Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 22 
        9215 П Дисконт/Премія до виплати за форвардними
           контрактами
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           різниці між спотовим та форвардним курсами
           іноземної валюти за форвардними 
           контрактами валютного обміну, що укладені з
           метою хеджування. 
 
           За кредитом рахунку проводяться суми 
           різниці між спотовим та форвардним курсами.
 
           За дебетом рахунку проводиться списання 
           суми різниці між спотовим та форвардним
           курсами при закритті форвардного контракту.
 
        9216 П Хеджовані  процентні  витрати  майбутніх
           періодів в іноземній валюті
           Призначення рахунку: облік сум процентів,
           які повинні бути сплачені за кредити в
           іноземній валюті, але які ще не нараховані
           на відповідних балансових рахунках і які є
           предметом операції хеджування (куплені на
           строк).
 
           За кредитом рахунку проводяться суми ще не
           нарахованих на балансі процентів до виплати
           на дату укладення угоди хеджування.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           процентів, які переносяться на баланс на
           час їх нарахування.
 
        9217 П Доходи майбутніх періодів, які хеджовані
           Призначення рахунку: облік сум процентів, 
           які мають бути отримані за кредити та 
           депозити в іноземній валюті, але які ще не
           нараховані і які є предметом операції 
           хеджування (продані на строк). Рахунок
           ведеться у гривнях за курсом угоди з
           хеджування.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми ще не
           нарахованих на балансі доходів за 
           процентами до отримання на дату укладення 
           угоди з хеджування.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми  
           процентів, які переносяться на рахунки 
           доходів на час їх нарахування.
 
     929 Сумнівні вимоги за операціями  з  валютою  та
       банківськими металами
        9290 А Сумнівні вимоги за операціями з валютою та
           банківськими металами
           Призначення рахунку: облік купленої валюти
           та  банківських металів, отримання яких
           викликає сумнів.
 
           За дебетом  рахунку  проводиться  сума
           вартості купленої валюти та банківських
           металів, які  визнані  безнадійними  до
           отримання.
 
           За кредитом  рахунку  проводиться  сума
           вартості валюти та банківських металів при
           їх отриманні або списанні.
 
   93 Вимоги та зобов'язання щодо андерайтингу цінних паперів,
    спотових та строкових фінансових інструментів,  крім
    інструментів валютного обміну
     930 Цінні  папери  до  отримання  за  операціями
       андерайтингу
        9300 А Вимоги за андерайтингом цінних паперів
           Призначення рахунку:  облік  зобов'язань
           емітентів цінних паперів з андерайтингу,
           тобто прав отримати обумовлену суму цінних
           паперів після закінчення їх випуску. На
           цьому рахунку обліковуються суми цінних
           паперів до отримання з часу підписання
           угоди до закінчення строку передплати. За
           цим рахунком обліковуються тільки письмові
           зобов'язання.
 
           За дебетом рахунків проводиться вартість
           цінних паперів до отримання.
 
           За кредитом рахунків проводиться вартість
           отриманих цінних паперів та суми зменшення
           зобов'язань після реєстрації емісії.
 
     931 Цінні  папери  до  відсилання  за  операціями
       андерайтингу
        9310 П Зобов'язання  за  андерайтингом  цінних
           паперів
           Призначення рахунку:  облік  сум  цінних
           паперів, за якими існують письмові угоди
           андерайтингу і які розміщені банком. На
           цьому рахунку обліковуються суми отриманих
           зобов'язань з часу підписання угоди до
           закінчення  строку  передплати на цінні
           папери. За цими рахунками обліковуються
           тільки письмові зобов'язання.
 
           За кредитом рахунків проводиться вартість
           цінних паперів, які розміщені.
 
           За дебетом рахунків проводиться вартість
           відісланих цінних паперів після закінчення
           емісії.
 
     935 Активи до отримання
        9350 А Активи до отримання  та  депозити  до
           розміщення за спотовими контрактами
           Призначення рахунку: облік сум куплених або
           розміщених  активів  (цінних  паперів,
           депозитів тощо),  розрахунки  за  якими
           відстрочуються з часу укладення угоди на
           строк не  більший, ніж звичайний,  для
           відповідного ринку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           куплених або розміщених активів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих  активів  або  суми сумнівної
           заборгованості.
 
        9351 А Активи  до  отримання  за  форвардними
           контрактами з метою хеджування
 
        9352 А Активи  до  отримання  за форвардними
           контрактами за іншими операціями
           Призначення рахунків:  облік  вимог  за
           номінальною вартістю контрактів  купівлі
           кредитів,  потоків  процентних  доходів,
           біржових індексів, акцій та інших активів,
           крім валюти.
 
           За дебетом рахунків проводиться номінальна
           вартість контрактів з купівлі активів.
 
           За кредитом рахунків проводиться номінальна
           вартість контрактів при купівлі активів.
 
        9353 А Активи  до  отримання  за  купленими
           опціонними контрактами з метою хеджування
 
        9354 А Активи до отримання за іншими опціонними
           контрактами
           Призначення рахунків: облік вимог за ціною
           виконання  умовних  контрактів  купівлі
           кредитів,  потоків  процентних  доходів,
           біржових індексів, акцій та інших активів,
           крім валюти, між датою угоди  і  датою
           можливої реалізації опціонів.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           вартості контрактів з купівлі активів.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           активів  у  разі їх купівлі або після
           закінчення строку угоди.
 
     936 Активи до відсилання
        9360 П Активи до відсилання та  депозити  до
           залучення за спотовими контрактами
 
           Призначення рахунку:  облік сум проданих
           активів  до відсилання (наприклад, продаж
           цінних паперів тощо)  або   залучених
           депозитів,   розрахунки   за   якими
           відстрочуються з часу укладення угоди на
           строк,  не  більший, ніж звичайний для
           відповідного ринку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           проданих  активів  до відсилання  або
           залучених депозитів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться суми
           відісланих активів або залучених депозитів
 
        9361 П Активи до  відсилання  за  форвардними
           контрактами з метою хеджування
 
        9362 П Активи  до  відсилання за форвардними
           контрактами за іншими операціями
           Призначення рахунків: облік зобов'язань за
           номінальною вартістю контрактів  продажу
           кредитів,  потоків  процентних  доходів,
           біржових індексів, акцій та інших активів,
           крім валюти.
 
           За кредитом рахунків проводиться номінальна
           вартість контрактів з продажу активів.
 
           За дебетом рахунків проводиться номінальна
           вартість контрактів при відсиланні активів.
 
        9363 П Активи  до  відсилання  за  купленими
           опціонними контрактами з метою хеджування
 
        9364 П Активи до відсилання за іншими опціонними
           контрактами
           Призначення рахунків: облік зобов'язань за
           ціною виконання умовних контрактів продажу
           кредитів,  потоків  процентних  доходів,
           біржових індексів, акцій та інших активів,
           крім валюти.
 
           За кредитом рахунків проводиться номінальна
           вартість контрактів з продажу активів.
 
           За дебетом рахунків проводиться вартість
           активів у разі їх продажу  або  після
           закінчення строку угоди.
 
     939 Сумнівні  вимоги  за  операціями з фінансовими
       інструментами, крім інструментів валютного обміну
        9390 А Сумнівні вимоги за операціями з фінансовими
           інструментами, крім інструментів валютного
           обміну
           Призначення рахунку:   облік   куплених
           фінансових інструментів, крім інструментів
           валютного обміну, отримання яких викликає
           сумнів.
 
           За дебетом  рахунку  проводиться  сума
           вартості куплених фінансових інструментів,
           які визнані безнадійними щодо отримання.
 
           За кредитом  рахунку  проводиться  сума
           вартості куплених фінансових інструментів
           при їх отриманні або списанні.
 
   95 Інші зобов'язання і вимоги
     950 Отримана застава
       Заставою вважається   актив,   який  виступає
       забезпеченням заборгованості. Предмет застави та
       порядок її реалізації визначається згідно із чинним
       законодавством. Застава обліковується  у  сумі,
       вказаній у договорі застави.
 
        9500 П Застава, за якої предмет застави залишається
           у заставодавця
 
           Призначення  рахунку:  облік застав усіх
           видів, за якими предмет застави залишається
           на зберіганні в заставодавця.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться суми
           вартості   заставленого   майна   під
           забезпечення наданих кредитів.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           вартості заставленого майна при поверненні
           кредитів, у разі пошкодження заставленого
           майна, у разі реалізації заставленого майна
           тощо.
 
        9501 П Застава, за якої предмет застави передається
           на зберігання заставодержателю
 
           Призначення  рахунку:  облік застав усіх
           видів, за якими предмет застави передається
           на зберігання заставодержателю.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           активів, отриманих у заставу.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми списання
           активів,  отриманих  у  заставу,  після
           повернення  кредиту  або  при  отриманні
           заставодержателем  платежу (від реалізації
           застави).
 
        9502 П Застава, за якої предмет застави передається
           третім особам
 
           Призначення  рахунку:  облік  усіх видів
           застав, що передаються на зберігання третім
           особам.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           активів, отриманих у заставу.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми списання
           застав  після закінчення строку або при
           отриманні заставодержателем платежу  (від
           реалізації застави).
 
        9503 П Застава за складськими свідоцтвами
           Призначення рахунку:   облік   застави,
           оформленої складськими свідоцтвами.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманої застави.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми списаної
           застави  після  закінчення  строку  або
           отримання заставодержателем платежу  (від
           реалізації застави).
 
     951 Надана застава
        9510 А Надана застава
 
           Призначення рахунку: облік активів, наданих
           заставодавцем  під  заставу,  у  сумі,
           обумовленій договором.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми активів,
           наданих у заставу.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           списання наданих у заставу активів після
           повернення кредиту або в разі  реалізації
           заставленого майна.
 
     952 Іпотека
        9520 П Земельні ділянки
        9521 П Нерухоме майно житлового призначення
        9523 П Інші об'єкти нерухомого майна
 
           Призначення рахунків: облік іпотеки  як 
           забезпечення виконання зобов'язання боржника.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми вартості
           предмета іпотеки для забезпечення виконання
           зобов'язання боржника.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми вартості
           предмета іпотеки в разі припинення основного
           зобов'язання, реалізації предмета іпотеки 
           відповідно  до вимог законодавства України,
           набуття іпотекодержателем права власності на
           предмет  іпотеки,  визнання  іпотечного 
           договору  недійсним,  знищення  (втрати)
           переданої в іпотеку будівлі (споруди), за
           умови невідновлення її іпотекодавцем, інших
           підстав, передбачених законодавством України.
 
   96 Списана заборгованість та кошти до повернення
     960 Не сплачені в строк доходи
        9600 А Списана за  рахунок спеціальних резервів
           заборгованість за нарахованими доходами за 
           операціями з банками
 
        9601 А Списана за  рахунок спеціальних резервів 
           заборгованість за нарахованими доходами за 
           операціями з клієнтами 
           Призначення рахунків:  облік списаних за 
           рахунок   спеціальних   резервів   сум 
           нарахованих, але не отриманих доходів.
 
           За  дебетом  рахунків  проводяться  суми 
           нарахованих, але не отриманих доходів, що 
           списані за рахунок спеціального резерву.
 
           За  кредитом  рахунків  проводяться суми 
           отриманих  доходів  або  списаних  після 
           закінчення строку позовної давності згідно 
           із законодавством України.
 
        9602 А Нараховані  та  не  отримані  доходи за 
           операціями з банками
 
        9603 А Нараховані  та  не  отримані доходи за 
           операціями з клієнтами
 
           Призначення рахунків:  облік  нарахованих 
           доходів, визнання  яких  за  балансовими 
           рахунками  припинено,  або  списаних (за 
           рахунок спеціальних резервів  чи методом 
           прямого списання).
 
           За  дебетом  рахунків  проводяться суми 
           нарахованих доходів до часу їх сплати або до
           закінчення строку позовної давності згідно 
           із законодавством України.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           отриманих  доходів  або списаних  після  
           закінчення строку позовної давності згідно 
           із законодавством України.
 
        9604 А Списана   методом   прямого  списання 
           заборгованість за нарахованими доходами за 
           операціями з банками
 
        9605 А Списана   методом   прямого   списання 
           заборгованість за нарахованими доходами за 
           операціями з клієнтами
 
           Призначення рахунків: облік списаних методом 
           прямого списання сум нарахованих, але не 
           отриманих доходів.
 
           За дебетом рахунків  обліковуються  суми 
           нарахованих, але не отриманих доходів, що 
           були  раніше  списані  методом  прямого 
           списання.
 
           За  кредитом  рахунків  проводяться суми 
           отриманих  доходів  або  списаних після 
           закінчення строку позовної давності згідно 
           із законодавством України.
 
     961 Списана у збиток заборгованість за активами
 
        9610 А Списана у збиток заборгованість за коштами 
           на кореспондентських рахунках
           Призначення   рахунку:    облік  сум 
           заборгованості за  коштами,  які  були 
           розміщені на кореспондентських рахунках в 
           інших банках (депозити  до  запитання) та 
           списані з балансу за рахунок спеціального 
           резерву.
 
           За   дебетом  рахунку  проводяться суми 
           списаної заборгованості за коштами, що були 
           розміщені на кореспондентських рахунках в
           інших банках (депозити до запитання), за 
           рахунок спеціального резерву.
 
           За кредитом  рахунку проводяться суми, що 
           надійшли як погашення заборгованості  або 
           списані після закінчення строку позовної 
           давності згідно із законодавством України.
 
        9611 А Списана  у  збиток  заборгованість  за
           кредитними операціями
           Призначення   рахунку:   облік   сум 
           заборгованості  за  кредитними операціями 
           банків, які списані з балансу за рахунок Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка