Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технічного регламенту з підтвердження відповідності ліфті

Страница 2


/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /

додатково застосовувати один із пунктів переліку:
   - контроль готових виробів (пункт 2.9.2 розділу 2);
   - систему якості (пункт 2.9.7 розділу 2);
   - систему якості (пункт 2.9.9 розділу 2);
   г) процедурі пред'явлення на оцінку відповідності виробу
уповноваженому органу із сертифікації (пункт 2.9.7 розділу 2);
   ґ) застосуванню до нього системи якості, доповненої згідно з
пунктом  2.9.8  розділу 2, якщо він не повністю відповідає
гармонізованим стандартам.
   У випадках, зазначених у підпунктах "а", "б", "в" пункту 2.2,
особа, відповідальна за проектування ліфта, повинна надати особі,
відповідальній за виготовлення, монтаж та експлуатацію ліфта, всю
необхідну документацію та інформацію для забезпечення повної
безпеки роботи.
 
   2.3 У всіх згаданих випадках пункту 2.2 монтажник повинен:
   - проставити на ліфті маркування знака відповідності  і
скласти декларацію про відповідність (додаток). До декларації
включити перелічені в розділі 5 відомості, врахувавши технічні
вимоги залежно від конкретного випадку (пункти 2.9.1, 2.9.5,
2.9.7, 2.9.8 чи 2.9.9 розділу 2, залежно від конкретного випадку);
   - передбачити зберігання копії декларації про відповідність
протягом 10 років після поставки ліфта на ринок;
   - представляти уповноваженим органам на їх вимогу копії
декларацій про відповідність та протоколів випробування під час
контролю готових виробів.
 
   2.4 Якщо на ті чи інші ліфти поширюються інші технічні
регламенти, якими передбачається нанесення знака відповідності, це
позначення повинне містити те, що даний ліфт чи запобіжний
комплектувальний виріб вважається також таким, що відповідає цьому
Технічному регламенту.
   Якщо один чи декілька технічних  регламентів  дозволяють
виробнику протягом перехідного періоду обирати положення, які він
буде  застосовувати,  то  маркування  національного  знака
відповідності повинне вказувати на відповідність тільки цьому
Технічному регламенту,  застосованому  монтажником  ліфта  чи
виробником запобіжних комплектувальних виробів. У такому разі
конкретні  дані  щодо  застосованих  технічних  регламентів,
опублікованих в офіційному виданні Держспоживстандарту України,
повинні наводитися в документах, повідомленнях та вказівках, які
вимагаються цим Технічним регламентом і додаються до ліфта чи
запобіжного комплектувального виробу.
 
   2.5 Якщо ні монтажник ліфта,  ні  виробник  запобіжного
комплектувального виробу, ні його повноважний представник не
виконали зобов'язань, покладених на нього пунктами 2.1-2.4, то ці
зобов'язання перекладаються на будь-яку особу, що поставляє ліфт
чи запобіжний комплектувальний виріб на  ринок.  Такі  самі
зобов'язання покладаються на всіх виробників ліфтів чи запобіжних
комплектувальних виробів для власного користування.
 
   2.6 Держспоживстандарт України повинен постійно оновлювати і
друкувати в офіційному виданні перелік уповноважених органів разом
з їх ідентифікаційними номерами і забезпечити його актуалізацію.
 
   2.7 Для оцінювання уповноважених органів центральні органи
виконавчої влади  повинні  застосувати  критерії, викладені в
розділі 7.
 
   2.8 У разі виявлення того, що той чи інший уповноважений
орган більше не відповідає переліченим у розділі 7 критеріям,
Держспоживстандарт України повинен негайно сповістити про це
центральні органи виконавчої влади.
 
   2.9 Опис модулів оцінювання відповідності
   2.9.1 Перевірка типу (модуль В)
   2.9.1.1 Перевірка типу запобіжних комплектувальних виробів
   2.9.1.1.1 Перевірка  типу  запобіжних  комплектувальних
виробів - це процедура, за якою уповноважений орган впевнюється і
підтверджує,  що типовий зразок запобіжного комплектувального
виробу, який представляє дане виробництво, відповідає вимогам
цього Технічного регламенту і ліфт, в який його буде належним
чином установлено, буде задовольняти відповідні вимоги цього
Технічного регламенту.
   2.9.1.1.2 Заявку на перевірку типу виробник  запобіжного
комплектувального  виробу або його уповноважена особа, що є
резидентом України, повинен подати до уповноваженого органу за
його власним вибором.
   Заявка повинна містити:
   - назву та адресу виробника запобіжного комплектувального
виробу, а у разі подання заявки уповноваженою особою - її назву і
адресу, а також документ про надання повноважень;
   - письмове підтвердження про те, що таку саму заявку не було
подано до будь-якого іншого уповноваженого органу;
   - технічну документацію, зазначену у пункті 2.9.1.1.3;
   - типовий зразок запобіжного комплектувального виробу, що
представляє  його  виробництво  (далі - типовий зразок), чи
зазначення місця, де його можна перевірити.
   Типовий зразок може охоплювати декілька модифікацій виробу за
умови, що різниця між модифікаціями не впливає на рівень безпеки
та інші вимоги щодо використання виробу.
   За необхідності виконання програми випробувань уповноважений
орган може запросити додаткові типові зразки.
   2.9.1.1.3 Технічна документація повинна надавати можливість
оцінити відповідність даного запобіжного комплектувального виробу
з забезпечення відповідності ліфта, в якому його буде належним
чином  установлено,  положенням  цього Технічного регламенту.
Документація, що стосується такого оцінювання, повинна охоплювати
процес проектування, виробництва і застосування виробу.
   Комплект технічної документації повинен містити:
   - загальну  характеристику  запобіжного  комплектувального
виробу, у тому числі сферу його застосування (зокрема можливі
граничні швидкості, вантажопідйомність та потужність) і умови
(зокрема вибухонебезпечні середовища та вплив на елементи);
   - конструкцію, виробничі креслення, схеми тощо та описи і
пояснення до них;
   - основні враховані вимоги і прийняті способи їх виконання
(наприклад гармонізований стандарт);
   - результати випробувань чи розрахунків, виконаних виробником
чи його підрядниками;
   - примірник   інструкцій   із   складання  запобіжних
комплектувальних виробів;
   - заходи на стадії виробництва до забезпечення відповідності
серійно  виготовлюваних  запобіжних  комплектувальних  виробів
запобіжному комплектувальному виробу, що пройшов перевірку типу.
   2.9.1.1.4 Уповноважений орган повинен:
   - перевірити  комплект  технічної  документації  з метою
підтвердження, що типовий зразок запобіжного комплектувального
виробу був виготовлений згідно з технічною документацією і з
відповідними положеннями стандартів, з офіційно опублікованого
Держспоживстандартом України переліку національних стандартів,
добровільне застосування  яких  може  сприйматися  як  доказ
відповідності продукції вимогам цього Технічного регламенту, а
також визначити ті  елементи,  які  було  спроектовано  без
застосування відповідних положень цих стандартів;
   - якщо  не  були  застосовані  стандарти  з  офіційно
опублікованого Держспоживстандартом України переліку національних
стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як
доказ відповідності продукції вимогам цього Технічного регламенту,
необхідно здійснити відповідні дослідження і випробування для
перевірки відповідності рішень, прийнятих виробником, суттєвим
вимогам цього Технічного регламенту;
   - якщо  виробник  застосував  стандарти  з  офіційно
опублікованого Держспоживстандартом України переліку національних
стандартів, добровільне застосування яких може сприйматися як
доказ відповідності продукції вимогам цього Технічного регламенту,
необхідно  здійснити відповідну перевірку і випробування для
перевірки, чи такі стандарти дійсно були застосовані;
   - погодити  з  заявником  місце  проведення перевірки і
необхідних випробувань.
   2.9.1.1.5 Якщо типовий зразок запобіжного комплектувального
виробу  відповідає  вимогам  цього  Технічного  регламенту,
уповноважений орган повинен видати заявнику сертифікат перевірки
типу. У сертифікаті повинно бути вказано назву і адресу виробника,
висновки про проведені перевірки, умови чинності сертифіката і
необхідні дані для ідентифікації перевіреного типу.
   До сертифіката  повинен  додаватися  перелік  відповідної
технічної документації, а його копія зберігатися уповноваженим
органом.
   У разі відмови у видачі виробнику сертифіката перевірки типу
уповноважений орган повинен надати детальне обґрунтування такої
відмови.
   Уповноважений орган  повинен  мати  процедуру подання та
розгляду апеляцій.
   2.9.1.1.6 Заявник повинен інформувати уповноважений орган,
який видав сертифікат перевірки типу, про  всі  модифікації
перевіреного типу, які повинні пройти додаткову перевірку, у тому
числі про останні дороблення чи модифікації, не зазначені у
вихідному  комплекті технічної документації згідно з пунктом
2.9.1.1.3, які можуть вплинути на відповідність суттєвим вимогам
або визначеним умовам використання ліфта. Ця додаткова перевірка
оформлюється як доповнення до оригіналу сертифіката перевірки
типу.
   2.9.1.1.7 Кожний уповноважений орган повинен надавати іншим
уповноваженим органам необхідну інформацію про:
   - видані сертифікати про перевірку типу і додатки до них;
   - скасовані сертифікати.
   Крім того, інші уповноважені органи можуть отримувати копії
сертифікатів про перевірку типу та/або доповнень до них.
   2.9.1.1.8 Сертифікат перевірки типу і комплекти технічної
документації, а також документи листування у зв'язку з процедурами
сертифікації повинні складатися українською мовою.
   2.9.1.1.9 Виробник чи його повноважний представник, що є
резидентом України,  повинен  зберігати  разом  з  технічною
документацією копії сертифікатів перевірки типу і додатків до них
протягом принаймні 10 років після виготовлення останнього виробу.
   Якщо відсутні виробник або його повноважний представник, що є
резидентом України, то зобов'язання зберігати в наявності технічну
документацію покладається на особу, яка розмістила виріб на ринку
України.
   2.9.1.2 Перевірка типу ліфтів
   2.9.1.2.1 Перевірка типу ліфтів - це процедура, за якою
уповноважений орган впевнюється і підтверджує, що типовий зразок
ліфта або ліфт, для яких не передбачаються доповнення чи варіанти,
задовольняє вимоги цього Технічного регламенту.
   2.9.1.2.2 Заявка на перевірку типу подається організацією, що
встановлює ліфт, уповноваженому органу за власним бажанням.
   Заявка повинна містити:
   - назву та адресу організації, що встановлює ліфт;
   - письмову гарантію, що аналогічна заявка не подавалась до
іншого уповноваженого органу;
   - технічну документацію згідно з пунктом 2.9.1.2.3;
   - докладну інформацію про місце перевірки типу ліфта. Тип
ліфта, представлений для перевірки, повинен включати всі складові
частини і  бути здатним обслуговувати не менше трьох рівнів
(верхній, середній і нижній).
   2.9.1.2.3 Технічна   документація  повинна  забезпечити
проведення оцінки відповідності ліфта положенням цього Технічного
регламенту і розуміння його конструкції та роботи.
   З метою  достовірної  оцінки  відповідності  технічна
документація повинна містити:
   - загальний опис представленого зразка  ліфта.  Технічна
документація повинна представляти чітку інформацію про всі можливі
доповнення, які були проведені у типовому зразку;
   - проектні і робочі креслення і схеми;
   - основні вимоги, які було виконано, і засоби , застосовані
для цієї мети (наприклад гармонізований стандарт);
   - копію  сертифіката  про  відповідність   запобіжних
комплектувальних виробів, використаних у виготовленні ліфтів;
   - протоколи випробувань чи розрахунки, виконані виробником чи
субпідрядником;
   - копію інструкції з експлуатації ліфтів;
   - заходи,  прийняті  на  етапі  встановлення ліфта, для
забезпечення відповідності серійно виготовленого ліфта положенням
цього Технічного регламенту.
   2.9.1.2.4 Уповноважений орган повинен:
   - перевірити технічну документацію на предмет відповідності
вимогам цього Технічного регламенту;
   - перевірити представлений зразок на предмет відповідності
його виготовлення технічній документації;
   - провести відповідні перевірки і випробування, необхідні для
переконання в тому, що рішення, прийняті  організацією,  що
встановлює ліфт, відповідають вимогам цього Технічного регламенту
і забезпечують його відповідність цим вимогам.
   2.9.1.2.5 Якщо  зразок ліфта відповідає положенням цього
Технічного регламенту,  уповноважений  орган  повинен  видати
сертифікат перевірки типу. Цей сертифікат перевірки типу повинен
містити назву та адресу організації,  що  встановлює  ліфт,
результати перевірки, умови терміну дії сертифіката і інформацію,
необхідну для ідентифікації перевіреного типу.
   Якщо уповноважений  орган відмовляється видати сертифікат
перевірки типу виробнику, він повинен представити обґрунтовані
причини відмови.
   Уповноважений орган повинен мати  процедуру  подання  та
розгляду апеляцій.
   2.9.1.2.6 Організація,  що  встановлює  ліфт,  повинна
проінформувати уповноважений орган про будь-які, навіть незначні,
зміни, які були включені  чи  плануються  до  включення  в
сертифікований ліфт та внесені в технічну документацію.
   Уповноважений орган повинен перевірити зміни і проінформувати
заявника про те, чи продовжує бути чинним сертифікат перевірки
типу.
   Якщо уповноважений орган вважає за необхідне, він може видати
додаток до  сертифіката  перевірки  типу  або  запропонувати
представлення нової заявки.
   2.9.1.2.7 Інші уповноважені органи можуть отримувати копії
сертифікатів  типу  та/або  доповнень  до  них і на основі
обґрунтованого прохання -  копію  технічної  документації  і
протоколів проведення перевірок, розрахунків і випробувань. Це
також стосуються документів, згаданих у цьому пункті, в разі
скасування дії сертифікатів типу.
   2.9.1.2.8 Сертифікати перевірки типу, технічна документація
та інформація, що стосуються процедур перевірки типу, повинні
складатися українською мовою.
   2.9.1.2.9 Організація, що встановлює ліфт, повинна зберігати
разом з технічною документацією копію сертифіката перевірки типу
та доповнення до нього протягом 10 років після виготовлення
останнього ліфта згідно з типовим зразком.
   2.9.2 Перевірка продукції (модуль F)
   2.9.2.1 Перевірка  продукції  -  це  процедура  оцінки
відповідності, за допомогою якої  виробник  ліфта  чи  його
повноважний представник, що є резидентом України, перевіряє і
засвідчує, що певна продукція відповідає типу, описаному  у
сертифікаті перевірки типу, та задовольняє вимоги цього Технічного
регламенту. Виробник ліфта чи його повноважний представник, що є
резидентом  України,  повинен  нанести  національний  знак
відповідності в кабіні кожного ліфта і скласти письмову декларацію
про відповідність.
   2.9.2.2 Виробник ліфтів повинен  вжити  всіх  необхідних
заходів,  щоб  виробничий  процес  забезпечував відповідність
продукції його типовому зразку, описаному в сертифікаті перевірки
типу, і основним застосованим до нього вимогам безпеки для життя
та здоров'я.
   2.9.2.3 Протягом 10 років після поставки ліфта на ринок
виробник ліфта чи його повноважний представник, що є резидентом
України, повинен зберігати копію декларації про відповідність і
надавати її на вимогу відповідним органам виконавчої влади для
перевірки. У разі відсутності в Україні виробника чи  його
представника,  що  є  резидентом  України, зобов'язання щодо
збереження технічної документації покладається на особу, яка
вводить в обіг ліфти на ринку України.
   2.9.2.4 Обраний  виробником  ліфта  уповноважений  орган
проводить або бере участь у проведенні контролю типового зразка
ліфта, поставленого на ринок, або забезпечує його проведення. Для
підтвердження  відповідності  ліфта відповідним вимогам цього
Технічного регламенту повинні проводитися необхідні випробування і
перевірки, визначені у застосованих стандартах, чи еквівалентні
випробування.
   Такі перевірки і випробування передбачають:
   а) перевірку  документації  з  метою перевірки того, чи
відповідає ліфт типовому зразку, перевіреному згідно з пунктом
2.9.1.2 розділу 2;
   б) перевірку роботи ліфта,  як  порожнього,  так  і  з
максимальним завантаженням, з метою підтвердження правильності
монтажу і функціонування запобіжних комплектувальних  виробів
(кінцевих обмежувачів, блокувальних пристроїв тощо);
   - перевірку роботи ліфта, як з максимальним завантаженням,
так і порожнього, для підтвердження правильності функціонування
запобіжних пристроїв у разі припинення електроживлення;
   - статичне випробування із завантаженням, що в 1,25 разу
перевищує номінальне завантаження.
   Номінальне навантаження повинне зазначатись при маркуванні
відповідно до вимог пункту 4.5 розділу 4.
   Після цих  випробувань  уповноважений  орган  повинен
переконатися у тому, що не виникло жодних деформацій чи погіршень
стану, здатних погіршити експлуатацію ліфта.
   2.9.2.5 Уповноважений орган повинен одержати такі документи:
   - креслення складеного ліфта;
   - креслення і схеми,  необхідні  для  контролю  готової
продукції, зокрема схеми управління ліфтом;
   - копії документів з експлуатації, зазначені в пункті 4.6.2
розділу 4.
   Уповноважений орган не вправі вимагати детальних креслень чи
точної інформації, не потрібної для перевірки відповідності ліфта,
який має бути поставлений на ринок, його типовому  зразку,
описаному в сертифікаті перевірки типу.
   2.9.2.6 Якщо ліфт відповідає положенням цього Технічного
регламенту, уповноважений орган повинен надати право виробнику,
відповідно до розділу 3, поряд з маркуванням національного знака
відповідності нанести його ідентифікаційний номер і оформити
протокол про перевірку продукції, в якому зазначити виконані
перевірки та випробування.
   Уповноважений орган повинен заповнити відповідні сторінки
паспорта, зазначеного в пункті 4.6.2 розділу 4.
   У разі відмови уповноваженого органу від видачі свідоцтва про
перевірку продукції він повинен письмово навести причини такої
відмови і рекомендовані умови одержання свідоцтва. У разі потреби
повторного звернення виробника ліфта із заявкою про перевірку
продукції він повинен звернутися до того самого уповноваженого
органу.
   2.9.2.7 Сертифікат  відповідності,  комплекти  технічної
документації і документи листування, у зв'язку з процедурами
перевірки, повинні складатися українською мовою.
   2.9.3 Забезпечення якості продукції (модуль Е)
   2.9.3.1 Забезпечення якості продукції - це процедура, за якою
виробник запобіжного комплектувального виробу, який відповідає
вимогам пункту 2.9.3.2, забезпечує і засвідчує відповідність
запобіжних комплектувальних виробів типу, описаному в сертифікаті
перевірки типу, і задовольняє вимоги цього Технічного регламенту,
а крім того забезпечує і засвідчує здатність того чи іншого
запобіжного комплектувального виробу забезпечити відповідність
ліфта, в який його буде належним чином установлено, положенням
цього Технічного регламенту.
   Виробник запобіжного  комплектувального  виробу  чи  його
повноважний представник, що є резидентом України, повинен нанести
маркування національного знака відповідності на кожний запобіжний
комплектувальний виріб і  скласти  письмову  декларацію  про
відповідність.  Маркування  національного  знака відповідності
повинне супроводжуватися ідентифікаційним номером уповноваженого
органу, відповідального за нагляд згідно з пунктом 2.9.3.4.
   2.9.3.2 У  виробника  повинна  функціонувати  схвалена
уповноваженим органом система якості контролю та випробувань
готових запобіжних комплектувальних виробів, передбачена пунктом
2.9.3.3, що підлягає нагляду, як це визначено в пункті 2.9.3.4.
   2.9.3.3 Система якості
   2.9.3.3.1 Виробник запобіжного комплектувального виробу подає
заявку щодо оцінювання застосованої ним системи якості запобіжних
комплектувальних виробів, що підлягають розгляду, до одного з
уповноважених органів за власним вибором.
   Заявка повинна містити:
   - усю  потрібну  інформацію  про  передбачені  запобіжні
комплектувальні вироби;
   - документацію на систему якості;
   - технічну  документацію  на перевірений тип запобіжного
комплектувального виробу і копію сертифіката  перевірки  типу
(у разі потреби).
   2.9.3.3.2 З метою підтвердження відповідності відповідним
вимогам цього Технічного регламенту у рамках системи якості
повинен бути перевірений кожний запобіжний комплектувальний виріб
і  проведені необхідні випробування, визначені у відповідних
стандартах з офіційно опублікованого Держспоживстандартом України
переліку національних стандартів, добровільне застосування яких
може  сприйматися  як  доказ  відповідності   запобіжних
комплектувальних виробів вимогам цього Технічного регламенту.
   Усі елементи, вимоги і  положення,  прийняті  виробником
запобіжних комплектувальних виробів, підлягають документальному
оформленню в систематизованому і упорядкованому вигляді у формі
письмових положень, методик та інструкцій. Ця документація на
системи забезпечення якості повинна давати загальне уявлення про
програми, плани, протоколи і настанови з якості.
   Зокрема, вони повинні містити належну характеристику:
   а) мети системи якості;
   б) організаційної  структури,  обов'язків  і  повноважень
керівництва щодо якості запобіжних комплектувальних виробів;
   в) досліджень і випробувань, які повинні проводитися після
виготовлення;
   г) засобів перевірки ефективності функціонування  системи
якості;
   ґ) даних реєстрації показників якості, а саме - протоколів
контролю  і  даних випробування та калібрування, звітів про
кваліфікацію відповідного персоналу тощо.
   2.9.3.3.3 Уповноважений орган повинен оцінити систему якості
і визначити, чи задовольняє вона вимоги, зазначені у пункті
2.9.3.3.2. Система якості вважається такою, що відповідає цим
вимогам, у разі  впровадження  гармонізованого  національного
стандарту України ДСТУ ISO 9001-2001, крім пунктів 7.1, 7.2.3,
7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.
   Комісія з перевірки, призначена уповноваженим органом для
оцінки системи якості, повинна мати у своєму складі принаймні
одного члена з досвідом оцінки технології виробництва запобіжних
комплектувальних виробів.
   Процедура оцінки  системи  якості  передбачає  перевірку
підприємства виробника. Висновки перевірки і обґрунтоване рішення
щодо  схвалення  або  відмови  у  схваленні  системи якості
повідомляються виробнику.
   2.9.3.3.4 Виробник  запобіжних  комплектувальних  виробів
повинен взяти на себе виконання обов'язків, що випливають із
схваленої системи якості, і підтримувати її в адекватному та
ефективному стані.
   Виробник запобіжних  комплектувальних  виробів  чи  його
повноважний представник, що є  резидентом  України,  повинен
інформувати уповноважений орган, який схвалив систему якості, про
будь-який намір щодо внесення до неї змін.
   Уповноважений орган повинен оцінити запропоновані зміни і
прийняти рішення щодо  задоволення  системою  якості  вимог,
зазначених  у  пункті  2.9.3.3.2,  або проведення повторного
оцінювання системи якості.
   Він повинен повідомити про своє рішення виробника. Таке
повідомлення повинне містити висновки перевірки та обґрунтоване
рішення за результатами оцінювання.
   2.9.3.4 Нагляд уповноваженого органу
   2.9.3.4.1 Метою нагляду є пересвідчення в тому, що виробник
запобіжних комплектувальних виробів  належним  чином  виконує
обов'язки, що випливають із ухваленої системи якості.
   2.9.3.4.2 Для проведення інспекції виробник повинен допускати
представників  уповноваженого  органу  на  свої  об'єкти, де
здійснюється контроль, випробування та зберігання  продукції,
надаючи їм всю потрібну інформацію, зокрема:
   - документацію системи якості;
   - технічну документацію;
   - дані реєстрації показників якості, а саме - протоколи
перевірки  і  дані  випробування та калібрування, звіти про
кваліфікацію відповідного персоналу тощо.
   2.9.3.4.3 Уповноважений орган повинен періодично проводити

/ Стр.1 / Стр.2 / Стр.3 / Стр.4 / Стр.5 /


Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка