Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 6           списання  безнадійної  заборгованості за
           нарахованими  доходами  або   зменшення
           резервів.
 
   18 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
     181 Дебіторська заборгованість за операціями з банками
        1811 А Дебіторська заборгованість за операціями з
           готівкою
           Призначення рахунку: облік дебіторської
           заборгованості, пов'язаної з виконанням
           операцій при безпосередній кореспонденції
           з рахунками каси за операціями з
           підкріплення банку готівкою.
 
           За дебетом рахунку проводиться списання
           сум з коррахунку або з рахунків каси.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           отриманої готівки або безготівкових коштів.
 
        1819 А Інша  дебіторська  заборгованість  за
           операціями з банками
           Призначення рахунку: облік сум дебіторської
           заборгованості за операціями з банками. За
           цим рахунком тимчасово обліковуються суми
           за розрахунками клієнтів та банків, які вже
           зараховані  на  їх рахунки, але ще не
           отримані від банків-кореспондентів. За цим
           рахунком,  наприклад, обліковуються суми
           виплачених  гарантій,  які  забезпечені
           контргарантією платоспроможного банку до їх
           погашення цим банком. За цим рахунком не
           обліковуються суми до з'ясування.
 
           За дебетом рахунку проводиться зарахування
           непокритих сум на рахунки клієнтів і банків
           при виконанні їх розрахункових операцій.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми,
           отримані  від  банків-кореспондентів  на
           погашення дебіторської заборгованості.
 
     188 Сумнівна дебіторська заборгованість за операціями з
       банками
        1880 А Сумнівна дебіторська заборгованість за
           операціями з банками
           Призначення рахунку: облік коштів 
           дебіторської заборгованості за операціями з
           банками, погашення якої викликає сумнів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           дебіторської заборгованості за операціями з
           банками, погашення якої викликає сумнів.
 
           За кредитом рахунку проводиться погашення
           сумнівної заборгованості, списання 
           безнадійної заборгованості у встановленому
           порядку.
 
     189 Резерв під дебіторську заборгованість за операціями
       з банками
        1890 КА Резерв під дебіторську заборгованість за
           операціями з банками
           Призначення рахунку: облік резерву на
           можливі втрати за дебіторською
           заборгованістю за операціями з банками.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           сформованого резерву або його збільшення.
 
           За дебетом рахунку проводиться списання
           безнадійної заборгованості або сума
           зменшення резерву.
 
 
   19 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
     191 Кредиторська заборгованість за операціями з банками
        1911 П Кредиторська заборгованість за операціями з
           готівкою
           Призначення рахунку: облік кредиторської
           заборгованості, пов'язаної з виконанням
           операцій при безпосередній кореспонденції
           з рахунками каси за операціями з
           підкріплення банку готівкою.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           отриманих коштів на коррахунок або на
           рахунок каси.
 
           За дебетом рахунку проводиться сума 
           відісланої готівки або безготівкових
           коштів.
 
        1919 П Інша  кредиторська  заборгованість  за
           операціями з банками
           Призначення рахунку:    облік    сум
           кредиторської заборгованості за операціями
           з  банками.  За цим рахунком тимчасово
           обліковуються суми за розрахунками клієнтів
           та банків, які вже списані з їх рахунків,
           але    ще    не    перераховані
           банкам-кореспондентам. За  цим рахунком,
           наприклад, обліковуються  суми  проданих
           дорожніх  чеків,  що  повинні  бути
           перераховані їх емітентам та кошти банків
           до настання дати валютування. 
 
           За кредитом рахунків  проводяться  суми,
           отримані  в  касу  або  при  виконанні
           розрахункових операцій.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми,
           перераховані      на      рахунки
           банків-кореспондентів.
 
 
( Клас 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 579 ( z0899-99 ) від 08.12.99,
N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) від
29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 )
від 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 ) від 20.08.2003 )
 
 
           2 Операції з клієнтами
 
   Рахунки цього класу використовуються для обліку операцій за
розрахунками з клієнтами (крім банків) - суб'єктами господарської
діяльності, органами загального державного управління та фізичними
особами.
   До суб'єктів господарської діяльності належать усі юридичні
особи, в тому числі неприбуткові організації та установи, а також
підприємці, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної
особи.
   За рахунками  класу  2 обліковуються кредити та аванси
(кредити, що не підкріплені кредитними угодами), субординовані
кредити, позики, позички, інші кредитні операції, бюджетні кошти,
депозити, кошти на транзитних рахунках. 
   1. Кредити  в  поточну  діяльність  -  кредити,  надані
позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах для
фінансування поточних активів у разі розриву між часом надходження
коштів та здійснення затрат. Наприклад, кредити  в  поточну
діяльність включають овердрафти, кредити, надані за постійними
кредитними лініями на купівлю сировини та інших  виробничих
запасів, на сезонні затрати або на рефінансування комерційного
кредиту між підприємствами (врахування векселів, факторинг).
   У Плані рахунків кредити в поточну діяльність обліковуються в
такому розрізі:
   рахунки за овердрафтом;
   - операції РЕПО;
   - враховані векселі;
   - факторингові операції;
   - кредити за внутрішніми торговельними операціями;
   - кредити за експортно-імпортними операціями, які, наприклад,
включають: облік платіжних документів, виписаних експортерами;
кредити постачальникам під контракти за експортом; кредити на
вивчення іноземних ринків та на покриття витрат із складування
експортних товарів; кредитування іноземних операцій у  формі
купівлі у експортера векселів, які акцептовані імпортером; кредити
за документарними акредитивами, валютні кредити експортерам та
імпортерам і під контракти за експортом та імпортом тощо;
   - інші кредити в поточну діяльність.
   2. Кредити  в інвестиційну діяльність - кредити, надані
позичальникам на задоволення тимчасової потреби в коштах при
здійсненні ними інвестиційних вкладень.
   У Плані рахунків вони обліковуються за такими рахунками:
   - кредити на будівництво та освоєння землі;
   - кредити на купівлю будівель, споруд, обладнання та землі;
   - фінансовий лізинг (оренда).
   За рахунками другого класу окремо виділені рахунки для обліку
коштів державного та місцевих бюджетів.
   Депозити інших клієнтів класифіковані за видами.
   1. Кошти до запитання клієнтів банку:
   - поточні рахунки;
   - кошти в розрахунках;
   - цільові кошти;
   - інші кошти.
   2. Строкові депозити клієнтів банку і операції РЕПО:
   - кошти, отримані від клієнтів за операціями РЕПО;
   - короткострокові депозити;
   - рахунки за довірчими операціями;
   - довгострокові депозити;
   - інші.
   Ощадні (депозитні) сертифікати обліковуються за рахунками
третього класу.
   Інша дебіторська та кредиторська заборгованість і транзитні
рахунки за операціями з клієнтами виділені окремими розділами.
 
   20 Кредити, які надані суб'єктам господарської діяльності
     201 Кошти,  які  надані  суб'єктам  господарської
       діяльності за операціями РЕПО
        2010 А Кошти, які надані суб'єктам господарської
           діяльності за операціями РЕПО
           Призначення рахунку: облік коштів, наданих
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           операціями  РЕПО, шляхом купівлі у них
           цінних паперів на певний період з умовою
           зворотного  їх  викупу  за  заздалегідь
           обумовленою ціною.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
           наданих в обмін на цінні папери, які є
           предметом операції РЕПО.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які 
           надійшли від клієнтів у день зворотної 
           купівлі цінних паперів.
 
        2018 А Нараховані доходи за коштами, які надані
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           операціями РЕПО
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за коштами, які надані суб'єктам
           господарської діяльності  за  операціями
           РЕПО. Доходи обліковуються у тому періоді,
           до якого вони належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх оплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх сплаті.
 
     202 Рахунки суб'єктів господарської  діяльності  за
       врахованими векселями
        2020 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності
           за врахованими векселями
           Призначення рахунку: облік коштів, наданих
           за врахованими банком товарними векселями
           до настання їх строку платежу. За цими
           рахунками не обліковуються кошти, які
           надані у разі використання векселів як
           застави, а також у разі купівлі у
           експортера векселів, які акцептовані
           імпортером. За цими рахунками обліковуються
           також векселі в банках-кореспондентах.
           Векселі, куплені на вторинному ринку, 
           обліковуються за рахунком N 3114
           "Боргові цінні папери, випущені
           нефінансовими підприємствами, в портфелі
           банку на продаж" або N 3214 "Боргові
           цінні папери, випущені нефінансовими
           підприємствами, в портфелі банку на
           інвестиції". 
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           врахованих банком векселів до погашення,
           а також суми врахованих векселів, які
           відіслані на інкасо в
           банки-кореспонденти. 
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           надійшли при настанні строку платежу за
           векселем; суми, які надійшли від
           банків-кореспондентів на оплату врахованих
           векселів, а також суми, які перераховані
           на рахунки опротестованої (простроченої) і
           сумнівної заборгованості.
 
        2026 КА Неамортизований дисконт за врахованими
           векселями суб'єктів господарської
           діяльності
           Призначення рахунку: облік неамортизованого
           дисконту за врахованими векселями суб'єктів
           господарської діяльності, які придбані з
           дисконтом. Дисконт амортизується протягом
           часу до погашення векселя.
 
           За кредитом рахунку проводиться сума
           дисконту при придбанні векселів.
 
           За дебетом рахунку проводяться:
           а) суми амортизації дисконту при
           нарахуванні доходів за звітний період;
           б) суми неамортизованого дисконту при
           продажу векселів.
 
        2027 А Прострочена  заборгованість суб'єктів
           господарської діяльності за врахованими
           векселями
 
           Призначення рахунку: облік не  погашеної в
           строк заборгованості   за   врахованими
           векселями.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої заборгованості за врахованими
           векселями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості  за  врахованими
           векселями, а також суми, що перераховані на
           рахунок сумнівної заборгованості.
 
        2028 А Нараховані доходи за врахованими векселями
           суб'єктів господарської діяльності
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за врахованими векселями. Доходи
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні та
           суми, перераховані на рахунки прострочених
           платежів у разі несвоєчасного отримання.
 
        2029 А Прострочені  нараховані  доходи  за
           врахованими    векселями    суб'єктів
           господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за врахованими
           векселями.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними
 
     203 Рахунки суб'єктів господарської  діяльності  за
       факторинговими операціями
        2030 А Рахунки суб'єктів господарської діяльності
           за факторинговими операціями
           Призначення рахунку:  облік  договірної
           вартості  платіжних документів клієнтів,
           прийнятих  банком  згідно  з  договором
           факторингу.   За  цим  рахунком  не
           обліковуються прийняті банком для обліку
           платіжні документи за експортно-імпортними
           операціями клієнтів, які обліковуються за
           рахунками групи N 205.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми,
           перераховані на рахунки постачальників.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми,
           сплачені  покупцями,  а  також  суми,
           перераховані на рахунки простроченої  і
           сумнівної заборгованості.
 
        2037 А Прострочена  заборгованість  суб'єктів
           господарської діяльності за факторинговими
           операціями
           Призначення рахунку: облік не погашеної в
           строк заборгованості  за  факторинговими
           операціями.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої заборгованості за оплаченими
           платіжними документами.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення простроченої заборгованості за
           факторинговими операціями, а також суми,
           перераховані  на  рахунок   сумнівної
           заборгованості.
 
        2038 А Нараховані  доходи  за  факторинговими
           операціями із  суб'єктами  господарської
           діяльності
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів  за  факторинговими  операціями.
           Доходи обліковуються у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні та
           суми,  які  перераховуються  на рахунок
           прострочених нарахованих доходів у разі
           несвоєчасного отримання.
 
        2039 А Прострочені  нараховані  доходи  за
           факторинговими операціями із  суб'єктами
           господарської діяльності
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за факторинговими
           операціями.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом рахунку  проводяться  суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
     204 Кредити суб'єктам господарської  діяльності  за
       внутрішніми торговельними операціями
        2040 А Короткострокові  кредити  суб'єктам
           господарської діяльності за  внутрішніми
           торговельними операціями
 
        2045 А Довгострокові   кредити   суб'єктам
           господарської діяльності за  внутрішніми
           торговельними операціями
           Призначення рахунків:         облік
           короткострокових   та   довгострокових
           кредитів, наданих для фінансування руху
           товарів між етапами виготовлення і  їх
           продажу кінцевому користувачу, витрат на
           перевантаження  товарів  у  дорозі  та
           зберігання  на  складах  (посередницькі
           операції).
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           наданих кредитів.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           погашення     заборгованості     за
           короткостроковими   та  довгостроковими
           кредитами, а також суми, перераховані на
           рахунки   простроченої   і  сумнівної 
           заборгованості.
        
        2047 А Прострочена заборгованість за кредитами
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           внутрішніми торговельними операціями
           Призначення рахунку: облік не погашених у
           строк кредитів за внутрішніми торговельними
           операціями   суб'єктів   господарської
           діяльності.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої заборгованості за кредитами за
           внутрішніми торговельними операціями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення простроченої заборгованості за
           кредитами, а також суми, які перераховані
           на рахунок сумнівної заборгованості.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка