Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок здійснення нерезидентами операцій з облігаціями внутрішніх державних позик

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 149 від 10.07.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 вересня 1997 р.
 vd970710 vn149            за N 373/2177
 
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                 Міністерства фінансів
       N 6 ( z0113-04 ) від 12.01.2004 )
 
 
    Про затвердження Положення про порядок здійснення
    нерезидентами операцій з облігаціями внутрішніх
             державних позик
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
     N 174 від 05.05.98, Наказом Мінфіну N 111 від 08.05.98
           ( za349-98, z0349-98 )
                            
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів  України  і
Національного  банку  України  від 31 серпня 1996 р. N 1022
( 1022-96-п )  "Про  здійснення  нерезидентами  операцій  з
облігаціями внутрішніх державних позик" Н А К А З У Ю:
 
   Затвердити Положення про порядок здійснення нерезидентами
операцій з облігаціями внутрішніх державних позик (додається).
 
 Міністр                        І.О.Мітюков
 
 "Офіційний вісник України", 1997, число 36, ст.130
 Код нормативного акта: 3610/0/1997
 
 
                          Затверджено
                       наказом Міністерства
                       фінансів України від
                       10.07.97 N 149
                       постановою Правління
                       Національного банку
                       України від 23.07.97
                       N 246 ( za373-97 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 вересня 1997 р.
                   за N 373/2177
 
              Положення
     про порядок здійснення нерезидентами операцій
       з облігаціями внутрішніх державних позик
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про порядок здійснення нерезидентами операцій
з облігаціями внутрішніх державних позик (далі - Положення)
розроблено відповідно до Законів України "Про цінні папери і
фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про банки і банківську діяльність" 
( 872-12 ), "Про режим іноземного інвестування" ( 93/96-ВР ),
Декрету Кабінету Міністрів України  "Про  систему  валютного
регулювання і валютного контролю" ( 15-93 ) та постанови Кабінету
Міністрів України і Національного банку України від 31 серпня
1996 року N 1022 ( 1022-96-п ) "Про здійснення нерезидентами
операцій з облігаціями внутрішніх державних позик".
   Положення визначає порядок  проведення  нерезидентами  на
території України операцій з облігаціями внутрішніх державних
позик (далі - облігаціями), що випущені у формі записів на
рахунках у системі електронного обігу цінних паперів.
   1.2. Операції з облігаціями проводять на договірній основі з
нерезидентами  виключно  уповноважені банки-резиденти (далі -
уповноважені банки), які уклали відповідні договори з Національним
банком України. Уповноважені банки за дорученням нерезидентів
здійснюють: 
   - придбання  облігацій  на  аукціонах,  що  проводяться
Національним банком України, і  грошові  розрахунки  за  їх
результатами;
   - операції з купівлі та продажу облігацій на вторинному
ринку;
   - депозитарний облік облігацій, що перебувають у власності
нерезидентів;
   - платежі за облігаціями при їх погашенні та сплаті доходу.
   1.3. Перелік уповноважених банків визначається Національним
банком України та Міністерством фінансів України. Статусу банку,
уповноваженого на здійснення операцій з облігаціями за дорученням
нерезидентів, комерційний банк набуває після укладання договору з
Національним банком  України.  Перелік  уповноважених  банків
публікується в засобах масової інформації.
   1.4. Платежі за облігаціями здійснюються в грошовій одиниці
України (гривнях) у безготівковій формі. 
   При купівлі облігацій використовуються кошти нерезидентів у
вільно  конвертованій  валюті,  що  перераховані  ними  на
кореспондентські рахунки уповноважених банків, які підлягають
наступному продажу уповноваженим банком на валютному ринку для
придбання необхідних обсягів коштів у грошовій одиниці України.
   У випадках, передбачених умовами випуску облігацій, платежі
можуть здійснюватись у вільно конвертованій валюті у порядку,
визначеному Національним банком України.
   1.5. Придбання облігацій нерезидентами є одним із видів
іноземних інвестицій, порядок захисту та державної реєстрації яких
визначається Законом України "Про режим іноземного інвестування"
( 93/96-ВР ).
   1.6. Прибутки (доходи), одержані нерезидентами від володіння
облігаціями,  оподатковуються  в  порядку, визначеному чинним
законодавством України.
 
   2. Порядок реєстрації нерезидентів на ринку облігацій
 
   2.1. Статусу уповноваженого банку для обслуговування операцій
нерезидентів на ринку облігацій банківські установи можуть набути
за умови:
   - подання  через  засоби  телекомунікаційного зв'язку до
Національного банку України заяви за довільною формою. Заява
засвідчується підписами Голови Правління та головного бухгалтера;
   - наявності дозволу (ліцензії) уповноваженого органу  на
здійснення комерційним банком діяльності щодо випуску та обігу
цінних паперів;
   - наявності генеральної ліцензії Національного банку України
на здійснення валютних операцій;
   - виконання  встановлених  економічних  нормативів  та
задовільного фінансового стану відповідно до Інструкції N 10 "Про
порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків",
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
30.12.96 N 343 ( v0010500-96 );
   - участі на ринку державних боргових зобов'язань, у тому
числі з обслуговування доручень клієнтів.
   2.2. Для розгляду заяв банківських  установ  створюється
комісія  з представників Національного банку та Міністерства
фінансів України, персональний склад якої затверджується спільним
наказом. Виходячи з показників, що характеризують економічний стан
банків та їх діяльність на ринку облігацій, комісією формуються
пропозиції  відносно  переліку  банків,  уповноважених  для
обслуговування  операцій  нерезидентів,  які  подаються  на
затвердження  керівництва  Національного  банку  України  та
Міністерства фінансів України.
   За результатами затверджених пропозицій Національний банк
України складає договори з банками на  обслуговування  ними
операцій нерезидентів на ринку облігацій.
   2.3. Умовами договорів з уповноваженими банками визначаються:
   - порядок встановлення банкам можливих обмежень щодо обсягів
придбання нерезидентами облігацій;
   - механізм мінімізації валютних ризиків нерезидентів, зокрема
шляхом реалізації форвардних угод;
   - умови переведення рахунків депозитарного обліку від одного
уповноваженого банку до другого та інші положення.
   2.4. Строки та порядок подання заяв і укладання договорів
щодо обслуговування уповноваженими банками операцій нерезидентів
на ринку облігацій визначаються Національним банком України.
   За умови наявності договору з Національним банком України
уповноважені банки можуть укладати угоди з нерезидентами на
участь в операціях на ринку облігацій.
   2.5. Банківські  установи,  які  не  отримали  статусу
уповноважених  банків  і до введення в дію цього Положення
обслуговували операції нерезидентів на ринку  облігацій,  не
укладають  договорів з Національним банком України і їм не
дозволяється:
   - в подальшому складати угоди з нерезидентами, що інвестують
кошти в облігації;
   - придбавати облігації за дорученнями нерезидентів, якщо
строк дії угоди з ними не визначений.
   Ці комерційні банки до закінчення терміну обігу облігацій,
які  перебувають  у  власності  нерезидентів,  здійснюють
обслуговування  їх  операцій  на  ринку  державних  боргових
зобов'язань у порядку, визначеному цим Положенням.
   2.6. Копія угоди на участь нерезидента в операціях на ринку
облігацій уповноваженим банком подається  на  реєстрацію  до
Національного банку України.
   За результатами реєстрації кожному нерезиденту присвоюється
індивідуальний код клієнта уповноваженого банку за структурою, що
встановлена п.1.8 змін та доповнень до Положення "Про порядок
бухгалтерського  та  депозитарного  обліку розміщення, сплати
відсотків та погашення облігацій внутрішньої державної позики в
банківських  установах",  затверджених  постановою  Правління
Національного банку України від  26 грудня  1996 року N 333
( v0418500-97 ).
   У триденний термін після надходження копії угоди Національний
банк України електронною поштою доводить до відома уповноваженого
банку код клієнта, під яким нерезидент здійснює операції на ринку
облігацій. 
   У реєстрації угоди може бути відмовлено в разі невиконання
уповноваженим банком умов договору з Національним банком України
та порушення вимог, визначених п.2.1 цього Положення.
   2.7. Національний банк України здійснює ведення реєстрів
нерезидентів, які проводять операції на ринку облігацій. Форма
реєстру наведена в додатку N 1.
   Не допускається існування для одного нерезидента різних за
значенням кодів клієнта в уповноважених банках.
   2.8. Уповноважені  банки  не  мають  права  здійснювати
обслуговування операцій нерезидентів на ринку облігацій  без
реєстрації угод з ними в Національному банку України. Контроль за
виконанням цієї умови покладається на регіональні управління
Національного банку України.
   2.9. Інформація про склад нерезидентів, які є власниками
облігацій, належить до конфіденційної. Порядок її представлення
визначений чинним законодавством України.
 
   3. Порядок участі нерезидентів в аукціонах з первинного
            розміщення облігацій
 
   3.1. Нерезиденти через уповноважені банки на підставі угод з
ними приймають участь в аукціонах з розміщення облігацій.
   3.2. Умовами угод з уповноваженими банками визначаються:
   - загальний обсяг  вкладання  коштів  у  облігації,  що
розміщуються шляхом аукціонного продажу;
   - порядок проведення платежів за облігаціями, що придбані
уповноваженими банками за дорученням та за кошти нерезидентів.
Умовами угоди може бути передбачена можливість  попереднього
блокування  уповноваженим  банком  коштів  нерезидента,  які
спрямовуються на придбання облігацій;
   - правила  застосування штрафних санкцій при невиконанні
однією зі сторін умов договору.
   3.3. У разі порушення уповноваженим банком порядку платежів
за результатами розміщення облігацій, до нього застосовуються
штрафні санкції, що визначені законами України або договором з
Національним банком України.
   3.4. Уповноважені банки, що здійснюють придбання облігацій за
дорученням  нерезидентів,  можуть  подавати  конкурентні  та
неконкурентні  пропозиції  на участь у первинному розміщенні
облігацій за формою заявок клієнтів у порядку, визначеному чинними
нормативними  актами  Національного  банку  України, котрі
регламентують проведення аукціонного продажу облігацій внутрішньої
державної позики.
   3.5. Кошти у вільно конвертованій валюті, що надійшли від
нерезидентів, в уповноважених банках обліковуються на рахунку N
2901 "Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними
паперами для клієнтів". Підставою для зарахування коштів є угоди
з уповноваженим банком та письмові розпорядження нерезидентів.
   Аналітичний облік у розрізі власників коштів ведеться на
окремих субрахунках.
( Пункт 3.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
 N 174 від 05.05.98, Наказом Мінфіну N 111 від 08.05.98
( za349-98, z0349-98 )
   3.6. Кошти у вільно конвертованій валюті, що спрямовуються на
купівлю облігацій, реалізуються уповноваженим банком на валютному
ринку для придбання необхідних обсягів коштів у грошовій одиниці
України. За результатами реалізації операцій на валютному ринку
уповноважений банк здійснює:
   - списання коштів у вільно конвертованій валюті з рахунку
N 2901;
   - зарахування коштів у  гривнях  на  рахунок  N  2901
"Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами
для клієнтів".
   Подальші платежі за облігаціями здійснюються у  порядку,
визначеному  чинними  нормативними актами Національного банку
України з питань бухгалтерського і депозитарного обліку розміщення
облігацій, сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої
державної позики в банківських установах.
( Пункт 3.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
 N 174 від 05.05.98, Наказом Мінфіну N 111 від 08.05.98
( za349-98, z0349-98 )
   3.7. Кошти з рахунку N 2901, що не були використані при
проведенні аукціонів, за письмовим розпорядженням нерезидента
можуть бути спрямовані на:
   - придбання облігацій подальших випусків, що розміщуються
Національним банком України шляхом аукціонного продажу;
   - купівлю облігацій попередніх випусків на вторинному ринку;
   - купівлю  вільно  конвертованої  валюти з подальшим її
спрямуванням на рахунок власника за межами України, з якого було
здійснено перерахування коштів для придбання облігацій;
   - інші напрями, не заборонені чинним законодавством України.
( Пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
 N 174 від 05.05.98, Наказом Мінфіну N 111 від 08.05.98
( za349-98, z0349-98 )
   3.8. Блокування  коштів,  визначених  у грошовій одиниці
України, перед початком проведення аукціону, якщо це встановлено
умовами угоди з нерезидентом, здійснюється на рахунку N 2901.
   Обсяги коштів, що блокуються, визначаються:
   - за конкурентними пропозиціями, виходячи з цінових умов
заявок та кількості облігацій, які купуються;
   - за   неконкурентними   пропозиціями,   виходячи   з
середньозваженої  ціни  попереднього  аукціону  та  кількості
облігацій, які купуються. Для компенсації можливих коливань цін на
аукціоні,  що  відбудеться,  сума  коштів,  яка  блокується,
збільшується на 5 відсотків.
( Пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
 N 174 від 05.05.98, Наказом Мінфіну N 111 від 08.05.98
( za349-98, z0349-98 )
   3.9. Блокування коштів у вільно конвертованій валюті перед
початком проведення аукціону, якщо це встановлено умовами угоди з
нерезидентом, здійснюється на рахунку N 2901.
   Обсяги коштів, що блокуються, визначаються  у  порядку,
передбаченому п.3.8 Положення виходячи з офіційного курсу гривні
до вільно конвертованої валюти, який встановлено Національним
банком України на день блокування.
( Пункт 3.9 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N
174 від 05.05.98, Наказом Мінфіну N 111 від 08.05.98 ( za349-98,
z0349-98 )
   3.10. За результатами проведення аукціону облігації, які
придбані за дорученням нерезидентів, обліковуються уповноваженим
банком на рахунку "депо" N 9843 "Облігації державних позик, що
заблоковані при розміщенні для наступної сплати клієнтами -
нерезидентами комерційних банків".
   Після проведення грошових розрахунків облігації зараховуються
на рахунок "депо" N 9833 "Облігації  державних  позик,  що
знаходяться у власності клієнтів - нерезидентів банків". На
підставі доручення нерезидента облігації можуть бути зараховані на
рахунок  N 9834 "Облігації державних позик, що знаходяться у
власності клієнтів -  нерезидентів  банків,  заблоковані  до
погашення".
   Облік облігацій  за  рахунками  депозитарного  обліку
здійснюється  у  кількісному  виразі за кожним нерезидентом,
індивідуальні коди яким надані Національним банком України. На
позабалансовому  рахунку  N  9996  "Облігації позик, продані
підприємствам, об'єднанням, організаціям, банкам" уповноваженим
банком облігації обліковуються за номінальною вартістю у розрізі
нерезидентів. Виписки з рахунків N 9996 та N 9833 надаються
відповідним  особам  нерезидента,  які  визначені  угодою  з
уповноваженим банком.
   3.11. В  окремих  випадках Національний банк України за
погодженням з Міністерством фінансів України може укладати угоди з
нерезидентами на придбання облігацій на первинному ринку.
   3.12. Угода між Національним банком України та нерезидентом
на придбання облігацій на первинному ринку може бути укладена за
таких умов:
   - обсяг придбання облігацій на період дії угоди становить в
доларах США не менше 100 млн;
   - надано повноваження Національному банку щодо встановлення
ліміту на обсяги придбання облігацій на аукціонах, що оголошуються
Міністерством фінансів України;
   - введено механізм мінімізації валютних ризиків нерезидентів,
зокрема шляхом реалізації форвардних угод;
   - наявний договір з  Національним  банком  України  про
депозитарне обслуговування.
   Порядок укладання угод з нерезидентами та правила проведення
розрахунків за операціями з облігаціями визначені пп.3.1 - 3.10
цього Положення.
   3.13. На підставі укладених угод нерезиденти можуть подавати
до Національного банку України конкурентні та  неконкурентні
пропозиції з придбання облігацій у вигляді заявок встановленої
форми (додаток N 2). Заявки можуть  бути  подані  засобами
електронного зв'язку, поштою або кур'єром.
   Заявки нерезидентів підлягають  реєстрації  в  канцелярії
Національного банку України і в запечатаних конвертах передаються
уповноваженим особам, на яких покладена відповідальність  за
проведення аукціонів з розміщення облігацій. Ці особи реєструють
конверти, що надійшли від нерезидентів, у журналі встановленої
форми (додаток N 3).
   3.14. У день проведення аукціонів  після  їх  відкриття
уповноважені особи розпечатують конверти з заявками нерезидентів
на придбання облігацій і заповнюють графи 5 і  6  журналу
реєстрації.  Заявки  нерезидентів  допускаються до участі на
аукціонах в разі виконання ними умов договору, що укладений з
Національним банком України.
   3.15. За результатами проведення аукціонів облігації, що
придбані  нерезидентами, обліковуються у порядку, визначеному
п.3.10 цього Положення. Виписки з рахунків N 9996 та N 9833
надаються уповноваженим особам нерезидента, які визначені угодою з
Національним банком України.
 
     4. Порядок проведення нерезидентами операцій на
             вторинному ринку
 
   4.1. Уповноважені банки, за дорученням нерезидентів і на
підставі угод з ними, здійснюють операції з купівлі та продажу
облігацій  на біржовому та позабіржовому ринках. Угоди щодо
облігацій, укладені за межами України і пов'язані з цим зміни прав
власності, в уповноважених банках не підлягають реєстрації.
   4.2. Облік облігацій при укладанні та виконанні угод з ними
на біржовому та позабіржовому ринках України уповноважені банки
здійснюють з використанням таких рахунків депозитарного обліку:
   - N  9873 "Облігації державних позик, що знаходяться у
власності клієнтів - нерезидентів  банків,  заблоковані  для
подальшого продажу на біржовому ринку";
   - N 9883 "Облігації державних позик, що знаходяться  у
власності  клієнтів - нерезидентів банків, заблоковані після
біржових торгів з метою оплати";
   - N  9893 "Облігації державних позик, що знаходяться у
власності клієнтів - нерезидентів банків, заблоковані за угодами
на позабіржовому ринку";
   - N 9813 "Облігації державних позик, що знаходяться  у
власності клієнтів - нерезидентів банків, заблоковані у зв'язку з
дією договору "репо";
   - N  9113 "Облігації державних позик, що знаходяться у
власності клієнтів - нерезидентів  банків,  заблоковані  під
забезпечення виконання угоди "репо".
   4.3. Кошти, отримані від продажу облігацій на вторинному
ринку,  за  письмовим розпорядженням нерезидента можуть бути
використані уповноваженим банком за напрямами, що визначені п.3.7
цього Положення.
 
     5. Порядок сплати доходу та погашення облігацій,
       що перебувають у власності нерезидентів
 
   5.1. Сплата доходу та погашення облігацій здійснюється у
порядку, визначеному чинними нормативними актами Національного
банку України з питань бухгалтерського і депозитарного обліку
розміщення, сплати відсотків та погашення облігацій внутрішньої
державної позики в банківських установах. 
   За 2 робочих дні до проведення операцій з погашення (сплати
відсотків) облігації в уповноваженому банку блокуються на рахунку
"депо" N 9823 "Облігації державних позик, що знаходяться у
власності клієнтів - нерезидентів банків, заблоковані для сплати
відсотків або подальшого погашення".
   5.2. Протягом 2 робочих днів до проведення платежів за
облігаціями Національний банк України має право на отримання через
уповноважені банки інформації від нерезидентів щодо напрямів
подальшого використання коштів, що надходять з Державного бюджету
України при погашенні облігацій та сплаті відсотків. Ці дані
надаються з використанням телекомунікаційних каналів зв'язку в
спеціально захищеному вигляді. Форма подання інформації наведена у
додатку N 4.
   5.3. На підставі даних уповноважених  банків  формується
зведений реєстр нерезидентів - власників облігацій і визначаються
обсяги коштів у вільно конвертованій валюті, що  підлягають
перерахуванню на рахунки власників за межами України.
   5.4. Кошти у грошовій одиниці України, що надходять з
Державного бюджету України нерезидентам - власникам облігацій при
сплаті доходу та  їх  погашенні,  обліковуються  в  гривнях
уповноваженим  банком  на  рахунку  N  2901  "Кредиторська
заборгованість за розрахунками за цінними паперами для клієнтів".
   За письмовим розпорядженням нерезидента ці кошти можуть бути
спрямовані уповноваженим банком за напрямами, що визначені п.3.7
цього Положення.
( Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
 N 174 від 05.05.98, Наказом Мінфіну N 111 від 08.05.98
( za349-98, z0349-98 )
   5.5. Конвертація коштів у грошовій одиниці України у вільно
конвертовану  валюту  здійснюється  уповноваженими банками на
валютному ринку відповідно до вимог чинних нормативних актів
Національного банку України.
   5.6. За результатами проведення операцій на валютному ринку
уповноваженим банком здійснюється:
   - списання коштів, що визначені у грошовій одиниці України, в
обсязі укладених угод на валютному ринку, з рахунку N 2901
"Кредиторська заборгованість за розрахунками за цінними паперами
для клієнтів";
   - зарахування коштів у іноземній валюті, придбаних  на
валютному ринку, на рахунок N 2901 "Кредиторська заборгованість
за розрахунками за цінними паперами для клієнтів";
   - списання коштів з рахунку N 2901  з  подальшим  їх
спрямуванням на рахунки власників за межами України, з яких було
здійснено перерахування коштів для придбання облігацій.
( Пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
 N 174 від 05.05.98, Наказом Мінфіну N 111 від 08.05.98
( za349-98, z0349-98 )
 
 "Офіційний вісник України", 1997, число 36, ст.131
 Код нормативного акта: 3610/2/1997
 
                      Додаток N 1
               до Положення про порядок здійснення
               нерезидентами операцій з облігаціями
               внутрішніх державних позик
 
       Реєстр нерезидентів, що беруть участь у
          операціях на ринку облігацій
-----------------------------------------------------------------
|Офіційна на-| Код |Офіційна |Реквізити угоди між нере- |Реєст- |
|зва уповно- | МФО |назва не-|зидентом та уповноваженим |рацій- |
|важеного ба-|упов-|резидента|банком          |ний код|
|нку, що ви- |нова-|та його |--------------------------|нерези-|
|конує опера-|жено-|юридична |номер  |строк|вид |обсяг |дента |
|ції на ринку|го  |адреса  |угоди та|дії |ва- |кош- |на рин-|
|облігацій за|банку|     |дата її |угоди|люти|тів, |ку об- |
|угодою з не-|   |     |укладан-|   |  |котрі |лігацій|
|резидентом |   |     |ня   |   |  |вклада|    |
|      |   |     |    |   |  |ються |    |
|------------+-----+---------+--------+-----+----+------+-------|
|   1   | 2 |  3  |  4  | 5 | 6 |  7 |  8  |
-----------------------------------------------------------------
 
                      Додаток N 2
               до Положення про порядок здійснення
               нерезидентами операцій з облігаціями
               внутрішніх державних позик
 
               Заявка
     на участь у аукціонах з розміщення облігацій,
     що відбудуться "___" ______________ 199_ року
                           ------------
                           |  Код  |
____________________________________________________ ------------
     (офіційна назва нерезидента)
   подає наступні пропозиції з придбання облігацій:
   на аукціон N ____, на якому розміщуються облігації з терміном
погашення "_____" ______________ 199_ року
   - за конкурентними умовами придбання
 --------------------------------------
 |Номер |Обсяг придбання |Цінові умови|
 |заявки|облігацій (штук)|придбання  |
 |   |        |(гривень)  |
 |------+----------------+------------|
 |  1 |    2    |   3   |
 |------+----------------+------------|
 --------------------------------------
   - за неконкурентними пропозиціями обсяг придбання складає
______________ тис.гривень.
   Обсяг придбання облігацій на N _______ аукціоні складає
______.
 
 ____________________  _________________ _____________________
 (Посада, що займає   (підпис уповнова- (прізвище та ініціали
 уповноважена особа   женої особи)    уповноваженої особи)
 нерезидента)
 
                     Додаток N 3
               до Положення про порядок здійснення
               нерезидентами операцій з облігаціями
               внутрішніх державних позик
 
               Журнал
      реєстрації конвертів з заявками нерезидентів
      на участь у аукціонах з розміщення облігацій
------------------------------------------------------------------
|Порядко-|Реєстрацій-|Офіційна назва |Дата на-|Час і   |Підписи|
|вий но- |ний номер у|нерезидента та |дходжен-| дата,  |уповно-|
|мер кон-|канцелярії |його реєстра- |ня кон- |коли кон- |важених|
|верта у | НБУ   |ційний код на |верта  |верт був |осіб  |
|журналі |      |ринку облігацій|    |розпечата-|    |
|реєстра-|      |        |    |ний    |    |
|ції   |      |        |    |     |    |
|    |      |        |    |     |    |
|--------+-----------+---------------+--------+----------+-------|
|  1  |   2   |    3    |  4  |  5   |  6  |
------------------------------------------------------------------
 
                     Додаток N 4
               до Положення про порядок здійснення
               нерезидентами операцій з облігаціями
               внутрішніх державних позик
 
              Інформація
      про склад нерезидентів-власників облігацій
      станом на "___" __________________ 199_ р.
                            -----------
                            | Код МФО |
 __________________________________________________  -----------
    (офіційна назва уповноваженого банку)      -----------
                            | Код  |
 __________________________________________________  -----------
   (назва цінного паперу та умови його випуску)
 -----------------------------------------------------
 |Реєстра- |Офіційна |Кількість |  Обсяг коштів  |
 |ційний  |назва не-|облігацій,|  (тис.гривень)  |
 |код нере-|резидента|що перебу-|--------------------|
 |зидента |та його |ває у вла-|підлягає |підлягає |
 |на ринку |юридична |сності не-|виплаті |продажу на|
 |обліга- |адреса  |резидента |нерезиде-|валютному |
 |цій   |     | (штук) |нту при |ринку   |
 |     |     |     |погашенні|     |
 |     |     |     |облігацій|     |
 |     |     |     |та сплаті|     |
 |     |     |     |доходу за|     |
 |     |     |     |ними   |     |
 |---------+---------+----------+---------+----------|
 |  1   |  2  |   3  |  4   |   5  |
 -----------------------------------------------------
   Графа 5 заповнюється на підставі  даних,  що  надаються
нерезидентами.
 
 Голова Правління
 уповноваженого банку            ______________________
                      (прізвище та ініціали)
 Головний бухгалтер             ______________________
                      (прізвище та ініціали)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка