Законы Украины

Новости Партнеров
 

Директива Ради 98/93/ЄС, що змінює Директиву 68/414/ЄЕС, що покладає зобов'язання на держави-члени ЄЕС підтримувати мінімальні резерви сирої нафти та/або нафтопродуктів

           Директива Ради 98/93/ЄС,
   що змінює Директиву 68/414/ЄЕС, що покладає зобов'язання
    на держави-члени ЄЕС підтримувати мінімальні резерви
        сирої нафти та/або нафтопродуктів
           від 14 грудня 1998 року
 
 
   РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
   Враховуючи  Договір, що засновує Європейське Співтовариство
( 994_017 ) і, зокрема, статтю 103a(1) вищевказаного,
   Враховуючи пропозицію Комісії (1),
   Враховуючи думку Європейського Парламенту (2),
   Враховуючи думку Економічного і Соціального Комітету (3),
_______________
   (1) OJ C 160, 27.5.1998, p. 8.
   (2) OJ C 359, 23.11.1998.
   (3) Думка, виражена 10-11 вересня (ще не опубліковано в
Офіційному Журналі).
 
   (1) Беручи до уваги, що Рада прийняла Директиву 68/414/ЄЕС
від 20 грудня 1968 року, що покладає зобов'язання на держави-члени
Європейського Економічного Співтовариства підтримувати мінімальні
резерви сирої нафти та/або нафтопродуктів ( 994_437 ) (4);
_______________
   (4) OJ L 308, 23.12.1968, p. 14. Директива змінена Директивою
72/425/ЄЕС (OJ L 291, 28.12.1972, p. 154).
 
   (2) Беручи  до  уваги,  що  імпортовані  сира  нафта і
нафтопродукти продовжують відігравати важливу роль в енергетичних
постачаннях Співтовариства; беручи до уваги, що будь-які труднощі,
навіть тимчасового характеру, що приводять до скорочення постачань
цих продуктів або до значного підвищення їхньої вартості на
міжнародних ринках, можуть стати причиною серйозних порушень в
економічній  діяльності  Співтовариства; беручи до уваги, що
Співтовариство повинне  мати  можливість  компенсувати,  або,
принаймні, зменшити всі шкідливі наслідки таких випадків; беручи
до уваги, що необхідно оновити Директиву 68/414/ЄЕС ( 994_437 ),
адаптуючи її до реальності внутрішнього ринку Співтовариства та до
еволюції нафтових ринків;
   (3) Беручи до уваги, що в Директиві 73/238/ЄЕС (5) Рада
прийняла рішення про те, що відповідні  міри  -  включаючи
використання нафтових запасів - повинні бути розпочаті у випадку
виникнення труднощів з постачаннями сирої нафти і нафтопродуктів
до Співтовариства; беручи до уваги, що держави-члени взяли на себе
однакові зобов'язання у Договорі по "Міжнародній Енергетичній
Програмі";
_______________
   (5) OJ L 228, 16.8.1973, p. 1.
 
   (4) Беручи до уваги, що зміцнення  надійності  нафтових
постачань є важливим;
   (5) Беручи до уваги, що необхідно, щоб організаційні заходи
щодо нафтових запасів не задавали шкоди рівній роботі внутрішнього
ринку;
   (6) Беручи до уваги, що положення цієї директиви не впливають
на повне застосування Договору ( 994_017 ), особливо положень, що
стосуються внутрішнього ринку та конкуренції;
   (7) Беручи до уваги, що відповідно до принципу додатковості
та відповідно до принципу пропорційності, як обумовлено статтею 3b
Договору ( 994_017 ), метою підтримки високого рівня надійності
нафтопостачання у Співтоваристві за допомогою надійних і прозорих
механізмів, заснованих на солідарності між державами-членами та, у
той же час, діючи відповідно до правил внутрішнього ринку і
конкуренції,  може  бути  виконане більш адекватно на рівні
Співтовариства; беручи до уваги, що ця Директива не виходить за
межі того, що необхідно для досягнення цієї мети;
   (8) Беручи до уваги необхідність того, що запаси повинні бути
в розпорядженні держав-членів у випадку виникнення труднощів з
постачаннями нафти; беручи до уваги, що держави-члени повинні мати
повноваження та можливість контролювати використання запасів, щоб
можна було швидко їх надати в розпорядження тих зон, що найбільше
мають потребу в нафтових постачаннях;
   (9) Беручи до уваги що організаційні заходи для підтримки
запасів повинні забезпечити наявність запасів та їх доступність
для споживача;
   (10) Беручи до уваги правомірність того, що організаційні
заходи для підтримки запасів є прозорими, гарантуючи справедливий
та недискримінаційний розподіл витрат по  зобов'язаннях  для
збереження запасу; беручи до уваги, що інформація, що відноситься
до витрат на підтримку запасів  нафти,  може  бути  надана
державами-членами зацікавленим сторонам;
   (11) Беручи до уваги, що для організації підтримки запасів
держави-члени можуть звернутися до системи, що базується на
акціонерному органі або організації, яка володіє всіма  або
частиною запасів, з яких складаються їх акціонерні зобов'язання;
беручи до уваги, що баланс, якщо він має місце,  повинний
підтримуватися  нафтоперегінними  підприємствами  та  іншими
операторами ринку; беручи до уваги, що партнерство уряду і галузі
має велике значення для ефективної та надійної роботи механізмів
збереження запасу;
   (12) Беручи до уваги, що внутрішнє виробництво саме по собі
сприяє надійності постачання; беручи до уваги, що  еволюція
нафтового ринку може виправдати визначене часткове скасування
зобов'язань щодо підтримки нафтового запасу для держав-членів з
внутрішнім виробництвом нафти; беручи до уваги, що відповідно до
принципу додатковості, держави-члени можуть звільнити підприємства
від зобов'язання по підтримці запасів стосовно обсягу, що не
перевищує кількість продуктів, що це підприємство виробляє із
сирої нафти місцевого походження;
   (13) Беручи до уваги, що доречно приймати підходи, що вже
пройдені  Співтовариством і державами-членами в рамках їхніх
міжнародних зобов'язань і угод; беручи до уваги, що завдяки змінам
у структурі споживання нафти, міжнародні авіаційні бункери стали
важливим компонентом цього споживання;
   (14) Беручи до уваги, що існує необхідність адаптації та
спрощення механізму статистичної звітності Співтовариства, яка
стосується нафтових запасів;
   (15) Беручи до уваги, що запаси нафти можна тримати, у
принципі, у будь-якому місці у Співтоваристві та, отже, доречно
сприяти створенню сховищ за межами національної території; беручи
до уваги необхідність того, що рішення по збереженню запасів за
межами  національної  території  приймає  уряд  зацікавленої
держави-члена, відповідно до її потреб та з урахуванням надійності
постачання; беручи до уваги, що у випадку, коли сховище запасів
знаходиться  в  розпорядженні  іншого  підприємства  або
органа/організації, то необхідні більш детальні правила  для
гарантії їхньої наявності та доступу у випадку труднощів з
постачанням нафти;
   (16) Беручи до уваги, що для забезпечення рівної роботи
внутрішніх ринків бажано підтримувати використання угод  між
державами-членами,  що  стосуються  мінімальних резервів, для
підтримки використання сховищ в інших державах-членах; беручи до
уваги, що зацікавлені держави-члени самі приймають рішення про
укладання подібних угод;
   (17) Беручи  до  уваги,  що  доречним  є  посилення
адміністративного нагляду над запасами та створення ефективного
механізму контролю і перевірки запасів; беручи до уваги, що для
введення такого контролю необхідний режим санкцій;
   (18) Беручи  до уваги, що Директива 72/425/ЄЕС збільшує
базисний період, визначений першим параграфом статті 1 Директиви
68/414/ЄЕС ( 994_437 ) з 65 до 90 днів і встановлює умови для
виконання цього збільшення; беручи до уваги, що та Директива
інтерпретується цією Директивою як морально застаріла; беручи до
уваги,  що,  таким чином, Директива 72/425/ЄЕС повинна бути
скасована;
   (19) Беручи до уваги, що вимагається регулярно інформувати
Раду по ситуації щодо надійності запасів у Співтоваристві,
   ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
 
               Стаття 1
 
   Директива 68/414/ЄЕС ( 994_437 ) цим змінюється таким чином:
 
   1. Стаття 1 заміняється нижче вказаним:
 
              "Стаття 1
 
   1. Держави-члени  приймають  ті  закони,  регламенти або
адміністративні положення, які є придатними  для  постійного
виконання в країнах Європейського Співтовариства, з дотриманням
положень статті 7, своїх запасів нафтопродуктів на рівні, що
відповідає, для кожної категорії нафтопродуктів, перелічених у
статті 2, для принаймні  90  денного  середнього  щоденного
внутрішнього споживання в попередньому календарному році, про що
йдеться у статті 4.
   2. Та частина внутрішнього споживання, що задовольняється за
рахунок нафтопродуктів місцевого виробництва  в  зацікавлених
державах-членах, може  бути відрахована максимум до 25% від
вищезгаданого споживання. Постачання у державах-членах результату
цього відрахування повинне здійснюватися за рішенням зацікавленої
держави-члена.";
 
   2. Стаття 2 повинна бути вилучена;
 
   3. існуюча стаття 3 стає статтею 2 і доповнюється наступним
пунктом:
 
   "Бункерні поставки для морехідних суден не повинні включатися
в калькуляцію внутрішнього споживання.";
 
   4. наступна стаття повинна бути включена:
 
              "Стаття 3
 
   1. Запаси, які зберігаються відповідно до положень статті 1,
знаходяться  цілком  у розпорядженні держав-членів у випадку
виникнення труднощів в одержанні нафтових поставок. Держави-члени
повинні  забезпечити  собі законні повноваження для контролю
використання запасів за таких умов.
   В усіх  інших випадках держави-члени повинні гарантувати
наявність і доступність цих запасів; вони повинні заснувати
механізми,  що  передбачають ідентифікацію, облік і контроль
запасів.
   2. Держави-члени повинні гарантувати, що їхні акціонерні
механізми застосовуються в справедливих і  недискримінаційних
умовах. Витратна частина, яка пов'язана з утримуванням запасів, у
відповідності зі статтею 1,  повинна  визначатися  прозорими
методами. У даному контексті держави-члени можуть використовувати
домовленості для одержання відповідної інформації, що стосується
витрат на збереження запасів, відповідно до статті 1, та надавати
цю інформацію в розпорядження зацікавлених сторін.
   3. Для виконання вимог пунктів 1 і 2 держави-члени можуть
вирішити звернутися до акціонерного товариства або суб'єктів
підприємницької діяльності, які відповідають за збереження всіх,
або частини запасів. Дві або більше держави-члени можуть вирішити
звернутися  до системи спільного акціонерного товариства або
суб'єкта підприємництва. У цьому випадку вони спільно несуть
відповідальність по зобов'язаннях, що виходять з цієї Директиви.";
 
   5. Стаття 4 повинна бути замінена наступним:
 
              "Стаття 4
 
   Держави-члени повинні подавати до Комісії статистичний звіт,
що показує запаси, які існують на кінець кожного місяця, складений
відповідно до статей 5 і 6, та який вказує кількість днів
середнього споживання в попередньому календарному  році,  що
представлений тими запасами. Це зведення повинне бути подане не
пізніше, ніж на 25 день другого місяця після звітного.
   Зобов'язання держави-члена  по  збереженню запасу повинне
грунтуватися на внутрішнім споживанні  протягом  попереднього
календарного  року.  На  початку  кожного  календарного року
держави-члени повинні повторно підрахувати свої зобов'язання по
збереженню запасу не пізніше, ніж 31 березня кожного року та
гарантувати, що вони готові виконувати свої нові зобов'язання
якомога швидше та, у будь-якому випадку, не пізніше, ніж 31 липня
кожного року.
   У статистичному зведенні запаси реактивного палива, типу гас
(керосин), повідомляють окремо під категорією II.";
 
   6. Стаття 5 повинна бути замінена наступним:
 
              "Стаття 5
 
   Запаси, про які йдеться у статті 1, можуть утримуватися у
формі сирої нафти та проміжних продуктів, так само як і у формі
готових продуктів.  У  статистичному  зведенні  по  запасах,
передбаченим у статті 4, готові продукти повинні підраховуватися
відповідно до їхнього реального тоннажу; сира нафта та проміжні
продукти повинні підраховуватися:
   - пропорційно кількості для кожної  категорії  продукту,
отриманого  під  час попереднього календарного року від НПЗ
зацікавленої країни, або
   - на підставі виробничих програм НПЗ зацікавленої країни на
поточний рік, або
   - на  підставі  співвідношення  між  загальною кількістю
зробленого протягом попереднього календарного року в країні,
зацікавленої в продуктах, охоплених зобов'язанням з утримування
запасу, та загальною кількістю сирої нафти, використаної протягом
цього року; вищезгадане застосовується до не більш, ніж 40%
загального зобов'язання для першої та другої категорій (бензин і
газойль), та не більш, ніж до 50% для третьої категорії (нафтове
паливо).
   Змішані компоненти, якщо вони призначені для переробки в
готові продукти, перераховані в статті 2, можуть бути замінені
іншими  продуктами,  тими,  у  які  вони повинні були бути
перероблені.";
 
   7. Стаття 6 повинна бути змінена такий чином:
 
   (a) Пункт 1 повинний бути замінений наступним:
 
   "1. При підрахунку рівня мінімального запасу, передбаченого
статтею 1, у статистичне зведення варто включати тільки ті обсяги,
що повинні зберігатися відповідно до положень статті 3(1).";
 
   (b) Пункт 2 повинний бути замінений наступним:
 
   "2. З метою виконання цієї Директиви, сховища можуть бути
створені, при наявності договорів між урядами, у межах території
держави-члена за рахунок підприємств, або товариств/суб'єктів
підприємництва, заснованих в інший державі-члені. Рішення про те,
що частина свого запасу зберігається за межами національної
території, приймає уряд держави-члена.
   У таких випадках держава-член, на території якої знаходяться
сховища в рамках подібних договорів, не повинна противитися
переміщенню цих резервів до інших держав-членів, за рахунок яких
містяться ці запаси згідно з цими договорами; вона повинна
інспектувати такі сховища запасів  відповідно  до  процедур,
визначених  в договорі, але не повинна включати їх у свої
статистичні зведення. Держави-члени, в інтересах яких зберігаються
запаси, можуть включати їх у свої статистичні зведення. У цих
випадках, разом зі статистичним зведенням, передбаченим статтею 4,
кожна держава-член повинна відправити до Комісії звіт про запаси,
що утримуються на її власній території для іншої держави-члена, а
також про запаси, що зберігаються в інших державах-членах для її
власної користі. В обох випадках місце розташування сховища та/або
компанії, що зберігає запаси, обсяги і категорія збереженого
продукту - або сирої нафти - повинні бути зазначені в звіті.
Проекти угод, що згадуються в першому підпункті, повинні бути
відправлені до Комісії, яка може надати свої коментарі урядам
зацікавлених держав. Після укладання угод про це повідомляють
Комісію, яка доводить їх до відома інших держав-членів.
   Угоди повинні відповідати наступним умовам:
   - вони повинні відноситися до сирої нафти і  до  всіх
нафтопродуктів, охопленим цією Директивою,
   - вони повинні встановлювати умови та механізми утримання
запасів з метою надання гарантованого контролю та наявності цих
запасів,
   - вони повинні вказувати процедури перевірки та визначення
передбачених запасів та, крім іншого,  методи  виконання  і
співробітництва при інспектуванні,
   - як правило, вони повинні укладатися на необмежений період,
   - вони  повинні затверджувати, що якщо є положення про
однобічне завершення, то останнє не повинно діяти у випадку
виникнення кризи з постачаннями та що, у будь-якому випадку,
Комісія повинна одержати попереднє повідомлення про це завершення.
   Якщо запаси,  створені  відповідно до таких угод, не є
власністю підприємств, або товариств/суб'єктів підприємництва, що
несуть зобов'язання по збереженню запасу, але вони зберігаються в
розпорядженні   цього   підприємства,   товариства/суб'єкта
підприємництва  іншим  підприємством,  товариством/суб'єктом
підприємництва, то повинні бути дотримані наступні умови:
   - підприємство-власник або товариство/суб'єкт підприємництва
повинні мати право, що випливає з контракту, на придбання цих
запасів  протягом  усього періоду дії контракту; методологія
ціноутворення такого придбання повинна  бути  погоджена  між
зацікавленими сторонами,
   - мінімальний термін дії такого контракту повинний бути 90
днів,
   - місце розташування сховища та/або компаній, що зберігають
запаси   на   користь   підприємства-бенефіціарія,   або
товариства/суб'єкта підприємництва, а також кількість та категорія
продукту або сирої нафти, що зберігаються в цьому місці повинні
бути зазначені,
   - фактична наявність запасів для підприємства-бенефіціарія,
або товариства/суб'єкта підприємництва, повинна бути гарантована
увесь час протягом усього періоду дії контракту, підприємством або
товариством/суб'єктом  підприємництва, що  зберігає запаси на
користь   підприємства-бенефіціарія,  або  товариства/суб'єкта
підприємництва,
   - підприємство  або товариство/суб'єкт підприємництва, що
зберігають запаси на  користь  підприємства-бенефіціарія  або
товариства/суб'єкта підприємництва повинне бути під юрисдикцією
держави-члена, на території якої розташовані сховища остільки,
оскільки це стосується законних повноважень цієї держави-члена
контролювати і перевіряти існування запасів.";
 
   (c) Пункт 3, другий підпункт повинні бути замінені наступним:
 
   "У результаті,  наступне  повинно  бути  виключене  зі
статистичного  зведення:  ще не добута сира нафта місцевого
походження; постачання, призначені для бункерів морехідних суден;
постачання для прямого транзиту, крім тих запасів, що згадуються в
пункті 2; постачання по трубопроводах, в  автоцистернах  та
залізничних цистернах, у резервуари-сховища роздрібних торгових
пунктів та зберігаються у дрібних споживачів.  Обсяги,  які
утримуються збройними силами, а також ті, що зберігаються для них
нафтовими  компаніями,  також  повинні  бути  виключені  зі
статистичного зведення.";
 
   8. наступна стаття повинна бути включена:
 
              "Стаття 6a
 
   Держави-члени повинні прийняти всі необхідні положення та
вжити всіх необхідних заходів для забезпечення контролю і нагляду
за резервами.
   Вони повинні  установити  механізми  перевірки  запасів
відповідно до положень даної Директиви."
 
   9. наступна стаття повинна бути включена:
 
              "Стаття 6b
 
   Держави-члени повинні визначити покарання, що застосовуються
до порушників національних положень, прийнятих відповідно до цієї
Директиви, а також повинні вживати всі необхідні заходи, щоб
забезпечити виконання цих положень. Покарання  повинні  бути
ефективними, відповідними й переконливими."
 
               Стаття 2
 
   Директива 72/425/ЄЕС повинна бути скасована з 31 грудня 1999
року.
 
               Стаття 3
 
   1. Держави-члени повинні ввести в дію закони, постанови та
адміністративні положення, які необхідні для дотримання даної
Директиви не пізніше 1 січня 2000 року. Вони повинні негайно
інформувати про це Комісію.
   2. При прийнятті цих заходів державами-членами, вони повинні
посилатися на цю Директиву або робити таке посилання у випадку
їхніх офіційних публікацій. Методи здійснення таких посилань
встановлюються державами-членами.
 
               Стаття 4
 
   Завдяки своїм специфічним характеристикам Грецька Республіка
одержує не  поновлюваний  додатковий  трирічний  період  для
застосування зобов'язань за цією Директивою стосовно включення
бункерних постачань для міжнародної авіації при  підрахунках
внутрішнього споживання.
 
               Стаття 5
 
   Комісія повинна регулярно надавати Раді звіт по ситуації, що
стосується запасів Співтовариства, включаючи, якщо необхідно,
потреби в гармонізації, щоб забезпечити ефективний контроль та
нагляд за резервами. Перший звіт подається до Ради протягом
другого року, що наступає після дати, передбаченої в статті 3(l).
 
               Стаття 6
 
   Дана Директива набирає чинності в день її публікації в
Офіційному Журналі Європейського Співтовариства.
 
               Стаття 7
 
   Дана Директива адресована державам-членам.
 
   Здійснено в Брюсселі, 14 грудня 1998 року.
 
 Від імені Ради
 
 Президент                       У. Молтерер
 
   Офіційний Журнал L 358, 31/12/1998 p. 0100 - 0104
 
   Переклад здійснено  Центром  порівняльного  права  при
Міністерстві юстиції України.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка