Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 18           виникає  в  результаті  придбання іншої 
           компанії як наслідок об'єднання.
 
           За   дебетом  рахунку  проводяться суми
           вартості гудвілу, що виникає в результаті 
           придбання як наслідок об'єднання компаній.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми 
           нарахованої  амортизації гудвілу і  суми 
           будь-яких  втрат  від   зменшення  його 
           корисності
 
   44 Основні засоби
    Рахунки розділу "Основні засоби" призначено для обліку
    та узагальнення інформації про наявність і рух власних
    або отриманих на умовах  фінансового лізингу оренди)
    об'єктів, які віднесені до складу основних засобів.
     440 Основні засоби
        4400 А Основні засоби
 
           Призначення рахунку: облік  власних  та
           отриманих  у фінансовий лізинг (оренду)
           основних засобів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           придбаних основних засобів та їх дооцінки.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           вартості основних засобів, що вибули, та
           суми їх уцінки.
 
        4409 КА Знос основних засобів
 
            Призначення рахунку: облік зносу основних
            засобів.
 
            За кредитом рахунку  проводяться  суми
            нарахованого зносу.
 
            За дебетом рахунку проводяться суми зносу
            основних засобів, що вибули з балансу.
 
     443 Капітальні інвестиції за основними засобами
        4430 А Капітальні  інвестиції  за незавершеним
           будівництвом  і   за  невведеними  в
           експлуатацію основними засобами
 
           Призначення рахунку:  облік капітальних
           інвестицій  за незавершеним будівництвом,
           придбаними основними засобами, засобами,
           що отримані у фінансовий лізинг (оренду)
           та не введені в експлуатацію.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           витрат на будівництво і за  придбаними
           основними засобами.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми витрат
           у разі введення в  експлуатацію основних
           засобів.
 
        4431 А Обладнання, що потребує монтажу
 
           Призначення рахунку: облік обладнання, що
           потребує монтажу.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           вартості  придбаного  обладнання,   що
           потребує монтажу.
 
           За  кредитом рахунку  проводяться  суми
           вартості  обладнання,  переданого  для
           монтажу.
 
   45 Інші необоротні матеріальні активи
    Рахунки розділу "Інші необоротні матеріальні активи"
    призначено для обліку та узагальнення інформації про
    наявність і рух інших необоротних матеріальних активів,
    які не відображені в складі об'єктів обліку на рахунках
    розділу 44 "Основні засоби"
     450 Інші необоротні матеріальні активи
        4500 А Інші необоротні матеріальні активи
 
           Призначення рахунку: облік інших необоротних
           матеріальних активів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми вартості
           придбаних  інших необоротних матеріальних
           активів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           вартості  інших необоротних матеріальних
           активів, що вибули.
 
        4509 КА Знос інших необоротних матеріальних активів
 
           Призначення рахунку:  облік зносу  інших
           необоротних матеріальних активів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованого  зносу  інших  необоротних
           матеріальних активів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми зносу
           інших необоротних  матеріальних активів у
           разі їх вибуття.
 
     453 Капітальні інвестиції за основними засобами, що
       прийняті в оперативний лізинг (оренду)
 
        4530 А Капітальні  інвестиції  за   основними
           засобами,  що  прийняті в  оперативний
           лізинг (оренду)
 
           Призначення рахунку:  облік  капітальних
           інвестицій  за  основними засобами, що
           прийняті в оперативний лізинг (оренду).
 
           За дебетом рахунку проводяться суми витрат
           на поліпшення об'єкта оперативного лізингу
           (оренди) до часу його завершення.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           завершених  капітальних   інвестицій  у
           створення (будівництво) інших  необоротних
           матеріальних активів.
 
( Клас 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку N 520
( v0607500-99 ) від 16.12.98, N 244 ( z0398-00 ) від 14.06.2000,
N 472 ( z0942-00 ) від 07.12.2000, N 370 ( z0801-01 ) від
29.08.2001, N 120 ( z0261-03 ) від 19.03.2003, N 356 ( z0796-03 )
від 20.08.2003 )
 
 
 
             5 Капітал банку
 
   Капітал банку - залишкова вартість активів банку після
вирахування всіх його зобов'язань.
   Цей клас складається з двох розділів:
   Розділ 50 - "Статутний капітал та інші фонди банку".
   Розділ 51 - "Результати переоцінки".
   Загальні резерви та прибуток минулих років - це кошти, що
мають забезпечувати зобов'язання банку та покривати збитки.
   Прибуток чи збиток минулих років - це залишковий результат
діяльності банку за минулі роки.
   Результат поточного року формується за  рахунок  чистого
прибутку, що визначається як різниця між доходами (рахунки шостого
класу) та видатками (рахунки сьомого класу), що визнаються за
правилами фінансового обліку. На рахунках прибутку відображається
економічний, а не касовий прибуток. Економічний прибуток  є
показником ефективності діяльності банку за відповідний період.
   Рахунки цього класу можуть кореспондувати з  дебіторами,
кредиторами та рахунками готівкових коштів лише у разі сплати
дивідендів та внесків від акціонерів, збільшення капіталу банку
шляхом переоцінки активів. У будь-якому іншому разі рахунки
п'ятого класу кореспондують тільки між собою.
 
   50 Статутний капітал та інші фонди банку
     500 Статутний капітал банку
        5000 П Зареєстрований статутний капітал банку
           Призначення рахунку: облік зареєстрованого
           розміру статутного капіталу банку. Облік
           акцій ведеться за номінальною вартістю.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми 
           збільшення зареєстрованого статутного
           капіталу.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми
           зменшення зареєстрованого статутного 
           капіталу або суми несплаченого у 
           встановлений строк зареєстрованого 
           капіталу.
 
        5001 КП Несплачений зареєстрований
           статутний капітал банку
           Призначення рахунку: облік сум 
           зареєстрованого, але несплаченого 
           статутного капіталу.
           За дебетом рахунку проводяться суми 
           зареєстрованого, але несплаченого 
           статутного капіталу в кореспонденції з 
           рахунком N 5000 "Зареєстрований статутний
           капітал банку.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми
           сплаченого статутного капіталу або суми 
           несплаченого у встановлений строк
           зареєстрованого капіталу.
 
        5002 КП Власні акції, які викуплені в акціонерів
            Призначення  рахунку:  облік  викуплених
            банком акцій. На рахунку відображаються 
            суми акцій, викуплених у їх власників.
            Акції  обліковуються  за  номінальною  
            вартістю. Різниця між номінальною вартістю 
            та вартістю викупу списується в  межах
            кредитових залишків спочатку з рахунку 5010 
            "Емісійні різниці", а потім - з рахунку 
            5022 "Інші фонди банку".
 
            За  дебетом  рахунку  проводяться суми
            викуплених акцій.
 
            За кредитом рахунку  проводяться  суми  
            реалізованих та анульованих акцій.
 
        5003 П Дивіденди, які направлені на збільшення
           статутного капіталу
           Призначення  рахунку:  облік  дивідендів,
           направлених  на  збільшення  статутного 
           капіталу до часу його реєстрації.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться  суми 
           дивідендів,  направлених на   збільшення 
           статутного капіталу.
 
           За  дебетом  рахунку перераховуються суми
           дивідендів: у разі збільшення статутного 
           капіталу на рахунки 5000 "Зареєстрований
           статутний капітал банку" та 5010 "Емісійні 
           різниці"; у разі відмови  в  реєстрації 
           сплачуються за  рішенням загальних зборів
           банку  акціонерам  або  зараховуються на 
           рахунок 5022 "Інші фонди банку".
 
     501 Емісійні різниці
        5010 П Емісійні різниці
 
           Призначення  рахунку: облік різниці між
           номінальною  вартістю акції та ціною її
           розміщення. При подальшому викупі власних 
           акцій різниця між номінальною вартістю та  
           ціною викупу акцій списується з цього ж 
           рахунку в межах залишку.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться суми
           позитивної  різниці  при первинному  та
           подальшому розміщенні акцій.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           списання  різниці між ціною  викупу  та
           номінальною вартістю акцій у разі викупу
           власних акцій у межах залишку.
 
     502 Загальні резерви та фонди банку
        5020 П Загальні резерви
           Призначення рахунку:  облік   загальних
           резервів під певні ризики банку (наприклад,
           кредитні ризики). Цей рахунок кореспондує
           тільки з рахунками п'ятого класу.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           прибутку, направлені на формування резервів.
 
           За  дебетом рахунку   проводяться  суми
           зменшення резервів.
 
        5021 П Резервні фонди
           Призначення рахунку: облік резервних фондів
           банку.  Фонди  створюються  згідно  із
           законодавством.  Резервні  фонди  банку
           утворюються  за рахунок прибутку. Кошти
           резервних фондів призначені для покриття
           можливих  збитків  та  інших  витрат.
           Відрахування в резервні фонди здійснюється
           в розмірах, передбачених законодавством.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           надходжень у резервні фонди.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми  на
           покриття  збитків  та  інших  витрат,
           передбачених законодавством.
 
        5022 П Інші фонди банку
           Призначення  рахунку: облік інших фондів
           банку, сформованих за рахунок прибутку.
 
           За кредитом  рахунку відображаються суми 
           надходжень в інші фонди банку.
 
           За дебетом  рахунку  відображаються суми:
           спрямовані на покриття сум збитків звітного 
           та/або  минулих  років;  відрахувань  до 
           загальних  та  резервних фондів; списань 
           емісійних різниць у  разі  недостатності 
           коштів на рахунку 5010 "Емісійні різниці"; 
           сплати дивідендів за привілейованими акціями 
           та інші суми відповідно до законодавства 
           України.
 
     503 Результати минулих років
        5030 П Нерозподілені прибутки минулих років
           Призначення рахунку: облік прибутків минулих
           років до їх розподілу.
 
           За кредитом  рахунку  відображаються  суми
           підтверджених  прибутків  минулих  років;
           перевищення сум попередніх дооцінок над сумою 
           попередніх  уцінок  вартості активів,  що
           раніше були переоцінені, у разі їх вибуття.
 
           За  дебетом  рахунку  відображаються суми 
           розподіленого прибутку згідно  з рішенням
           загальних зборів акціонерів відповідно до
           законодавства України.
 
        5031 А Непокриті збитки минулих років
           Призначення  рахунку: облік підтверджених
           збитків минулих років до їх покриття.
 
           За  дебетом рахунку відображається облік
           підтверджених сум непокритих збитків минулих
           років.
 
           За  кредитом рахунку відображаються суми
           покриття збитків минулих років.
 
        5041 А Збиток звітного року, що очікує затвердження
           Призначення рахунку: облік збитку звітного 
           року до його затвердження загальними зборами
           акціонерів.
 
           За  дебетом  рахунку проводяться суми в
           порядку закриття рахунків витрат звітного 
           року.
 
           За  кредитом рахунку проводяться суми в 
           порядку закриття рахунків обліку доходів
           звітного року; суми покриття збитку; суми
           підтверджених   загальними    зборами  
           акціонерів,  збитків  на  рахунок  5031
           "Непокриті  збитки  минулих років" до їх 
           покриття.
 
     504 Результати звітного року, що очікують затвердження        
        5040 П Прибуток  звітного  року,  що  очікує
           затвердження
 
           Призначення рахунку: облік прибутку звітного
           року до його затвердження загальними зборами
           акціонерів.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться суми в 
           порядку закриття рахунків обліку доходів
           звітного року.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми в 
           порядку  закриття рахунків витрат звітного 
           року; суми розподілу прибутку за рішенням
           загальних  зборів  акціонерів  згідно із 
           законодавством України; суми підтвердженого  
           нерозподіленого прибутку на  рахунок  5030
           "Нерозподілені прибутки минулих років" до
           його   розподілу   загальними  зборами 
           акціонерів.
 
   51 Результати переоцінки 
     510 Результати переоцінки
        5100 П Результати переоцінки основних засобів
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки основних засобів.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           дооцінки основних засобів та відновлення їх
           корисності та суми визнаних відстрочених
           податків за результатами уцінки основних
           засобів.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми уцінки
           основних засобів та втрат від зменшення їх
           корисності;  суми  перевищення попередніх
           дооцінок  залишкової  вартості  об'єктів
           основних  засобів  та  відновлення  їх
           корисності над сумою  попередніх  уцінок
           залишкової вартості та втрат від зменшення
           їх корисності за кожним об'єктом, що раніше
           був переоцінений, у разі його вибуття; суми
           визнаних  відстрочених   податків   за
           результатами дооцінки основних засобів.
 
        5101 П Результати переоцінки нематеріальних активів
 
           Призначення  рахунку:  облік  результатів
           переоцінки нематеріальних активів.
 
           За  кредитом  рахунку проводяться  суми
           дооцінки  нематеріальних   активів  та
           відновлення їх корисності.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           уцінки нематеріальних активів і втрат від
           зменшення їх корисності; суми перевищення
           попередніх дооцінок  залишкової  вартості 
           об'єктів   нематеріальних  активів  та
           відновлення  їх  корисності  над сумою
           попередніх уцінок залишкової вартості та
           втрат від зменшення їх корисності за кожним 
           об'єктом, що раніше був переоцінений, у разі
           його вибуття.
 
        5103 П Результати  переоцінки  інвестицій  в
           асоційовані та дочірні компанії
           Призначення рахунку:  облік  результатів
           переоцінки  інвестицій  в асоційовані та
           дочірні  компанії  до  часу  реалізації
           інвестицій.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           збільшення вартості інвестицій в асоційовані
           та дочірні компанії на частку інвестора в
           сумі зміни  величини  власного  капіталу
           об'єкта інвестування.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення вартості інвестицій в асоційовані
           та дочірні компанії на частку інвестора в
           сумі зміни  величини  власного  капіталу
           об'єкта інвестування; суми дооцінки в разі
           реалізації інвестицій.
 
   59 Результат поточного року
 
 
             Доходи і витрати
 
   Усі доходи і витрати банку включаються до класу 6 і 7
незалежно від порядку оподаткування.
   Доходи - це збільшення економічних вигод протягом звітного
періоду у формі припливу або зростання активів, або зменшення
зобов'язань, що спричиняють збільшення капіталу і не є внесками
акціонерів.
   Витрати - це зменшення економічної вигоди у звітному періодіПоследние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка