Законы Украины

Новости Партнеров
 

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України

Страница 16           За дебетом рахунку проводяться суми 
           погашення кредиторської заборгованості за
           податком на прибуток шляхом перерахування
           коштів при настанні строку платежу.
 
        3621 П Відстрочений податок на прибуток
 
           Призначення рахунку: облік сум податку на
           прибуток, які сплачуватимуться в наступних
           звітних періодах з тимчасових різниць, що
           підлягають оподаткуванню.
 
           За кредитом рахунку    проводяться суми
           податку на прибуток, які сплачуватимуться в
           наступних  звітних періодах з тимчасових
           різниць, що підлягають оподаткуванню.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зменшення   відстроченого  податкового
           зобов'язання.
 
        3622 П Кредиторська заборгованість за податками та
           обов'язковими платежами,  крім податку на
           прибуток
 
           Призначення рахунку:  облік фактичних сум
           кредиторської заборгованості за  податками
           та обов'язковими платежами, крім податку
           на прибуток.  Порядок обчислення, сплати
           податків та внесків платежів до бюджету та
           позабюджетних    фондів    регулюється
           законодавчими   та  іншими нормативними
           актами. Облік кожного виду податку ведеться
           за окремим аналітичним рахунком.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           кредиторської заборгованості за податками та
           обов'язковими платежами, крім податку  на
           прибуток, що підлягають сплаті згідно з
           податковим обліком.
 
           За  дебетом   рахунку  проводяться суми
           погашення кредиторської заборгованості за
           податками  та  обов'язковими  платежами,
           крім податку   на  прибуток,   шляхом
           перерахування  коштів при настанні строку
           платежу.
 
        3623 П Кредиторська заборгованість за зборами до
           Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
 
           Призначення    рахунку:   облік сум
           кредиторської заборгованості за зборами до
           Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
           Порядок  справляння  зборів здійснюється
           відповідно до Закону України "Про  Фонд
           гарантування  вкладів  фізичних  осіб"
           ( 2740-14 ).
 
           За кредитом  рахунку  проводяться суми
           кредиторської заборгованості за зборами до
           Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення кредиторської заборгованості за
           зборами.
 
     363 Розрахунки з акціонерами
        3630 П Внески за незареєстрованим статутним 
           капіталом
           Призначення  рахунку:  облік коштів, що
           отримані від акціонерів банку за акціями до
           реєстрації статутного капіталу.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми, які
           отримані  банком   в  оплату акцій до
           реєстрації статутного капіталу.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           зареєстрованого статутного капіталу,  які
           перераховані на  рахунки  класу 5,  або
           суми, повернені акціонерам, якщо випуск
           акцій не зареєстровано.
 
        3631 П Кредиторська  заборгованість  перед
           акціонерами банку за дивідендами
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           банком дивідендів власникам акцій після
           прийняття рішення  загальними  зборами
           акціонерів.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих дивідендів за акціями.
 
           За  дебетом рахунку  проводяться  суми
           виплачених акціонерам дивідендів.
 
     364 Кредиторська заборгованість за операціями банку з
       фінансовими інструментами
        3640 П Кредиторська заборгованість з  придбання
           та продажу іноземної валюти та банківських
           металів за рахунок банку
           Призначення рахунку:    облік    сум
           кредиторської заборгованості з придбання 
           та продажу іноземної валюти та банківських 
           металів за власними операціями.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           кредиторської заборгованості з придбання
           іноземної валюти та банківських металів.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення кредиторської заборгованості з
           придбання іноземної валюти та банківських
           металів.
 
        3641 П Кредиторська заборгованість за розрахунками
           за цінними паперами для банку
           Призначення рахунку:    облік    сум
           кредиторської    заборгованості    за
           розрахунками за цінними паперами для банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           кредиторської    заборгованості    за
           розрахунками за цінними паперами для банку.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           погашення кредиторської заборгованості за
           розрахунками за цінними паперами для банку.
 
        3648 П Кредиторська заборгованість за фінансові
           послуги, які отримані банком
           Призначення рахунку:   облік    сум
           кредиторської заборгованості за фінансові
           послуги, що отримані банком.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           кредиторської заборгованості за послуги,
           що отримані банком.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться суми
           погашення кредиторської заборгованості за
           послуги, що отримані банком
 
     365 Кредиторська заборгованість за  розрахунками  з
       працівниками банку
        3650 П Заборгованість  працівникам  банку  на
           відрядження
           Призначення рахунку: облік нарахованих, але
           невикористаних сум на відрядження, які не
           отримані  працівниками.  Порядок  видачі
           готівкових  коштів  робітникам під звіт
           регулюється  правилами  ведення  касових
           операцій.
 
           За кредитом рахунку проводяться нараховані
           суми до отримання працівниками згідно з
           авансовими звітами.
 
           За дебетом рахунку проводяться виплачені
           суми.
 
        3651 П Заборгованість  працівникам  банку  на
           господарські витрати
           Призначення рахунку: облік нарахованих сум
           на господарські витрати згідно з авансовими
           звітами. Порядок видачі готівкових коштів
           працівникам під звіт регулюється правилами
           ведення касових операцій.
 
           За кредитом рахунку проводяться нараховані
           працівникам суми на господарські витрати
           згідно з авансовими звітами.
 
           За дебетом рахунку проводяться виплачені
           суми.
 
        3652 П Нарахування працівникам банку за заробітною
           платою
           Призначення рахунку: облік нарахованих сум
           з  оплати  праці штатним та позаштатним
           працівникам  банку  та  інших  виплат,
           передбачених законодавством України.
 
           За кредитом рахунку проводяться нараховані
           суми з оплати праці та інших соціальних
           виплат.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми з оплати
           праці та інших  соціальних  виплат,  що
           перераховані на відповідні рахунки.
 
        3653 П Утримання з працівників банку на користь
           третіх осіб
           Призначення рахунку:  облік  сум,  які
           підлягають стягненню на користь третіх осіб
           із заробітної плати працівників банку, в
           тому  числі  прибуткового  податку  на
           громадян.
 
           За кредитом рахунку проводиться стягнення
           сум на користь третіх осіб.
 
           За дебетом    рахунку    проводиться
           перерахування чи виплата сум на користь
           третіх осіб.
 
        3654 П Нараховані відпускні до сплати
 
           Призначення  рахунку:  облік нарахованих
           відпускних до сплати  згідно  з чинним
           законодавством.
 
           За  кредитом  рахунку  проводяться суми
           нарахованих відпускних до сплати.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться  суми
           сплачених відпускних.
 
       3658 П Забезпечення оплати відпусток
 
           Призначення рахунку: облік  розрахованих
           зобов'язань за відпускними для забезпечення
           майбутніх виплат відповідно  до рішення
           керівництва  банку.  На  цьому рахунку
           обліковуються  також суми  забезпечення
           обов'язкових відрахувань (зборів) від суми
           зобов'язань за відпускними на обов'язкове
           державне  пенсійне  страхування,   на
           обов'язкове  соціальне  страхування  на
           випадок безробіття тощо.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахування забезпечень.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           використаних забезпечень.
 
        3659 П Інші нарахування працівникам банку
           Призначення рахунку: облік інших нарахувань
           працівникам банку, які не обліковуються за
           іншими рахунками групи N 365.
 
           За кредитом рахунку проводяться суми інших
           нарахувань працівникам банку.
 
           За дебетом рахунку проводяться суми, які
           сплачені  за   іншими   нарахуваннями
           працівникам банку.
 
     366 Субординований борг банку
        3660 П Субординований борг банку
 
           Призначення рахунку: облік коштів, що
           залучені на умовах субординованого боргу на
           підставі довгострокової угоди. 
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           зарахування субординованого боргу.
 
           За  дебетом  рахунку  проводяться суми
           повернення субординованого боргу відповідно
           до діючих угод  або  після задоволення
           претензій всіх інших кредиторів банку.
 
        3668 П Нараховані витрати за субординованим боргом
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат за субординованим боргом. Витрати
           мають враховуватись у тому періоді, до
           якого вони належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих   процентних   витрат  за
           субординованим боргом до часу їх сплати.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат при їх сплаті.
 
     367 Інші нараховані витрати
        3670 П Нараховані витрати за розрахунково-касове
           обслуговування
           Призначення рахунку:  облік  нарахованих
           витрат    за    розрахунково-касове
           обслуговування.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат, які сплачені.
 
        3678 П Інші нараховані витрати
           Призначення рахунку:   облік    інших
           нарахованих витрат, що не обліковуються на
           інших  рахунках  класів  1-3.  Видатки
           обліковуються у тому періоді, до якого вони
           належать.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           нарахованих витрат, які сплачені.
 
     369 Банківські резерви на покриття ризиків та витрат
        3690 П Резерви за операціями за позабалансовими
           рахунками
           Призначення рахунку:  облік резервів під
           імовірні втрати за виданими гарантіями та
           поручительствами,  можливими втратами за
           іншими позабалансовими операціями. Також
           цей  рахунок  призначається  для обліку
           резервів під інші  ризики,  які  банку
           потрібно буде провести за вже наданими
           зобов'язаннями, наприклад, зобов'язаннями,
           пов'язаними з позабалансовими операціями з
           цінними  паперами,  зобов'язаннями  за
           позабалансовими   контрактами.  Резерви
           створюються  за  належно  оформленими
           документами за рішеннями керівництва банку.
 
           За кредитом  рахунку  проводяться  суми
           створених резервів та їх збільшення.
 
           За дебетом  рахунку  проводяться  суми
           використаних резервів та зменшення резервів
           у зв'язку із зменшенням ризику.
 
        3699 П Резерви на покриття інших ризиків та витрат
 
           Призначення рахунку: облік резервів під
           імовірні оцінені втрати від інших ризиків
           та витрат, наприклад, виплат у зв'язку із
           судовими справами та інших, які  банку
           потрібно  буде  провести  відповідно до
           належно оформлених документів за рішеннями
           керівництва банку і які не обліковуються на
           інших рахунках цього розділу.
 
           За кредитом рахунку проводиться створення
           та збільшення резервів.
 
           За дебетом рахунку проводиться використання
           та зменшення резервів.
 
 
   37 Клірингові  рахунки, суми до з'ясування та транзитні 
    рахунки
    За рахунками цього розділу  обліковуються  кошти  за
    операціями  з  платіжними  картками;  розрахунки  за
    операціями з цінними паперами; кошти, які перераховані за
    взаємними  розрахунками між банками і тимчасово, до
    з'ясування, не можуть бути віднесені на  відповідні
    рахунки за призначенням.
 
     370 Клірингові рахунки
       3705 АП Клірингові рахунки за розрахунками
           платіжними картками 
 
           Призначення  рахунку:   облік  взаємних
           грошових  зобов'язань  між   учасниками
           платіжної системи за результатами клірингу
           при  здійсненні  розрахунків  платіжними
           картками.  Відкривається  на   балансі
           розрахункового банку. 
 
           За  дебетом  та  за  кредитом  рахунку
           проводяться суми за результатами клірингу.
 
     371 Дебетові суми до з'ясування
        3710 А Дебетові суми до з'ясування
           Призначення рахунку: облік сум, які у час
           здійснення платежу не можуть бути списані з
           відповідних рахунків  через  відсутність
           необхідних реквізитів документів.
 
           За дебетом рахунку зараховуються суми до
           з'ясування   необхідних    реквізитів
           документів.
 
           За кредитом рахунку здійснюється списання
           коштів після  з'ясування  їх  фактичних
           платників та отримання підтверджень від
           банку-кореспондента.
 
     372 Кредитові суми до з'ясування
        3720 П Кредитові суми до з'ясування
           Призначення рахунку: облік сум, які у час
           надходження не можуть бути зараховані на
           відповідні рахунки за призначенням через
           відсутність   необхідних   реквізитів
           документів.
 
           За кредитом рахунку зараховуються суми до
           з'ясування отримувачів коштів.
 
           За дебетом рахунку здійснюється списання
           коштів після  з'ясування  їх  фактичних
           одержувачів та отримання підтверджень від
           банку-кореспондента або повернення коштів
           платнику,  якщо  таке  підтвердження не
           надходить.
 
     373 Транзитні рахунки
        3739 П Транзитний рахунок за іншими розрахунками
           Призначення рахунку: облік коштів за іншими
           розрахунками для розподілу загальних сум між
           різними рахунками або клієнтами.
 
           За  кредитом  та  за  дебетом рахунку
           проводяться  суми,  які  надалі  шляхом 
           розподілу   зараховуються на відповідні 
           рахунки за призначенням.
 
   38 Позиція банку щодо іноземної валюти та  банківських
    металів та балансуючі рахунки
     380 Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських
       металів
        3800 АП Позиція банку щодо іноземної валюти та
            банківських металів
            Призначення рахунку: технічний рахунок для
            відображення позиції банку щодо іноземної
            валюти та банківських металів. Рахунок
            використовується   для   відображення
            операцій, які здійснюються у двох різних
            валютах, або  операцій  з  банківськими
            металами. Проводки виконуються за датою
            валютування. Вартість іноземної валюти та
            банківських  металів  за  форвардними
            операціями обліковується від дати угоди до
            дати  валютування  за  позабалансовими
            рахунками.
 
            За дебетом рахунку проводиться вартість
            іноземної валюти чи банківських металів,Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка