Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфті

Страница 3


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /

перевірки, щоб переконатися в тому, що виробник  запобіжних
комплектувальних виробів супроводжує і застосовує систему якості,
і надавати йому звіти про перевірки.
   2.9.3.4.4 Крім того, уповноважений орган може здійснювати
перевірки без попередження виробника запобіжних комплектувальних
виробів, під час яких, у разі потреби, проводить або вимагає від
виробника  проведення  випробувань  продукції  за  наявності
обґрунтованих підстав. Звіт про перевірку і протокол випробувань
надаються виробнику.
   2.9.3.5 Протягом  10 років після виготовлення останнього
зразка запобіжного комплектувального виробу виробник  повинен
зберігати та надавати в установленому законодавством порядку
органам виконавчої влади на їх запит:
   - документацію системи якості, зазначену у пункті 2.9.3.3.1;
   - документацію про внесення  до  системи  якості  змін,
зазначених у пункті 2.9.3.3.4;
   - рішення та звіти уповноваженого органу, зазначені у пунктах
2.9.3.3.4, 2.9.3.4.3 та 2.9.3.4.4.
   Кожний уповноважений  орган  повинен  надавати  іншим
уповноваженим  органам  необхідну інформацію щодо виданих та
вилучених схвалень системи якості.
   2.9.4 Цілковите забезпечення якості (модуль Н)
   2.9.4.1 Цілковите забезпечення  якості  продукції  -  це
процедура, за якою виробник запобіжного комплектувального виробу,
який виконує зобов'язання, викладені у пункті 2.9.4.3, гарантує і
декларує  відповідність  запобіжних  комплектувальних  виробів
застосованим до них вимогам цього Технічного  регламенту  і
здатність того чи іншого запобіжного комплектувального виробу
забезпечити відповідність ліфта, в який його буде належним чином
установлено, положенням цього Технічного регламенту.
   Виробник чи його повноважний представник, що є резидентом
України,  повинен  нанести  маркування  національного  знака
відповідності на кожний запобіжний комплектувальний виріб  і
скласти  письмову  декларацію  про  відповідність. Маркування
національного  знака  відповідності  повинне  супроводжуватися
ідентифікаційним номером уповноваженого органу, відповідального за
нагляд, як визначено у пункті 2.9.4.4.
   2.9.4.2 Для проектування, виготовлення та контролю готових
запобіжних комплектувальних виробів і їхніх випробувань виробник
повинен застосувати схвалену систему якості, передбачену пунктом
2.9.4.3, яка підлягає нагляду згідно з пунктом 2.9.4.4.
   2.9.4.3 Система якості
   2.9.4.3.1 Виробник повинен подати уповноваженому органу за
своїм вибором заявку на оцінювання застосованої ним системи якості
до запобіжних комплектувальних виробів.
   Заявка повинна містити:
   - усю потрібну інформацію про запобіжні  комплектувальні
вироби;
   - документацію системи якості.
   2.9.4.3.2 Система якості повинна забезпечувати відповідність
запобіжних  комплектувальних виробів вимогам цього Технічного
регламенту, що застосовані до них, і передбачити відповідність цим
вимогам ліфтів, у яких ці вироби належним чином установлені.
   Усі прийняті виробником заходи, вимоги і положення підлягають
документальному оформленню в систематизованому й упорядкованому
вигляді у формі письмових положень, методик та  інструкцій.
Документація системи якості повинна забезпечити загальне уявлення
про програми, плани, настанови і протоколи з питань якості без
суперечного тлумачення.
   Зокрема, вони повинні містити належну характеристику:
   - мети  системи  якості та її організаційної структури,
обов'язків і повноважень керівництва щодо проектування та якості
запобіжних комплектувальних виробів;
   - технічних умов, включаючи застосовані стандарти, з офіційно
опублікованого Держспоживстандартом України переліку національних
стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як
доказ відповідності запобіжних комплектувальних виробів вимогам
цього Технічного регламенту, а у випадках, коли не передбачається
застосування  зазначених  стандартів  у  повному  обсязі,  -
передбачених способів забезпечення дотримання застосованих до
запобіжних  комплектувальних  виробів  основних  вимог  цього
Технічного регламенту;
   - методів  управління проектуванням і перевірки проекту,
процесів і систематичних заходів, що повинні застосовуватися, якщо
спроектовані  комплектувальні вироби належать до виробів, що
охоплюються   стандартами   з   офіційно   опублікованого
Держспоживстандартом України переліку національних стандартів,
добровільне застосування  яких  може  сприйматися  як  доказ
відповідності запобіжного комплектувального виробу вимогам цього
Технічного регламенту;
   - відповідного процесу виробництва, методів управління якістю
і забезпечення якості, процесів і систематичних заходів, які
повинні застосовуватися;
   - досліджень і випробувань, передбачених перед виготовленням,
під час і після виготовлення запобіжних комплектувальних виробів,
із зазначенням їхньої періодичності;
   - даних реєстрації показників якості, а саме - протоколів
контролю і даних випробування та калібрування,  звітів  про
кваліфікацію відповідного персоналу тощо;
   - засобів постійного контролю за досягненням  необхідної
якості  проектування  і  продукції,  а  також  ефективності
функціонування системи якості.
   2.9.4.3.3 Уповноважений орган повинен провести оцінку систему
якості і визначити, чи задовольняє вона зазначені у пункті
2.9.4.3.2 вимоги. Система якості вважається такою, що відповідає
цим вимогам, у разі впровадження гармонізованого  державного
стандарту України ДСТУ ISO 9001-2001.
   Комісія з перевірки, призначена уповноваженим органом для
оцінки системи якості, повинна мати у своєму складі принаймні
одного члена з досвідом оцінки технології виготовлення запобіжних
комплектувальних виробів.
   Процедура оцінки  системи  якості  передбачає  перевірку
підприємства виробника. Висновки перевірки і обґрунтоване рішення
щодо схвалення  або  відмови  у  схваленні  системи  якості
повідомляються виробнику.
   2.9.4.3.4 Виробник  запобіжних  комплектувальних  виробів
повинен  виконувати зобов'язання, що випливають із схваленої
системи якості, і підтримувати її в адекватному та ефективному
стані.
   Виробник чи його повноважний представник, що є резидентом
України, повинен інформувати уповноважений орган, який схвалив
систему якості, про будь-який намір щодо внесення до неї змін.
   Уповноважений орган повинен оцінити запропоновані зміни і
прийняти рішення, чи буде змінена система якості і  надалі
задовольняти зазначені у пункті 2.9.4.3.2 вимоги, чи потрібне
повторне оцінювання.
   Він повинен повідомити про своє рішення виробника. Таке
повідомлення повинне містити висновки перевірки та обґрунтоване
рішення за результатами оцінювання.
   2.9.4.4 Нагляд уповноваженого органу
   2.9.4.4.1 Метою нагляду є пересвідчення в тому, що виробник
запобіжних комплектувальних виробів  належним  чином  виконує
обов'язки, що випливають із схваленої системи якості.
   2.9.4.4.2 Для проведення  перевірки  виробник  запобіжних
комплектувальних   виробів  повинен  забезпечувати  доступ
представників уповноваженого  органу  на  свої  об'єкти,  де
здійснюється проектування, виготовлення, контроль, випробування та
зберігання, надаючи їм всю потрібну інформацію, зокрема:
   - документацію системи якості;
   - дані реєстрації показників якості, передбачені розділом
системи якості щодо проектування, а саме - результати аналізу,
розрахунків, випробування тощо;
   - дані реєстрації показників якості, передбачені розділом
системи якості щодо виробництва, а саме - протоколи контролю і
дані  випробування  та  калібрування, звіти про кваліфікацію
відповідного персоналу тощо.
   2.9.4.4.3 Уповноважений орган повинен періодично проводити
перевірки щоб переконатися в тому, що  виробник  запобіжних
комплектувальних виробів супроводжує і застосовує систему якості,
і надавати виробнику звіти про ці перевірки.
   2.9.4.4.4 Крім того, уповноважений орган вправі здійснювати
перевірки без попередження виробника запобіжних комплектувальних
виробів, під час яких у разі потреби проводить або вимагає від
виробника проведення їх випробувань за наявності обґрунтованих
підстав. Звіт про перевірку і протокол випробувань надаються
виробнику.
   2.9.4.5 Протягом  10 років після виготовлення останнього
запобіжного комплектувального виробу  його  виробник  повинен
зберігати та надавати в установленому законодавством порядку
органам виконавчої влади на їх запит:
   - документацію системи якості;
   - інформацію про внесення до системи якості змін, визначених
у пункті 2.9.4.3.4;
   - рішення та звіти уповноваженого органу,  зазначені  у
пунктах, 2.9.4.4.3 та 2.9.4.4.4.
   2.9.4.6 Комплекти документації і матеріали листування, які
стосуються  методик  цілковитого забезпечення якості, повинні
складатися українською мовою.
   2.9.5 Перевірка одиниці продукції (модуль G)
   2.9.5.1 Перевірка одиниці продукції - це процедура, за якою
монтажник ліфта або його повноважний представник, що є резидентом
України, гарантує і декларує, що ліфт, який поставляється на ринок
і одержав зазначений у пункті 2.9.5.4 сертифікат відповідності,
відповідає вимогам цього Технічного регламенту.
   Монтажник ліфта  або його повноважний представник, що є
резидентом України, повинен нанести в кабіні ліфта маркування
національного знака відповідності і скласти письмову декларацію
про відповідність.
   2.9.5.2 Монтажник ліфтів подає заявку на перевірку виробу в
один із уповноважених органів за власним вибором.
   Заявка повинна містити:
   - його назву та адресу і місце встановлення ліфта;
   - письмову  гарантію  про  те,  що  до  жодного іншого
уповноваженого органу аналогічних заявок не подавалося;
   - комплект технічної документації.
   2.9.5.3 Призначення комплекту технічної документації полягає
у забезпеченні можливості оцінювання відповідності ліфта вимогам
цього Технічного регламенту, а також розуміння його конструкції,
способу монтажу і експлуатації ліфта.
   Що стосується оцінювання відповідності, то комплект технічної
документації повинен містити:
   - загальну характеристику ліфта;
   - проектні та виробничі креслення і схеми;
   - відповідні основні вимоги і рішення щодо їх виконання
(наприклад, гармонізований стандарт);
   - результати випробувань чи розрахунків виконаних виробником
чи його субпідрядниками;
   - інструкції з експлуатації ліфта;
   - копії  декларацій відповідності застосованих запобіжних
комплектувальних виробів.
   2.9.5.4 Уповноважений  орган  повинен  дослідити комплект
технічної документації і перевірити ліфт, а також  провести
необхідні випробування, передбачені одним чи кількома відповідними
стандартами, з  офіційно  опублікованого  Держспоживстандартом
України переліку національних стандартів, добровільне застосування
яких може сприйматися як доказ відповідності ліфта вимогам цього
Технічного регламенту, чи провести рівноцінні випробування, які
дозволять підтвердити його відповідність відповідним вимогам цього
Технічного регламенту.
   У разі  відповідності  ліфта  вимогам  цього  Технічного
регламенту уповноважений орган повинен відповідно до розділу 3
дозволити  виробнику  наносити  поряд  з  маркуванням  знака
відповідності свій ідентифікаційний номер і скласти сертифікат
відповідності на підставі проведених випробувань.
   Уповноважений орган повинен заповнити відповідні сторінки
паспорта, зазначеного в пункті 4.6.2 розділу 4.
   У разі відмови уповноваженого органу від видачі сертифіката
відповідності він повинен указати обґрунтовані причини такої
відмови і способи забезпечення відповідності. У разі повторного
звернення монтажника ліфта із заявкою на перевірку він повинен
звернутися до того самого уповноваженого органу.
   2.9.5.5 Сертифікат відповідності  і  комплекти  технічної
документації та матеріали листування у зв'язку з процедурами
перевірки виробу повинні складатися українською мовою.
   2.9.5.6 Протягом 10 років після поставки ліфта на ринок
монтажник ліфта повинен разом із комплектом технічної документації
зберігати копію сертифіката відповідності.
   2.9.6 Відповідність типу, що підпадає під випадкові перевірки
(модуль С)
   2.9.6.1 Відповідність типу - це процедура, за якою виробник
запобіжних  комплектувальних  виробів  чи  його  повноважний
представник, що є резидентом України, гарантує і декларує, що
запобіжний комплектувальний виріб відповідає типу, описаному в
сертифікаті ухвалення типу, та задовольняє вимоги цього Технічного
регламенту, а також гарантує і декларує, що ліфт, в який його
належним чином установлено, задовольняє вимоги цього Технічного
регламенту.
   Виробник запобіжних  комплектувальних  виробів  чи  його
повноважний представник, що є резидентом України, повинен нанести
маркування національного знака відповідності на кожний запобіжний
комплектувальний  виріб  і  скласти  письмову декларацію про
відповідність.
   2.9.6.2 Виробник запобіжних комплектувальних виробів повинен
ужити всіх необхідних заходів для  забезпечення  того,  щоб
технологічний  процес  виробництва  забезпечував відповідність
виготовлених запобіжних комплектувальних виробів типу, описаному в
сертифікаті перевірки типу, і застосованим до них вимогам цього
Технічного регламенту.
   2.9.6.3 Протягом  10  років після виготовлення останньої
одиниці запобіжного комплектувального виробу їх виробник або його
повноважний  представник,  що  є резидентом України, повинен
зберігати копію декларації про відповідність.
   Якщо відсутні виробник запобіжних комплектувальних виробів
або його повноважний представник, що є резидентом  України,
обов'язок зберігання наявної технічної документації покладається
на особу, яка розмістила вироби на ринку України.
   2.9.6.4 Обраний виробником уповноважений орган повинен з
довільними  інтервалами  здійснювати  перевірки  запобіжних
комплектувальних  виробів. Для перевірки відповідності виробу
вимогам цього Технічного регламенту належний зразок кінцевої
продукції, відібраний уповноваженим органом на місці виготовлення,
повинен бути ним досліджений і випробуваний згідно з відповідними
стандартами з офіційно опублікованого Держспоживстандартом України
переліку національних стандартів, добровільне застосування яких
може сприйматися як доказ відповідності ліфта вимогам цього
Технічного регламенту, чи провести рівноцінні випробування, які
дозволять підтвердити його відповідність відповідним вимогам цього
Технічного регламенту.
   Вимоги, що  мають  братися  до уваги під час перевірки
запобіжних комплектувальних виробів, визначаються у спільній угоді
між всіма відповідальними за цю процедуру уповноваженими органами,
з урахуванням основних характеристик запобіжних комплектувальних
виробів, зазначених у розділі 6.
   У разі  відповідності  ліфта  вимогам  цього  Технічного
регламенту уповноважений орган повинен відповідно до розділу 3
дозволити  виробнику  нанести  поряд  з  маркуванням  знака
відповідності свій ідентифікаційний номер.
   Комплекти документації і матеріали листування, які стосуються
методик зазначених у пункті 2.9.6.4 випадкових перевірок, повинні
складатися українською мовою.
   2.9.7 Забезпечення якості ліфтів (модуль Е)
   2.9.7.1 Забезпечення якості продукції - це процедура, за якою
монтажник ліфта, який задовольняє вимоги пункту 2.9.7.2, гарантує
і декларує, що ліфти типу, описаного в сертифікаті перевірки типу,
задовольняють вимоги цього Технічного регламенту.
   Монтажник ліфтів повинен нанести маркування національного
знака відповідності на кожний ліфт і скласти письмову декларацію
про відповідність. Маркування національного знака відповідності
повинне супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого
органу, відповідального за нагляд згідно з пунктом 2.9.7.4.
   2.9.7.2 Для контролю готових ліфтів і їхніх випробувань
монтажник ліфта повинен застосовувати схвалену систему якості,
передбачену пунктом 2.9.7.3, що підлягає нагляду згідно з пунктом
2.9.7.4.
   2.9.7.3 Система якості
   2.9.7.3.1 Монтажник ліфтів подає  заявку  на  оцінювання
застосованої ним системи якості ліфтів в один із уповноважених
органів за власним вибором.
   Заявка повинна містити:
   - усю потрібну інформацію про передбачені для розгляду ліфти;
   - документацію системи якості;
   - технічну документацію на перевірений тип ліфта і копію
сертифіката перевірки типу, якщо необхідно.
   2.9.7.3.2 Згідно з впровадженою системою якості кожний виріб
повинен бути досліджений і належним чином випробуваний, як це
визначено у відповідному стандарті з офіційно опублікованого
Держспоживстандартом України переліку національних стандартів,
добровільне застосування  яких  може  сприйматися  як  доказ
відповідності ліфта вимогам цього Технічного регламенту, чи пройти
рівноцінні  випробування,  які  дозволять  підтвердити  його
відповідність відповідним вимогам цього Технічного регламенту.
   Усі елементи, вимоги та заходи забезпечення системи якості,
прийняті монтажником ліфта, підлягають документальному оформленню
в систематизованому і упорядкованому вигляді у формі письмових
положень, методик та інструкцій.
   Документація системи  якості  повинна  давати  можливість
безсуперечного тлумачення програми, планів, настанов і протоколів
з питань якості.
   Зокрема, вона повинна містити належну характеристику:
   а) завдань у сфері якості;
   б) організаційної  структури,  обов'язків  і  повноважень
керівництва щодо якості ліфтів;
   в) видів обстеження і випробування, які повинні проводитися
перед поставкою на ринок;
   г) засобів  перевірки ефективності функціонування системи
якості;
   ґ) даних реєстрації показників якості, а саме протоколів
контролю і даних випробування та калібрування,  звітів  про
кваліфікацію відповідного персоналу тощо.
   2.9.7.3.3 Уповноважений орган повинен оцінити систему якості
і визначити, чи задовольняє вона вимоги, зазначені у пункті
2.9.7.3.2. При цьому система  якості,  в  якій  застосовано
відповідний  гармонізований  стандарт,  вважається  такою, що
відповідає цим вимогам.
   Комісія з перевірки системи якості повинна мати у своєму
складі принаймні одного члена з досвідом оцінювання технології
виробництва  ліфтів.  Процедура  оцінювання  повинна включати
перевірку підприємства монтажника ліфтів та місце монтажу ліфта.
   Рішення повинне бути доведене до відома монтажника ліфта.
Повідомлення повинне містити висновки перевірки і обґрунтоване
рішення за результатами оцінювання.
   2.9.7.3.4 Монтажник ліфтів повинен взяти на себе виконання
обов'язків, що випливають із схваленої  системи  якості,  і
забезпечувати її належне і ефективне супроводження.
   Монтажник ліфтів  чи його повноважний представник, що є
резидентом України, повинен повідомляти уповноважений орган, який
схвалив його систему якості, про будь-який намір щодо внесення
змін до системи якості.
   Уповноважений орган повинен оцінити запропоновані зміни і
вирішити, чи продовжує змінена система  якості  задовольняти
зазначені  в  пункті 2.9.7.3.2 вимоги, чи потрібне повторне
оцінювання.
   Він повинен також повідомити про своє рішення монтажника
ліфта. Таке повідомлення повинне містити висновки перевірки і
обґрунтоване рішення за результатами оцінювання.
   2.9.7.4 Нагляд уповноваженого органу
   2.9.7.4.1 Метою нагляду є пересвідчення в тому, що монтажник
ліфта належним чином виконує обов'язки, що випливають із схваленої
системи якості.
   2.9.7.4.2 Для проведення перевірки монтажник ліфта повинен
забезпечити доступ представників уповноваженого органу на свої
об'єкти, де здійснюється контроль, випробування та зберігання
продукції, надаючи їм всю потрібну інформацію, зокрема:
   - документацію системи якості;
   - технічну документацію;
   - дані реєстрації показників якості, а саме - протоколи
інспекторських  перевірок  і  результати  випробування  та
калібрування, відомості про кваліфікацію відповідного персоналу
тощо.
   2.9.7.4.3 Уповноважений орган повинен проводити періодичні
перевірки,  щоб переконатися у тому, що виробник запобіжних
комплектувальних виробів супроводжує і застосовує систему якості,
і надавати виробнику звіти про перевірку.
   2.9.7.4.4 Крім того, уповноважений орган може здійснювати
перевірки без попередження виробника запобіжних комплектувальних
виробів. Під час таких перевірок уповноважений  орган  може
проводити випробування чи організовувати їх проведення з метою
перевірки правильності функціонування системи якості, якщо це
потрібно, і роботи ліфта. Уповноважений орган повинен надавати
монтажнику ліфта звіт про таку перевірку, а у разі проведення
випробувань - протокол випробувань.
   2.9.7.5 Протягом 10 років після  виготовлення  останньої
одиниці ліфта монтажник ліфта повинен забезпечити зберігання та
надавати визначеним законодавством органам виконавчої влади, на їх
запит:
   - документацію, зазначену в пункті 2.9.7.3.1;
   - документацію щодо зміни системи якості, зазначену в пункті
2.9.7.3.4;
   - рішення та звіти уповноваженого органу, зазначені у пунктах
2.9.7.3.4, 2.9.7.4.3 та 2.9.7.4.4.
   2.9.7.6 Кожний уповноважений орган повинен надавати іншим
уповноваженим органам необхідну інформацію стосовно виданих та
скасованих схвалень системи якості.
   2.9.8 Цілковите забезпечення якості ліфтів (модуль Н)
   2.9.8.1 Цілковите  забезпечення  якості  продукції  - це
процедура, за якою монтажник ліфта, який виконує обов'язки,
зазначені  в пункті 2.9.8.2, гарантує і декларує, що ліфти
задовольняють вимоги цього Технічного регламенту.
   Монтажник ліфта  чи  його повноважний представник, що є
резидентом України, повинен нанести маркування національного знака
відповідності на кожний ліфт і скласти письмову декларацію про
відповідність. Маркування  національного  знака  відповідності
повинне супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого
органу, відповідального за нагляд згідно з пунктом 2.9.8.4.
   2.9.8.2 Для проектування, виготовлення, складання, монтажу та
контролю готових ліфтів і їх випробування виробник  повинен
застосовувати  схвалену  систему  якості, передбачену пунктом
2.9.8.3, яка підлягає нагляду, згідно з пунктом 2.9.8.4.
   2.9.8.3 Система якості
   2.9.8.3.1 Монтажник ліфта подає заявку  щодо  оцінювання
застосованої ним системи якості до одного з уповноважених органів.
   Заявка повинна містити:
   - усю потрібну інформацію про ліфти, зокрема інформацію, яка
дозволяє зрозуміти залежність роботи ліфта від його конструкції і
оцінити відповідність вимогам цього Технічного регламенту;
   - документацію системи якості.
   2.9.8.3.2 Система якості повинна забезпечувати відповідність
ліфтів застосованим до них вимогам цього Технічного регламенту.
   Усі прийняті монтажником ліфта елементи, вимоги та заходи
забезпечення якості підлягають документальному  оформленню  в
систематизованому та упорядкованому вигляді у формі письмових
положень, методик та інструкцій. Документація системи якості
повинна забезпечити можливість безсуперечного тлумачення програм,
планів, настанов і протоколів з питань якості.
   Зокрема, вона повинна містити належну характеристику:
   - завдань у сфері якості та  організаційної  структури,
обов'язків і повноважень керівництва щодо конструкції і якості
виробів;
   - технічних умов, включаючи стандарти, які були застосовані з
офіційно опублікованого Держспоживстандартом України  переліку
національних  стандартів,  добровільне застосування яких може
сприйматися як доказ відповідності ліфта вимогам цього Технічного
регламенту, чи провести рівноцінні випробування, які дозволять
підтвердити  його  відповідність  відповідним  вимогам  цього
Технічного регламенту;
   - методів управління, проектування і перевірки  проекту,
процесів  і  систематичних  заходів, що застосовуються, якщо
спроектована продукція належить до виробів,  що  охоплюються
стандартами з офіційно опублікованого Держспоживстандартом України
переліку національних стандартів, добровільне застосування яких
може сприйматися як доказ відповідності ліфта вимогам цього
Технічного регламенту, чи провести рівноцінні випробування, які
дозволять підтвердити його відповідність відповідним вимогам цього
Технічного регламенту;
   - перевірок і випробувань, які мають проводитися під час

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка