Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском

Страница 7включаючи стандарти;
   - необхідні пояснення щодо її змісту, особливо якщо стандарти
застосовані не повністю.
   Ці пояснення повинні включати результати перевірок, виконаних
відповідними лабораторіями виробника або іншими лабораторіями за
його дорученням.
   4.19.1.3. Уповноважений  орган перевіряє заявку та видає
заявникові сертифікат відповідності перевірки конструкції, якщо
проект  відповідає  вимогам Технічного регламенту. Сертифікат
відповідності містить результати перевірок, умови його чинності,
дані, потрібні для ідентифікації сертифікованої конструкції, та,
за необхідності, опис способу функціонування всього виробу або
його складової частини.
   4.19.1.4. Заявник повідомляє уповноваженому органу,  який
видав сертифікат відповідності перевірки конструкції, про всі
зміни у сертифікованому проекті. Ці зміни потребують додаткового
погодження з боку уповноваженого органу, який видав сертифікат
відповідності, якщо вони можуть вплинути на відповідність виробу
вимогам Технічного регламенту або на умови використання виробу. Це
додаткове погодження видається у формі додатка до основного
сертифіката відповідності перевірки конструкції.
   4.19.1.5. Кожний уповноважений орган, крім того, передає
решті уповноважених органів необхідну інформацію про відкликані
або відхилені ним сертифікати відповідності на конструкцію, за їх
запитом.
 
   4.19.2. Приймання,  що  здійснюється  відповідно   до
пункту 3.3.2, підлягає посиленому нагляду у формі перевірок без
попередження виробника з боку уповноваженого органа. Під час цих
перевірок уповноважений орган проводить експертизу обладнання, що
працює під тиском.
 
             5. Маркування
 
   5.1. Нанесення НЗВ на обладнання, яке відповідає вимогам
цього Технічного регламенту, проводиться згідно з діючим описом та
правилами застосування НЗВ, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 29.11.2001 N 1599 ( 1599-2001-п ).
 
   5.2. НЗВ на обладнання наноситься на незнімну частину виробу
та/або на етикетку. Місце та спосіб нанесення НЗВ встановлюється
виробником  продукції. Спосіб нанесення має забезпечити його
чіткість та розбірливість протягом усього терміну використання
обладнання. Дозволяється наносити НЗВ також на тару, пакування,
експлуатаційну та товаро-супровідну документацію тощо.
 
   5.3. Непотрібно наносити НЗВ на кожний виріб,  з  яких
складається агрегат. Окремі одиниці обладнання, що працюють під
тиском, які в момент їх приєднання до агрегату вже мали нанесений
НЗВ, зберігають його й надалі.
 
   5.4. Якщо обладнання або агрегати, які працюють під тиском,
входять у сферу дії інших технічних регламентів, які також
передбачають  нанесення  НЗВ,  наявність  НЗВ  свідчить  про
відповідність вимогам і цих технічних регламентів.
   Однак у разі, коли один або кілька цих технічних регламентів
протягом певного перехідного періоду дає виробникові можливість
вибору процедури оцінювання відповідності, нанесення НЗВ засвідчує
відповідність виробу вимогам лише тих технічних регламентів, якими
керувався у даному випадку виробник. У цьому разі в документації,
керівництвах і інструкціях з експлуатації виробника, які згідно з
цими технічними регламентами додаються до виробів, повинні бути
наведені посилання на публікації цих технічних регламентів.
 
   5.5. Забороняється проставляти на обладнанні і агрегатах, які
працюють  під тиском, позначення, які можуть бути помилково
прийняті за НЗВ. Будь-яке інше маркування може проставлятись на
обладнанні, що працює під тиском, тільки за умови, що воно не
впливає на видимість і розбірливість нанесеного НЗВ.
 
   5.6. При вирішенні питань щодо неправомірного маркування
враховуються такі умови:
   - якщо буде встановлено, що маркування НЗВ нанесено без
належних  підстав, виробник або його повноважний представник
зобов'язані запобігти подальшому розповсюдженню цього обладнання,
усунути виявлені недоліки та подати заявку на сертифікацію цього
обладнання. ЦОВВ, на який покладені функції технічного регулювання
у галузі обладнання, що працює під тиском, здійснює також належні
заходи проти тих, хто наніс це позначення, і інформує про це інші
уповноважені органи;
   - якщо не вдалось довести правомірність нанесення маркування
НЗВ, ЦОВВ, на який покладено функції технічного регулювання в
галузі обладнання, що працює під тиском, уживає всіх необхідних
заходів для того, щоб обмежити або заборонити введення в обіг
даного обладнання та забезпечити його вилучення з обігу.
 
    6. Нагляд за дотриманням вимог технічного регламенту
 
   6.1. ЦОВВ, на який покладено функції технічного регулювання в
галузі обладнання, що працює під тиском, уживає належних заходів
для того, щоб уведення в обіг і  експлуатацію  зазначеного
обладнання не створювало загрози для безпеки й здоров'я людей,
тварин, рослин, а також майна та довкілля. Це досягається за умови
виконання вимог технічної документації щодо монтажу, технічного
обслуговування і використання обладнання за призначенням.
 
   6.2. Обладнання, що працює під тиском, яке виготовляється за
кордоном і вводиться в обіг на території України, також має
відповідати вимогам цього Технічного регламенту.
 
   6.3. ЦОВВ, на який покладено функції технічного регулювання в
галузі обладнання, що працює під тиском, дозволяє показ на
ярмарках, виставках, презентаціях і т. ін. обладнання, яке не
відповідає вимогам цього Технічного регламенту, за умови, що на
добре видимій табличці буде зазначено, що  устаткування  не
відповідає цим вимогам і може бути придбано тільки тоді, коли
виробник або його повноважний представник одержить сертифікат
відповідності. Під час показу слід відповідно до вимог всіх
компетентних органів ужити належних заходів для забезпечення
захисту людей.
 
   6.4. Якщо уповноважений орган установить, що обладнання, яке
має маркування НЗВ і застосовується відповідно до призначення,
створює небезпеку для людей, свійських тварин або майна, він
уживає належних заходів для вилучення цього обладнання з обігу,
заборони його виробництва й експлуатації або обмеження вільного
обігу. Уповноважений орган негайно інформує ЦОВВ,  на  який
покладено  функції  технічного  регулювання в галузі безпеки
обладнання, що працює під тиском, про такі заходи з обгрунтуванням
свого рішення.
 
   6.5. ЦОВВ, на який покладені функції технічного регулювання в
галузі обладнання, що працює під тиском, негайно  проводить
консультації з зацікавленою стороною та призначає комісію для
аналізу рішення зазначеного в пункті 6.4. Якщо в результаті
обговорення  призначена  комісія  визнає, що вжиті заходи є
правомірними, вона негайно інформує про це уповноважений орган,
який вжив цих заходів.
   Якщо комісія в результаті обговорення визначить, що вжиті
заходи неправомірні, вона повідомляє про це уповноважений орган,
який вжив заходів, а також виробника чи його  повноважного
представника.
   Якщо рішення, про яке йдеться у пункті 6.4, обумовлене
недоліками стандартів, комісія негайно залучає ЦОВВ у сфері
стандартизації.
 
   6.6. Будь-яке рішення, прийняте при  впровадженні  цього
Технічного регламенту, спрямоване на обмеження введення в обіг і
експлуатацію обладнання, що працює під тиском, або його вилучення
з обігу, має бути детально обгрунтоване. Воно має подаватись
ініціатором до ЦОВВ, на який покладено  функції  технічного
регулювання в галузі обладнання, що працює під тиском, обов'язково
з зазначенням чинних НД, вимоги яких були порушені.
 
   6.7. Якщо обладнання відповідає вимогам цього Технічного
регламенту і має маркування НЗВ, ніхто крім ЦОВВ, на який
покладено функції технічного регулювання в галузі обладнання, що
працює під тиском, не може забороняти, обмежувати або чинити
перешкоди введенню в обіг і експлуатацію такого обладнання в разі
встановлення  порушень при оцінці відповідності або з інших
обгрунтованих причин.
 
   6.8. Технічна документація,  що  поставляється  разом  з
обладнанням іноземного виробництва, а також інформація, про які
йдеться в пунктах 3.3.3 і 3.3.4, подаються ЦОВВ, на який покладено
функції технічного регулювання в галузі обладнання, що працює під
тиском, і уповноваженим органам українською мовою.
 
   6.9. Відповідальність за включення недостовірних відомостей в
декларацію  про  відповідність  несе керівник підприємства -
виробника обладнання згідно з чинним законодавством.
 
   6.10. Відповідальність за виготовлення продукції та надання
послуг без документального підтвердження їх відповідності несуть
керівники підприємства - виробника обладнання та надавача послуг
згідно з чинним законодавством. Керівники підприємства - виробника
обладнання та надавача послуг (торговельні організації, монтажні
та ремонтні організації) несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством також за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю громадян,
майну та довкіллю.
 
   6.11. Уповноважені органи та організації, які діють за їх
дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що
становить комерційну таємницю виробника та надавача послуг.
 
 Начальник управління
 підтвердження відповідності             О.Я.Сердюков
 
 
              Додатки 1-9
       до Технічного регламенту з підтвердження
        відповідності безпеки обладнання,
            що працює під тиском
              ( za704-04 )
 
 
                   Додаток 10
                   до пункту 4.7.1
                   Технічного регламенту з
                   підтвердження відповідності
                   безпеки обладнання,
                   що працює під тиском
 
 
              ДЕКЛАРАЦІЯ
            про відповідність
 
 
__________________________________________________________________
    (повна назва виробника або його уповноваженої особи,
     які є резидентами України, або постачальника,
 
__________________________________________________________________
        їх адреса, ідентифікаційний номер)
 
   в особі _____________________________________________________
    (посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи)
 
   підтверджує, що обладнання, що працює під тиском:____________
__________________________________________________________________
      (повна назва обладнання, тип, марка, модель)
_________________________________________________________________,
 
   яке випускається за _________________________________________
              (назва та позначення документації)
_________________________________________________________________,
 
   відповідає Технічному   регламенту   з   підтвердження
відповідності безпеки обладнання, що працює під тиском, згідно з
_________________________________________________________________.
    (назва та позначення документації (за наявності))
 
   Декларацію складено  під   цілковиту   відповідальність
виробника/уповноваженої особи/постачальника.
 
 ____________             ________________________
  (підпис)               (ініціали та прізвище)
                    ________________________
   МП                     (дата)
 
 Начальник управління
 підтвердження відповідності             О.Я.СердюковПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка