Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні

Страница 10"Біологія", "Хімія".
 
   2. На  посаду  лікар-лаборант-генетик  призначається  та
звільняється головним лікарем згідно з існуючим законодавством.
 
   3. Лікар-лаборант-генетик в своїй роботі підпорядковується
головному лікарю та безпосередньо завідуючому медико-генетичним
центром (кабінетом, консультацією).
 
   4. У своїй діяльності лікар-лаборант-генетик керується цим
положенням,  законодавчими,  нормативними  документами органів
охорони здоров'я, посадовою інструкцією.
 
   5. Лікар-лаборант-генетик зобов'язаний:
 
   5.1. Здійснювати  спеціальне  генетичне  та  лабораторне
обстеження сімей із ризиком генетичної патології.
 
   5.2. Здійснювати постскринінгове дослідження зразків крові
новонароджених.
 
   5.3. Надавати висновки щодо результатів генетичних досліджень
лікарю-генетику.
 
   5.5. Вести облікову та звітну документацію за затвердженими
формами у встановленому порядку.
 
   5.6. Дотримуватись конфіденційності результатів генетичних
досліджень та встановленого діагнозу спадкової патології у межах
діючого законодавства.
 
   5.7. Підвищувати кваліфікацію згідно з чинними нормативними
документами.
 
   5.8. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   6. Лікар-лаборант-генетик має право:
 
   6.1. Брати участь у консиліумі для верифікації діагнозу
спадкової патології.
 
   6.2. Брати участь  у  проведенні  наукових  конференцій,
семінарів,   нарад,   що   відносяться   до   роботи
лікаря-лаборанта-генетика, у  роботі  асоціацій  і  товариств
відповідного профілю.
 
   6.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості своєї роботи.
 
   7. Лікар-лаборант-генетик несе відповідальність за належне
виконання покладених на нього завдань та функцій та використання
наданих прав.
 
 Начальник управління організації
 медичної допомоги дітям і матерям          Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я,
                   Академії медичних наук
                   України
                   31.12.2003 N 641/84
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
     про фельдшера-лаборанта медико-генетичної/ого
            консультації/центру
 
 
   1. На  посаду   фельдшера-лаборанта   медико-генетичної
консультації/центру призначається фахівець  з  неповною  вищою
освітою  (молодший  спеціаліст) або з базовою вищою освітою
(бакалавр) за напрямком підготовки "Медицина",  спеціальністю
"Лабораторна діагностика" або "Лікувальна справа". Спеціалізація
за профілем роботи.
 
   2. Фельдшер-лаборант призначається на посаду та звільняється
головним лікарем закладу охорони здоров'я.
 
   3. Фельдшер-лаборант  у  своїй  роботі  безпосередньо
підпорядковується     завідуючому    медико-генетичною/ним
консультацією/центром та лікарю-лаборанту-генетику.
 
   4. Основні завдання фельдшера-лаборанта медико-генетичної/ого
консультації/центру:
 
   4.1. Участь у всіх видах робіт у біохімічній лабораторії.
 
   4.2. Участь у всіх видах робіт при масовому скринінгу.
 
   4.3. Приготування культурального і лабораторного посуду.
 
   4.4. Виконання лікарських призначень.
 
   4.5. Підготовка робочого місця для лікаря-лаборанта-генетика.
 
   4.6. Ведення документації у встановлену порядку за своїм
розділом роботи.
 
   4.7. Контроль за роботою молодшого медичного персоналу.
 
   5. Фельдшер-лаборант зобов'язаний:
 
   5.1. Керуватись у своїй роботі цим положенням, наказами,
інструкціями, методичними та іншими вказівками органів охорони
здоров'я, а також розпорядженнями і  вказівками  відповідних
посадових осіб.
 
   5.2. Дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку
та санітарно-гігієнічного і протиепідемічного режиму, асептики та
антисептики при виконанні своїх службових обов'язків.
 
   5.3. Дотримуватись принципів медичної етики та деонтології.
 
   6. Фельдшер-лаборант має право:
 
   6.1. Підвищити свої професійні знання.
 
   6.2. Вносити пропозиції щодо поліпшення якості своєї роботи.
 
   7. Фельдшер-лаборант          медико-генетичної/ого
консультації/центру несе відповідальність за належне виконання
покладених на нього завдань і функцій та використання наданих
прав.
 
 Начальник управління організації
 медичної допомоги дітям і матерям          Р.О.Моісеєнко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства охорони
                   здоров'я,
                   Академії медичних наук
                   України
                   31.12.2003 N 641/84
 
 
              НОРМАТИВИ
        надання медико-генетичної допомоги
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Нозологічна форма | Шифр |Профілактичні заходи|Діагностичні заходи |  Лікувально-   |   Покази до   |   Критерії   | Тривалість  |
|          | МКХ-10 |          |          |  реабілітаційні  |  госпіталізації  |  ефективності  |диспансерного |
|          |    |          |          |   заходи    |          |   лікування   | нагляду та  |
|          |    |          |          |          |          |          | критерії  |
|          |    |          |          |          |          |          | зняття з  |
|          |    |          |          |          |          |          |  обліку   |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Дефекти, що     |Q 71  |1. Медико-генетичне |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. З метою     |1. Відновлення   |Пожитттєво  |
|спричиняють     |    |консультування   |УЗС у 16-18 тиж. та |2. Хірургічна    |хірургічної корекції|функції      |       |
|вкорочення верхньої |    |2. Преконцепційна  |24-25 тиж..,    |корекція      |та протезування   |2. Соціальна    |       |
|кінцівки      |    |профілактика з   |консультація    |          |2. При поєднаних  |адаптація     |       |
|          |    |попередженням дії  |генетика      |          |вадах, що потребують|          |       |
|          |    |можливих відомих  |2. Постнатально:  |          |госпіталізації   |          |       |
|          |    |тератогенів     |консультація    |          |          |          |       |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |          |          |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжена повна  |Q 71.0 |1. Медико-генетичне |1. Пренатально:   |Протезування    |1. З метою     |Соціальна адаптація|Пожитттєво  |
|відсутність     |    |консультування   |УЗС у 16-18 тиж. та |          |протезування    |          |       |
|верхньої(іх)    |    |2. Преконцепційна  |24-25 тиж.,     |          |2. При поєднаних  |          |       |
|кінцівки(ок)    |    |профілактика з   |консультація    |          |вадах, що потребують|          |       |
|(амелія)      |    |попередженням дії  |генетика      |          |госпіталізації   |          |       |
|          |    |можливих відомих  |2. Постнатально:  |          |          |          |       |
|          |    |тератогенів     |консультація    |          |          |          |       |
|          |    |3. Вторинна     |ортопеда, генетика |          |          |          |       |
|          |    |профілактика -   |          |          |          |          |       |
|          |    |переривання за   |          |          |          |          |       |
|          |    |медпоказами     |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжена     |Q 71.1 |1. Медико-генетичне |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. З метою     |Соціальна адаптація|Пожитттєво  |
|відсутність плеча і |    |консультування   |УЗС у 16-18 тиж. та |2. Хірургічна    |хірургічної корекції|          |       |
|передпліччя за   |    |2. Преконцепційна  |24-25 тиж.,     |корекція      |та протезування   |          |       |
|наявності кисті   |    |профілактика з   |консультація    |          |2. При поєднаних  |          |       |
|(фокомелія)     |    |попередженням дії  |генетика      |          |вадах, що потребують|          |       |
|          |    |можливих відомих  |2. Постнатально:  |          |госпіталізації   |          |       |
|          |    |тератогенів     |консультація    |          |          |          |       |
|          |    |3. Вторинна     |ортопеда, генетика |          |          |          |       |
|          |    |профілактика -   |рентгенографія   |          |          |          |       |
|          |    |переривання за   |          |          |          |          |       |
|          |    |медпоказами     |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжена     |Q 71.2 |1. Медико-генетичне |1. Пренатально:   |Протезування    |1. З метою     |Соціальна адаптація|Пожитттєво  |
|відсутність     |    |консультування   |УЗС у 16-18 тиж. та |          |протезування    |          |       |
|передпліччя та кисті|    |2. Преконцепційна  |24-25 тиж.,     |          |2. При поєднаних  |          |       |
|Природжена     |Q 71.3 |профілактика з   |консультація    |          |вадах, що потребують|          |       |
|відсутність кисті та|    |попередженням дії  |генетика      |          |госпіталізації   |          |       |
|пальця(ів) кисті  |    |можливих відомих  |2. Постнатально:  |          |          |          |       |
|          |    |тератогенів     |консультація    |          |          |          |       |
|          |    |3. Вторинна     |ортопеда, генетика, |          |          |          |       |
|          |    |профілактика -   |рентгенографія   |          |          |          |       |
|          |    |переривання за   |          |          |          |          |       |
|          |    |медпоказами     |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Поздовжнє вкорочення|Q 71.4 |1. Медико-генетичне |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. З метою     |1. Соціальна    |Пожитттєво  |
|променевої кістки  |    |консультування   |УЗС у 16-18 тиж. та |2. Хірургічна    |хірургічної корекції|адаптація     |       |
|Поздовжнє вкорочення|Q 71.5 |2. Преконцепційна  |24-25 тиж.,     |корекція      |та протезування   |2. Вдала хірургічна|       |
|ліктьової кістки  |    |профілактика з   |консультація    |          |2. При поєднаних  |корекція      |       |
|Клішньоподібна кисть|Q 71.6 |попередженням дії  |генетика      |          |вадах, що потребують|          |       |
|Інші дефекти, що  |Q 71.8 |можливих відомих  |2. Постнатально:  |          |госпіталізації   |          |       |
|спричинюють     |    |тератогенів     |консультація    |          |          |          |       |
|вкорочення     |    |3. Вторинна     |ортопеда, генетика, |          |          |          |       |
|верхньої(іх)    |    |профілактика -   |рентгенографія   |          |          |          |       |
|кінцівки(ок)    |    |переривання за   |          |          |          |          |       |
|          |    |медпоказами     |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Дефекти, що     |Q 72  |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Візочки для   |1. Наявність    |1. Відновлення   |1. Пожиттєво |
|спричинюють     |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |інвалідів      |поєднаних вад    |функції      |2. Відновлення|
|укорочення нижньої |    |факторів      |консультація    |2. Протезування   |розвитку, що    |2. Соціальна    |функції    |
|кінцівки      |    |          |генетика      |3. Хірургічна    |потребують     |адаптація     |органа після |
|          |    |          |2. Постнатально:  |корекція      |госпіталізації   |          |хірургічної  |
|          |    |          |консультація    |4. Масаж, ЛФК,   |2. Підготовка до  |          |корекції   |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |фізіотерапія    |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |3. Хірургічна    |          |       |
|          |    |          |          |          |корекція      |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжена повна  |Q 72.0 |1. Попередження дії |1. Пренатально:   |1. Візочки для   |1. Наявність    |1. Соціальна    |1. Пожиттєво |
|відсутність     |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |інвалідів      |поєднаних вад    |адаптація     |       |
|нижньої(іх)     |    |факторів      |консультація    |2. Протезування   |розвитку, що    |          |       |
|кінцівки(ок)    |    |2. При виявленні  |генетика      |          |потребують     |          |       |
|Природжена     |Q 72.1 |2-му триместрі   |2. Постнатально:  |          |госпіталізацію   |          |       |
|відсутність стегна і|    |вагітності є показом|консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|гомілки за наявності|    |до переривання   |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|стопи        |    |          |рентгенографія   |          |          |          |       |
|Природжена     |Q 72.2 |          |          |          |          |          |       |
|відсутність гомілки |    |          |          |          |          |          |       |
|та стопи      |    |          |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжена     |Q 72.3 |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. Наявність    |1. Соціальна    |1. Пожиттєво |
|відсутність стопи та|    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |          |поєднаних вад    |адаптація     |       |
|пальця(ів) стопи  |    |факторів      |консультація    |          |розвитку, що    |          |       |
|          |    |          |генетика      |          |потребують     |          |       |
|          |    |          |2. Постнатально:  |          |госпіталізацію   |          |       |
|          |    |          |консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Поздовжні вкорочення|Q 72.4 |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. Наявність    |1. Відновлення   |1. Відновлення|
|стегнової кістки  |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |2. Хірургічна    |поєднаних вад    |функції      |функції    |
|          |    |факторів      |консультація    |корекція      |розвитку, що    |2. Соціальна    |органа після |
|          |    |          |генетика      |3. Масажі, ЛФК,   |потребують     |адаптація     |хірургічної  |
|          |    |          |2. Постнатально:  |фізіотерапія    |госпіталізацію   |          |корекції   |
|          |    |          |консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |3. Хірургічна    |          |       |
|          |    |          |          |          |корекція      |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Поздовжні вкорочення|Q 72.5 |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Хірургічна    |1. Хірургічна    |1. Відновлення   |1. Відновлення|
|великогомілкової  |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |корекція      |корекція      |функції      |функції    |
|кістки       |    |факторів      |консультація    |2. Масажі, ЛФК,   |2. Наявність    |2. Соціальна    |органа після |
|Поздовжні вкорочення|Q 72.6 |          |генетика      |фізіотерапія    |поєднаних вад    |адаптація     |хірургічної  |
|малогомілкової   |    |          |2. Постнатально:  |          |розвитку, що    |          |корекції   |
|кістки       |    |          |консультація    |          |потребують     |          |       |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |          |госпіталізацію   |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжене     |Q 72.7 |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. Наявність    |1. Відновлення   |1. Відновлення|
|розщеплення стопи  |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |2. Хірургічна    |поєднаних вад    |функції      |функції    |
|          |    |факторів      |консультація    |корекція      |розвитку, що    |2. Соціальна    |органа після |
|          |    |          |генетика      |3. Масажі, ЛФК,   |потребують     |адаптація     |хірургічної  |
|          |    |          |2. Постнатально:  |фізіотерапія    |госпіталізацію   |          |корекції   |
|          |    |          |консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |3. Хірургічна    |          |       |
|          |    |          |          |          |корекція      |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Інші дефекти, що  |Q 72.8 |1. Попередження дії |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. Наявність    |1. Відновлення   |1. Відновлення|
|спричинюють     |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |2. Хірургічна    |поєднаних вад    |функції      |функції    |
|укорочення     |    |факторів      |консультація    |корекція      |розвитку, що    |2. Соціальна    |органа після |
|нижньої(їх)     |    |2. При виявленні в |генетика      |3. Масажі, ЛФК,   |потребують     |адаптація     |хірургічної  |
|кінцівки(ок)    |    |2-му триместрі   |2. Постнатально:  |фізіотерапія    |госпіталізацію   |          |корекції   |
|          |    |вагітності є показом|консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |до переривання   |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |3. Хірургічна    |          |       |
|          |    |          |          |          |корекція      |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Дефект, що спричинює|Q 72.9 |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. Наявність    |1. Відновлення   |1. Відновлення|
|вкорочення нижньої |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |2. Хірургічна    |поєднаних вад    |функції      |функції    |
|кінцівки, неуточ.  |    |факторів      |консультація    |корекція      |розвитку, що    |2. Соціальна    |органа після |
|          |    |          |генетика      |3. Масажі, ЛФК,   |потребують     |адаптація     |хірургічної  |
|          |    |          |2. Постнатально:  |фізіотерапія    |госпіталізацію   |          |корекції   |
|          |    |          |консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |          |протезування 3.   |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |Хірургічна корекція |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Дефекти, що     |Q 73  |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Візочки для   |1. Наявність    |1. Соціальна    |1. Пожиттєво |
|спричинюють     |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |інвалідів      |поєднаних вад    |адаптація     |       |
|вкорочення кінцівки,|    |факторів      |консультація    |2. Протезування   |розвитку, що    |          |       |
|неуточненої     |    |          |генетика      |          |потребують     |          |       |
|          |    |          |2. Постнатально:  |          |госпіталізацію   |          |       |
|          |    |          |консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжена     |Q 73.0 |1. Попередження дії |1. Пренатально:   |1. Візочки для   |1. Наявність    |1. Соціальна    |1. Пожиттєво |
|відсутність     |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |інвалідів      |поєднаних вад    |адаптація     |       |
|кінцівки(ок),    |    |факторів      |консультація    |2. Протезування   |розвитку, що    |          |       |
|неуточненої(их)   |    |2. При виявленні в |генетика      |          |потребують     |          |       |
|          |    |2-му триместрі   |2. Постнатально:  |          |госпіталізацію   |          |       |
|          |    |вагітності є показом|консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |до переривання   |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Фокомелія      |Q 73.1 |1. Попередження дії |1. Пренатально:   |1. Візочки для   |1. Наявність    |1. Соціальна    |1. Пожиттєво |
|кінцівки(ок),    |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |інвалідів      |поєднаних вад    |адаптація     |       |
|неуточненої(их)   |    |факторів      |консультація    |2. Протезування   |розвитку, що    |          |       |
|          |    |2. При виявленні в |генетика      |          |потребують     |          |       |
|          |    |2-му триместрі   |2. Постнатально:  |          |госпіталізацію   |          |       |
|          |    |вагітності є показом|консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |до переривання   |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Ін. дефекти, що   |Q 73.8 |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Протезування   |1. Наявність    |1. Відновлення   |1. Відновлення|
|спричинюють     |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |2. Хірургічна    |поєднаних вад    |функції      |функції    |
|укорочення     |    |факторів      |консультація    |корекція      |розвитку, що    |2. Соціальна    |органа після |
|кінцівки(ок),    |    |          |генетика      |3. Масажі, ЛФК,   |потребують     |адаптація     |хірургічної  |
|неуточ.       |    |          |2. Постнатально:  |фізіотерапія    |госпіталізацію   |          |корекції   |
|          |    |          |консультація    |          |2. Підготовка до  |          |       |
|          |    |          |ортопеда, генетика, |          |протезування    |          |       |
|          |    |          |рентгенографія   |          |3. Хірургічна    |          |       |
|          |    |          |          |          |корекція      |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Інші природжені вади|Q 74  |Попередження дії  |1. Пренатально:   |1. Візочки для   |1. Наявність    |1. Відновлення   |1. Відновлення|
|розвитку      |    |тератогенних    |УЗД обстеження,   |інвалідів      |поєднаних вад    |функції      |функції    |
|кінцівки(ок)    |    |факторів      |консультація    |2. Протезування   |розвитку, що    |2. Соціальна    |органа після |
|Ін. природжені вади |Q 74.0 |          |генетика      |3. Хірургічна    |потребують     |адаптація     |хірургічної  |
|розвитку      |    |          |2. Постнатально:  |корекція      |госпіталізацію   |          |корекції   |
|верх. кінцівок,   |    |          |консультація    |4. Масажі, ЛФК,   |2. Підготовка до  |          |       |
|включаючи плечовий |    |          |ортопеда, генетика, |фізіотерапія    |протезування    |          |       |
|пояс        |    |          |рентгенографія   |          |3. Хірургічна    |          |       |
|Природжені вади   |Q 74.1 |          |          |          |корекція      |          |       |
|розвитку колінного |    |          |          |          |          |          |       |
|суглоба       |    |          |          |          |          |          |       |
|Ін. природжені вади |Q 74.2 |          |          |          |          |          |       |
|розвитку      |    |          |          |          |          |          |       |
|нижн. кінцівок,   |    |          |          |          |          |          |       |
|включ. тазовий пояс |    |          |          |          |          |          |       |
|Природний множинний |Q 74.3 |          |          |          |          |          |       |
|артрогрипоз     |    |          |          |          |          |          |       |
|Інші уточнені    |Q 74.8 |          |          |          |          |          |       |
|природжені вади   |    |          |          |          |          |          |       |
|розвитку      |    |          |          |          |          |          |       |
|кінцівки(ок)    |    |          |          |          |          |          |       |
|Природжена вада   |Q 74.9 |          |          |          |          |          |       |
|розвитку      |    |          |          |          |          |          |       |
|кінцівки(ок),    |    |          |          |          |          |          |       |
|неуточнена     |    |          |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжений іхтіоз |Q 80  |- медико-генетичне |- клініко-     |Кератолітичні і   |За даними клініко- |Зменшення явищ   |Пожиттєво   |
|Звичайний іхтіоз  |Q 80.0 |- консультування;  |генеалогічний метод |пом'якшуючі шкіру  |параклінічних    |гіперкератозу до  |       |
|Іхтіоз, пов'язаний з|Q 80.1 |- преконцепційна  |дослідження     |засоби       |параметрів та    |повної відсутності |       |
|Х-хромосомою    |    |профілактика;    |- УЗД внутрішніх  |(з саліциловою   |важкістю стану   |          |       |
|(Х-зчеплений іхтіоз |    |- допологова    |органів       |кислотою, молочною |          |          |       |
|Пластинчастий    |Q 80.2 |діагностика     |- загальний аналіз |кислотою,      |          |          |       |
|(ламелярний) іхтіоз |    |          |крові та сечі    |сечовиною).     |          |          |       |
|Іхтіоз плода    |Q 80.4 |          |- консультація   |Вітаміни А і Е   |          |          |       |
|(плід "Арлекін")  |    |          |дерматолога,    |          |          |          |       |
|Інший        |Q 80.8 |          |психоневролога   |          |          |          |       |
|природжений іхтіоз |    |          |- Rtg-графія    |          |          |          |       |
|Природжений іхтіоз, |Q 80.9 |          |трубчатих кісток  |          |          |          |       |
|неуточнений     |    |          |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Природжена бульозна |Q 80.3 |- медико-генетичне |- клініко-     |Комплекс вітамінів В|За даними клініко- |Зменшення утворення|Пожиттєво   |
|іхтіозіформна    |    |консультування;   |генеалогічний метод |Місцеве лікування: |параклінічних    |міхурів та явищ  |       |
|еритродермія    |    |- преконцепційна  |дослідження     |ванни з калієвим  |параметрів та    |гіперкератозу до  |       |
|          |    |профілактика;    |- УЗД внутрішніх  |милом або відваром |важкістю стану   |повної відсутності |       |
|          |    |- допологова    |органів       |ромашки, а також  |          |          |       |
|          |    |діагностика     |- загальний аналіз |змазування шкіри  |          |          |       |
|          |    |          |крові та сечі    |кремом чи      |          |          |       |
|          |    |          |- консультація   |неподразнюючими   |          |          |       |
|          |    |          |дерматолога,    |мазями       |          |          |       |
|          |    |          |психоневролога   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Бульозний      |Q 81  |- медико-генетичне |- клініко-     |Лікування      |За даними клініко- |Зменшення утворення|Пожиттєво   |
|епідермоліз     |    |консультування;   |генеалогічний метод |симптоматичне з   |параклінічних    |міхурів та явищ  |       |
|Епідермоліз     |Q 81.0 |- преконцепційна  |дослідження     |метою уникнення   |параметрів та    |гіперкератозу,   |       |
|бульозний, простий |    |профілактика;    |- УЗД внутрішніх  |інфікування і    |важкістю стану   |фолікулярного   |       |
|Епідермоліз     |Q 81.1 |- допологова    |органів       |контрактури пальців.|          |кератозу,     |       |
|бульозний, летальний|    |діагностика     |- загальний аналіз |Глюкокортикоїди за |          |генералізованого  |       |
|          |    |          |крові та сечі    |показами      |          |гіпертрихозу до  |       |
|          |    |          |- консультація   |          |          |повної відсутності |       |
|          |    |          |дерматолога,    |          |          |          |       |
|          |    |          |психоневролога   |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Епідермоліз     |Q 81.2 |- медико-генетичне |- клініко-     |Лікування      |За даними клініко- |Зменшення утворення|Пожиттєво   |
|бульозний,     |    |консультування;   |генеалогічний метод |симптоматичне з   |параклінічних    |міхурів та явищ  |       |
|дистрофічний    |    |- преконцепційна  |дослідження     |метою уникнення   |параметрів та    |гіперкератозу,   |       |
|          |    |профілактика;    |- УЗД внутрішніх  |інфікування і    |важкістю стану   |фолікулярного   |       |
|          |    |- допологова    |органів       |контрактури пальців |          |кератозу,     |       |
|          |    |діагностика:    |- загальний аналіз |          |          |генералізованого  |       |
|          |    |амніоцентез,    |крові та сечі    |          |          |гіпертрихозу до  |       |
|          |    |плацентоцентез,   |- консультація   |          |          |повної відсутності |       |
|          |    |кордоцентез, біопсія|дерматолога,    |          |          |          |       |
|          |    |ворсин хоріону з  |психоневролога   |          |          |          |       |
|          |    |наступним      |- огляд окуліста  |          |          |          |       |
|          |    |цитогенетичним та  |          |          |          |          |       |
|          |    |молекулярно-    |          |          |          |          |       |
|          |    |генетичним     |          |          |          |          |       |
|          |    |обстеженням     |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Інший бульозний   |Q 81.8 |- медико-генетичне |- клініко-     |Лікування      |За даними клініко- |Зменшення утворення|Пожиттєво   |
|епідермоліз     |    |консультування;   |генеалогічний метод |симптоматичне з   |параклінічних    |міхурів та явищ  |       |
|Бульозний      |Q 81.9 |- преконцепційна  |дослідження     |метою уникнення   |параметрів та    |гіперкератозу,   |       |
|епідермоліз,    |    |профілактика;    |- УЗД внутрішніх  |інфікування і    |важкістю стану   |фолікулярного   |       |
|неуточнений     |    |- допологова    |органів       |контрактури пальців |          |кератозу,     |       |
|          |    |діагностика:    |- загальний аналіз |          |          |генералізованого  |       |
|          |    |амніоцентез,    |крові та сечі    |          |          |гіпертрихозу до  |       |
|          |    |плацентоцентез,   |- консультація   |          |          |повної відсутності |       |
|          |    |кордоцентез, біопсія|дерматолога,    |          |          |          |       |
|          |    |ворсин хоріону з  |психоневролога   |          |          |          |       |
|          |    |наступним      |          |          |          |          |       |
|          |    |цитогенетичним та  |          |          |          |          |       |
|          |    |молекулярно-    |          |          |          |          |       |
|          |    |генетичним     |          |          |          |          |       |
|          |    |обстеженням     |          |          |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Інші природжені вади|Q 82  |- медико-генетичне |- загальний аналіз |Лікування      |За даними клініко- |Відсутність    |При      |
|розвитку шкіри   |    |консультування;   |крові, сечі;    |симптоматичне    |параклінічних    |ускладнень     |відсутності  |
|          |    |- преконцепційна  |- консультація   |          |параметрів та    |          |прогресування |
|          |    |профілактика    |генетика,      |          |важкістю стану   |          |симптомів   |
|          |    |          |дерматолога     |          |          |          |протягом 2  |
|          |    |          |          |          |          |          |років     |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Спадкова лімфедема |Q 82.0 |- медико-генетичне |- лімфангіографія; |- антибактеріальна |Прогресування    |- зменшення    |Пожиттєво   |
|          |    |консультування;   |- ехотомографія;  |терапія при     |набряків      |набряків;     |       |
|          |    |- преконцепційна  |- томоденситометрія;|приєднанні інфекції;|          |- покращення стану |       |
|          |    |профілактика    |- консультація:   |- компресійні    |          |шкіри;       |       |
|          |    |          |генетика;      |пов'язки;      |          |- відсутність   |       |
|          |    |          |дерматолога;    |- пластична хірургія|          |інфікування    |       |
|          |    |          |онколога;      |- постійне     |          |          |       |
|          |    |          |судинного хірурга  |спостереження    |          |          |       |
|--------------------+--------+--------------------+--------------------+--------------------+--------------------+-------------------+--------------|
|Ксеродермія     |Q 82.1 |- пренатальна    |- пренатальна    |- захист від    |- прогресування   |- зменшення явищ  |Пожиттєво   |
|пігментна      |    |діагностика -    |діагностика -    |сонячного      |явищ фотофобії,   |пойкілодермії,   |(рідко    |Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка