Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 26дорогоцінні метали, цінні папери, які рефінансуються Національним
банком України, кошти банків у Національному банку України, кошти
Національного банку України у банку.
   Кредити в поточну діяльність - кредити, надані позичальникам
на задоволення тимчасової потреби в коштах для придбання поточних
активів у разі розриву між часом надходження коштів та здійснення
затрат. Кредити в поточну діяльність включають усі кредити, надані
на купівлю сировини та інших виробничих запасів, на сезонні
затрати та інші цілі.
   Кредиторська заборгованість - кошти підприємства, організації
або установи, які підлягають сплаті відповідним юридичним або
фізичним особам.
   Кліринговий рахунок  -  рахунок,  за  яким обліковуються
безготівкові розрахунки, що базуються на зарахуванні банками за
певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у
розрахунках.
   Короткостроковий депозит (поточне зобов'язання, якщо кошти
зараховані на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти
розміщені в іншому банку) - кошти інших банків,  суб'єктів
господарської діяльності та фізичних осіб, які внесені чи отримані
ними на депозитний рахунок у банк строком, що не перевищує один
рік.
   Короткостроковий кредит  (поточна  вимога  або  поточне
зобов'язання)  -  кредит (наданий або одержаний) зі строком
погашення, що не перевищує один рік.
   Контрарні рахунки - рахунки бухгалтерського обліку, показники
яких  використовуються  для регулювання оцінки об'єктів, які
відображені в інших рахунках. Це регулювання здійснюється з метою
визначення справжньої вартості об'єкта, що регулюється.
   Контрактивні рахунки   -   контрарні   рахунки,   які
використовуються для регулювання показників активних рахунків.
Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами
відображення операцій за пасивними рахунками.
   Контрпасивні рахунки   -   контрарні   рахунки,   які
використовуються для регулювання показників пасивних рахунків.
Відображення операцій за цими рахунками здійснюється за методами
відображення операцій за активними рахунками.
   Капітал банку - залишкова вартість активів банку після
вирахування всіх його зобов'язань.
   Капітальні інвестиції - витрати на придбання або створення
матеріальних і нематеріальних необоротних активів.
   Ліквідаційна вартість - оціночна сума коштів,  що  буде
отримана у разі ліквідації активу.
   Міжбанківські операції (розрахунки) - система здійснення і
регулювання платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, які
виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності. До
міжбанківських  інструментів  належать  операції між банками:
кореспондентські  рахунки, депозити до запитання та строкові
депозити, кредити, операції РЕПО, фінансовий лізинг тощо.
   Мультивалютність - принцип роботи рахунків, за яким операції
в іноземній валюті відображаються за тими ж рахунками, що і
операції в гривні.
   Накопичений дохід за цінним папером - це частина вартості
цінного папера, що відображає суму нарахованого доходу на час
купівлі цінного папера.
   Овердрафт - короткостроковий кредит, що надається банком
надійному клієнту понад його залишок на поточному рахунку в цьому
банку в межах заздалегідь обумовленої суми шляхом дебетування його
рахунку. При цьому утворюється дебетове сальдо.
   Овернайт - надані та отримані кредити і депозити строком не
більше одного операційного дня без урахування неробочих днів
банку.
   Облігація -  це  боргове зобов'язання позичальника перед
кредитором, за яким передбачаються періодичні платежі (процентна)
або початковий продаж за зниженою ціною (дисконтна) та виплата
номіналу при настанні строку її погашення.
   До них належать:
   - приміщення адміністративних і операційних служб, житлові
приміщення банку (наприклад, гуртожиток, готель, квартири, що
належать банку, і в яких проживають його працівники);
   - обладнання, транспортні засоби, що використовуються банком
(наприклад,  обладнання  їдальні,  що  використовується  для
обслуговування працівників банку).
   Оперативний лізинг - це будь-який договір лізингу, крім
фінансового.
   Опціон - це контракт, що дає його власнику право, але не
зобов'язання купити або продати цінні папери, товари або кошти за
встановленою ціною протягом встановленого періоду.
   Операція РЕПО - див. Положення НБУ "Про операції РЕПО" - це
операція з цінними паперами, яка складається з двох частин і при
якій укладається єдина генеральна угода між учасниками ринку про
продаж (купівлю) державних цінних паперів на певний строк із
зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) у визначений строк або
на вимогу однієї із сторін за заздалегідь обумовленою ціною.
   Премія (за операціями з цінними паперами) - перевищення
ринкової ціни (ціни придбання) цінних паперів над номінальною без
врахування нарахованих на час придбання процентів.
   Прострочена заборгованість - позичка, не повернена банку у
встановлений строк.
   Поточний рахунок - вид рахунків у банках, які використовують
для зберігання грошових коштів до  запитання  і  здійснення
розрахунків.
   Процентні доходи і витрати. Належать доходи і витрати, які
обчислюються пропорційно часу і сумі активу або зобов'язання.
   Сумнівна заборгованість  -  заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги, щодо яких немає впевненості в  її
погашенні боржником.
   Свопові контракти - це контракт на обмін певної кількості
цінних паперів, товарів, коштів або фінансових інструментів на
певну дату у майбутньому.
   Спот - вид угоди, що передбачає оплату протягом часу, який
потрібен для здійснення розрахунків, як правило, 48 годин.
   Транзитні рахунки - рахунки, що використовуються для обліку
платежів на час до перерахування їх за призначенням згідно з
нормативними документами або угодами.
   Фінансовий лізинг - це договір  лізингу,  в  результаті
укладення якого лізингоодержувач на свої замовлення отримує у
платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не
менший  60 відсотків строку його корисної служби або право
власності за яким переходить до лізингоотримувача.
   Факторинг - різновид торговельно-комісійної операції, яка
поєднується з кредитуванням оборотного капіталу клієнта. В основі
операцій факторингу лежить купівля факторською компанією (банком)
рахунків-фактур клієнта на певних умовах.
   Форвард контракт - контракт, який засвідчує зобов'язання
особи придбати (продати) цінні папери, кошти або інші активи у
визначений час та на визначених умовах у майбутньому з фіксацією
цін такого продажу під час укладення такого форвардного контракту.
   Ф'ючерсний контракт - це стандартний контракт на товарних і
фондових біржах, який засвідчує зобов'язання особи  придбати
(продати) цінні папери, кошти або інші активи у визначений час та
на визначених біржею умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого
продажу під час укладення такого контракту.
   Хеджування -  термін, що використовується у банківській,
біржовій та комерційній практиці для позначення різних методів
страхування ризику. Наприклад, застосовується в більш вузькому
значенні слова: для позначення страхування валютного ризику шляхом
створення зустрічних вимог і зобов'язань в іноземній валюті.
Найпоширенішим видом хеджування є укладення строкових валютних
угод.
   До твердих контрактів належать форвардні,  ф'ючерсні  та
аналогічні щодо них контракти.
   До умовних контрактів належать опціони та аналогічні щодо них
контракти.
   Цільові кошти - кошти, цілі використання яких обумовлені
окремими  законодавчими  актами  або  нормативними  актами
Національного банку України.
   Цінні папери  - грошові документи, що засвідчують право
володіння та визначають взаємовідносини між особою, яка  їх
емітувала, та їх власником і передбачають, як правило, виплату
доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість
передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів,
іншим особам.
 
( Перелік термінів із змінами, внесеними згідно з Постановами
Нацбанку N 520 ( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 244 ( z0398-00 )
від 14.06.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001, N 510 ( z0003-03 ) від 16.12.2002,
N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003 )Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка