Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового положення про управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної, Севастопольської міської державної адміністрації

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 13 вересня 2001 р. N 1162
                Київ
 
        Про затвердження Типового положення
         про управління зовнішніх зносин
        та зовнішньоекономічної діяльності
        обласної, Севастопольської міської
           державної адміністрації
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
      N 910 ( 910-2003-п ) від 16.06.2003 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Типове положення про управління зовнішніх
зносин  та   зовнішньоекономічної   діяльності   обласної,
Севастопольської міської державної адміністрації (додається).
 
   2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
 
 
   Прем'єр-міністр України               А.КІНАХ
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 13 вересня 2001 р. N 1162
 
 
             ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про управління зовнішніх зносин та
      зовнішньоекономічної діяльності обласної,
        Севастопольської міської державної
             адміністрації
 
 
   1. Управління  зовнішніх  зносин  та зовнішньоекономічної
діяльності  обласної,  Севастопольської  міської  державної
адміністрації  (далі - управління) є структурним підрозділом
обласної,  Севастопольської  міської  держадміністрації,  що
утворюється головою відповідної держадміністрації і підзвітне та
підконтрольне голові держадміністрації, Мінекономіки і МЗС.
 
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України ( 254к/96-ВР ),  законами України,  актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки і
МЗС, розпорядженнями голови відповідної держадміністрації, а також
цим Положенням.
 
   3. Основними завданнями управління є:
 
   забезпечення реалізації  на  території  області  (міста)
державної  політики  у  сфері  зовнішніх   зносин   та
зовнішньоекономічної діяльності;
 
   сприяння виконанню зобов'язань за міжнародними договорами
України;
 
   сприяння розвитку міжнародного співробітництва  у  галузі
економіки, торгівлі, захисту прав людини, боротьби з тероризмом,
екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури,
туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя;
 
   сприяння активізації зовнішньоекономічних зв'язків та виходу
на зовнішній ринок розташованих на території області (міста)
підприємств, установ та організацій;
 
   здійснення заходів  та сприяння створенню належних умов,
спрямованих  на  розвиток  та  організацію  міжрегіонального,
прикордонного  та  прибережного  співробітництва  у  сфері
зовнішньоекономічної діяльності;
 
   сприяння діяльності правоохоронних та митних органів, органів
охорони державного кордону.
 
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
 
   представляє у  межах  наданих  йому повноважень інтереси
держадміністрації у зносинах з відповідними органами суб'єктів або
адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також
з міжнародними організаціями;
 
   готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань,
що належать до компетенції управління;
 
   координує та контролює в межах своїх повноважень діяльність
структурних підрозділів держадміністрації у  сфері  зовнішніх
зносин,  а також бере безпосередню участь у розробленні та
реалізації інвестиційних проектів;
 
   розробляє проекти програм підвищення  рівня  ефективності
зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та
імпорту товарів, сприяння розвитку експортного потенціалу області
(міста);
 
   вносить в  установленому  порядку до відповідних органів
пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для  розвитку
економічного потенціалу області (міста);
 
   здійснює підготовку проектів угод, договорів, меморандумів,
протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності держадміністрації і погоджує їх в
установленому порядку з МЗС;
 
   бере участь у підготовці та погодженні з МЗС і Мінекономіки
технічних завдань, складу офіційних делегацій держадміністрації, а
також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і
робочих  груп  для  участі  в  переговорах,  конференціях,
консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та
багатостороннього міжнародного співробітництва;
 
   бере участь у розробленні та погодженні з МЗС і Мінекономіки
програм перебування делегацій, груп та окремих представників
іноземних держав у частині, що стосується  області (міста),
організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей з
посадовими  особами  держадміністрації та інформує  МЗС  про
результати цих зустрічей;
 
   за дорученням держадміністрації бере участь у переговорах з
представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних
держав з питань, що належать до його компетенції;
 
   бере участь у проведенні тендерів і конкурсів з питань, що
належать до сфери зовнішньоекономічної діяльності;
 
   сприяє проведенню переговорів з питань розвитку інвестиційної
діяльності в області (місті), залучення іноземних інвестицій,
створення  спільних  підприємств (з іноземними інвестиціями),
визначення перспективних об'єктів та напрямів інвестування;
 
   проводить державну реєстрацію іноземних інвестицій в області
(місті)  і  договорів  про  спільну з іноземними партнерами
інвестиційну діяльність;
 
   з питань, що стосуються співробітництва області (міста),
готує матеріали до засідань робочих груп експертів та міжурядових
комісій, для делегацій області (міста), що відряджаються за
кордон;
 
   аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності в області
(місті) та вносить  пропозиції  щодо  дотримання  суб'єктами
підприємницької діяльності вимог законодавства, правил міжнародної
торгівлі, надає їм консультації і методичну допомогу, здійснює
захист їх прав та інтересів;
 
   надає Мінекономіки допомогу у проведенні антидемпінгових,
антисубсидиційних та спеціальних розслідувань щодо імпорту в
Україну товарів походженням з інших країн, митних союзів або
економічних угруповань;
 
   веде облік і здійснює контроль за операціями  суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовуються будь-які
санкції,  порушувалися  антидемпінгові,  антисубсидиційні  або
спеціальні розслідування (чи мали місце загрози таких порушень), а
також тих, які займаються обмежувальною діловою практикою;
 
   сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації,
надає  суб'єктам  підприємницької  діяльності області (міста)
допомогу в організації,  участі  та  проведенні  міжнародних
торговельно-промислових  і  торговельних виставок, ярмарків і
презентацій;
 
   вивчає загальний  стан  економіки,  тенденції  розвитку
зовнішньоекономічних  зв'язків і рівень конкурентоспроможності
продукції провідних галузей іноземних держав, кон'юнктуру ринку
товарів і послуг та інформує держадміністрацію з цих питань, а в
разі потреби - інші установи та організації;
 
   сприяє поширенню передового світового  досвіду  у  сфері
демонополізації    економіки,   приватизації,   конверсії
військово-промислового комплексу, розвитку  структур  ринкової
економіки, нарощування виробництва імпортозамінної продукції в
області (місті);
 
   інформує суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності області
(міста) про економічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші
умови, необхідні для їх діяльності, формує з цією метою відповідні
банки даних;
 
   відповідно до законодавства та у межах повноважень, наданих
Мінекономіки, здійснює видачу  суб'єктам  зовнішньоекономічної
діяльності   документів   дозвільного   характеру  (картки
обліку-реєстрації,   експортно-імпортні   ліцензії,   разові
(індивідуальні) ліцензії) та щомісяця звітує перед Мінекономіки
стосовно їх видачі;
 
   доводить до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності області
(міста)  накази  Мінекономіки  щодо застосування (скасування)
спеціальних санкцій відповідно до статті 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 );
 
   проводить моніторинг  порушень  законодавства, що регулює
зовнішньоекономічну  діяльність,  і  стану  розрахунків  за
експортно-імпортними  операціями  суб'єктів  підприємницької
діяльності області  (міста)  та  надає  одержану  інформацію
Мінекономіки;
 
   у порядку, встановленому законодавством, надає висновки щодо
визначення операцій  такими,  що  належать  до  операцій  з
давальницькою сировиною, контролює в межах своєї компетенції за
дорученням Мінекономіки інші види зовнішньоекономічної діяльності;
 
   проводить аналіз   стану    повернення    суб'єктами
зовнішньоекономічної  діяльності  області  (міста) валютних і
матеріальних  цінностей,  які  на  час  порушення  термінів,
установлених законодавством, знаходяться за межами держави;
 
   проводить моніторинг  впливу на стан зовнішньоекономічної
діяльності тарифів і ставок оподаткування експорту та імпорту
товарів,  механізмів  і  процедур  валютного  регулювання
зовнішньоторговельних операцій;
 
   готує аналітичні матеріали щодо стану ринків окремих видів
промислової і сільськогосподарської продукції та перспективи їх
розвитку;
 
   аналізує цінову, податкову, тарифну і кредитну політику щодо
товарів, які експортуються з України та імпортуються в Україну,
подає до Мінекономіки відомості, висновки та пропозиції з цих
питань; інформує держадміністрації та заінтересованих суб'єктів
підприємницької діяльності про рівень затверджених відповідними
наказами Мінекономіки індикативних цін;
 
   надає заінтересованим суб'єктам підприємницької діяльності
області (міста) незалежно від форми власності інформацію за даними
торговельно-економічних   місій   у  складі  дипломатичних
представництв України за кордоном стосовно ділових пропозицій
іноземних підприємств щодо співробітництва та сприяє популяризації
пропозицій підприємств області (міста) за межами України;
 
   сприяє створенню госпрозрахункових підприємств з  надання
консалтингової, методичної, правової та інформаційної допомоги у
сфері зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності суб'єктам
господарської  діяльності  області  (міста)  та  іноземним
підприємствам і організаціям;
 
   у межах компетенції бере участь у створенні і сприянні
функціонуванню на території області (міста) спеціальних (вільних)
економічних зон;
 
   бере участь у  розбудові  державного  кордону,  розвитку
прикордонної, митної та сервісної інфраструктури пунктів пропуску
через державний кордон;
 
   інформує МЗС про укладені держадміністрацією угоди у сфері
зовнішніх  зносин і зовнішньоекономічної діяльності та подає
завірені їх копії до МЗС, а з питань  зовнішньоекономічної
діяльності - також до Мінекономіки;
 
   двічі на рік подає до МЗС звіти про стан зовнішніх зносин, а
до Мінекономіки - про зовнішньоекономічну діяльність;
 
   забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики
стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням;
 
   виконує інші  функції,  що  випливають  з покладених на
управління завдань.
 
   5. Управління має право:
 
   одержувати в  установленому  порядку  від  структурних
підрозділів держадміністрації, органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші
матеріали, необхідні для виконання своїх функцій, а від обласного
управління державної статистики та митних органів - безоплатно
статистичні та митні дані;
 
   одержувати від  Держзовнішінформу  цінову  та  аналітичну
інформацію;
 
   залучати спеціалістів   інших  структурних  підрозділів
держадміністрації, підприємств, установ, організацій, об'єднань
громадян (за погодженням з їх керівництвом) для розгляду питань,
що належать до його компетенції;
 
   одержувати від  правоохоронних органів, органів державної
податкової служби,  митних  органів,  регіональних  управлінь
Національного  банку  інформацію  щодо порушень законодавства
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності області (міста) та їх
іноземними партнерами;
 
   скликати в установленому порядку наради з питань, що належать
до його компетенції.
 
   6. Управління під час виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідної місцевої
держадміністрації,   органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами,  організаціями,  установами  та  громадськими
організаціями області (міста).
 
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється з посади головою відповідної держадміністрації за
погодженням з Мінекономіки.
 
   Начальник управління  має заступників, яких призначає на
посаду та звільняє з посади голова відповідної держадміністрації
за  поданням  начальника  управління  та  за  погодженням з
Мінекономіки. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 910 ( 910-2003-п ) від 16.06.2003 )
 
   8. Начальник управління:
 
   керує діяльністю  управління   і   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань та
виконання ним своїх функцій;
 
   розпоряджається коштами в межах  затвердженого  кошторису
доходів і видатків на утримання управління;
 
   забезпечує своєчасне  і якісне виконання доручень голови
держадміністрації;
 
   видає в межах своєї компетенції накази,  організовує  і
контролює їх виконання;
 
   подає для затвердження в установленому порядку штатний розпис
управління;
 
   призначає на посади і звільняє з посад працівників управління
в установленому порядку;
 
   розподіляє і  координує  роботу  структурних  підрозділів
управління;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи і посадові
інструкції працівників управління;
 
   застосовує до працівників управління заходи заохочення та
накладає дисциплінарні стягнення.
 
   9. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо
подальшого розвитку та підвищення ефективності зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності, вирішення інших питань у цій
сфері при управлінні можуть утворюватися дорадчі та інші допоміжні
органи, комісії та наукові ради, члени яких виконують свої функції
на громадських засадах. Склад зазначених органів та положення про
них затверджує начальник управління.
 
   10. Управління  утримується за рахунок коштів державного
бюджету.
 
   Граничну чисельність,  фонд  оплати  праці  працівників
управління визначає голова відповідної держадміністрації в межах
виділених асигнувань.
 
   Кошторис доходів і видатків, штатний  розпис  управління
затверджує голова відповідної держадміністрації після попередньої
їх експертизи в обласному (міському) фінансовому управлінні.
 
   11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із
зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи
і бланки.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка