Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження форми державної статистичної звітності "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку" та Інструкції по її заповненню

         МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 376 від 23.12.96          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   27 грудня 1996 р.
 vd961223 vn376            за N 753/1778
 
 
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної 
                податкової адміністрації
   N 419/453 ( z0938-04 ) від 23.07.2004 )
 
 
  Про затвердження форми державної статистичної звітності
  "Про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі
  окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку"
         та Інструкції по її заповненню
 
 
   На виконання Постанови Верховної Ради України від 12 липня
1996 року  N  327  (  327/96-ВР ) "Про структуру бюджетної
класифікації України" в  частині  запровадження  обов'язкової
звітності підприємств щодо отриманих пільг по оподаткуванню та з
метою створення єдиної інформаційної системи з цього питання,
Н А К А З У Ю:
 
   1. За поданням Державної податкової адміністрації України
затвердити форму державної статистичної звітності N 1-ПП "Про суми
отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків
і пільг  щодо  кожного виду податку" (квартальна, річна) та
інструкцію по її заповненню, що додаються, і ввести їх в дію при
складанні звіту за 1 квартал 1997 року.
   2. Установити, що забезпечення бланками  форми  N  1-ПП
(квартальна, річна),  інструкціями по її заповненню, збір та
розробка інформації здійснюється  органами  податкової  служби
України.
   3. Державній податковій адміністрації України забезпечити
подання до Міністерства статистики України зведеної інформації в
цілому по Україні, Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києву та Севастополю за формою N 1-ПП "Про суми отриманих пільг по
оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг щодо
кожного виду податку" (квартальна, річна) на 30-й день після
встановлених термінів подання бухгалтерської звітності.
 
 Міністр                       О.Г.Осауленко
 
                        Затверджено
                     наказом Мінстату України
                     23 грудня 1996 р. N 376
 
              Інструкція
   про порядок заповнення звіту "Про суми отриманих пільг
   по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і
         пільг щодо кожного виду податку"
 
   1. Інструкція розроблена відповідно до законодавчих актів по
окремих видах податків і обов'язкова для виконання об'єднаннями,
підприємствами, банками, страховими та іншими організаціями, їх
філіями та відділеннями (далі - підприємства), що подають баланси
до податкових адміністрацій.
   2. Всі підприємства незалежно від форм власності і відомчої
підпорядкованості обчислюють обсяги фактично отриманих пільг по
оподаткуванню в розрізі видів податків і пільг щодо кожного
податку, складають звіт за встановленою формою та подають його
державним податковим адміністраціям за місцем реєстрації платника
у терміни подання квартальної (річної) бухгалтерської звітності.
   3. Звіт заповнюється лише по тих видах податків, зборів та
інших обов'язкових  платежів,  по  яких  чинним  податковим
законодавством передбачена пільга підприємству, яке складає звіт.
   4. Державні податкові адміністрації у Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві і Севастополі зводять дані, одержані
від підлеглих податкових адміністрацій, за формою звіту N 1-ПП
окремо по кожному виду податку, збору та обов'язкового платежу та
подають їх до тих управлінь Державної податкової адміністрації, до
функцій яких входить супровід окремих видів податків, зборів та
інших обов'язкових платежів за належністю.
   5. Облік та кодування податків, зборів та інших обов'язкових
платежів та наданих пільг (графи звіту 1 "Коди податків, зборів та
інших обов'язкових платежів", 2 "Найменування податків, зборів та
інших обов'язкових платежів", 6 "Перелік пільг, наданих згідно з
чинним законодавством" 7 "Коди пільг") провадиться у відповідності
до переліку  пільг,  наданих чинним законодавством по сплаті
податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у встановленому
порядку.
   6. До граф 3, 4, 5 "Реквізити бюджетної класифікації (глава,
розділ, параграф)" заносяться по кожному податку, збору та іншому
обов'язковому платежу реквізити Класифікації доходів і видатків
Державного та  місцевих  бюджетів  України, що затверджується
Міністерством фінансів України і діє на момент складання звіту.
   7. Для заповнення граф звіту 8 "Сума податку, несплаченого
через отримання пільг" бухгалтерією підприємства, організації,
установи проводиться розрахунок не внесених до бюджету податків,
зборів та інших обов'язкових платежів згідно із затвердженими
формами податкових  декларацій,  розрахунків  та  довідок,
встановлених чинними законодавчими або нормативними актами по
кожному виду платежу.
   8. У графі звіту 9 "в т.ч. сума податку, несплаченого до
Держбюджету" проставляється частина суми платежу з графи 8, яка
згідно з нормативами розмежування даного платежу між бюджетами,
затвердженими Верховною Радою України, мала надійти до Державного
бюджету України.
   9. Графи звіту 10.11. "Строк користування пільгами у звітному
періоді (дати початку та кінця)" заповнюються з зазначенням числа
та місяця у цифровому  виразі  для  перевірки  спеціалістами
податкових  адміністрацій правильності застосування пільг. До
зведених звітів, що подаються вищим податковим адміністраціям
графи 10 та 11 не включаються.
   10. Підприємства, організації та установи заповнюють вартісні
показники звіту у тисячах гривень без десяткових знаків  із
скороченим позначенням "тис.грн."
   11. Державні податкові адміністрації в Автономній Республіці
Крим, областях, мм.Києві та Севастополі подають до Державної
податкової адміністрації України зведені звіти у тисячах гривень.
 
 Управління оперативної звітності
 і статистики Державної податкової
 адміністрації України
 
         Державна статистична звітність
------------------------------------------------------------------
|               Коди               |
|----------------------------------------------------------------|
|Форми|органі|тери-|галу-|виду |фор-|органі|мініст-|вищес-| |КС|
|доку-|зації |торії|зі за|еконо-|ми |зацій-|ерства,|тоящої| | |
|мента|склада|на  |ЗКГНГ|мічної|влас|но-пра|відомст|органі| | |
|за  |ча - |СПАТО|   |діяль-|нос-|вової |ва,  |зації-| | |
|ДКУД |іденти|   |   |ності |ті |форми |МДО,  |іденти| | |
|   |фіка- |   |   |за  |за |госпо-|концер-|фіка- | | |
|   |ційний|   |   |КВЕД |КФВ |дарю- |ну, асо|ційний| | |
|   |код  |   |   |   |  |вання |ціації |код  | | |
|   |ЄДРПОУ|   |   |   |  |за  |за   |ЄДРПОУ| | |
|   |   |   |   |   |  |КОПФГ |СПОДУ |   | | |
|-----+------+-----+-----+------+----+------+-------+------+--+--|
| 1 |  2 | 3 | 4 |  5 | 6 |  7 |  8  | 9  |10|11|
------------------------------------------------------------------
 
Міністерство (відомство),         Форма N 1-ПП
МДО, концерн, асоціація         (квартальна, річна)
_________________________     Затверджена наказом Мінстату
Організація _____________     України від 23.12.96 N 376
Адреса __________________     Поштова - квартальна, річна
Форма власності _________
Вид діяльності __________  Подають всі об'єднання, підприємства,
               банки, страхові та інші організації
               державним податковим адміністраціям
               за місцем знаходження (крім установ,
               що утримуються за рахунок бюджету)
               Квартальну - не пізніше 21 числа
               після звітного кварталу.
               Річну - 8 лютого.
 
                Звіт
    про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі
   окремих видів податків і пільг щодо кожного виду податку
                            (тис.грн.)
------------------------------------------------------------------
|Код подат-|Найменування  |Реквізити бюджетної |Перелік пільг, |
|ку, збору,|податку, збору,|класифікації     |наданих згідно |
|іншого об.|іншого обов'яз-|---------------------|з чинним зако- |
|платежу  |кового платежу |глава|розділ|параграф|нодавством   |
|     |        |   |   |    |        |
|----------+---------------+-----+------+--------+---------------|
|  1   |    2    | 3 |  4 |  5  |    6    |
------------------------------------------------------------------
продовження таблиці
------------------------------------------------------------------
|Код пільг|Сума податку, несплаченого|Термін користування пільга-|
|     |через отримання пільг   |ми у звітному періоді   |
|     |--------------------------+---------------------------|
|     |Всього |З них несплачені | дата початку | дата кінця |
|     |    |до Держбюджету  |       |      |
|---------+-------+------------------+--------------+------------|
|  7  |  8  |    9     |   10   |   11   |
------------------------------------------------------------------
 "___" ___________ 199_ р.        _________________________
                      (виконавець, телефон)
                     Керівник ________________
                     Головний бухгалтер ______
Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка