Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 19у формі відпливу або використання активів,  або  виникнення
заборгованості, що ведуть до зменшення власного капіталу і не є
розподіленням між акціонерами.
   Усі операційні доходи і витрати діляться на банківські та
небанківські.
   До банківських належать доходи і витрати,  безпосередньо
пов'язані з банківською діяльністю, визначеною Законом України
"Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ).
   Небанківські доходи і витрати можуть включати інші доходи і
витрати, які не відносяться до основної діяльності банку, але
забезпечують здійснення банківської діяльності.
   Обороти і залишки за рахунками доходів і витрат накопичуються
з початку звітного року і в кінці року закриваються на рахунок N
5040 "Прибуток чи збиток минулого року, що очікує затвердження.
   Сума доходів і витрат банку за операціями між філіями та
установами  одного  банку у консолідованому балансі банку -
юридичної особи на звітну дату повинна дорівнювати нулю.
   Детальну характеристику аналітичних рахунків класів 6 і 7
внутрішнього  плану  рахунків  банки  розробляють  самостійно
відповідно до затвердженої облікової політики банку. ( Преамбулу
доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 370
( z0801-01 ) від 29.08.2001 )
 
   ( Розділ I виключено на підставі Постанови Національного
банку N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003 )
 
      II. Небанківські операційні доходи і витрати
 
   Небанківські операційні доходи (витрати) діляться на такі
групи:
   - адміністративні витрати;
   - інші небанківські операційні доходи (витрати).
   Адміністративні витрати  -  це  витрати,  пов'язані  із
забезпеченням діяльності банківської установи.
   До них належать:
   витрати на утримання персоналу (заробітна плата, премії);
сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на
прибуток; витрати на утримання та експлуатацію основних засобів та
нематеріальних активів; інші експлуатаційні витрати (роботи і
послуги, що використовуються банком у процесі його комерційної
діяльності, SWIFT, винагорода посередникам, охорона тощо).
   Інші небанківські операційні доходи (витрати) виникають у
процесі здійснення небанківських операцій, які  є  складовою
діяльності банку.
   До них належать:
   доходи (витрати) від продажу основних засобів, нематеріальних
активів і фінансових інвестицій (вкладень у цінні папери на
інвестиції, в асоційовані і дочірні компанії); від орендних
операцій;  доходи  від  продажу окремих небанківських послуг
(аудиторські  послуги,  підтримка  програмного  забезпечення,
консультації нефінансового характеру тощо) та інших операцій.
 
           III. Створення резервів
 
   Створення резервів - це визнання витрат для відображення
реального результату діяльності банку із урахуванням погіршення
якості його активів або підвищення ризиковості його операцій.
Резерви формуються під знецінення заборгованості за кредитами,
втрат  від  знецінення цінних паперів та під іншу сумнівну
дебіторську заборгованість, яка визначається у цей звітний період.
 
        IV. Непередбачені доходи і витрати
 
   Доходи (витрати)  вважаються  непередбаченими,  якщо вони
відповідають таким ознакам:
   - виникають у разі надзвичайних подій і мають одноразовий
характер - прибуток (збиток) буде визначений тільки за фактом
подій;
   - не повторюються по суті (наприклад, виникли через зміни у
правилах бухгалтерського обліку активів і пасивів).
   Непередбачені доходи і витрати не можуть бути прийняті до
уваги для фінансової оцінки банку.
 
          Визнання доходів і витрат
 
   Доходи та витрати мають визнаватися такими, що належать до
того звітного періоду, до якого вони відносяться, незважаючи на
те, коли отримується або виплачується готівка чи її еквівалент.
   Установи, що звітують, відносять до відповідної статті звіту
нараховані суми доходів і витрат за кожним фінансовим інструментом
на кожну звітну дату в межах принципу обережності.
   Винагороди, комісійні та інші прибутки реєструються в міру
виконання операцій.
   Дивіденди, які отримуються, визнаються в тому періоді, в
якому банк отримує інформацію про їх оголошення.
   Обороти і залишки за рахунками доходів і витрат накопичуються
з початку звітного року і в кінці року закриваються на рахунок
N 5900 "Результат поточного року".
 
( Клас 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000,
N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) від
29.08.2001, N 338 ( z0780-02 ) від 10.09.2002, N 510 ( z0003-03 )
від 16.12.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356
( z0796-03 ) від 20.08.2003 )
 
 
 
               6 Доходи
 
   Усі доходи банку відображаються в бухгалтерському обліку за
рахунками класу 6 "Доходи" незалежно від порядку їх оподаткування.
   Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних
рахунків та їх детальну характеристику за балансовими рахунками
класу 6 внутрішнього плану рахунків відповідно до затвердженої
облікової політики банку.
   За кредитом рахунків проводяться суми доходів, які належать
до звітного періоду.
   За дебетом рахунків проводяться суми зменшення доходів або
суми збитків, що виникають за торговельними операціями (група
рахунків 620), під час зарахування результатів роботи за звітний
рік, що обліковуються на рахунках 5040 "Прибуток звітного року, що
очікує затвердження" або 5041 "Збиток звітного року, що очікує
затвердження.
 
   60 Процентні доходи
     600 Процентні  доходи  за  коштами,  розміщеними в
       Національному банку України
        6000 П Процентні доходи за коштами до запитання в
           Національному банку України
 
        6002 П Процентні доходи за коштами, наданими
           Національному банку України за операціями
           РЕПО
 
        6003 П Процентні  доходи за короткостроковими
           депозитами в Національному банку України
 
     601 Процентні доходи за коштами, розміщеними в інших
       банках
        6010 П Процентні доходи за коштами до запитання в
           банках
 
        6011 П Процентні доходи за депозитами овернайт в
           банках
 
        6012 П Процентні  доходи за короткостроковими
           депозитами в банках
 
        6013 П Процентні  доходи  за  довгостроковими
           депозитами в банках
 
        6014 П Процентні доходи за кредитами овернайт в
           банках
 
        6015 П Процентні доходи за коштами,  наданими
           банкам за операціями РЕПО
 
        6016 П Процентні  доходи  за  овердрафтом та
           короткостроковими кредитами банкам
 
        6017 П Процентні  доходи  за  довгостроковими
           кредитами банкам
 
        6018 П Процентні доходи за фінансовим лізингом
           (орендою), який наданий іншим банкам
 
     602 Процентні  доходи  за  кредитами  суб'єктам
       господарської діяльності
        6020 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів
           господарської діяльності за овердрафтом
 
        6021 П Процентні доходи за коштами, що надані
           суб'єктам  господарської  діяльності  за
           операціями РЕПО
 
        6022 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів
           господарської  діяльності за врахованими
           векселями
 
        6023 П Процентні доходи за рахунками суб'єктів
           господарської діяльності за факторинговими
           операціями
 
       6024 П Процентні доходи за кредитами суб'єктам
           господарської  діяльності  за внутрішніми
           торговельними операціями
 
       6025 П Процентні доходи за кредитами суб'єктам
           господарської     діяльності     за
           експортно-імпортними операціями
 
       6026 П Процентні доходи  за  іншими  кредитами
           суб'єктам господарської діяльності в поточну
           діяльність
 
       6027 П Процентні доходи за кредитами в інвестиційну
           діяльність   суб'єктам   господарської
           діяльності
 
       6028 П Процентні  доходи  за фінансовим лізингом
           (орендою),  який   наданий  суб'єктам
           господарської діяльності
 
     603 Процентні доходи за кредитами органам загального
       державного управління
        6030 П Процентні доходи за кредитами центральним
           органам державного управління
 
        6031 П Процентні доходи за кредитами місцевим
           органам державного управління
 
     604 Процентні доходи за кредитами фізичним особам
        6040 П Процентні доходи за рахунками фізичних осіб
           за овердрафтом
 
        6041 П Процентні доходи за кредитами під платіжні
           картки фізичним особам
 
        6042 П Процентні доходи за кредитами фізичним
           особам на поточні потреби
 
        6043 П Процентні  доходи  за  кредитами  в
           інвестиційну діяльність фізичним особам
 
     605 Процентні доходи за цінними паперами
       6050 АП Процентні доходи за цінними паперами, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку на продаж
 
       6051 АП Процентні доходи за цінними паперами, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у портфелі банку до погашення
 
       6052 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами
           в портфелі банку на продаж
 
       6053 АП Процентні доходи за іншими цінними паперами
           в портфелі банку до погашення
 
       6054 АП Процентні  доходи за цінними паперами,
           емітованими Національним банком України, у
           портфелі банку на продаж.
 
       6055 АП Процентні доходи за цінними паперами,
           емітованими Національним банком України, у
           портфелі банку до погашення.
 
       6056 АП Процентні доходи за цінними паперами, що
           рефінансуються Національним банком України,
           у торговому портфелі банку
 
       6057 АП Процентні доходи за цінними паперами
           в торговому портфелі банку.
 
     608 Процентні доходи за операціями з філіями та іншими
       установами банку
        6080 П Процентні доходи за операціями з філіями та
           іншими установами банку
 
     609 Інші процентні доходи
        6099 П Інші процентні доходи
 
   61 Комісійні доходи
     610 Комісійні доходи за операціями з банками
        6100 П Комісійні доходи від розрахунково-касового
           обслуговування банків
 
        6101 П Комісійні  доходи  від  кредитного
           обслуговування банків
 
        6103 П Комісійні доходи за операціями з цінними
           паперами для банків
 
        6104 П Комісійні доходи за операціями на валютному
           ринку та ринку банківських металів для
           банків
 
        6106 П Комісійні  доходи  від  довірчого
           обслуговування банків
 
        6108 П Комісійні  доходи  за  позабалансовими
           операціями з банками
 
        6109 П Інші комісійні доходи за операціями з
           банками
 
     611 Комісійні доходи за операціями з клієнтами
        6110 П Комісійні доходи від розрахунково-касового
           обслуговування клієнтів
 
        6111 П Комісійні  доходи  від  кредитного
           обслуговування клієнтів
 
        6113 П Комісійні доходи за операціями з цінними
           паперами для клієнтів
 
        6114 П Комісійні доходи за операціями на валютному
           ринку та ринку банківських металів для
           клієнтів
 
        6116 П Комісійні  доходи  від  довірчого
           обслуговування клієнтів
 
        6118 П Комісійні  доходи  за  позабалансовими
           операціями з клієнтами
 
        6119 П Інші комісійні доходи за операціями з
           клієнтами
 
     618 Комісійні доходи за операціями з філіями та іншими
       установами банку
        6180 П Комісійні доходи за операціями з філіями та
           іншими установами банку
 
   62 Результат від торговельних операцій
     620 Результат від торговельних операцій
        6203 АП Результат від торгових операцій з
            цінними паперами в торговому портфелі банку
 
        6204 АП Результат від торгівлі іноземною валютою
            та банківськими металами
 
        6209 АП Результат від торговельних операцій з
            іншими фінансовими інструментами
 
   63 Інші операційні доходи
     630 Дохід у вигляді дивідендів
       6300 П Дохід у вигляді дивідендів
 
     631 Дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні компанії
       6310 П Дохід від інвестицій в асоційовані компанії
       6311 П Дохід від інвестицій у дочірні компанії
 
     638 Інші операційні доходи за операціями з філіями
       та іншими установами банку
        6380 П Інші операційні доходи за операціями  з
           філіями та іншими установами банку
 
     639 Інші операційні доходи
       6393 АП Результат від продажу цінних паперів з
           портфеля банку на продаж
 
        6394 П Позитивний результат від продажу цінних
           паперів  на  інвестиції,  вкладень  в
           асоційовані і дочірні компанії
 
        6395 П Доходи від оперативного лізингу (оренди)
 
        6396 П Доходи від наданих консультаційних послуг
           фінансового характеру
 
        6397 П Штрафи, пені, що отримані банком
 
        6399 П Інші операційні доходи
 
   64 Інші доходи
     649 Інші доходи
        6490 П Позитивний   результат  від продажу
           нематеріальних активів та основних засобів.
 
        6499 П Інші доходи
 
   67 Повернення списаних активів
     671 Повернення списаних активів
        6710 П Повернення раніше списаної сумнівної
           дебіторської заборгованості за 
           операціями з банками
 
        6711 П Повернення раніше списаної сумнівної
           заборгованості інших банків    
 
        6712 П Повернення раніше списаної сумнівної
           заборгованості за кредитами, які
           надані клієнтам
 
        6713 П Повернення раніше списаної сумнівної
           заборгованості від знецінення цінних
           паперів на продаж
 
        6714 П Повернення раніше списаної сумнівної
           заборгованості від знецінення цінних 
           паперів у портфелі банку до погашення
 
        6715 П Повернення раніше списаної сумнівної
            іншої дебіторської заборгованості
            та інших активів банку
      
        6717 П Повернення раніше  списаних безнадійних
            доходів минулих років
 
 
   68 Непередбачені доходи
     680 Непередбачені доходи
        
        6809 П Непередбачені доходи
 
( Клас 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 579 ( z0899-99 ) від 08.12.99,
N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000, N 379 ( z0695-00 ) від
29.09.2000, N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 338 ( z0780-02 )
від 10.09.2002, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356
( z0796-03 ) від 20.08.2003 )
 
 
 
 
              7 Витрати
 
   Усі витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за
рахунками  класу  7  "Витрати"  незалежно  від  порядку  їх
оподаткування.
 
   Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних
рахунків та їх детальну характеристику за балансовими рахунками
класу 7 внутрішнього плану рахунків відповідно до затвердженої
облікової політики банку.
 
   За дебетом рахунків проводяться суми витрат.
 
   За кредитом рахунків проводяться суми зменшення витрат та
списуються суми витрат під час формування результату роботи за
звітний рік, які зараховуються на рахунки 5040 "Прибуток звітного
року, що очікує затвердження" або 5041 "Збиток звітного року, що
очікує затвердження".
 
   70 Процентні витрати
     700 Процентні витрати за коштами,  отриманими  від
       Національного банку України
        7000 А Процентні витрати за коштами до запитання,
           отриманими від Національного банку України
 
        7002 А Процентні витрати за коштами, які отримані
           від  Національного  банку  України  за
           операціями РЕПО
 
        7003 А Процентні витрати за  короткостроковими
           кредитами, які отримані від Національного
           банку України
 
        7004 А Процентні  витрати  за  довгостроковими
           кредитами, які отримані від Національного
           банку України
 
        7005 А Процентні витрати  за  короткостроковимиПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка