Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 25           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення кредиторської заборгованості за
           операціями довірчого управління.
 
        9797 П Доходи від операцій довірчого управління
           Призначення рахунку:  облік  сум  доходів
           за операціями довірчого  управління  та
           результатів  переоцінки  цінних  паперів,
           іноземної валюти, банківських металів та
           інших активів, які перебувають у довірчому
           управлінні.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих доходів за операціями довірчого
           управління, а також збільшення балансової
           вартості  активів  довірчого управління за
           результатами їх переоцінки.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           доходів, що належать  установникам, суми
           винагороди  управителю  та  відшкодування
           витрат за операціями довірчого управління
           відповідно до умов договору.
 
 
 
   98 Облік інших засобів, цінностей та документів
     980 Документи за розрахунковими операціями
        9800 А Розрахункові документи за факторинговими
           операціями
           Призначення рахунку: облік банком платіжних
           документів  за  номіналом  (тобто облік
           документів за факторинговими операціями,
           переданих банку постачальником).
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           номінальної вартості платіжних документів,
           які підлягають оплаті постачальнику.
 
           За кредитом рахунку списуються суми, які
           сплачені  покупцями   за   платіжними
           документами  або  у  разі  списання
           заборгованості.  У  разі  надходження
           часткових  платежів  на зворотному боці
           платіжних документів робляться відмітки про
           суми, що надійшли.
 
        9802 А Акредитиви до сплати
           Призначення рахунку: облік акредитивів,
           які виставлені банку до оплати. Вони не
           обліковуються за рахунками розділів 90, 91.
 
        9803 А Розрахункові  документи  клієнтів,  що
           обліковуються  банком   відповідно  до
           укладених  цивільно-правових   договорів
           Призначення рахунку:  облік  несплачених
           платіжних  доручень  клієнтів,    що
           здійснюється  відповідно  до  укладених
           цивільно-правових договорів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           несплачених платіжних доручень клієнтів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           сплачені згідно з платіжними  дорученнями
           клієнтів, або суми повернених  клієнтам
           платіжних доручень.
 
        9804 А Розрахункові документи, що не сплачені в
           строк з вини банку
           Призначення рахунку:  облік розрахункових
           документів, що не сплачені в строк  з
           вини банку.
 
           За  дебетом рахунку проводяться суми не
           сплачених у строк розрахункових документів
           з вини банку.
 
           За  кредитом рахунку  проводяться  суми
           списання сплачених  або    повернених
           розрахункових документів
 
        9805 А Прострочена заборгованість за кредитами,
           оформлена векселями
           Призначення рахунку: облік сум векселів,
           якими оформлена прострочена заборгованість
           за кредитами.
 
           За дебетом  рахунку  проводиться  сума
           векселів,  якими  оформлена  прострочена
           заборгованість за кредитами.
 
           За кредитом рахунку проводиться списання
           сум векселів  у разі настання  терміну
           платежу за векселем.
 
        9809 А Інші документи за розрахунковими операціями
           клієнтів
           Призначення рахунку: облік виконавчих та
           інших документів за розрахунками. 
           Наприклад, рішення (ухвали) суду, постанови
           слідчого,  державного  виконавця   про
           накладання арешту на кошти юридичних  або
           фізичних осіб, що знаходяться в  банку.
           На цьому рахунку документи  враховуються
           за умовною оцінкою - 1 гривня.
 
           За дебетом рахунку проводяться документи,
           що надійшли.
 
           За кредитом рахунку проводяться списані
           документи після прийняття уповноваженим
           органом відповідного рішення або в разі
           його виконання
 
 
 
     981 Інші цінності і документи
        9810 А Нерозібрані посилки з цінностями
           Призначення рахунку:  облік  нерозібраних
           посилок з цінностями (цінними  бланками
           тощо), які не зараховані за призначенням у
           день їх отримання.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           цінностей,  вказані  на  посилках,  що
           надійшли.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           цінностей, що зараховані за призначенням,
           після розбирання посилок.
 
        9811 А Отримані дозволи на випуск цінних паперів
           Призначення рахунку:  облік   отриманих
           свідоцтв  про реєстрацію випуску цінних
           паперів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих дозволів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           виконаних або відкликаних свідоцтв,  що
           втратили силу.
 
        9812 А Погашені цінності
           Призначення рахунку:   облік  оплачених
           облігацій, що виграли і вийшли в тиражі
           погашення; сертифікатів, лотерейних білетів
           та  інших  погашених  цінностей,  що
           знаходяться у банку до їх знищення. Облік
           здійснюється за номінальною вартістю або в
           умовній оцінці (1 гривня).
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
            погашених цінностей.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           відісланих або знищених паперів.
 
        9819 А Інші цінності і документи
 
           Призначення рахунку:  облік цінностей  і
           документів, які не враховуються на інших
           позабалансових рахунках, наприклад дорожні
           чеки,  що   отримані  від емітентів на
           консигнацію; цінностей і документів, які на
           час надходження не можуть бути зараховані на
           відповідні  балансові  та позабалансові
           рахунки  (наприклад,  дублікати  ключів,
           отримані на зберігання від іншої установи
           банку разом з копіями опису і супровідного
           листа; у банку-надавача зазначені документи
           про здачу дублікатів ключів на  зберігання
           разом з  копіями  опису  і супровідного
           листа  обліковуються  за  позабалансовим
           рахунком 9898 А "Інші цінності та документи
           в  підзвіті"),  а  також  цінностей  і
           документів, списаних з інших рахунків, але
           не виданих  за призначеннями.  На цьому
           рахунку цінності і документи  враховуються
           за  номінальною вартістю  або за умовною
           оцінкою - 1 гривня.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прийнятих цінностей і документів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           списання   виданих  і  відісланих  за
           призначенням цінностей і документів.
 
     982 Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку
       Бланки цінних паперів і документів суворого обліку
       обліковуються за номінальною вартістю або в умовній
       оцінці - 1 гривня.
        9820 А Бланки цінних паперів
           Призначення рахунку: облік бланків цінних
           паперів, до яких належать: акції, облігації
           внутрішніх республіканських та  місцевих
           позик, казначейські зобов'язання, ощадні
           сертифікати, приватизаційні папери, інші
           бланки, передбачені чинним законодавством.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих бланків цінних паперів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           бланків, виданих клієнтам або під звіт,
           відісланих  іншим  банкам,   знищених
           зіпсованих і дефектних бланків тощо.
 
        9821 А Бланки суворого обліку
           Призначення  рахунку:  облік   бланків 
           суворого   обліку, до  яких  належать: 
           документи, що обслуговують грошовий обіг - 
           книжки ощадні, чекові,  депозитні,  чеки   
           грошові, розрахункові, доручення на видачу 
           коштів тощо; трудові книжки, вкладиші до 
           них; а також платіжні картки, квитанції,
           конверти з ПІН-кодами тощо.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих бланків суворої звітності.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           бланків, виданих клієнтам або під звіт,
           відісланих   іншим  банкам,  знищених
           зіпсованих і дефектних бланків тощо.
 
     983 Документи і цінності, прийняті та відіслані на
       інкасо
        9830 А Документи і цінності, прийняті на інкасо
           Призначення рахунку:  облік  цінностей,
           прийнятих на інкасо від  клієнтів  або
           банків.   Цінності  обліковуються  за
           номінальною вартістю або в умовній оцінці.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           прийнятих на інкасо цінностей.
 
           За кредитом рахунку списуються відіслані
           або повернені цінності.
 
        9831 А Документи і цінності, відіслані на інкасо
           Призначення рахунку:  облік  відісланих
           цінностей і документів, що були прийняті на
           інкасо.
 
           За дебетом рахунку проводяться цінності і
           документи, відіслані на інкасо з одночасним
           їх списанням з рахунку N 9830, на якому
           вони обліковуються.
 
           За кредитом рахунку списуються відіслані на
           інкасо  цінності  та  документи  після
           отримання  інкасованої  суми  або після
           повернення їх через відмову банку-платника.
 
     984 Операції за основними засобами
        9840 А Основні засоби та нематеріальні активи, що
           прийняті в оперативний лізинг (оренду).
 
           Призначення     рахунку:      облік
           лізингоодержувачем прийнятих в оперативний
           лізинг  основних  засобів  за вартістю,
           визначеною договором оперативного лізингу.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми вартості
           основних засобів, прийнятих в  оперативний
           лізинг.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           списання  вартості  основних  засобів,
           повернених лізингодавцю.
 
     985 Кошти на будівництво, які передані в  порядку
       пайової участі
        9850 А Кошти на будівництво,  які  передані в
           порядку пайової участі
           Призначення рахунку:  облік  коштів  на
           будівництво,   переданих   генеральним
           забудовникам в порядку пайової участі.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми,
           перераховані  на  рахунки  генеральних
           забудовників згідно з укладеними з ними
           угодами.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, що
           списуються згідно з актами або  іншими
           документами,  які підтверджують передачу
           банку сплаченої ним частки в будівлях,
           введених в експлуатацію, і суми, повернені
           генеральними забудовниками.
 
     989 Документи та цінності в підзвіті та в дорозі
        9890 А Бланки цінних паперів в підзвіті
 
        9891 А Бланки цінних паперів в дорозі
 
        9892 А Бланки суворого обліку в підзвіті
 
        9893 А Бланки суворого обліку в дорозі
 
        9898 А Інші цінності та документи в підзвіті
 
        9899 А Інші цінності та документи в дорозі
           Призначення рахунків: облік  бланків  та
           цінностей в дорозі та виданих під звіт.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           бланків та цінностей в дорозі або виданих
           під звіт.
 
           За кредитом рахунків проводиться списання
           бланків та  цінностей  після  отримання
           підтвердження  про їх одержання або на
           основі звітів.
 
   99 Контррахунки та позабалансова позиція банку
     990 Контррахунки для рахунків розділів 90-95
     991 Контррахунки для рахунків розділів 96-98
 
     992 Позабалансова позиція банку за іноземною
       валютою та банківськими металами
        9920 АП Позабалансова позиція банку за іноземною
            валютою та банківськими металами.
 
 
( Клас 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 179 ( v0635500-99 ) від 09.04.99,
N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 ) від
29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 )
від 29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 510
( z0003-03 ) від 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003,
N 356 ( z0796-03 ) від 20.08.2003, N 499 ( z1077-03 ) від
12.11.2003 )
 
 
          Визначення окремих термінів
 
   Акція -  цінний  папір, що засвідчує внесення коштів у
статутний фонд акціонерного товариства, підтверджує членство в
цьому товаристві, дає право на: одержання частини прибутку у
вигляді дивідендів, участь в управлінні, участь у розподілі майна
у разі ліквідації акціонерного товариства.
   Акцепт - це згода на оплату або гарантування оплати платіжних
документів.
   Андерайтинг - це комплекс послуг, пов'язаних із розміщенням
емісії цінних паперів третіх осіб на первинному ринку.
   Асоційована компанія (підприємство) - це компанія, в якій
інвестор має значний вплив і яка не є ні дочірньою компанією, ні
спільним підприємством інвестора. Значний вплив передбачає, що
інвестор прямо або через дочірні компанії володіє 20% або більшою
часткою капіталу компанії. Значний вплив також має місце, якщо
інвестор (банк) прямо або через дочірні компанії володіє часткою
капіталу компанії менше 20%, але виконуються такі умови:
   1) інвестор (банк) має представника (представників) у раді
директорів або аналогічному керівному органі компанії;
   2) інвестор (банк) бере участь у визначенні стратегії і
операцій компанії;
   3) проводяться істотні операції між інвестором (банком) та
компанією;
   4) здійснюється обмін керівним персоналом між інвестором
(банком) і компанією;
   5) інвестор (банк) надає компанії суттєву технічну  або
комерційну інформацію.
   Боргові цінні  папери - форма довгострокової позики. Як
правило, ця позика підлягає погашенню в установлений строк, хоча
деякі боргові зобов'язання є безстроковими цінними паперами.
   Витрати - це зменшення економічної вигоди у звітному періоді
у  формі  відпливу або використання активів, або виникнення
заборгованості, що ведуть до зменшення власного капіталу і не є
розподіленням між акціонерами.
   Внутрішні торговельні операції - торговельні операції між
суб'єктами господарської діяльності, що розташовані на території
України, її  континентальному  шельфі,  виключній  (морській)
економічній зоні.
   Гарантія - зобов'язання (в будь-якій формі) гаранта сплатити
за боргами третьої особи у разі невиконання нею своїх грошових
зобов'язань у частині несплаченої суми.
   Дисконт - це різниця між номінальною вартістю цінних паперів
і ціною їх придбання, якщо ціна придбання  без  урахування
нарахованих до дати придбання доходів за цінним папером нижча
номінальної вартості.
   Довгостроковий депозит (зобов'язання, якщо кошти зараховані
на відкритий у банку рахунок, чи вимога, якщо кошти розміщені в
іншому банку) - кошти інших банків, суб'єктів господарської
діяльності та фізичних осіб, які внесені на депозитний рахунок у
банк, строк погашення якого більше ніж один рік.
   Довірчі операції - операції банків з управління майном і
виконання інших послуг в інтересах та за дорученням клієнтів.
   Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного
періоду у формі припливу або зростання активів або зменшення
зобов'язань, що приводять до збільшення капіталу і не є внесками
акціонерів.
   Дебіторська заборгованість  -  сума  боргів, що належить
підприємству, організації, установі від юридичних або фізичних
осіб.
   Дочірня компанія (підприємство) - компанія, що контролюється
іншою компанією. Контроль передбачає що материнська компанія
(банк) прямо або через дочірні компанії володіє 50% або більшою
часткою  капіталу  компанії. Контроль також має місце, якщо
материнська компанія (банк) прямо або через дочірні компанії
володіє часткою капіталу компанії менше 50%, але має:
   1) частку управлінських голосів у компанії, що перевищує 50%
завдяки угодам з іншими інвесторами;
   2) право керувати  фінансовою  та  виробничою  політикою
підприємства згідно із статутом або угодою;
   3) право призначати або звільняти більшість членів ради
директорів або аналогічного керівного органу компанії; або
   4) право визначального голосу  у  раді  директорів  або
аналогічному керівному органі компанії.
   Довгострокове кредитування - надання банками на строк більше
ніж один рік кредитів юридичним та фізичним особам на цілі,
передбачені кредитними угодами.
   Експортно-імпортні операції  -  міжнародні  розрахунки, в
процесі котрих регулюються платежі за грошовими вимогами та
зобов'язаннями, що виникають у підприємств щодо експорту чи
імпорту товарів і послуг.
   Емісійні різниці  (емісійний  дохід)  - сума перевищення
доходів, отриманих підприємством від первинної емісії (випуску)
власних акцій та інших корпоративних прав, над номіналом таких
акцій (інших корпоративних прав).
   Застава - актив, який позичальник (клієнт банку) пропонує як
забезпечення виплати своїх боргів.
   Інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян,
юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій.
   Інвестиції - грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що
вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з
метою  отримання прибутку або досягнення соціального ефекту;
капітальні вкладення у розвиток виробництва або невиробничу сферу.
   Казначейські операції  -  це  операції,  пов'язані  з
інструментами,  які  використовуються  банком  для розміщення
надлишків своїх грошових коштів та власного рефінансування. До
казначейських інструментів належать: готівкові кошти, монетарніПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка