Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку складання актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах)

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            08.04.2004 N 703
 
 
       Про затвердження Порядку складання актів
      оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних
      товариств під час їх продажу на конкурентних
        засадах (крім продажу на конкурсах)
 
 
   Відповідно до етапі 9 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність  в  Україні"
( 2658-14 ) та керуючись пунктами 79, 80 Методики оцінки майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
N 1891 ( 1891-2003-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок складання актів оцінки пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних
засадах  (крім  продажу на конкурсах) (далі - Порядок), що
додається.
 
   2. Центральному апарату Фонду державного майна України та
його регіональним відділенням, Фонду майна Автономної Республіки
Крим керуватися зазначеним Порядком під  час  складання  та
затвердження актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що
належать державі, для продажу через організаторів торгівлі цінними
паперами (крім міжнародних фондових ринків), на відкритих грошових
регіональних  аукціонах, спеціалізованих аукціонах за грошові
кошти.
 
   3. Департаменту оперативного планування та систем продажу
акцій (В.Красовський) забезпечувати подання у повному обсязі до
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності (Н.Лебідь) вихідних даних відповідно до вимог цього
Порядку щодо відкритих акціонерних товариств, приватизація яких
здійснюється центральним апаратом ФДМУ.
 
   4. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності (Н.Лебідь) здійснювати:
   складання та подання на затвердження актів оцінки пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств під час їх продажу на
конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах) центральним
апаратом ФДМУ відповідно до вимог цього Порядку;
   надання затверджених актів оцінки пакетів акцій відкритих
акціонерних товариств до Департаменту оперативного планування та
систем продажу акцій (В.Красовський).
 
   5. Регіональним відділенням та структурним підрозділам Фонду
державного майна України, Фонду майна Автономної Республіки Крим
включати копії актів оцінки пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств та наказів на їх затвердження (або продовження строку їх
дії) до пакетів документів, що складаються у процесі підготовки
цих акцій до продажу.
 
   6. Департаменту продажу акцій на фондовому ринку України та
на  міжнародних  фондових  ринках  (Ю.Яковлєв),  регіональним
відділенням ФДМУ та Фонду майна Автономної Республіки Крим для
відкритих акціонерних товариств, акції яких пройшли лістинг і
котируються на фондових біржах та їх філіях або в Першій фондовій
торговельній  системі,  дозволяється відповідно до визначених
нормативними актами процедур встановлювати початкову вартість
пакетів акцій зазначених відкритих акціонерних товариств на рівні
середньозваженої вартості акцій за результатами угод, укладених у
процесі котирування, але не нижче від їх початкової вартості, що
міститься у затверджених відповідно до вимог цього Порядку актах
оцінки пакетів акцій.
 
   7. Визнати  такими,  що втратили чинність, накази Фонду
державного майна України:
   від 10.03.98  N  452  ( v0452224-98 ) "Щодо визначення
початкової ціни акцій під час продажу за грошові кошти на фондових
біржах і ПФТС";
   від 20.05.99 N 918 "Щодо визначення початкової ціни акцій
ВАТ, приватизацію яких здійснює центральний апарат ФДМУ, статутний
фонд яких визначений без урахування індексації вартості основних
засобів станом на 01.01.95, для продажу на фондових біржах та
ПФТС".
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду Д.Парфененка.
 
 Голова Фонду                      М.Чечетов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   08.04.2004 N 703
 
 
               ПОРЯДОК
     складання актів оцінки пакетів акцій відкритих
       акціонерних товариств під час їх продажу
         на конкурентних засадах (крім
           продажу на конкурсах)
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання, форму та
порядок заповнення  актів  оцінки  пакетів  акцій  відкритих
акціонерних  товариств,  створених  у  процесі  приватизації
(корпоратизації), що належать  державі,  для  продажу  через
організаторів  торгівлі  цінними  паперами  (крім міжнародних
фондових ринків) на відкритих грошових регіональних аукціонах,
спеціалізованих  аукціонах  за грошові кошти за результатами
стандартизованої оцінки (далі - акти оцінки пакетів акцій ВАТ).
   Акти оцінки пакетів акцій ВАТ складаються за формою згідно з
додатком 1 до цього Порядку.
 
   1.2. Акти оцінки пакетів акцій ВАТ підлягають рецензуванню.
Зразок форми рецензії та рекомендації щодо її заповнення наведено
в додатках 2 та 3 до цього Порядку.
   Акти оцінки  пакетів акцій ВАТ затверджуються керівником
державного органу приватизації шляхом видання відповідного наказу
та скріплення їх печаткою та його підписом.
 
   1.3. Датою оцінки пакета акцій ВАТ є будь-яке останнє число
місяця в межах строку розміщення пакета  акцій  згідно  із
затвердженим планом розміщення акцій цього ВАТ, яка встановлюється
під час складання акта оцінки пакета акцій ВАТ.
 
   1.4. Строк дії актів оцінки пакета акцій ВАТ становить
9 місяців від дати затвердження. Строк дії актів оцінки пакетів
акцій ВАТ може бути продовжено наказом відповідного органу, який
його затвердив,  але  не  більше ніж на один рік від дати
затвердження.
 
   1.5. Акт оцінки пакета акцій ВАТ вважається таким, що втратив
чинність, у разі якщо:
   закінчився строк його дії, у тому числі з урахуванням його
продовження;
   змінилися розмір  пакета  акцій  ВАТ,  кількість  акцій,
номінальна вартість акцій.
 
   1.6. Акти  оцінки  пакетів  акцій  ВАТ  використовуються
відповідно до встановлених законодавством процедур, що регулюють
відповідний продаж.
 
        2. Вихідні дані для складання актів
           оцінки пакетів акцій ВАТ
 
   2.1. Обсяг вихідних даних, необхідних для складання актів
оцінки пакетів акцій ВАТ, визначається з урахуванням особливостей,
встановлених п.80 Методики оцінки майна, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п )
(далі - Методика оцінки майна).
   Джерелами вихідних даних є документи ВАТ та (або) документи,
наявні в державних органах приватизації.
 
   2.2. Факт урахування у номінальній вартості пакета акцій ВАТ
індексації балансової вартості основних засобів станом на 1 січня
1995 р. встановлюється на підставі аналізу складеного під час
приватизації (корпоратизації)  акта  оцінки вартості цілісного
майнового комплексу, дата оцінки якого визначена до 01.01.95. Для
цього щодо таких ВАТ аналізуються такі документи:
   акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу, складений
під час приватизації (корпоратизації);
   баланс ВАТ на останню звітну дату.
   Якщо за даними балансу ВАТ розмір статутного фонду не
відповідає розміру статутного фонду, зазначеному в акті оцінки
вартості цілісного майнового комплексу, для з'ясування джерел та
підстав зміни  статутного  фонду  додатково  подається  та
розглядається підписана керівником ВАТ довідка, в якій наводяться
пояснення із зазначених питань.
 
   2.3. Щодо ВАТ, номінальна вартість пакета акцій якого не
враховує індексацію балансової вартості основних засобів станом на
01.01.95, подаються такі документи:
   акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу;
   передавальний баланс підприємства на дату оцінки вартості
цілісного майнового комплексу;
   баланс ВАТ станом на 01.01.95;
   баланс ВАТ станом на 01.01.96;
   звіт про фінансово-майновий стан (форма N 3) за 1995 р.;
   довідка  щодо  руху  основних засобів (за первісною та
залишковою вартістю) за період від дати оцінки вартості цілісного
майнового комплексу до 01.01.95;
   довідка щодо розшифрування рядка 430 балансу станом на
01.01.96;
   довідка про перелік вилученого із статутного фонду майна
(зазначається його первісна та залишкова вартість на дату оцінки
вартості цілісного майнового комплексу);
   таблиця за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку;
   затверджений план розміщення акцій, відповідно до якого буде
здійснюватися продаж пакета акцій ВАТ.
   Довідки та таблиця за формою згідно з додатком 4 до цього
Порядку підписуються керівником і головним бухгалтером ВАТ та
скріплюються печаткою.
 
   2.4. Щодо ВАТ, номінальна вартість пакета  акцій  якого
враховує індексацію балансової вартості основних засобів станом на
1 січня 1995 р., подаються такі документи:
   акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу, складений
під час приватизації (корпоратизації);
   затверджений план розміщення акцій, відповідно до якого буде
здійснюватися продаж пакета акцій ВАТ.
 
          3. Складання актів оцінки
            пакетів акцій ВАТ
 
   3.1. Для складання актів оцінки пакетів акцій ВАТ, номінальна
вартість яких не враховує індексацію балансової вартості основних
засобів станом на 1 січня 1995 р., розраховується коефіцієнт
індексації номінальної вартості однієї акції (К  ) за формулою
                        інд
 
            К  = СФ + І /СФ,
             інд     нд
 
   де СФ - розмір статутного фонду відкритого акціонерного
товариства згідно з планом розміщення акцій, грн.; І  - сума
                            нд
індексації балансової вартості основних фондів станом на 1 січня
1995 р., що увійшли до статутного фонду ВАТ, грн.
 
   3.2. Сума індексації балансової вартості основних фондів
станом на 1 січня 1995 р., що увійшли до статутного фонду ВАТ,
визначається відповідно до рядка 6 графи 6 таблиці, складеної за
формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.
   Величини показників СФ, І , К  вказуються у відповідних
                нд  інд
рядках акта оцінки пакета акцій ВАТ.
 
   3.3. Для складання актів оцінки пакетів акцій ВАТ, номінальна
вартість яких враховує індексації балансової вартості основних
засобів станом на 1 січня 1995 р., 1 квітня 1996 р. або визначена
з урахуванням переоцінки необоротних активів за результатами
незалежної оцінки під час формування статутних фондів у процесі
приватизації (корпоратизації), величини показників І , К  не
                           нд  інд
розраховуються.
 
 Директор Департаменту оцінки майна,
 майнових прав та професійної
 оціночної діяльності                   Н.Лебідь
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку складання актів
                   оцінки пакетів акцій
                   відкритих акціонерних
                   товариств під час їх продажу
                   на конкурентних засадах
                   (крім продажу на конкурсах)
 
 
                   ЗАТВЕРДЖУЮ
                   ____________________________
                   (посада керівника державного
                     органу приватизації)
                   ____________________________
                        (підпис)
                   ____________________________
                     (ініціали, прізвище)
 
                   ___________________ 200__ р.
 
                   М. П.
 
 
                АКТ
      оцінки пакета акцій відкритого акціонерного
     товариства, створеного в процесі приватизації
       (корпоратизації), що належить державі,
       _______________________________________
       (повна назва господарського товариства)
     для продажу через організаторів торгівлі цінними
      паперами (крім міжнародних фондових ринків)
     на відкритих грошових регіональних аукціонах,
      спеціалізованих аукціонах за грошові кошти
 
 
 ----------------------------
 | | | | | | | | | |
 ----------------------------
  (код згідно з ЄДРПОУ)
 
   Відповідно до _______________________________________________
           (дата та номер наказу державного органу
__________________________________________________________________
   приватизації про затвердження плану (уточненого плану)
__________________________________________________________________
            розміщення акцій)
 
та керуючись  вимогами  пункту  80  Методики  оцінки  майна,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
N 1891, за результатами опрацювання вихідних даних, що додаються,
початкова   вартість   пакета   акцій   ВАТ   станом
на _______________ 200__ р. дорівнює:
  (дата оцінки)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |         Назва показника         |Значення|
|пор.|                         |    |
|  |                         |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 1 |Наявність індексації балансової вартості основних |    |
|  |засобів станом на 01.01.95 у номінальній вартості |    |
|  |пакета акцій, що оцінюється (так/ні)       |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 2 |Статутний фонд ВАТ, грн.             |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 3 |Розмір пакета акцій, що оцінюється, %       |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 4 |Кількість акцій у пакеті акцій, що оцінюється, шт.|    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 5 |Номінальна вартість пакета акцій, що оцінюється  |    |
|  |(ряд. 4 х ряд. 6), грн.              |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 6 |Номінальна вартість однієї акції, грн.      |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 7 |Сума індексації балансової вартості основних   |    |
|  |засобів станом на 1 січня 1995 р., що увійшли   |    |
|  |до статутного фонду ВАТ, грн.           |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 8 |Коефіцієнт індексації номінальної вартості однієї |    |
|  |акції (ряд. 2 + ряд. 7)/ряд. 2)          |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 9 |Початкова вартість однієї акції, грн.       |    |
|  |(якщо в рядку 1 зазначено "ні", то        |    |
|  |ряд. 9 = ряд. 6 х ряд. 8:             |    |
|  |якщо в рядку 1 зазначено "так",          |    |
|  |то ряд. 9 = ряд. 6)                |    |
|----+--------------------------------------------------+--------|
| 10 |ПОЧАТКОВА ВАРТІСТЬ ПАКЕТА АКЦІЙ ВАТ,       |    |
|  |що оцінюється (ряд. 4 х ряд. 9), грн.       |    |
------------------------------------------------------------------
 
 __________________________________ ________ ____________________
 (посада відповідального працівника (підпис) (ініціали, прізвище)
 державного органу приватизації)
 
 _______________ 200__ р.
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку складання актів
                   оцінки пакетів акцій
                   відкритих акціонерних
                   товариств під час їх продажу
                   на конкурентних засадах
 Зразок форми             (крім продажу на конкурсах)
 
 
               РЕЦЕНЗІЯ
    на акт оцінки пакета акцій відкритого акціонерного
     товариства, створеного в процесі приватизації
      (корпоратизації), що належить державі, для
        продажу через організаторів торгівлі
        цінними паперами (крім міжнародних
         фондових ринків) на відкритих
         грошових регіональних аукціонах,
          спеціалізованих аукціонах
             за грошові кошти
 
 
-------------------------------------------------------
|Рецензент             |         |
|----------------------------------+------------------|
|Підстава для рецензування     |         |
|----------------------------------+------------------|
|Об'єкт рецензування        |         |
|----------------------------------+------------------|
|Підстава для проведення      |         |
|стандартизованої оцінки майна   |         |
|----------------------------------+------------------|
|Виконавець стандартизованої оцінки|         |
|майна               |         |
|----------------------------------+------------------|
|Об'єкт оцінки           |         |
|----------------------------------+------------------|
|Дата оцінки            |         |
|----------------------------------+------------------|
|Мета оцінки            |         |
|-----------------------------------------------------|
|За результатами рецензування встановлено таке    |
|-----------------------------------------------------|
|Висновок про вихідні дані для   |         |
|стандартизованої оцінки      |         |
|----------------------------------+------------------|
|Висновок про відповідність    |         |
|і правильність застосування    |         |
|оціночних процедур        |         |
|----------------------------------+------------------|
|Результати стандартизованої оцінки|         |
|майна               |         |
|----------------------------------+------------------|
|Загальний висновок        |         |
-------------------------------------------------------
 
 Рецензент
 _________________  _______________________________
   (підпис)    (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 "____"____________________ 200_ р.
 (дата підписання рецензії)
 
 
                   Додаток З
                   до Порядку складання актів
                   оцінки пакетів акцій
                   відкритих акціонерних
                   товариств під час їх продажу
                   на конкурентних засадах
                   (крім продажу на конкурсах)
 
 
              РЕКОМЕНДАЦІЯ
     щодо заповнення РЕЦЕНЗІЇ на акт оцінки пакета
    акцій відкритого акціонерного товариства, створеного
    в процесі приватизації (корпоратизацп), що належить
    державі, для продажу через організаторів торгівлі
      цінними паперами (крім міжнародних фондових
      ринків) на відкритих грошових регіональних
        аукціонах, спеціалізованих аукціонах
             за грошові кошти
 
 
------------------------------------------------------------------
|Рецензент    |Указуються прізвище, ім'я та по батькові    |
|        |рецензента, посада, дата та номер       |
|        |кваліфікаційного свідоцтва та свідоцтва про  |
|        |підвищення кваліфікації, дата та номер     |
|        |свідоцтва про внесення до Державного реєстру  |
|        |оцінювачів, а також зазначається строк     |
|        |практичної діяльності з оцінки майна      |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Підстава для  |Стаття 13 Закону України "Про оцінку майна,  |
|рецензування  |майнових прав та професійну оціночну діяльність|
|        |в Україні" від 12 липня 2001 р. N 2658-III   |
|        |( 2658-14 ), пункт 17 Методики оцінки майна,  |
|        |затвердженої постановою Кабінету Міністрів   |
|        |України від 10.12.2003 N 1891 ( 1891-2003-п ) |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Об'єкт     |Указується назва акта оцінки пакета акцій   |
|рецензування  |із зазначенням розміру пакета акцій,      |
|        |що оцінюється, у відсотках, а також      |
|        |кількість акцій                |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Підстава для  |Зазначається дата та номер відповідного    |
|проведення   |наказу державного органу приватизації,     |
|стандартизованої|яким затверджено план (уточнений)       |
|оцінки     |розміщення акцій ВАТ              |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Виконавець   |Указуються повна назва державного органу    |
|стандартизованої|приватизації, посада, прізвище відповідального |
|оцінки майна  |працівника цього органу, який склав акт оцінки |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Об'єкт оцінки  |Указується повна назва відкритого акціонерного |
|        |товариства                   |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Дата оцінки   |Указується дата оцінки, визначена в межах   |
|        |строку розміщення акцій зазначеним способом  |
|        |згідно з планом розміщення акцій        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Мета оцінки   |Указується, з якою метою проводиться оцінка  |
|        |пакета акцій відкритого акціонерного товариства|
|----------------------------------------------------------------|
|За результатами рецензування встановлено таке          |
|----------------------------------------------------------------|
|Висновок про  |Наводиться перелік вихідних даних, згідно   |
|вихідні дані для|з якими складено акт оцінки, та робиться    |
|стандартизованої|висновок про їх повноту, достатність для    |
|оцінки     |складання акта оцінки та їх відповідність   |
|        |вимогам нормативно-правових актів; робиться  |
|        |висновок про достатність усіх документів для  |
|        |проведення стандартизованої оцінки майна    |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Висновок про  |Надається висновок щодо відповідності акта   |
|відповідність  |оцінки майна вихідним даним та щодо      |
|і правильність |правильності проведених розрахунків      |
|застосування  |                        |
|процедур    |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Результати   |Указується зазначена в акті оцінки початкова  |
|стандартизованої|вартість пакета акцій ВАТ           |
|оцінки     |                        |
|----------------+-----------------------------------------------|
|Загальний    |Надається загальний висновок щодо правильності |
|висновок    |заповнення акта оцінки та розрахунку вартості |
|----------------+-----------------------------------------------|
|        |У разі наявності надається перелік зауважень  |
|        |та відображається їх вплив на достовірність  |
|        |результатів оцінки. Акт оцінки майна      |
|        |класифікується за такими ознаками:       |
|        |акт оцінки майна повністю відповідає вимогам  |
|        |нормативно-правових актів з оцінки майна;   |
|        |акт оцінки майна в цілому відповідає вимогам  |
|        |нормативно-правових актів з оцінки майна,   |
|        |але має незначні недоліки, що не вплинули   |
|        |на достовірність оцінки;            |
|        |акт оцінки майна не повною мірою відповідає  |
|        |вимогам нормативно-правових актів з оцінки   |
|        |майна і має значні недоліки, що вплинули    |
|        |на достовірність оцінки, і не може бути    |
|        |використаний.                 |
------------------------------------------------------------------
 
 Рецензент
 _________________  _______________________________
   (підпис)    (прізвище, ім'я та по батькові)
 
 "____"____________________ 200_ р.
 (дата підписання рецензії)
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку складання актів
                   оцінки пакетів акцій
                   відкритих акціонерних
                   товариств під час їх продажу
                   на конкурентних засадах
                   (крім продажу на конкурсах)
 
 
               ТАБЛИЦЯ
       розрахунку суми індексації балансової
     вартості основних засобів станом на 01.01.95,
      що увійшли до статутного фонду ВАТ під час
         приватизації (корпоратизації)
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Показник    |   Вартість основних   |  Сума  |
|пор.|          |     засобів     |індексації|
|  |          |---------------------------|балансової|
|  |          | На дату |  Станом на  | вартості |
|  |          | оцінки |  01.01.95   | основних |
|  |          | вартості|-----------------| засобів |
|  |          |цілісного| без  |з ураху-|станом на |
|  |          |майнового| ураху- | ванням | 01.01.95 |
|  |          |комплексу| вання |індекса-|(графа 5 -|
|  |          |     |індекса-| ції  | графа 4) |
|  |          |     | ції  |    |     |
|----+--------------------+---------+--------+--------+----------|
| 1 |     2     |  3  |  4  |  5  |   6  |
|----+--------------------+---------+--------+--------+----------|
| 1 |Балансова (первісна)|     |    |    |     |
|  |вартість      |     |    |    |     |
|----+--------------------+---------+--------+--------+----------|
| 2 |Балансова      |     |    |    |     |
|  |(залишкова) вартість|     |    |    |     |
|----+--------------------+---------+--------+--------+----------|
| 3 |Балансова (первісна)|     |    |    |     |
|  |вартість основних  |     |    |    |     |
|  |фондів,       |     |    |    |     |
|  |що не увійшли до  |     |    |    |     |
|  |статутного фонду ВАТ|     |    |    |     |
|----+--------------------+---------+--------+--------+----------|
| 4 |Балансова      |     |    |    |     |
|  |(залишкова) вартість|     |    |    |     |
|  |основних фондів, що |     |    |    |     |
|  |не увійшли до    |     |    |    |     |
|  |статутного фонду ВАТ|     |    |    |     |
|----+--------------------+---------+--------+--------+----------|
| 5 |Балансова (первісна)|     |    |    |     |
|  |вартість основних  |     |    |    |     |
|  |фондів, що увійшли |     |    |    |     |
|  |до статутного фонду |     |    |    |     |
|  |ВАТ         |     |    |    |     |
|  |(ряд. 1 - ряд. 3)  |     |    |    |     |
|----+--------------------+---------+--------+--------+----------|
| 6 |Балансова      |     |    |    |     |
|  |(залишкова) вартість|     |    |    |     |
|  |основних фондів,  |     |    |    |     |
|  |що увійшли до    |     |    |    |     |
|  |статутного фонду ВАТ|     |    |    |     |
|  |(ряд. 2 - ряд. 4)  |     |    |    |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник      ______________ _________________________
            (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 Головний бухгалтер ______________ _________________________
            (підпис)    (прізвище, ініціали)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка