науки і техніки та обмеженістю можливостей державного
бюджету  ширше  використовувати на ці цілі власні кошти та
банківський кредит, а також залучати в установленому порядку кошти
підприємств і організацій.
 
        УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   37. Необхідність  структурної  перебудови  економіки,  її
соціальної переорієнтації і фінансового оздоровлення вимагають
докорінних перетворень в інвестиційній сфері.
 
   У зв'язку  з  цим  міністерствам  і  відомствам  УРСР,
облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам -
замовникам, будівельним міністерствам і відомствам УРСР:
 
   забезпечити раціональне  використання  виділюваних  для
капітального будівництва централізованих коштів, спрямування їх
тільки  на  будови  та  об'єкти, спорудження яких зумовлено
необхідністю надійного життєзабезпечення народного господарства і
населення  республіки.  З  метою прискорення введення в дію
виробничих потужностей,  насамперед  на  об'єктах  державного
замовлення, добитися скорочення фронту будівництва, концентрації
капітальних вкладень, матеріально-технічних і фінансових ресурсів
та потужностей будівельних організацій на завершенні спорудження
пускових об'єктів 1990 року;
 
   організувати роботу  з  підприємствами,  об'єднаннями  й
організаціями  по  забезпеченню  раціональнішого  використання
зароблених ними коштів на здійснення інвестицій, з тим щоб істотно
скоротити строки спорудження об'єктів і підвищити ефективність
технічного переозброєння та реконструкції діючих підприємств.
 
   На основі цих заходів до кінця 1990 року добитися скорочення
обсягів  наднормативного незавершеного будівництва по кожному
міністерству і відомству УРСР,  облвиконкому,  Київському  і
Севастопольському міськвиконкомах.
 
   38. Звернути  увагу  Українських  республіканських банків
Промбудбанку СРСР, Агропромбанку СРСР і Житлосоцбанку СРСР на те,
що ними незадовільно здійснюється контроль за виконанням вимог про
недопущення фінансування будов, по яких  ліміти  капітальних
вкладень і будівельно-монтажних робіт виділяються з порушенням
норм тривалості будівництва.
 
   З метою максимального обмеження фронту будівництва заборонити
міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам передбачати в плані на 1990 рік
початок будівництва (розширення, реконструкції) підприємств і
споруд виробничого призначення, що фінансуються за рахунок коштів
державного  бюджету, за винятком будов, на яких створюються
потужності за державним замовленням, і найважливіших  будов,
титульні списки яких підлягають погодженню з Держпланом СРСР
(включаючи будови галузей агропромислового комплексу кошторисною
вартістю  8 млн. крб. і вище, в тому числі меліоративного
будівництва - 25 млн. крб. і вище).
 
   39. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР доручила Держбуду
СРСР разом з міністерствами і відомствами СРСР і Радами Міністрів
союзних республік переглянути та затвердити за погодженням з
Держпланом СРСР у першому півріччі 1990 р. по всіх галузях
народного  господарства  і  промисловості  норми  тривалості
будівництва виробничих і соціальних об'єктів, а також нормативи
незавершеного будівництва по галузях, міністерствах і відомствах,
маючи на увазі забезпечити їх зниження.
 
   40. З метою забезпечення виконання невідкладних робіт по
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, завдань по
переселенню жителів з населених пунктів Житомирської та Київської
областей, які зазнали радіоактивного забруднення, подання допомоги
в  будівництві  та  відбудові  об'єктів житлово-цивільного й
виробничого призначення в населених пунктах Вірменської РСР, що
потерпіли від землетрусу, а також виконання заходів для дальшого
зміцнення матеріально-технічної бази Міністерства промисловості
будівельних матеріалів УРСР і в зв'язку з обмеженістю лімітів
державних капітальних вкладень Держплану УРСР і Міністерству
фінансів  УРСР  в  разі необхідності вирішувати питання про
фінансування виконаних зазначених  робіт  понад  встановлені
на 1990 рік ліміти на ці цілі в межах загальних асигнувань на
державні централізовані капітальні вкладення, передбачених по
господарству, підпорядкованому Раді Міністрів УРСР.
 
   41. Відмітити, що міністерства і відомства УРСР не вживають
необхідних заходів до прискорення здачі в монтаж наявного на
складах підприємств і будов імпортного устаткування та до введення
в дію об'єктів, споруджуваних з його застосуванням.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам:
 
   детально проаналізувати стан справ з використанням імпортного
устаткування на підвідомчих їм підприємствах і будовах, розробити
та  здійснити  конкретні заходи щодо зниження його запасів,
забезпечення введення в експлуатацію протягом 1989-1990 років
імпортного устаткування, по якому минули строки гарантій іноземних
фірм, а також щодо реалізації зайвого устаткування;
 
   посилити контроль  за  використанням  валютних  коштів,
спрямовуючи їх передусім на закупівлю імпортного устаткування для
виробництва товарів народного споживання, продуктів харчування та
будівництва об'єктів, що визначають технічний прогрес у народному
господарстві, а також на розширення експортної бази;
 
   суворо забезпечувати  при  вирішенні  питань  закупівлі
устаткування за кордоном пов'язання строків його поставки з
передбачуваними в планах строками будівництва об'єктів.
 
   42. Надаючи важливого значення своєчасному введенню в дію
будов  та  об'єктів,  спорудження яких передбачено державним
замовленням, покласти персональну відповідальність за виконання
завдань по будівництву вказаних об'єктів на Заступника Голови Ради
Міністрів УРСР, що керує будівельним виробництвом, та відповідних
заступників голів облвиконкомів, Київського і Севастопольського
міськвиконкомів.
 
       РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ
 
   43. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР відмітила, що
надання міністерствам і відомствам СРСР, Радам Міністрів союзних
республік, підприємствам, об'єднанням і виробничим кооперативам
широких  прав  і самостійності в галузі зовнішньоекономічних
зв'язків поки що не привело до адекватного зростання їх зусиль по
розвитку експорту, підвищенню конкурентоспроможності продукції, що
випускається, просуванню її на зовнішній ринок. У  багатьох
випадках  знизилась  відповідальність радянських учасників за
належне виконання міжнародних зобов'язань, упала заінтересованість
у пріоритетності розвитку відносин із соціалістичними країнами,
погіршилась дисципліна поставок.
 
   З метою послідовного  розвитку  і  поглиблення  валютної
самоокупності  підприємств,  об'єднань і організацій доручила
Державній зовнішньоекономічній комісії Ради Міністрів СРСР разом з
Держпланом СРСР, Міністерством фінансів СРСР і Міністерством
зовнішніх економічних зв'язків СРСР розробити і подати до 1 липня
1990 р. до Ради Міністрів СРСР необхідні пропозиції.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам,  об'єднанню  "Укрімпекс"  і
Торгово-промисловій палаті УРСР у ході виконання плану забезпечити
перебудову зовнішньоекономічних зв'язків, вдосконалення структури
і збільшення поставок на експорт промислової продукції, в першу
чергу обробних галузей (особливо машинобудування), підвищення її
конкурентоспроможності на світовому ринку, поліпшення структури
імпорту.
 
   44. Виходячи з того, що великі закупівлі товарів народного
споживання і медикаментів у капіталістичних країнах є вимушеним
тимчасовим заходом, міністерствам і відомствам УРСР, Київському
міськвиконкому вважати завданням виняткової державної важливості
збільшення їх випуску, забезпечення введення в експлуатацію в
установлені строки й ефективного використання закуповуваних за
кордоном машин і устаткування по переробці сільськогосподарської
продукції  та  виробництву  товарів  народного  споживання і
медикаментів.
 
      ПОГЛИБЛЕННЯ РАДИКАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РЕФОРМИ
 
   45. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР доручила:
 
   Державній комісії Ради Міністрів СРСР по економічній реформі,
центральним економічним органам разом з постійними органами Ради
Міністрів СРСР, міністерствами і відомствами СРСР і  Радами
Міністрів  союзних  республік  підготувати Концепцію дальшого
поглиблення економічної реформи, маючи на увазі виробити комплекс
заходів щодо становлення й розвитку соціалістичного ринку засобів
виробництва, проведення реформи  ціноутворення,  запровадження
антимонопольного  законодавства  та  системи  оподаткування,
послаблення інфляційних процесів, а також  переходу  союзних
республік  і  регіонів  до  економічної  самостійності  и
самофінансування, створення державних концернів,  добровільних
асоціацій та об'єднань підприємств;
 
   Держплану СРСР, Держпостачу СРСР, Міністерству фінансів СРСР,
Держбанку СРСР, Державному комітетові СРСР по праці і соціальних
питаннях, Державному комітетові СРСР по статистиці, Державному
комітетові СРСР по охороні природи, іншим  міністерствам  і
відомствам СРСР разом з Радами Міністрів союзних республік і з
участю відповідних постійних органів Ради Міністрів СРСР і ВЦРПС
прискорити роботу по забезпеченню підготовки нормативної бази для
практичного здійснення перебудови  з  тринадцятої  п'ятирічки
керівництва економікою і соціальною сферою в союзних республіках
на принципах самоврядування та самофінансування;
 
   Державній комісії Ради Міністрів СРСР по економічній реформі,
іншим постійним органам Ради Міністрів СРСР з участю міністерств і
відомств СРСР сфери матеріального виробництва та центральних
економічних органів завершити в 1990 році роботу по перебудові
організаційних структур управління галузей та народногосподарських
комплексів. При цьому забезпечити чітке розмежування функцій
державного та господарського управління, розширення демократизації
й   послідовну   децентралізацію   управління,   поєднання
народногосподарських інтересів з економічною самостійністю та
відповідальністю  підприємств,  розвиток  різноманітних  форм
організації основної ланки й відносин власності.
 
   46. Держплану УРСР, Міністерству фінансів УРСР, Державному
комітетові УРСР по праці і соціальних питаннях, міністерствам і
відомствам УРСР, виконкомам місцевих Рад народних  депутатів
здійснити в період 1989 року, що залишився, необхідні заходи,
пов'язані з завершенням переведення в 1990 році всіх підприємств,
закладів і організацій галузей невиробничої сфери на нові умови
господарювання.
 
   47. Відмітити, що в ряді галузей народного господарства
незадовільно  здійснюється  робота  по ліквідації збитковості
господарської діяльності підприємств, об'єднань і організацій. Це
є однією з причин зберігання зрівнялівки й утриманства, повільного
фінансового оздоровлення економіки республіки в цілому.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам переглянути переліки збиткових
підприємств і організацій на 1990 рік, маючи на увазі скоротити
дотації, що їм виділяються, не менш як на 30 процентів.
 
   48. Українським  республіканським  банкам  банків  СРСР,
міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам посилити контроль із додержанням
принципу відповідності зростання оплати  праці  кінцевим  її
результатам.
 
   Рада Міністрів СРСР доручила Державному комітетові СРСР по
праці і соціальних питаннях розробити й реалізувати заходи щодо
впорядкування системи преміювання, посилення залежності розмірів
премій від зростання обсягів і ефективності виробництва.
 
   49. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР відмітила, що
Держбанк СРСР і спеціалізовані банки СРСР повільно перебудовують
свою діяльність, не забезпечують належного кредитного впливу на
підприємства  та організації з метою підвищення ефективності
виробництва, раціонального використання ними всіх видів ресурсів.
 
   Держбанку СРСР разом зі  спеціалізованими  банками  СРСР
доручено:
 
   розробити і здійснити заходи, спрямовані на посилення впливу
банківської системи на досягнення підприємствами і організаціями
високих кінцевих результатів, забезпечення послідовного проведення
банками загальнодержавної лінії у питаннях господарського життя,
підвищення рівня керівництва і контролю з боку Держбанку СРСР за
діяльністю комерційних банків;
 
   з участю Держплану СРСР і  Міністерства  фінансів  СРСР
підготувати пропозиції по перегляду процентних ставок за кредити,
маючи на увазі  забезпечити  посилення  стимулюючого  впливу
банківського процента на підвищення ефективності використання
кредитних ресурсів, спрямування їх в першу чергу на заходи,
пов'язані  із структурною перебудовою економіки, з розвитком
індустріального   споживчого   комплексу,    прискоренням
науково-технічного прогресу, зміцненням режиму економії в усіх
ланках народного господарства. Вказані пропозиції подати до Ради
Міністрів СРСР у місячний строк.
 
               * * *
 
   50. Держплану УРСР у тижневий строк після одержання від
Держплану СРСР показників Державного  плану  економічного  і
соціального розвитку СРСР на 1990 рік довести до міністерств і
відомств УРСР, облвиконкомів, Київського і  Севастопольського
міськвиконкомів  показники  Державного  плану  економічного і
соціального розвитку Української РСР на 1990 рік, затверджені цією
постановою.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському і
Севастопольському міськвиконкомам після одержання від Держплану
УРСР зазначених показників терміново довести до підприємств,
об'єднань, організацій уточнення, що випливають із затвердженого
Державного плану економічного і соціального розвитку Української
РСР на 1990 рік.
 
   Міністерствам і відомствам УРСР:
 
   терміново подати  до  Держплану  УРСР  показники планів
на 1990 рік, затверджені відповідними союзно-республіканськими
міністерствами і відомствами СРСР;
 
   забезпечити подання    підвідомчими    підприємствами
(об'єднаннями) і організаціями показників планів на 1990 рік
плановим органам виконкомів обласних та міських Рад народних
депутатів.
 
   Облвиконкомам, Київському і Севастопольському міськвиконкомам
у 2-місячний  строк  забезпечити  розробку  та  затвердження
комплексних планів економічного і соціального розвитку на 1990 рік
в областях, містах і районах. Основні показники цих планів по
областях та містах Києву і Севастополю подати Держплану УРСР в
лютому 1990 року.
 
   51. Взяти до відома, що Рада Міністрів СРСР зобов'язала
міністерства і відомства СРСР:
 
   у місячний строк після доведення до них Держпланом СРСР
показників Державного плану економічного і соціального розвитку
СРСР на 1990 рік повідомити Радам Міністрів союзних республік
основні показники планів на 1990 рік (за переліком, установленим
Держпланом  СРСР)  у  цілому  по  підвідомчих  підприємствах
(об'єднаннях) і організаціях, що знаходяться на  відповідній
території (крім показників по виробництву оборонної продукції в
натуральному вираженні);
 
   забезпечити подання    підвідомчими    підприємствами
(об'єднаннями) і організаціями показників планів на 1990 рік (за
переліком, установленим виконкомами  Рад  народних  депутатів
областей та великих міст) відповідним плановим комісіям.
 
   52. Держплану  УРСР  перевірити  відповідність  доведених
міністерствами і  відомствами,  облвиконкомами,  Київським  і
Севастопольським міськвиконкомами показників планів на 1990 рік
вимогам Закону СРСР  "Про державне підприємство (об'єднання)"
( v7284400-87 )  та Тимчасового положення про порядок формування
державних замовлень на 1989 і 1990 роки і про результати доповісти
в лютому 1990 р. Раді Міністрів УРСР.
 
   53. У зв'язку з роботою, що проводиться в цей час по
вдосконаленню  організаційної  структури  управління  народним
господарством,  утворенням  державних  концернів,  асоціацій,
міжгалузевих державних об'єднань, та зміною  структури  ряду
міністерств і відомств УРСР Держплану УРСР вносити уточнення до
показників Державного плану економічного і соціального розвитку
Української РСР на 1990 рік в адресному розрізі за поданням
інформації міністерствами і відомствами УРСР, облвиконкомами,
Київським  і  Севастопольським  міськвиконкомами,  без  зміни
загальноекономічних показників і пропорцій розвитку економіки в
цілому, маючи   на  увазі завершити в основному цю роботу
в I кварталі 1990 року.
 
   54-59. Таємно.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1989 р. N 310
 
               ОБСЯГИ
         виробництва продовольчих товарів
 
                            (млн. крб.)
 
------------------------------------------------------------------
                    |     1990 рік
------------------------------------------------------------------
Продовольчі товари народного споживання
(в роздрібних цінах) всього            34831,2
 
   в тому числі по областях,
   містах Києву і Севастополю:
 
Вінницька                     1938,9
 
Волинська                      715,80
 
Ворошиловградська                 1341,5
 
Дніпропетровська                  1926,5
 
Донецька                      2561,1
 
Житомирська                    1005,3
 
Закарпатська                    491,9
 
Запорізька                     1462,0
 
Івано-Франківська                  557,3
 
Київська                      1288,8
 
Кіровоградська                   1193,6
 
Кримська                      1300,9
 
Львівська                     1711,3
 
Миколаївська                    977,9
 
Одеська                      2430,0
 
Полтавська                     1716,4
 
Ровенська                      856,1
 
Сумська                      1516,2
 
Тернопільська                   1044,6
 
Харківська                     2110,9
 
Херсонська                     749,4
 
Хмельницька                    1333,0
 
Черкаська                     1656,3
 
Чернівецька                     677,3
 
Чернігівська                    833,0
 
м. Київ                      1157,1
 
м. Севастополь                   278,1
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 7 грудня 1989 р. N 310
 
         Виробничі потужності та об'єкти,
     які підлягають введенню в дію в агропромисловому
     комплексі за рахунок державних централізованих
       капітальних вкладень та коштів фондів
          підприємств і організацій
 
------------------------------------------------------------------
               | Одиниця виміру |   1990 рік
------------------------------------------------------------------
Потужності по виробництву:
 
   цукру-піску        тис. центнерів      42,6
                переробки буряків
                на добу
 
   м'яса           тонн на зміну      395
 
   сиру               -"-        1,8
 
   маргаринової продукції  тис. тонн        22,4
 
   консервів плодоовочевих  муб           117,95
 
   продукції         тис. тонн         2
   швидкозамороженої
   плодоовочевої
 
Підприємства млинові сортового тонн переробки      60
помелу             зерна на добу
 
Підприємства круп'яні         -"-       450
 
Елеватори           тис. тонн        100,2
                одночасного
                зберігання
 
Холодильники             -"-        9,03
 
Сховища для картоплі, овочів     -"-       158,72
і фруктів
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка