Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 21           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           списання авалів  після  оплати  векселя
           платником або в разі виконання зобов'язання
           за наданим авалем.
 
     901 Гарантії, отримані від банків
        9010 П Прості гарантії, що отримані від банків
           Призначення рахунку: облік прямих гарантій,
           отриманих від банків, для яких не існує
           пов'язаної  гарантії,  виданої  іншому
           контрагенту.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих гарантій і поручительств.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           використаних гарантій і поручительств, а
           також суми невикористаних гарантій після
           закінчення строку їх дії.
 
        9015 П Контргарантії, що отримані від банків
           Призначення  рахунку:  облік  гарантій,
           отриманих від банків, для яких   існує 
           пов'язана  гарантія,   видана  іншому
           контрагенту  і  яка  обліковується  за
           рахунками  N 9000 або N 9020. За цим
           рахунком також  обліковуються  гарантії,
           отримані  від  банків,  які відкривають
           акредитив, у разі, якщо цей акредитив був
           підтверджений   банком продавця   (на
           позабалансі  якого  відкривається  цей
           рахунок)  або  банк продавця акцептував
           платіжні документи щодо акредитиву.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих контргарантій.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           використаних  контргарантій  або  суми
           невикористаних   контргарантій   після
           закінчення строку їх дії.
 
     902 Гарантії, надані клієнтам
        9020 А Гарантії, що надані клієнтам
           Призначення рахунку: облік наданих 
           клієнтам (крім банків) гарантій. Гарантії, 
           які надані банкам як забезпечення кредитів,
           отриманих клієнтами, позичальниками цих 
           банків, проводяться як гарантії, що надані 
           клієнтам. За цим рахунком здійснюється облік 
           як простих гарантій, так і гарантій, для 
           яких існує відповідна отримана 
           контргарантія, що обліковується за 
           рахунками NN 9015 або 9036.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми 
           гарантій, що надані клієнтам.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми 
           невикористаних гарантій після закінчення 
           їх дії; гарантій, що стали сумнівними і 
           які переносяться на рахунок N 9091; або
           використаних гарантій.
 
        9023 А Авалі, що надані за клієнтів 
 
           Призначення рахунку: облік авалів, наданих
           за клієнтів (крім банків).
 
           За дебетом рахунку проводяться суми наданих
           авалів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           списання  авалів після оплати  векселя
           платником або в разі виконання зобов'язання
           за наданим авалем.
 
     903 Гарантії, що отримані від клієнтів
        9030 П Прості гарантії, що отримані від Уряду
           України
 
        9031 П Прості гарантії, що отримані від клієнтів,
           крім Уряду України
 
           Призначення рахунків: облік прямих гарантій
           і  поручительств, що отримані від Уряду
           України або клієнтів, та страхових свідоцтв.
           Для  цих гарантій і поручительств немає
           гарантії, що видана іншому контрагенту.
 
           За кредитом  рахунків проводяться  суми
           отриманих  гарантій і  поручительств та
           страхових свідоцтв.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           невикористаних гарантій після закінчення їх
           строку дії або використаних гарантій  і
           поручительств та страхових свідоцтв.
 
        9036 П Контргарантії,  що  отримані  від
           клієнтів
           Призначення  рахунку: облік контргарантій
           і поручительств, які отримані від клієнтів
           за умови, що вони безвідкличні та існує
           угода за будь-якою формою, що має юридичну
           силу. Для цих гарантій і поручительств
           існує пов'язана гарантія, видана іншому
           контрагенту  і  яка  обліковується  за
           рахунками N 9000 або N 9020.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих гарантій і поручительств.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться   суми
           використаних гарантій і поручительств, а
           також суми невикористаних гарантій після
           закінчення строку їх дії.
 
     909 Сумнівні гарантії та поручительства
        9090 А Сумнівні гарантії, що надані банкам
 
        9091 А Сумнівні гарантії, що надані клієнтам
           Призначення рахунків: облік наданих банком
           гарантій,  за  якими  існує  реальна
           ймовірність їх виконання.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           гарантійних   зобов'язань,  що  стали
           сумнівними.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           виконаних гарантійних зобов'язань і тих, що
           перестали бути  сумнівними  гарантійними
           зобов'язаннями після закінчення строку їх
           дії.
 
   91 Зобов'язання з кредитування, надані та отримані
     910 Зобов'язання з кредитування, які надані банкам
        9100 А Зобов'язання з кредитування, які надані
           банкам
           Призначення рахунку: облік кредитних ліній
           та інших зобов'язань перед банками, які
           передбачають надання їм кредитів на першу
           вимогу.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зобов'язань з кредитування.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           виконаних зобов'язань (використана частина
           кредитів,  яка  переходить на балансові
           рахунки  за  призначенням)  або  суми
           невикористаних зобов'язань після закінчення
           строку дії кредитного договору.
 
     911 Зобов'язання з кредитування, які отримані  від
       банків
        9110 П Зобов'язання з кредитування, які отримані
           від банків
           Призначення рахунку: облік  усіх  видів
           зобов'язань з кредитування, отриманих від 
           банків.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманих зобов'язань з кредитування.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           виконаних (використана частина кредитів,
           яка переходить на балансові рахунки за
           призначенням)   або    невикористаних
           зобов'язань після закінчення строку їх дії.
 
     912 Зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам
        9122 А Непокриті акредитиви
           Призначення рахунку:  облік  зобов'язань
           банку,  який  відкриває  безвідкличний
           акредитив  банку  (банку  покупця).  Ці
           зобов'язання  не  забезпечені  депозитом
           покупця. Цей рахунок також використовується
           у разі акцепту банком покупця або за його
           дорученням  платіжних  документів  за
           акредитивом.
 
           За дебетом  рахунків  проводяться  суми
           відкритих  непокритих  акредитивів  або
           акцептів щодо акредитивів.
 
           За кредитом  рахунків  проводяться  суми
           виконаних акредитивів або суми сплачених
           зобов'язань за ними.
 
        9129 А Інші зобов'язання з кредитування,  які
           надані клієнтам
           Призначення рахунку:  облік  зобов'язань  
           з   фінансування клієнтів  (наприклад,
           кредитних ліній).
 
           За дебетом рахунку проводяться суми виданих
           зобов'язань.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           виконаних або невикористаних зобов'язань.
 
 
 
   92 Зобов'язання і вимоги за операціями з  валютою  та
    банківськими металами
    Фінансовий інструмент використовується як хеджування і
    враховується в цій якості, якщо:
      - точно визначена позиція, за якою існує ризик втрат
       і яку банк хеджує;
      - фінансовий інструмент точно визначений як хедж у
       час його придбання;
      - існує  зворотна залежність між зміною ціни на
       основний інструмент і зміною ціни на інструмент,
       визначений як хедж. У результаті ризик втрат від
       зміни цін, валютних курсів або процентних ставок на
       основний  інструмент  суттєво  знижується.
    Якщо фінансовий інструмент не задовольняє ці вимоги, він
    визначається як спекулятивний.
 
     920 Валюта та банківські метали, які куплені, але не
       отримані
        9200 А Валюта та банківські метали, які куплені за
           умовами спот
           Призначення рахунку: облік сум купленої  
           національної, іноземної валюти та 
           банківських металів, розрахунки заякими
           відстрочуються з часу укладення угоди на 
           строк не більший ніж звичайний для 
           валютного ринку (як правило, не більше двох
           операційних днів).
 
           За дебетом рахунку проводяться суми 
           купленої, але неотриманої валюти та 
           вартість банківських металів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           отриманої валюти та банківських металів
           або суми сумнівної заборгованості.
 
        9201 А Валюта та банківські метали, які куплені за
           форвардними контрактами з метою хеджування
           Призначення рахунку:   облік   купленої
           національної,   іноземної  валюти  та
           банківських металів між датою угоди та
           датою  поставки за умовами форвард, за
           угодами, укладеними з метою хеджування.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           купленої валюти та банківських металів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманої валюти та банківських металів або
           сумнівна заборгованість.
 
        9202 А Валюта та банківські метали, які куплені за
           форвардними  контрактами  за   іншими
           операціями
           Призначення рахунку:   облік   купленої
           національної,   іноземної  валюти  та
           банківських металів між датою угоди і датою
           поставки за спекулятивними операціями за
           умовами  форвард,  тобто   які   не
           кваліфікуються як операції хеджування.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           купленої валюти та банківських металів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           отриманої валюти та банківських металів або
           сумнівна заборгованість.
 
        9203 А Валюта та банківські метали до отримання
           за купленими опціонними контрактами з метою
           хеджування
           Призначення рахунку:   облік   купленої
           національної,  іноземної  валюти   та
           банківських металів між датою угоди і датою
           можливої реалізації опціонів, куплених з
           метою хеджування.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           купленої валюти та банківських металів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми валюти
           та банківських металів після їх отримання
           або після закінчення строку угоди.
 
        9204 А Валюта та банківські метали до отримання
           за іншими опціонними контрактами
           Призначення рахунку:   облік   купленої
           національної,   іноземної  валюти  та
           банківських металів між датою угоди і датою
           можливої реалізації опціонів, куплених за
           спекулятивними опціонами, як купленими, так
           і проданими.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           купленої валюти та банківських металів.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми валюти
           та банківських металів після їх отримання
           або після закінчення строку угоди.
 
        9205 А Дисконт/Премія   до   отримання   за
           форвардними валютними контрактами
           Призначення рахунку: облік неамортизованої
           різниці між спотовими та форвардними 
           курсами іноземної валюти за форвардними
           контрактами валютного обміну, що укладені
           з метою хеджування.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми різниці
           між спотовим та форвардним курсами.
 
           За кредитом рахунку проводиться сума 
           різниці між спотовим та форвардним курсами,
           яка списується при закритті форвардного
           контракту.
 
        9206 А Хеджовані  процентні  доходи  майбутніх
           періодів в іноземній валюті
           Призначення рахунку: облік сум процентів,
           які повинні бути отримані за кредити в
           іноземній валюті, але які ще не нараховані
           на відповідних балансових рахунках і які є
           предметом операції хеджування (продані на
           строк).
 
           За дебетом рахунку проводяться суми ще не
           нарахованих  на  балансі  процентів  до
           отримання  на  дату  укладення  угоди
           хеджування.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           процентів, які переносяться на баланс на
           час їх нарахування.
 
        9207 А Витрати майбутніх періодів, які хеджовані  
           Призначення рахунку: облік сум процентів,
           які повинні бути сплачені за отримані 
           кредити та депозити в іноземній валюті, але
           які ще не нараховані і які є предметом 
           операції хеджування (куплені на строк).
           Рахунок ведеться в гривнях за курсом, 
           вказаним у контракті за хеджуванням.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми ще
           не нарахованих на балансі витрат за
           процентами до виплати на дату укладення
           угоди з хеджування.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми 
           процентів, які переносяться на рахунки
           витрат на час їх нарахування.
 
     921 Валюта та банківські метали, які продані, але не
       відіслані
        9210 П Валюта та банківські метали, які продані за
           умовами спот
           Призначення рахунку: облік проданої 
           національної, іноземної валюти та 
           банківських металів між датою угоди і датою
           поставки за операціями спот.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми 
           проданої, але невідісланої валюти та 
           банківських металів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           поставленої валюти та банківських металів.
 
        9211 П Валюта та банківські метали, які продані за
           форвардними контрактами з метою хеджування
           Призначення рахунку:   облік   проданої
           національної,   іноземної  валюти  та
           банківських металів між датою угоди і датою
           поставки  за  умовами  форвард. На цих
           рахунках також  обліковується  форвардна
           частина свопових контрактів з обміну валют.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           проданої валюти та банківських металів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           поставленої валюти та банківських металів.
 
        9212 П Валюта та банківські метали, які продані за
           форвардними  контрактами  за   іншими
           операціями
           Призначення рахунку:   облік   проданої
           національної,   іноземної  валюти  та
           банківських металів між датою угоди і датою
           поставки за спекулятивними операціями за
           умовами форвард, тобто за операціями, які
           не кваліфікуються як операції хеджування.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           проданої валюти та банківських металів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           поставленої валюти та банківських металів.
 
        9213 П Валюта та банківські метали до відсилання
           за купленими опціонними контрактами з метою
           хеджування
           Призначення рахунку:   облік   проданої
           національної,   іноземної  валюти  та
           банківських металів між датою угоди і датою
           можливої реалізації опціонів, куплених з
           метою хеджування.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           проданої валюти та банківських металів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми валюти
           та банківських металів після їх сплати або
           після закінчення строку угоди.
 
        9214 П Валюта та банківські метали до відсилання
           за іншими опціонними контрактами
           Призначення рахунку:   облік   проданої
           національної,  іноземної  валюти   та
           банківських металів між датою угоди і датою
           можливої   реалізації   опціонів   за
           спекулятивними опціонами як купленими, так
           і проданими.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           проданої валюти та банківських металів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми валюти
           та банківських металів після їх сплати або
           після закінчення строку угоди.Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка