Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 5 
           За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
           наданих іншим банкам в обмін на цінні
           папери, які є предметом операції РЕПО.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           надійшли від інших банків у день зворотної
           купівлі, в обмін на повернені банком цінні
           папери.
 
       1523 АП Інші короткострокові  кредити, які надані
           іншим банкам
 
           Призначення рахунку: облік короткострокових
           кредитів, що надані банкам, крім кредитів,
           які обліковуються за рахунками 1520-1522. За
           цим  рахунком  обліковуються, наприклад,
           враховані  банком  прості  векселі,  що
           емітовані банками. Неамортизований  дисконт
           за  врахованими векселями   обліковується
           за  окремим  контрактивним   аналітичним
           рахунком.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів, а також проводиться амортизація
           дисконту за врахованими векселями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           погашення заборгованості, а також суми, що
           перераховані  на  рахунки  простроченої 
           та сумнівної заборгованості;   проводяться 
           суми  неамортизованого   дисконту  за 
           врахованими векселями.
 
        1524 АП Довгострокові кредити, які надані іншим
           банкам
 
           Призначення рахунку: облік  довгострокових
           кредитів,  що  надані  іншим   банкам
           (міжбанківські кредити). За цим рахунком
           обліковуються, наприклад,   субординовані
           кредити, які надані іншим банкам, враховані
           банком векселі,  платниками за якими  є
           банки.   Неамортизований  дисконт  за
           врахованими векселями  обліковується  за
           окремим контрактивним аналітичним рахунком.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           кредитів, а також проводиться амортизація
           дисконту за врахованими векселями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення заборгованості, а також суми,  що
           перераховані на  рахунки простроченої та 
           сумнівної заборгованості;  проводяться суми 
           неамортизованого дисконту за  врахованими 
           векселями.
 
        1525 А Фінансовий лізинг (оренда),  що наданий
           іншим банкам
           Призначення рахунку:  облік  непогашеної
           заборгованості інших банків за основними
           засобами, переданими у фінансовий лізинг.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           заборгованості  за  угодами  фінансового
           лізингу на дату їх укладення.
 
           За кредитом рахунку  проводяться  суми
           отриманих доходів або доходів, що визнані
           сумнівними.
 
        1527 А Прострочена заборгованість за кредитами,
           які надані іншим банкам
           Призначення рахунку: облік не погашених у
           строк кредитів, наданих іншим банкам.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           простроченої заборгованості за  наданими
           кредитами.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           погашення простроченої заборгованості за
           кредитами та суми, перераховані на рахунки
           сумнівної заборгованості.
 
        1528 А Нараховані доходи за кредитами, які надані
           іншим банкам
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           доходів за кредитами, які надані іншим
           банкам.  Доходи  обліковуються  у  тому
           періоді, до якого вони належать.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів до часу їх сплати.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих доходів при їх отриманні та
           суми,  які  перераховані  на  рахунок
           прострочених нарахованих доходів у разі
           несвоєчасного їх отримання.
 
        1529 А Прострочені нараховані доходи за кредитами,
           які надані іншим банкам
           Призначення рахунку: облік не отриманих у
           строк нарахованих доходів за кредитами, які
           надані іншим банкам.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прострочених нарахованих доходів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих або списаних доходів.
           Подальший облік    списаних   доходів
           здійснюється за позабалансовим рахунком N
           9600.
 
     158 Сумнівна заборгованість інших банків
        1580 А Сумнівна заборгованість за коштами до
           запитання в інших банках
           Призначення рахунку:  облік  коштів  до
           запитання,  розміщених  у інших банках,
           повернення яких викликає сумнів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           заборгованості за коштами до запитання, яка
           класифікована як сумнівна.
 
           За кредитом рахунку проводиться погашення
           сумнівної   заборгованості,   списання
           безнадійних боргів у встановленому порядку.
 
        1581 А Сумнівна заборгованість  за  строковими
           депозитами, які розміщені в інших банках
           Призначення рахунку:  облік  коштів  за
           строковими депозитами, розміщеними в інших
           банках, повернення яких викликає сумнів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           заборгованості за строковими депозитами,
           яка класифікована як сумнівна.
 
           За кредитом рахунку проводиться погашення
           сумнівної   заборгованості,   списання
           безнадійних боргів у встановленому порядку,
           а також, у разі покращання перспективи
           повернення    коштів,    віднесення
           заборгованості в зворотному порядку  на
           відповідні рахунки.
 
        1582 А Сумнівна заборгованість за кредитами, які
           надані іншим банкам
           Призначення рахунку:  облік   кредитів,
           наданих  іншим  банкам, повернення яких
           викликає сумнів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           заборгованості за наданими кредитами, яка
           класифікована як сумнівна.
 
           За кредитом рахунку проводиться погашення
           заборгованості, списання безнадійних боргів
           у встановленому порядку.
 
        1589 А Сумнівна заборгованість за виплаченими
           гарантіями, виданими іншим банкам
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           виплачених за виконаними гарантіями, які
           були надані банкам  і  не  забезпечені
           контргарантією платоспроможного банку.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           виплачені за гарантіями, наданими банкам
           при  невиконанні ними своїх зобов'язань
           перед третьою стороною.
 
           За кредитом рахунку проводиться погашення
           заборгованості  або списання безнадійних
           боргів у встановленому порядку.
 
     159 Резерв під заборгованість інших банків
        1590 КА Резерви під нестандартну заборгованість
           інших банків
           Призначення рахунку: облік резервів на
           можливі втрати за заборгованістю інших
           банків, віднесеної до категорій: "під
           контролем", "субстандартна", "сумнівна",
           "безнадійна". Відрахування до резервів
           здійснюються відповідно до чинного
           законодавства та нормативних актів
           Національного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           сформованих резервів або його збільшення.
 
           За дебетом рахунку проводиться списання
           безнадійної заборгованості або зменшення
           резервів
 
        1591 КА Резерви під стандартну заборгованість
           інших банків
           Призначення рахунку: облік резервів на 
           можливі втрати за заборгованістю інших
           банків за кредитами, віднесеними до
           категорії "стандартні". Відрахування до
           резервів здійснюється відповідно до
           чинного законодавства та нормативних
           актів Національного банку України.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           сформованих резервів або його збільшення.
 
           За дебетом рахунку проводиться списання
           безнадійної заборгованості або суми
           зменшення резервів.
 
   16 Кошти інших банків
     160 Кошти до запитання інших банків
        1600 П Кореспондентські рахунки інших банків
           Призначення рахунку:  облік  коштів  на
           кореспондентських рахунках, які відкриті
           іншим банкам. За  цим  рахунком  також
           обліковуються залучені від банків депозити
           до запитання.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           надходять на користь банків та їх клієнтів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           списуються   згідно   з   дорученням
           банку-власника  рахунку  за  власними
           операціями і за операціями їх клієнтів.
 
        1608 П Нараховані витрати за коштами до запитання
           інших банків
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за коштами до  запитання  інших
           банків.  Витрати  обліковуються  у тому
           періоді, до якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх оплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     161 Строкові депозити інших банків
        1610 П Депозити овернайт інших банків
           Призначення рахунку:  облік   депозитів
           терміном не більше одного операційного дня,
           розміщених іншими банками.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих  депозитів овернайт від інших
           банків.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів.
 
        1611 П Гарантійні депозити та грошове покриття
           інших банків.
           Призначення рахунку: облік коштів інших
           банків, які призначені для покриття
           кредитного ризику за різними операціями з
           цими банками (депозитами, акредитивами
           тощо).
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           отриманих депозитів та суми грошового
           покриття за відповідними акредитивами тощо.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           повернених депозитів та суми акредитивів,
           виконаних банком за дорученням
           банку-емітента.
 
        1612 П Короткострокові депозити інших банків
           Призначення рахунку: облік коштів  інших
           банків,  розміщених  на короткострокових
           депозитах.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих короткострокових депозитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів.
 
        1615 П Довгострокові депозити інших банків
           Призначення рахунку: облік коштів  інших
           банків,  розміщених  на  довгострокових
           депозитах.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих довгострокових депозитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених коштів.
 
        1618 П Нараховані витрати за строковими
           депозитами інших банків
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за строковими  депозитами  інших
           банків.  Витрати  обліковуються  у тому
           періоді, до якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх оплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     162 Кредити, які отримані від інших банків
        1620 П Овердрафт за рахунками, які відкриті в
           інших банках
 
           Призначення рахунку: використовується для
           відображення  кредитових   залишків  за 
           кореспондентськими рахунками.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться суми 
           кредитових залишків за кореспондентськими 
           рахунками. Кредитові залишки зараховуються 
           на цей рахунок автоматично під час закриття 
           операційного дня.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, що 
           повертаються на кореспондентські рахунки.
 
        1621 П Кредити овернайт, які отримані від інших
           банків
           Призначення рахунку:   облік   кредитів
           терміном не більше одного операційного дня,
           отриманих від інших банків.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           кредитів овернайт, отриманих від  інших
           банків.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених кредитів овернайт.
 
        1622 П Кошти, які отримані від інших банків за
           операціями РЕПО
           Призначення рахунку:   облік   коштів,
           отриманих від інших банків за операціями
           РЕПО шляхом продажу їм цінних паперів на
           певний період, із умовою зворотного їх
           викупу за заздалегідь обумовленою ціною.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           коштів, отриманих від інших банків в обмін
           на цінні папери, які є предметом операції
           РЕПО.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми коштів,
           які сплачені іншим банкам у день зворотної
           купівлі, в обмін на  відповідні  цінні
           папери.
 
        1623 П Інші короткострокові кредити, які отримані
           від інших банків
           Призначення рахунку:   облік    інших
           короткострокових кредитів, отриманих від
           інших банків (міжбанківський кредит). За
           цим   рахунком   обліковуються   інші
           короткострокові кредити, які не відображені
           за рахунками NN 1620, 1621, 1622.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих короткострокових кредитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених короткострокових кредитів.
 
        1624 П Довгострокові кредити, які отримані від
           інших банків
           Призначення рахунку: облік довгострокових
           кредитів, отриманих від інших банків.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих від інших банків довгострокових
           кредитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           повернених довгострокових кредитів інших
           банків.
 
        1628 П Нараховані  витрати за кредитами, які
           отримані від інших банків
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за кредитами, які отримані від інших
           банків. Витрати  обліковуються  у  тому
           періоді, до якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат до часу їх оплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
   17 Сумнівна заборгованість та резерви за нарахованими 
    доходами за міжбанківськими операціями
     178 Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами
        за міжбанківськими операціями
        1780 А Сумнівна заборгованість за  нарахованими
           доходами за міжбанківськими операціями
 
           Призначення рахунку: облік заборгованості
           за нарахованими доходами за міжбанківськими
           операціями, що визнана сумнівною.
 
           За  дебетом   рахунку проводяться суми
           сумнівної заборгованості за нарахованими
           доходами.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           отриманих або списаних нарахованих доходів.
           Подальший  облік  списаних    доходів
           здійснюється  за позабалансовим рахунком
           9600.
 
        179  Резерви під заборгованість за нарахованими
           доходами за міжбанківськими операціями.
 
       1790 КА Резерви під заборгованість за нарахованими
           доходами за міжбанківськими операціями
 
           Призначення  рахунку:  облік резервів на
           покриття  заборгованості  за нарахованими
           доходами за міжбанківськими операціями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           сформованих резервів.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  сумиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка