Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної зони туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 жовтня 2000 р. N 1507
                Київ
 
  Про порядок розгляду і затвердження інвестиційних проектів,
  що реалізуються на території спеціальної економічної зони
   туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 896 ( 896-2001-п ) від 26.07.2001
      N  9 (  9-2002-п ) від 10.01.2002 
      N 1368 ( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
 
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Порядок розгляду і затвердження інвестиційних
проектів, що реалізуються на території спеціальної економічної
зони  туристсько-рекреаційного  типу "Курортополіс Трускавець"
(додається).
 
   2. Міністерству охорони здоров'я затвердити у місячний термін
форму  переліку лікарських засобів, які ввозяться суб'єктами
підприємницької діяльності для потреб  власного  виробництва,
пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів на території
спеціальної  економічної  зони  туристсько-рекреаційного  типу
"Курортополіс Трускавець".
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок затвердження
та реєстрації інвестиційних проектів, що реалізуються на території
спеціальної  економічної  зони  туристсько-рекреаційного  типу
"Курортополіс Трускавець",  затверджений  постановою  Кабінету
Міністрів України від 9 серпня 1999 р. N 1441 ( 1441-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 32, ст. 1672).
 
 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО
 
   Інд. 27
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 4 жовтня 2000 р. N 1507
 
               ПОРЯДОК
    розгляду і затвердження інвестиційних проектів, що
   реалізуються на території спеціальної економічної зони
   туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець"
 
 
   1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду і затвердження
інвестиційних проектів, що реалізуються на території спеціальної
економічної зони туристсько-рекреаційного  типу  "Курортополіс
Трускавець" (далі - СЕЗ "Курортополіс Трускавець") суб'єктами цієї
зони у пріоритетних видах економічної діяльності, визначених
виконавчим комітетом Трускавецької міської ради за погодженням з
Мінекономіки.
 
   2. Затвердження інвестиційних проектів, що реалізуються на
території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", здійснюється виконавчим
комітетом Трускавецької міської ради (далі - виконавчий комітет).
 
   3. Суб'єкт підприємницької діяльності,  який  має  намір
реалізувати  інвестиційний  проект,  або  уповноважена ним в
установленому порядку особа (далі - заявник) подає до виконавчого
комітету:
 
   заяву про розгляд інвестиційного проекту за формою згідно з
додатком;
 
   інвестиційний проект, підписаний  заявником,  прошитий  і
пронумерований, у трьох примірниках;
 
   нотаріально засвідчені  копії  свідоцтва  про  державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності та засновницьких
документів юридичної особи;
 
   у разі коли заявником є іноземна особа, - документи, що
свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи у
країні її місцезнаходження (витяг з торговельного, банківського
або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені
відповідно до законодавства країни, що їх видала, перекладені
українською мовою та легалізовані у консульській установі України,
якщо  міжнародними  договорами  України не передбачене інше.
Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві
відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
 
   проект договору  щодо  реалізації інвестиційного проекту,
складений відповідно до  Типового  договору  (контракту)  на
реалізацію  інвестиційного проекту на території пріоритетного
розвитку в спеціальній (вільній) економічній зоні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 1999 р. N 1199
( 1199-99-п ), погоджений з органом господарського розвитку і
управління спеціальної економічної зони;
 
   висновки щодо інвестиційного проекту органів, що здійснюють
контроль  за  додержанням  безпеки  виробництва  та  праці,
протипожежної і екологічної безпеки, інших органів та організацій
відповідно до їх  компетенції,  за  переліком,  установленим
виконавчим комітетом;
 
   довідку органу   державної   податкової   служби   за
місцезнаходженням заявника про стан  розрахунків  із  сплати
податків, зборів (обов'язкових платежів) - для юридичних осіб,
зареєстрованих в Україні;
 
   зобов'язання про подання виконавчому комітетові інформації
про хід реалізації інвестиційного проекту за формою та у терміни,
встановлені виконавчим комітетом.
 
   У разі потреби виконавчий комітет має право вимагати від
заявника подання інших документів, що підтверджують спроможність
заявника реалізувати інвестиційний проект.
 
   Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, що
міститься у поданих ним документах.
 
   4. У разі коли згідно з умовами інвестиційного проекту
передбачається ввезення (пересилання) на митну територію України
лікарських засобів, разом з документами, зазначеними у пункті 3
цього Порядку, заявник подає до виконавчого комітету:
 
   перелік лікарських засобів (із зазначенням їх обсягу), що
ввозитимуться (пересилатимуться) заявником для потреб власного
виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційного проекту,
який є невід'ємною його частиною. Перелік лікарських засобів
складається за формою, затвердженою МОЗ;
 
   обгрунтування обсягів  ввезення  (пересилання)  лікарських
засобів;
 
   документи, що  підтверджують  реєстрацію  в  Україні  в
установленому порядку лікарських засобів;
 
   сертифікати якості   лікарських   засобів,    видані
фірмами-виробниками.
 
   4-1. Якщо інвестиційний проект передбачає ввезення на митну
територію України устаткування, обладнання  та  комплектуючих
виробів до них, разом з документами, визначеними у пункті 3 цього
Порядку, заявник подає до виконавчого комітету:
 
   переліки та обсяги устаткування, обладнання та комплектуючих
виробів до них із зазначенням коду товару згідно з Українською
класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), що
ввозитимуться в Україну виключно для реалізації інвестиційного
проекту, які є його невід'ємною частиною;
 
   обгрунтування обсягів ввезення устаткування, обладнання та
комплектуючих виробів до них.
( Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
   5. Після  перевірки  комплектності  пакета  документів,
зазначених у пунктах 3 і 4 цього Порядку, виконавчий комітет
реєструє  їх  надходження  у  спеціальному журналі, присвоює
реєстраційний номер і видає заявникові письмове підтвердження їх
одержання. Форма спеціального журналу встановлюється виконавчим
комітетом.
 
   6. Зареєстровані документи заявника розглядаються виконавчим
комітетом для визначення доцільності впровадження інвестиційного
проекту з урахуванням відповідних програм соціально-економічного
розвитку, а також щодо обгрунтування переліків та обсягів ввезення
устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них.
 
   Виконавчий комітет надсилає у триденний термін Львівській
облдержадміністрації, а також з дня реєстрації документів копію
заяви про розгляд інвестиційного проекту та копію інвестиційного
проекту  Мінекономіки  для  проведення  за  участю  Мінфіну,
Мінпромполітики, Державної податкової адміністрації в Львівській
області експертизи інвестиційного проекту з метою запобігання
негативним наслідкам його реалізації, зокрема щодо виконання
державних програм економічного, науково-технічного та соціального
розвитку,  обсягів надходжень до бюджетів, а також з метою
визначення джерел покриття можливих втрат. ( Абзац пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 9 ( 9-2002-п ) від 10.01.2002, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1368 ( 1368-2003-п ) від
27.08.2003 )
( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896
( 896-2001-п ) від 26.07.2001 )
 
   7. Якщо для реалізації інвестиційного проекту передбачається
ввезення (пересилання) лікарських засобів, виконавчий комітет у
триденний термін з дня реєстрації документів надсилає МОЗ для
проведення експертизи копії інвестиційного проекту та документів,
зазначених у пункті 4 цього Порядку.
 
   8. Висновки експертиз Мінекономіки та МОЗ щодо інвестиційного
проекту повинні бути надіслані виконавчому комітету в місячний
термін. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 9
( 9-2002-п ) від 10.01.2002 )
 
   9. Виконавчий комітет розглядає  зареєстровані  документи
заявника разом з висновками експертизи щодо інвестиційного проекту
в термін, який не може перевищувати 45 днів з дня подання
заявником документів.
 
   9-1.  Рішення  про  затвердження  інвестиційного проекту
приймається виконавчим комітетом лише за наявності позитивних
висновків щодо доцільності його реалізації від усіх центральних
органів виконавчої влади, залучених до проведення експертизи.
( Порядок доповнено пунктом 9-1 згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
   10. У разі затвердження виконавчим комітетом інвестиційного
проекту заявнику у дводенний термін видається рішення виконавчого
комітету разом з одним примірником інвестиційного проекту, на
титульному листі якого зазначається дата і  номер  рішення,
ставиться підпис голови виконавчого комітету та печатка. Один
примірник інвестиційного проекту зберігається  у  виконавчому
комітеті,  один  примірник надсилається органу господарського
розвитку і управління.
 
   Якщо згідно з умовами інвестиційного проекту передбачається
ввезення (пересилання) на митну територію України лікарських
засобів, устаткування, обладнання та комплектуючих виробів до них,
один примірник їх переліку, оформлений згідно із зазначеними в
абзаці першому цього пункту нормами, надсилається виконавчим
комітетом відповідному митному органу. ( Абзац другий пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 896 ( 896-2001-п ) від
26.07.2001 )
 
   11. Рішення про затвердження  інвестиційного  проекту  є
підставою для укладення виконавчим комітетом договору (контракту)
із заявником щодо умов реалізації інвестиційного проекту, його
реєстрації  органом  господарського  розвитку  і  управління
спеціальної економічної зони як суб'єкта  СЕЗ  "Курортополіс
Трускавець" та укладення з ним відповідних договорів.
 
   12. Виконавчий  комітет  може  відмовити  заявникові  у
затвердженні інвестиційного проекту у разі, коли:
 
   інвестиційний проект не відповідає меті створення економічної
зони та пріоритетним видам економічної діяльності;
 
   висновки експертизи  щодо  інвестиційного  проекту  є
негативними;
 
   у поданих  заявником  документах  виявлено  недостовірні
відомості;
 
   суб'єкт підприємницької  діяльності  має заборгованість у
сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів).
 
   Рішення про відмову у затвердженні інвестиційного проекту
надсилається виконавчим комітетом заявнику в письмовій формі з
обгрунтуванням причин відмови.
 
   13. Заявник, якому відмовлено у затвердженні інвестиційного
проекту,  має право після усунення причин та недоліків, що
спричинили відмову, доопрацювати інвестиційний проект і повторно
подати його на розгляд виконавчого комітету.
 
   14.  У разі виробничої потреби заявник може ініціювати
внесення змін до затвердженого інвестиційного проекту, які не
стосуються збільшення обсягів імпорту товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД та
не приводять до зменшення кошторисної вартості інвестиційного
проекту нижче встановленого законодавством мінімального рівня.
 
   Зміни до   інвестиційного   проекту  розглядаються  і
затверджуються згідно з пунктами 1-11 цього Порядку.
( Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 1368 ( 1368-2003-п ) від
27.08.2003 )
 
   15. Після прийняття  виконавчим  комітетом  рішення  про
затвердження  інвестиційного  проекту  заявник зобов'язаний у
місячний термін укласти з виконавчим комітетом договір (контракт)
про умови реалізації інвестиційного проекту.
 
   Про хід  реалізації  інвестиційного  проекту суб'єкт СЕЗ
"Курортополіс Трускавець" інформує виконавчий комітет та орган
господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс Трускавець"
за формою та у терміни, встановлені виконавчим комітетом.
 
   15-1.  Зміни до переліку пріоритетних видів економічної
діяльності на території СЕЗ "Курортополіс Трускавець", для яких
встановлено  спеціальний  режим  інвестиційної діяльності, не
поширюються на суб'єктів СЕЗ "Курортополіс Трускавець", які уклали
з виконавчим комітетом договір (контракт) щодо умов реалізації
інвестиційного проекту до затвердження таких  змін  рішенням
виконавчого комітету Трускавецької міської ради.
( Порядок доповнено пунктом 15-1 згідно з Постановою КМ N 1368
( 1368-2003-п ) від 27.08.2003 )
 
   16. Виконавчий комітет має право скасувати рішення  про
затвердження інвестиційного проекту у разі:
 
   порушення суб'єктом СЕЗ "Курортополіс Трускавець" терміну
укладення договору (контракту) з виконавчим комітетом щодо умов
реалізації інвестиційного проекту;
 
   розірвання договору  (контракту)  щодо  умов  реалізації
інвестиційного проекту.
 
   Про скасування такого рішення виконавчий комітет у дводенний
термін  інформує  суб'єкта СЕЗ "Курортополіс Трускавець" або
заявника.
 
   Спори, пов'язані із скасуванням рішення про затвердження
інвестиційного  проекту,  розв'язуються  у  судовому  порядку
відповідно до законодавства.
 
   17. Виконавчий комітет повинен подати інформацію:
 
   органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Курортополіс
Трускавець",  органу  державної податкової служби та митному
органу - про затвердження інвестиційного  проекту  або  його
скасування у дводенний термін з дня прийняття такого рішення, а
також про укладення з суб'єктом  підприємницької  діяльності
договору (контракту) щодо умов реалізації інвестиційного проекту
або його розірвання - у дводенний термін з дня укладення або
розірвання такого договору (контракту);
 
   Мінекономіки до п'ятого числа місяця, що настає за звітним
кварталом, - про стан реалізації суб'єктами СЕЗ "Курортополіс
Трускавець" інвестиційних проектів.
 
 
                             Додаток
                            до Порядку
 
               ЗАЯВА
        про розгляд інвестиційного проекту
 
__________________________________________________________________
             (назва проекту)
 
Заявник __________________________________________________________
    (найменування юридичної особи або прізвище та ініціали
__________________________________________________________________
фізичної особи, її адреса, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________________________________________
номери  телефонів,   телефаксу,   найменування   установи
__________________________________________________________________
обслуговуючого банку, номер рахунка, номери телефонів установи
__________________________________________________________________
банку, паспортні дані - для фізичних осіб)
 
Місце впровадження _______________________________________________
              (місто, район, підприємство)
 
Вид економічної діяльності _______________________________________
              (назва та код згідно з Класифікацією
__________________________________________________________________
видів економічної діяльності ДК 009-96)
 
Сума інвестицій __________________________________________________
 
Вид інвестицій ___________________________________________________
 
Створення нових робочих місць __________
Збереження робочих місць _______________
 
Термін реалізації проекту _______________, у тому числі монтажу та
налагодження обладнання _____, функціонування виробництва _______,
інше __________________________
     (розшифрування)
 
Найменування продукції (робіт, послуг) ___________________________
Річний обсяг виробництва _________________________________________
Ринок збуту ______________________________________________________
Обсяг експорту ___________________________________________________
Потреба у виробничих площах ______________________________________
Потреба в енергоносіях ___________________________________________
                    (за видами)
Потреба у земельних ділянках _____________________________________
Потреба у використанні природних ресурсів ________________________
Виконавці будівельно-монтажних робіт _____________________________
Постачальники:
   устаткування, обладнання ____________________________________
   лікарських засобів __________________________________________
Середньомісячна заробітна плата одного працівника ________________
 
Заявник ___________________       _________________
       (підпис)           (розшифрування)
 
   МП                 "___" ___________ 200_ р.
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка