Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфті

Страница 4


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /

вхідного контролю матеріалів, деталей та складових частин;
   - відповідних методів, процесів та систематичних заходів,
передбачених для монтажу, складання та управління якістю;
   - обстежень  і  випробувань, передбачених перед монтажем
(контролю умов монтажу: шахти, розміщення машинного обладнання
тощо), під час монтажу і після монтажу (принаймні випробувань,
передбачених підпунктом "б" пункту 2.9.2.4 розділу 2);
   - даних реєстрації показників якості, а саме - протоколів
контролю і даних випробування та калібрування,  звітів  про
кваліфікацію відповідного персоналу тощо;
   - засобів  контролю  за  досягненням  необхідної  якості
конструкції та монтажу і ефективності функціонування системи
якості.
   2.9.8.3.3 Контроль конструкції
   Якщо конструкція  не  повністю   відповідає   вимогам
гармонізованих стандартів, уповноважений орган повинен з'ясувати,
чи відповідає вона положенням цього Технічного регламенту, і якщо
це  так,  -  видати монтажнику сертифікат про відповідність
конструкції, указавши строк чинності декларації, і навести дані,
необхідні для ідентифікації схваленої конструкції.
   2.9.8.3.4 Оцінювання системи якості продукції
   Уповноважений орган повинен  оцінити  систему  якості  і
визначити, чи задовольняє вона зазначені в пункті 2.9.8.3.2
вимоги.  Система  якості,  в  якій  застосовано  відповідний
гармонізований стандарт, має вважатися такою, що відповідає цим
вимогам.
   Рішення повинне бути доведене до відома монтажника ліфта.
Повідомлення повинне містити висновки перевірки і обґрунтоване
рішення за результатами оцінювання.
   2.9.8.3.5 Монтажник ліфта повинен взяти на себе виконання
обов'язків, що випливають із схваленої  системи  якості,  і
забезпечити її належне і ефективне супроводження.
   Монтажник ліфта повинен повідомляти уповноважений орган, який
схвалив його систему якості, про будь-який намір щодо внесення
змін до неї.
   Уповноважений орган повинен оцінити запропоновані зміни і
вирішити, чи буде змінена система якості й надалі задовольняти
зазначені  в  пункті 2.9.8.3.2 вимоги, чи потрібне повторне
оцінювання.
   Він повинен повідомити про своє рішення монтажника ліфта.
Таке  повідомлення  повинне  містити  висновки  перевірки  і
обґрунтоване рішення за результатами оцінювання.
   2.9.8.4 Нагляд уповноваженого органу
   2.9.8.4.1 Метою нагляду є пересвідчення в тому, що монтажник
ліфта належним чином виконує обов'язки, що випливають із схваленої
системи якості.
   2.9.8.4.2 Для проведення інспекції монтажник ліфта повинен
забезпечити доступ представників уповноваженого органу на свої
об'єкти, де здійснюється проектування, виготовлення,  монтаж,
контроль і випробування та зберігання, надаючи їм всю потрібну
інформацію, зокрема:
   - документацію системи якості;
   - технічну документацію;
   - дані реєстрації показників якості, передбачені системою
якості, щодо проектування, а саме результати аналізу, розрахунків,
випробувань тощо;
   - дані реєстрації показників якості, передбачені системою
якості, щодо виробництва, вхідного контролю та монтажу, а саме:
протоколи контролю і дані випробування та калібрування, звіти про
кваліфікацію відповідного персоналу тощо.
   2.9.8.4.3 Уповноважений орган повинен проводити періодичні
перевірки, щоб переконатися в тому, що монтажник ліфта супроводжує
і застосовує систему якості, і надавати йому звіти про перевірки.
   2.9.8.4.4 Крім того, уповноважений орган може здійснювати
перевірки без попередження монтажника ліфтів чи об'єкта, де
здійснюється  складання  ліфта.  Під  час  таких  перевірок
уповноважений орган може проводити випробування чи організовувати
їх  проведення з метою перевірки правильності функціонування
системи якості, якщо це потрібно. Він повинен надавати монтажнику
ліфта протокол перевірки, а в разі проведення випробувань -
протокол випробувань.
   2.9.8.5 Протягом 10 років після поставки ліфта на ринок
монтажник ліфта повинен зберігати та надавати органам виконавчої
влади на їх запит:
   - документацію системи якості, зазначену в пункті 2.9.8.3.1;
   - документацію щодо зміни системи якості, зазначену в пункті
2.9.8.3.5;
   - рішення та протоколи уповноваженого органу, зазначені в
пунктах 2.9.8.3.5, 2.9.8.4.3 та 2.9.8.4.4.
   2.9.8.6 Кожний уповноважений орган повинен надавати іншим
уповноваженим органам необхідну інформацію щодо  виданих  та
вилучених схвалень системи якості.
   2.9.8.7 Комплекти технічної документації, а також документи
листування  у  зв'язку з процедурами системи якості повинні
складатися українською мовою.
   2.9.9 Забезпечення якості продукції (модуль D)
   2.9.9.1 Забезпечення якості продукції - це процедура, за якою
монтажник ліфта,  який  виконує  зобов'язання,  викладені  у
пункті 2.9.9.2, гарантує і декларує, що ліфти задовольняють вимоги
цього Технічного регламенту. Монтажник ліфта чи його повноважний
представник, що є резидентом України, повинен нанести на кожний
ліфт  маркування національного знака відповідності і скласти
письмову декларацію про відповідність. Маркування національного
знака  відповідності повинне супроводжуватися ідентифікаційним
номером уповноваженого органу, відповідального за нагляд згідно з
пунктом 2.9.9.4.
   2.9.9.2 Для виготовлення, монтажу, контролю готових ліфтів і
їх випробування монтажник ліфта повинен застосовувати схвалену
систему якості, передбачену пунктом 2.9.9.3, що підлягає нагляду
згідно з пунктом 2.9.9.4.
   2.9.9.3 Система якості
   2.9.9.3.1 Монтажник  ліфта  подає заявку щодо оцінювання
застосованої ним системи якості в один з уповноважених органів за
власним вибором.
   Заявка повинна містити:
   - усю потрібну інформацію про ліфти;
   - документацію системи якості;
   - технічну  документацію  на  перевірений  тип  і копію
сертифіката перевірки типу, якщо необхідно.
   2.9.9.3.2 Система якості повинна гарантувати відповідність
ліфтів вимогам цього Технічного регламенту.
   Усі елементи, вимоги та заходи забезпечення якості, прийняті
монтажником ліфта, підлягають  документальному  оформленню  в
систематизованому і упорядкованому вигляді у формі письмових
положень, методик та інструкцій. Документація системи якості
повинна передбачати однакове тлумачення програм, планів, настанов
і протоколів з питань якості.
   Зокрема, вона повинна містити належну характеристику:
   - завдань у сфері якості  і  організаційної  структури,
обов'язків і повноважень керівництва щодо якості ліфтів;
   - методик і процесів виготовлення, управління якістю  і
методів забезпечення якості, відповідних систематичних заходів,
які мають застосовуватися;
   - перевірок і випробувань перед монтажем, під час монтажу і
після нього. Такі випробування повинні включати як мінімум ті їх
види, що передбачені підпунктом "б" пункту 2.9.2.4 розділу 2;
   - даних реєстрації показників якості, а саме - протоколів
контролю  і  даних випробування та калібрування, звітів про
кваліфікацію відповідного персоналу тощо;
   - способів контролю за досягненням необхідної якості ліфтів і
ефективності функціонування системи якості.
   2.9.9.3.3 Уповноважений орган повинен оцінити систему якості
і визначити, чи відповідає вона вимогам, зазначеним у пункті
2.9.9.3.2.  При  цьому,  система якості, в якій застосовано
відповідний гармонізований державний стандарт України, повинна
вважатися такою, що відповідає цим вимогам.
   Комісія з перевірки системи якості повинна мати у своєму
складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання технології
виробництва ліфтів.  Процедура  оцінювання  повинна  включати
перевірку підприємства монтажника ліфтів.
   Рішення повинне  бути  доведене  до  відома  монтажника.
Повідомлення повинне містити висновки перевірки і обґрунтоване
рішення за результатами оцінювання.
   2.9.9.3.4 Монтажник  повинен  виконувати зобов'язання, що
випливають із схваленої системи якості, і забезпечити її належне
та ефективне супроводження.
   Монтажник чи його повноважний представник, що є резидентом
України, повинен інформувати про будь-які наміри щодо зміни
системи якості.
   Уповноважений орган повинен оцінити запропоновані зміни і
вирішити, чи продовжує змінена система  якості  задовольняти
зазначені  в  пункті 2.9.9.3.2 вимоги, чи потрібне повторне
оцінювання.
   Він повинен повідомити про своє рішення монтажника. Таке
повідомлення повинне містити висновки перевірки і обґрунтоване
рішення за результатами оцінювання.
   2.9.9.4 Нагляд уповноваженого органу
   2.9.9.4.1 Метою нагляду є пересвідчення в тому, що монтажник
належним чином виконує обов'язки, що випливають із схваленої
системи якості.
   2.9.9.4.2 Для  проведення  інспекції  виробник  повинен
забезпечити допуск представників уповноваженого органу на свої
об'єкти, де здійснюється виготовлення,  контроль,  складання,
монтаж, випробування та зберігання, надаючи їм всю потрібну
інформацію, зокрема:
   - документацію системи якості;
   - дані реєстрації показників якості, а саме - протоколи
інспекторських перевірок і дані випробування та калібрування,
звіти про кваліфікацію відповідного персоналу тощо.
   2.9.9.4.3 Уповноважений орган повинен періодично проводити
перевірки, щоб переконуватися в тому, що монтажник супроводжує і
застосовує систему якості, і надавати йому звіти про перевірку.
   2.9.9.4.4 Крім того, уповноважений орган може здійснювати
перевірки без попередження монтажника. Під час таких перевірок
уповноважений орган може проводити випробування чи організовувати
їх проведення з метою перевірки у разі потреби функціонування
системи якості. Уповноважений орган повинен надавати монтажнику
звіт про перевірки, а в разі проведення випробувань - протокол
випробувань.
   2.9.9.5 Протягом  10  років після виготовлення останньої
одиниці ліфта монтажник повинен зберігати та надавати визначеним
законодавством органам виконавчої влади на їх запит:
   - документацію системи якості, зазначену в пункті 2.9.9.3.1;
   - документацію щодо зміни системи якості, зазначену в пункті
2.9.9.3.4;
   - рішення і звіти уповноваженого органу, зазначені в пунктах
2.9.9.3.4, 2.9.9.4.3 та 2.9.9.4.4.
   2.9.9.6 Кожний уповноважений орган повинен надавати іншим
уповноваженим органам необхідну інформацію щодо  виданих  та
вилучених схвалень системи якості.
   2.9.9.7 Документація і матеріали листування, які стосуються
методик системи якості виробництва, повинні складатися українською
мовою.
 
    3. Застосування національного знака відповідності
 
   Опис та  Правила  застосування  національного   знака
відповідності затверджені постановою Кабінету Міністрів України
від 29.11.2001 N 1599 ( 1599-2001-п ).
 
   3.1 Маркування повинне чітко наноситися на кабіну кожного
ліфта згідно з пунктом 4.5 розділу 4 і на кожний запобіжний
комплектувальний  виріб,  із перелічених у розділі 6, а за
неможливості - на етикетку, яка стаціонарно закріплюється до
такого комплектувального виробу.
 
   3.2 Заборонено наносити на ліфти та запобіжні комплектувальні
вироби таке маркування, яке за своїм позначенням та виглядом може
бути помилково прийняте третіми сторонами за маркування знака
відповідності. Нанесення інших видів маркування на ліфти та
запобіжні комплектувальні вироби дозволяється в тому випадку, якщо
воно не погіршує маркування національного знака відповідності.
 
   3.3 Враховуючи положення пунктів 1.22-1.25 розділу 1 та метою
забезпечення  належного  застосування  національного  знака
відповідності необхідно:
   а) у  разі  встановлення  уповноваженим  органом  факту
неналежного нанесення маркування знака відповідності він повинен
зобов'язати  монтажника  ліфта  чи  виробника  запобіжного
комплектувального виробу, чи його  повноважного  представника
привести виріб у відповідність до установлених вимог у тому, що
стосується положень про маркування  знака  відповідності,  і
припинити порушення;
   б) у разі повторного допущення невідповідності цей орган
повинен вжити всіх необхідних заходів для обмеження чи заборони
поставки на ринок розглядуваного запобіжного комплектувального
виробу  або забезпечення його вилучення з ринку і заборони
експлуатації ліфта, а також повідомити про це зацікавлені сторони.
 
     4. Основні вимоги безпеки для життя та здоров'я,
      які стосуються конструкції і будови ліфтів
       та запобіжних комплектувальних виробів
 
   Зобов'язання, що обумовлюються основними вимогами безпеки для
життя та здоров'я, застосовуються тільки у випадках, коли ліфт чи
запобіжний комплектувальний виріб спричиняють небезпеку в разі
використання його в порядку, передбаченому монтажником ліфта чи
виробником запобіжних комплектувальних виробів.
   Основні вимоги безпеки для життя та здоров'я людей, вміщені
до цього Технічного регламенту, є обов'язковими. Втім, зважаючи на
відсутність технічних можливостей, виконання встановлених ним
технічних вимог може виявитися неможливим. У таких випадках при
проектуванні та виготовленні ліфтів чи запобіжних комплектувальних
виробів слід прагнути максимального наближення до дотримання цих
вимог за умови забезпечення безпеки для життя і здоров'я людей.
   Виробник запобіжних  комплектувальних виробів і монтажник
ліфта зобов'язані оцінювати і визначати ті вимоги безпеки, що
стосуються  їхніх  виробів  для  врахування цієї оцінки при
проектуванні та виготовленні.
   На ліфти  поширюються  не  включені до цього Технічного
регламенту основні вимоги, викладені в державних будівельних
нормах.
 
   4.1 Основні положення
   4.1.1 У  разі  існування  ризиків  стосовно  ліфтів, не
встановлених цим Технічним регламентом, застосовуються основні
вимоги,  викладені  в  Технічному регламенті з підтвердження
відповідності машин та механізмів.
   4.1.2 Кабіна
   Під час проектування та виготовлення кабіни повинні бути
передбачені  такі  місткість  та  міцність,  що відповідають
максимальній кількості пасажирів і номінальній вантажопідйомності.
   У пасажирських  ліфтах,  якщо дозволяють розміри, кабіна
повинна бути спроектована і виготовлена  таким  чином,  щоб
особливості її будови не могли спричиняти перешкод чи труднощів
для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями на вході в ліфт
та у користуванні ним, а крім того повинні бути передбачені
необхідні регулювання (пристрої),  призначені  для  зручності
користування ліфтом пасажирів з обмеженими фізичними можливостями.
   4.1.3 Засоби підвіски та утримання
   Засоби підвіски та/або утримання кабіни, їхні кріплення та
будь-які їх контактні частини повинні вибиратися і проектуватися
таким  чином, щоб забезпечувався необхідний рівень загальної
безпеки і зводився до мінімуму ризик падіння кабіни, з урахуванням
умов експлуатації, застосованих матеріалів і умов виготовлення.
   У разі використання для підвіски кабіни тягових канатів чи
ланцюгів, повинні бути передбачені щонайменше два незалежних
канати чи ланцюги, кожний з власною системою кріплення. Такі
канати чи ланцюги не повинні мати з'єднань чи стиків, крім тих
випадків, коли це необхідно для закріплення чи утворення петлі.
   4.1.4 Контроль навантаження та перевищення швидкості
   4.1.4.1 Під час проектування, виготовлення та монтажу ліфтів
повинне бути передбачене недопущення нормального пуску в разі
перевищення номінальної вантажопідйомності.
   4.1.4.2 Ліфти повинні бути оснащені обмежувачем швидкості. Ці
вимоги не поширюються на ліфти, в яких перевищення швидкості
виключається конструкцією приводної системи.
   4.1.4.3 Швидкісні  ліфти повинні бути оснащені пристроєм
регулювання та обмеження швидкості.
   4.1.4.4 Конструкцією  ліфтів,  які  приводяться  в  рух
фрикційними шківами, повинна бути передбачена міцність тягового
каната на шківі за рахунок тертя.
   4.1.5 Обладнання
   4.1.5.1 Усі пасажирські ліфти повинні мати окреме власне
обладнання. Ця вимога не поширюється на ліфти, в яких замість
противаг використовується друга кабіна.
   4.1.5.2 Монтажник  ліфтів  повинен передбачити можливість
доступу до обладнання ліфта і пов'язаних з ним пристроїв тільки
для технічного обслуговування та в аварійних ситуаціях.
   4.1.6 Засоби управління
   4.1.6.1 Засоби  управління  в  ліфтах,  розрахованих  на
користування ними пасажирів з обмеженими фізичними можливостями
без супровідників, повинні  мати  відповідну  конструкцію  і
розміщення.
   4.1.6.2 Функції засобів управління  повинні  бути  чітко
позначені.
   4.1.6.3 Групи ліфтів можуть мати спільні чи з'єднані між
собою викличні схеми.
   4.1.6.4 Під час монтажу і з'єднання електричного обладнання
повинні передбачатися:
   - неможливість його переплутування зі схемами, безпосередньо
не пов'язаними з ліфтом;
   - можливість електропостачання під навантаженням;
   - залежність руху кабіни ліфта від електричних запобіжних
пристроїв в окремій схемі електробезпеки;
   - неможливість  виникнення  небезпечної  ситуації  через
несправність електрообладнання.
 
   4.2 Ризики для осіб поза кабіною
   4.2.1 Конструкцією та будовою ліфта повинен бути передбачений
доступ до простору, в якому пересувається кабіна тільки для
технічного обслуговування та в аварійних ситуаціях. Звичайне
користування ліфтом повинне бути неможливим ще до того, як людина
отримує доступ у цей простір.
   4.2.2 Конструкцією та будовою ліфта повинен бути виключений
ризик  небезпеки, коли кабіна перебуває в одному з крайніх
положень. Для виконання цієї вимоги необхідно передбачити за
крайніми положеннями достатній вільний простір чи зазор.
   Проте, в окремих випадках, де таке рішення є неприйнятним для
виконання, зокрема в існуючих будинках та спорудах, допускаються
інші способи виключення цього ризику.
   4.2.3 На посадкових  площадках у місцях входу та виходу з
кабіни повинні бути передбачені двері шахти з необхідним для
передбачених умов експлуатації механічним кріпленням.
   Пристрій безпеки у режимі нормальної експлуатації не повинен
допускати:
   - початку  руху  кабіни,  заданого  чи  випадкового, за
незачинених і незамкнених дверей шахти;
   - відчинення дверей шахти до зупинення кабіни і доки вона не
опиниться в заданій зоні посадкової площадки.
   Зокрема, у  певних зонах, за умови регулювання точності
зупинки кабіни за швидкістю вирівнювання, дозволяється пересування
кабіни біля посадкових площадок з відкритими дверми.
 
   4.3 Ризики для осіб у кабіні
   4.3.1 Кабіни ліфтів повинні бути на всю висоту обгороджені
стінками, мати суцільні підлогу та стелю, крім вентиляційних
отворів, та мати двері на всю висоту кабіни. Ці двері повинні мати
таку конструкцію і монтуватися таким чином, щоб кабіна  не
приходила в рух, доки не зачиняться двері, і зупинялася у разі їх
відчинення, крім зазначеного у п'ятому абзаці пункту 4.2.3 випадку
пересування біля посадкових площадок.
   За наявності ризику падання у проміжок між кабіною та шахтою
або за відсутності шахти під час зупинення ліфта між поверхами
двері кабіни повинні лишатися зачиненими і замкненими.
   4.3.2 На  випадок  припинення електроживлення чи відмови
комплектувальних запобіжних виробів ліфт повинен бути оснащений
пристроями,  які  б  не  допускали  вільного  падіння  чи
неконтрольованого підйому кабіни.
   Пристрій, що зупиняє вільне падіння кабіни, повинен бути
відокремлений від її підвісок.
   Цей пристрій повинен бути  здатним  зупиняти  кабіну  з
номінальним  завантаженням  та  на  максимальній передбаченій
монтажником ліфта швидкості. Будь-яке задане  цим  пристроєм
зупинення незалежно від умов завантаження не повинне спричиняти
шкідливе для пасажирів гальмування.
   4.3.3 Між  дном  шахти та підлогою кабіни повинні бути
встановлені буфери.
   У такому випадку вільний простір, зазначений у пункті 4.2.2,
повинен визначатися розмірами буферів у максимально стиснутому
стані.
   Ця вимога не поширюється на ліфти, в яких кабіна входить у
зазначений у пункті 4.2.2 вільний простір завдяки конструкції
привідної системи.
   4.3.4 Конструкцією та будовою ліфтів повинна бути передбачена
можливість спрацювання буферів, якщо зазначений у пункті 4.3.2
пристрій не спрацював.
 
   4.4 Інші ризики
   4.4.1 Двері шахти, двері кабіни чи обоє дверей, якщо вони
мають  електропривід,  повинні бути оснащені пристроєм, який
виключає ризик небезпеки людини під час їх зачинення.
   4.4.2 Двері  шахти,  якщо  вони  використовуються  для
протипожежного захисту будинку, у тому числі двері зі скляними
частинами, повинні мати достатню вогнестійкість, яка виражається у
цілісності та властивостях ізоляції (затримання поширення вогню)
та теплопередачі (теплового випромінювання).
   4.4.3 Противаги повинні бути встановлені таким чином, щоб
виключався ризик їх зіткнення з кабіною чи падіння на неї.
   4.4.4 Кабіни повинні бути оснащені засобами, які б робили
можливим звільнення та евакуацію людей, що в них застрягли.
   4.4.5 Кабіни повинні бути оснащені засобами двостороннього
зв'язку, які б забезпечували постійний контакт з рятувальною
службою.
   4.4.6 Конструкцією та будовою ліфта повинно бути передбачено,
щоб у випадку розігрівання механізмів ліфта до температури, що
перевищує максимальну, установлену монтажником ліфта, він завершив
задане переміщення і не реагував на нові команди.
   4.4.7 Конструкцією та будовою ліфта повинна бути передбачена
достатня вентиляція для пасажирів, навіть у випадку зупинення на
тривалий час.
   4.4.8 Кабіна повинна бути достатньо освітлена, як під час
користування ліфтом, так і під час відчинених дверей на посадочній
площадці. Крім того повинне бути передбачене аварійне освітлення.
   4.4.9 Конструкцією та будовою засобів зв'язку, зазначених у
пункті 4.4.5, та аварійного освітлення, зазначеного у пункті
4.4.8, повинне бути передбачене їхнє нормальне функціонування
навіть за відсутності нормального електроживлення. Тривалість
такого функціонування повинна бути достатньою для нормального
здійснення звільнення.
   4.4.10 Схеми керування ліфтом, які можуть використовуватися у
випадку пожежі, повинні бути спроектовані і виготовлені таким
чином, щоб вони не допускали зупинення ліфта в певних положеннях і
передбачали пріоритетність управління ліфтом з боку рятувальних
команд.
 
   4.5 Маркування
   4.5.1 Крім зазначення мінімальних даних, які вимагаються для
кожного ліфта згідно з вимогами для машин і механізмів, у кожній
кабіні повинна бути передбачена легка для розпізнавання табличка з
чітким зазначенням номінальної вантажопідйомності в кілограмах та
максимальної дозволеної кількості пасажирів.
   4.5.2 Якщо в ліфті передбачена можливість звільнення людей,
що застрягли в ньому, без сторонньої допомоги, у кабіні повинні
бути вивішені чітко і розбірливо оформлені вказівки на цей
рахунок.
 
   4.6 Вказівки з експлуатації
   4.6.1 До запобіжних комплектувальних виробів, зазначених у
розділі 6, повинні додаватися настанови з експлуатації, викладені
українською мовою, з тим щоб забезпечувалося ефективне і безпечне
виконання:
   - монтажу;
   - з'єднання;
   - регулювання;

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка