Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Міністерством внутрішніх справ України і Міністерством внутрішніх справ Республіки Молдова

               Угода
     про співробітництво між Міністерством внутрішніх
       справ України і Міністерством внутрішніх
           справ Республіки Молдова
 
 
   Дата підписання: 3 листопада 1992 р.
   Набуття чинності: 3 листопада 1992 р.
 
   Міністерство внутрішніх  справ  України  і  Міністерство
внутрішніх справ Республіки Молдова, далі іменовані "Сторони",
   базуючись на положеннях Договору про добросусідство, дружбу і
співробітництво між Україною та Республікою Молдова від 23 жовтня
1992 року ( 498_161 ),
   надаючи важливого значення розвитку взаємодії в  області
боротьби із злочинністю і забезпечення надійного захисту прав і
свобод громадян,
   підкреслюючи,що в основі співробітництва незалежних держав у
сфері боротьби із злочинністю лежать принципи поваги суверенітету,
рівноправності держав, взаєморозуміння і взаємної вигоди,
   керуючись бажанням зміцнювати і розвивати співробітництво і
взаємну довіру між органами внутрішніх справ України і Республіки
Молдова,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   1. Сторони у межах своєї компетенції забезпечують захист
прав, свобод, законних інтересів і майна громадян та юридичних
осіб держави іншої Сторони так само, як громадян та юридичних осіб
держави своєї Сторони.
   2. Сторони зобов'язуються забезпечувати прийом і розгляд
органами внутрішніх справ скарг і заяв громадян та юридичних осіб
держави іншої Сторони з питань, віднесених до компетенції цих
органів.
 
               Стаття 2
 
   1. Сторони на основі чинного законодавства своїх держав
здійснюють співробітництво у таких напрямках:
   а) боротьби із злочинами проти життя, здоров'я, свободи,
гідності громадян і власності;
   б) боротьби із  бандитизмом,  тероризмом  і  міжнародною
злочинністю;
   в) боротьби з незаконними операціями зі зброєю, боєзапасами,
вибуховими, отруйними речовинами і радіоактивними матеріалами;
   г) боротьби з незаконним обігом наркотичних  засобів  і
психотропних речовин;
   д) боротьби з виготовленням і збутом підроблених документів,
грошей та цінних паперів;
   е) боротьби із злочинами в сфері економіки;
   є) боротьби з контрабандою, а також із злочинами, об'єктом
яких є культурні та історичні цінності;
   ж) розшуку злочинців, осіб, які переховуються від слідства,
суду, відбування покарання, пропали безвісти, а також осіб, які
ухиляються від сплати аліментів і виконання рішення суду по
позовах;
   з) розшуку  предметів, в тому числі автотранспорту, які
викрадені на території держави однієї із Сторін;
   и) встановлення невпізнаних трупів, особистості невідомих
хворих і дітей;
   і) боротьби із злочинами на автомобільному, залізничному,
водному, повітряному і трубопровідному транспорті;
   ї) надання  допомоги  у  проведенні спільних заходів по
ліквідації наслідків стихійних лих, катастроф, крупних аварій і
пожеж, епідемій та епізоотій;
   й) забезпечення безпеки дорожнього руху і  протипожежної
безпеки;
   к) забезпечення безпеки польотів літаків, їх екіпажів і
пасажирів;
   л) контролю руху через державний кордон людей, вантажів та
цінностей;
   м) контролю за дотриманням паспортної та дозвільної систем;
   н) підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації
кадрів, розвитку наукових, інформаційних і технічних зв'язків;
   о) матеріально-технічного забезпечення.
   2. Сторони  здійснюють  співробітництво  також  в  інших
напрямках, що становлять взаємний інтерес.
 
               Стаття 3
 
   Надалі, до укладення державами відповідних договорів про
надання взаємної правової допомоги, Сторони на основі практики, що
склалася, національного законодавства, міжнародно-правових норм і
на умовах взаємності зобов'язуються здійснювати співробітництво у
боротьбі із злочинністю шляхом проведення оперативно-розшукових та
процесуальних дій, виконання запитів та доручень, а також в інших
формах, які не суперечать законодавству своїх держав.
 
               Стаття 4
 
   1. Співробітництво Сторін здійснюється у таких формах:
   а) виконання запитів і доручень у кримінальних справах,
справах оперативного обліку та матеріалах про адміністративні
правопорушення;
   б) обміну  оперативно-розшуковою,  оперативно-довідковою і
криміналістичною інформацією  про злочини, що готуються або
скоєні, та причетних до них осіб, а також архівною інформацією;
   в) сприяння у проведенні оперативно-розшукових заходів і
процесуальних дій;
   г) обміну досвідом роботи, законодавчими і  нормативними
актами, учбовою літературою з питань діяльності органів внутрішніх
справ, а також надання сприяння на взаємній основі у підготовці,
перепідготовці і підвищенню кваліфікації кадрів;
   д) взаємовигідних поставок автомобільної, криміналістичної і
спеціальної техніки, засобів зв'язку, речового майна та продукції
виробничо-технічного призначення;
   е) сприяння у здійсненні транзитних перевозок спеціальних та
інших вантажів, конвоюванні та етапуванні злочинців;
   є) обміну науково-технічною інформацією з питань діяльності
органів  внутрішніх  справ,  спільного  проведення  наукових
досліджень, розробок і програм з актуальних проблем, що становлять
взаємний інтерес;
   ж) організації шифрованого зв'язку;
   з) розвитку спортивних і  культурних  зв'язків,  наданні
сприяння  у  лікуванні,  санаторно-курортному  оздоровленні
співробітників і членів їх сімей.
   2. Ця Угода не перешкоджає Сторонам у розробці та розвитку
інших взаємоприйнятних форм співробітництва.
 
               Стаття 5
 
   Сторони, керуючись    національним    законодавством,
зобов'язуються, якщо таке рішення приймуть компетентні органи
своєї держави, сприяти виконанню запиту чи доручення  іншої
Сторони:
   а) у затриманні осіб, які сховалися від слідства, суду та
відбування покарання, взятті їх у необхідних випадках під варту;
   б) у видачі осіб для притягнення  їх  до  кримінальної
відповідальності чи для приведення вироку до виконання.
 
               Стаття 6
 
   З метою виконання положень цієї Угоди структурні підрозділи
органів  внутрішніх справ Сторін, далі іменовані "структурні
підрозділи", у межах своєї компетенції і з дозволу керівництва
міністерств  можуть  встановлювати  безпосередні  контакти  і
підписувати додаткові договірні документи про співробітництво по
окремих напрямках своєї діяльності.
 
               Стаття 7
 
   1. Запити і доручення, передбачені п. "а" частини 1 статті
цієї Угоди, повинні бути належним чином оформлені і мати такі
реквізити:
   а) найменування структурного підрозділу, від якого виходить
запит чи доручення, і структурного підрозділу, до якого вони
звернені;
   б) найменування справи чи матеріалів, по яких направлено
запит чи доручення;
   в) прізвища свідків, потерпілих, підозрюваних, обвинувачених,
розшукуваних, підсудних чи засуджених, їх громадянство, заняття і
постійне місце перебування, а при необхідності - прізвища та
адреси їх законних представників;
   г) зміст запиту чи доручення, а також необхідні відомості по
їх суті, по кримінальних справах і описання складу злочину.
   2. До запиту чи доручення додаються також належним чином
оформлені  спеціальні  постанови,  необхідні  для  здійснення
санкціонованих дій.
   3. Запит  чи  доручення повинні бути скріплені підписом
керівника і гербовою печаткою органу внутрішніх справ. Сторони при
виконанні запитів чи доручень користуються російською мовою.
   4. До документів, що додаються до запитів чи доручень, які
здійснені державною мовою запитуючої Сторони, додається належним
чином засвідчений переклад на російську мову.
   5. При виконанні запиту чи доручення документи, які складені
державною мовою виконуючої Сторони,  перекладаються  нею  на
російську мову.
   6. Переклади засвідчуються підписом  посадової  особи  і
печаткою компетентної установи.
   7. У невідкладних випадках можуть робитися запити в усній
формі, але вони повинні бути негайно підтверджені письмово, в тому
числі з використанням технічних засобів передачі тексту.
 
               Стаття 8
 
   1. У задоволенні запитів чи доручень може бути відмовлено
повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає, що їх
виконання ставить під загрозу суверенітет, безпеку чи інші важливі
інтереси своєї держави.
   2. В разі прийняття такого рішення письмово повідомляється
запитуюча Сторона з зазначенням причин відмови.
 
               Стаття 9
 
   1. Кожна із Сторін зобов'язується розглянути питання про
переведення громадян, засуджених на її території і відбуваючих
покарання  на  території  іншої  Сторони,  до  відповідних
пенітенціарних установ своєї держави.
   2. Умови та порядок такого переведення будуть визначатися
відповідним протоколом.
 
              Стаття 10
 
   1. Кожна із Сторін забезпечує конфіденційність відомостей,
переданих іншою Стороною, якщо ці відомості мають таємний характер
або якщо Сторона, яка їх передає, вважає небажаним розголошення їх
змісту. Ступінь таємності відомостей визначається Стороною, яка їх
передає.
   2. Матеріали, інформація, а також технічне обладнання, яке
отримане на основі цієї Угоди, можуть бути передані третій Стороні
виключно  лише після отримання згоди відповідного органу чи
структурного підрозділу Сторони, яка їх передала.
 
              Стаття 11
 
   1. Сторони за взаємною домовленістю можуть направляти у
службові відрядження своїх працівників в органи внутрішніх справ
іншої Сторони.
   2. Працівникам, які знаходяться у службових відрядженнях,
надається необхідна допомога у виконанні отриманого завдання,
вживаються  заходи щодо забезпечення їх правового захисту у
відповідності до чинного законодавства держав Сторін.
 
              Стаття 12
 
   1. Сторони домовились в індивідуальному порядку і згідно з
національним законодавством розглядати питання прийому працівників
на службу в органи внутрішніх справ іншої Сторони, вирішувати
питання збереження їм стажу служби для виплати процентної надбавки
за вислугу років і призначення державних пенсій у розмірах,
встановлених  для  працівників органів внутрішніх справ тієї
Сторони, куди було здійснено переведення.
   2. Сторони  також  домовились  в  установленому  порядку
здійснювати пенсійне забезпечення військовослужбовців внутрішніх
військ, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх
справ та членів їх сімей, які постійно мешкають на території
держав Сторін, згідно з діючим в них пенсійним законодавством.
 
              Стаття 13
 
   Сторони при   здійсненні  співробітництва  українською,
молдавською чи російською  мовами  користуються  українською,
молдавською чи російською мовами.
 
              Стаття 14
 
   Уповноважені представники Сторін можуть зустрічатися один з
одним в міру необхідності з метою обговорення питань, пов'язаних з
реалізацією положень цієї Угоди.
 
              Стаття 15
 
   Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань Сторін по інших
міжнародних договорах і угодах.
 
              Стаття 16
 
   Сторони самостійно несуть витрати, які будуть виникати в ході
реалізації цієї Угоди, якщо не буде узгоджений інший порядок.
 
              Стаття 17
 
   1. Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання і буде
діяти до закінчення шести місяців з дня, коли одна із Сторін
одержить  письмове  повідомлення іншої Сторони про її намір
припинити дію Угоди.
   2. За згодою обох Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені
зміни та доповнення.
 
   Здійснено в м. Кишиневі 3 листопада 1992 року в  двох
примірниках, кожен українською і молдавською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
 
 А. Василишин               К. Анточ
 
 Міністр внутрішніх справ         Міністр внутрішніх справ
 України                 Республіки Молдова

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка