Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Змін до Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 267 від 11.07.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 серпня 2001 р.
                   за N 657/5848
 
 
    ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови
                    Національного банку
     N 110 ( z0483-04 ) від 17.03.2004 )
 
 
       Про затвердження Змін до Інструкції про
        міжбанківські розрахунки в Україні
 
   З метою  приведення  нормативно-правової  бази  з питань
здійснення міжбанківських розрахунків в Україні у відповідність до
законів України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ),
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків  перед
бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити  Зміни  до  Інструкції  про  міжбанківські
розрахунки  в  Україні,  затвердженої  постановою  Правління
Національного банку України від 27.12.99 N 621 ( z0053-00 ) "Про
затвердження Інструкції про міжбанківські розрахунки в Україні" та
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2000 за N
53/4274 (зі змінами), що додаються.
 
   2. Департаменту інформатизації (А.С. Савченко) доопрацювати
програмне забезпечення системи електронних платежів Національного
банку України щодо автоматизованого зупинення власних видаткових
операцій банку (філії) за кореспондентським рахунком, відкритим у
Національному банку України.
 
   3. Департаменту платіжних систем (В.М. Кравець) довести цю
постанову після державної реєстрації до відома Операційного та
територіальних  управлінь,  Центральної  розрахункової  палати
Національного банку України, комерційних банків для керівництва та
використання в роботі.
 
   4. Контроль за виконанням цієї  постанови  покласти  на
начальників Операційного та територіальних управлінь Національного
банку України.
 
   5. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                       В.С. Стельмах
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   11.07.2001 N 267
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 серпня 2001 р.
                   за N 657/5848
 
       Зміни до Інструкції про міжбанківські
        розрахунки в Україні ( z0053-00 )
 
   1. У главі "Міжбанківські розрахунки в грошовій одиниці
України":
 
   1.1. У пункті 2.1 розділу 2 підпункти 2.1.2, 2.1.3 та 2.1.5
виключити.
   У зв'язку з цим підпункт 2.1.4 вважати підпунктом 2.1.2.
 
   1.2. У підпункті 2.2.1 пункту 2.2 розділу 2:
   підпункти "ґ" та "д" викласти в такій редакції:
   "ґ) копію довідки органу державної статистики про включення
до ЄДРПОУ, що засвідчена нотаріально або органом, що видав
довідку;
   д) картку із зразками підписів та відбитка печатки, що
засвідчені нотаріально  (кількість  примірників  обумовлюється
сторонами)";
   підпункт доповнити підпунктом "е" такого змісту:
   "е) документ, що підтверджує реєстрацію банку як платника
соціальних страхових внесків до Фонду соціального страхування від
нещасних  випадків на виробництві та професійних захворювань
України, або його копію, що засвідчена нотаріально".
 
   1.3. У підпункті 2.2.2 пункту 2.2 розділу 2:
   підпункти "д" та "е" викласти в такій редакції:
   "д) копію довідки органу державної статистики про включення
до ЄДРПОУ, що засвідчена нотаріально або органом, що видав
довідку;
   е) картку із зразками підписів та відбитка печатки, що
засвідчені  нотаріально  (кількість  примірників обумовлюється
сторонами)";
   підпункт доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
   "ж) копію документа, що підтверджує реєстрацію банку  -
юридичної особи як платника соціальних страхових внесків до Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, що засвідчена нотаріально".
 
   1.4. У пункті 2.4 розділу 2:
   підпункт 2.4.1 викласти в такій редакції:
   "2.4.1. Підставою для закриття кореспондентського рахунку
банку (філії) є заява власника рахунку або уповноваженого органу
відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів
Національного банку.
   При закритті кореспондентського рахунку банку (філії) залишок
коштів за цим рахунком попередньо має бути перерахований на
рахунок,  визначений  (залежно  від  підстави  для  закриття
кореспондентського рахунку) відповідно до чинного законодавства та
нормативно-правових актів Національного банку";
   підпункт 2.4.2 виключити.
   У зв'язку з цим підпункт 2.4.3 вважати підпунктом 2.4.2.
 
   1.5. Пункт 3.1 розділу 3 доповнити абзацом такого змісту:
   "Згідно з окремими рішеннями Правління Національного банку
України до довідника банківських установ України можуть бути
включені й інші установи".
 
   1.6. Пункт 3.2 розділу 3 доповнити абзацом такого змісту:
   "Включення до довідника банківських установ України іншої
установи здійснюється відповідно до вимог цього пункту".
 
   1.7. Пункт 4.3 розділу 4 викласти в такій редакції:
   "4.3. Зупинення участі в СЕП
   4.3.1. Зупинення з технологічних підстав. У разі порушення
учасниками СЕП технології роботи в СЕП та невиконання вимог
захисту банківської інформації в СЕП, що зазначені в додатку 6 до
цієї Інструкції, Національний банк зупиняє здійснення учасником
СЕП видаткових операцій через СЕП або виключає його з учасників
СЕП.
   Учасник СЕП  може  продовжити  роботу в СЕП лише після
службового розслідування, проведеного Національним банком (служба
захисту інформації), та усунення недоліків. Службове розслідування
проводиться в максимально короткий строк.
   У зазначених  випадках  зупинення  участі  банку  в СЕП
відповідальність за несвоєчасне виконання розрахункових документів
клієнтів визначається згідно з чинним законодавством.
   4.3.2. Зупинення  власних  видаткових  операцій  банку.
Відповідно до статті 59 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) зупинення власних видаткових операцій
банку  за  його  кореспондентськими  рахунками  здійснюється
уповноваженими відповідно до законів України державними органами і
виключно у випадках, передбачених законами України.
   Порядок зупинення власних видаткових операцій банку (філії)
за кореспондентським рахунком, відкритим у Національному банку,
викладено в додатку 20 до цієї Інструкції".
 
   1.8. Підпункт 4.10.3 пункту 4.10 розділу 4 викласти в такій
редакції:
   "4.10.3. Використання інформації з архіву.  Територіальні
управління  Національного  банку  надають  інформацію  про
міжбанківські розрахунки, виконані через  СЕП,  уповноваженим
державним органам на їх письмові вимоги в порядку, викладеному в
підпунктах 4.11.2 - 4.11.4 цього розділу.
   Письмові вимоги уповноважених державних органів на отримання
інформації, що містить банківську таємницю, мають бути оформлені
відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ).
 
   1.9. Підпункт 4.11.3 пункту 4.11 розділу 4 викласти в такій
редакції:
   "4.11.3. Територіальне управління Національного банку надає
уповноваженим державним органам на їх письмові вимоги довідки про
міжбанківські розрахунки, виконані через СЕП, у межах інформації
отриманої  від  ІПС.  Ця інформація надається територіальним
управлінням Національного банку  за  місцезнаходженням  банку
(філії), щодо якого надійшла вимога".
 
   1.10. Підпункт 5.1.1 пункту 5.1 розділу 5 доповнити новим
підпунктом "ґ" такого змісту:
   "ґ) копію документа, що підтверджує реєстрацію банку як
платника соціальних страхових внесків до  Фонду  соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України, що засвідчена нотаріально".
   У зв'язку з цим підпункт "ґ" вважати відповідно підпунктом
"д".
 
   1.11. Пункт 5.2 розділу 5 доповнити підпунктом 5.2.5 такого
змісту:
   "5.2.5. Зупинення  відповідно  до   законів   України
уповноваженими державними органами власних видаткових операцій
банку за кореспондентським рахунком ЛОРО виконується безпосередньо
банком, що відкрив та веде рахунок банку-кореспондента, засобами
системи автоматизації банку".
 
   1.12. Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 розділу 5 викласти в такій
редакції:
   "5.3.2. Підставою для закриття кореспондентського рахунку
банку  є  заява  власника рахунку або уповноваженого органу
відповідно до чинного законодавства та нормативно-правових актів
Національного банку".
 
   1.13. Розділ 5 доповнити пунктом 5.4 такого змісту:
   "5.4. Відкриття та ведення кореспондентських рахунків філіями
банків
   5.4.1. Філії банку мають право відкривати та вести рахунки
банків-кореспондентів та їх філій, а також відкривати рахунки у
банках-кореспондентах згідно з Положенням про філію та за умови
отримання відповідного дозволу від банку - юридичної особи.
   Порядок відкриття, ведення,  переоформлення  та  закриття
кореспондентських рахунків філіями є аналогічним до порядку,
встановленого для банків - юридичних  осіб,  з  урахуванням
особливостей, викладених у цьому пункті.
   5.4.2. Для оформлення відкриття кореспондентського рахунку
філія банку подає банку-кореспонденту такі документи:
   заяву про відкриття кореспондентського рахунку (зразок заяви
наведено в додатку 16 до цієї Інструкції);
   копію належним чином оформленого Положення про філію, що
засвідчена нотаріально;
   копію належним чином оформленого дозволу, наданого банком -
юридичною особою на здійснення банківських операцій та погодженого
з  територіальним  управлінням  Національного  банку  за
місцезнаходженням  філії;  копія дозволу має бути засвідчена
нотаріально;
   картку із  зразками  підписів  та  відбитка печатки, що
засвідчені нотаріально (додаток 10);
   копію документа, що підтверджує реєстрацію банку - юридичної
особи як платника соціальних  страхових  внесків  до  Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України, що засвідчена нотаріально;
   інші документи за згодою сторін".
 
   1.14. Розділи 9 та 10 викласти в такій редакції:
   "Розділ 9.  Безспірне  стягнення,  безакцептне  списання,
примусове списання (стягнення) коштів з кореспондентських рахунків
банків
   9.1. Загальні  умови  виконання  безспірного  стягнення,
безакцептного списання, примусового списання (стягнення) коштів з
кореспондентських рахунків банків
   9.1.1. Відповідно  до  чинного  законодавства  безспірне
стягнення, безакцептне списання, примусове списання (стягнення)
(далі - стягнення) коштів з кореспондентських рахунків банків
здійснюється лише на підставі виконавчих документів, установлених
законами України, рішень податкових органів та визнаних банком
претензій, а також за вимогою Національного банку, основаною на
здійсненому  рефінансуванні  комерційного  банку,  якщо  таке
передбачено угодою.
   9.1.2. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського  рахунку банку складаються, приймаються та
надсилаються до виконання в порядку, визначеному Інструкцією про
безготівкові  розрахунки  в  Україні  в національній валюті,
затвердженою постановою Правління Національного банку України від
29.03.2001 N 135 ( z0368-01 ) та зареєстрованою в Міністерстві
юстиції України 25.04.2001 за N 368/5559 (далі - Інструкція про
безготівкові розрахунки).
   9.1.3. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського  рахунку  банку  приймаються незалежно від
наявності достатнього залишку коштів  за  цим  рахунком  та
виконуються в межах наявного залишку коштів, а в невиконаній сумі
повертаються  стягувачам.  Часткове  виконання  розрахункового
документа та повернення його стягувачу здійснюється відповідно до
вимог Інструкції про безготівкові розрахунки ( z0368-01 ).
   9.1.4. У разі надходження оформлених на підставі рішень судів
розрахункових документів на стягнення коштів з кореспондентського
рахунку банку, на кошти на якому накладено арешт, та недостатності
(відсутності) на ньому коштів для їх виконання, для стягнення
використовується  потрібна сума, що накопичена при виконанні
арешту.
   9.1.5. У  разі  надходження  до виконання розрахункового
документа на стягнення коштів з кореспондентського рахунку банку
та надходження відповідного документа уповноваженого державного
органу про зупинення виконання цього стягнення, розрахунковий
документ  на  стягнення  не пізніше наступного робочого дня
повертається стягувачу без виконання. При цьому на зворотному боці
розрахункового  документа  робиться  напис про підставу його
повернення без виконання (із зазначенням назви, дати та номера
документа про зупинення виконання стягнення, назви органу, що його
видав, та посиланням на цей підпункт та розділ Інструкції та
зазначається дата повернення. Цей напис засвідчується підписами
керівника (його заступника) та  головного  бухгалтера  (його
заступника) банківської установи та відбитком печатки.
 
   9.2. Стягнення коштів з кореспондентського рахунку банку в
територіальному управлінні Національного банку
   9.2.1. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського рахунку банку, що надійшли до територіального
управління  Національного  банку  протягом операційного часу,
виконуються в день їх надходження в межах залишку коштів на цьому
рахунку на початок поточного операційного дня.
   Розрахункові документи   на   стягнення   коштів   з
кореспондентського рахунку банку, що надійшли до територіального
управління  Національного  банку  після  операційного  часу,
виконуються на початок наступного операційного дня в межах залишку
коштів на цьому рахунку.
   9.2.2. При виконанні розрахункових документів на стягнення
коштів з  кореспондентського  рахунку  банку  після  початку
операційного  дня, у разі недостатності (відсутності) коштів
протягом операційного дня у визначеній відповідно до абзацу
першого підпункту 9.2.1 цього пункту сумі, стягнення виконується в
межах коштів банку за цим рахунком на кінець операційного дня.
   9.2.3. Технологічний  порядок  виконання  територіальним
управлінням Національного банку стягнення коштів та здійснення
заходів щодо арешту коштів за кореспондентським рахунком банку -
учасника СЕП наведено в додатку 14 до цієї Інструкції.
   9.2.4. За відсутності коштів на кореспондентському рахунку
банку на час, зазначений у підпункті 9.2.1 цього пункту, документи
на стягнення повертаються стягувачу без виконання із зазначенням
причини повернення.
   9.2.5. Якщо до територіального управління Національного банку
одночасно надходить кілька розрахункових документів на стягнення
коштів з кореспондентського рахунку банку, вони мають виконуватися
в такому порядку:
   розрахункові документи, оформлені на підставі рішень судів та
за вимогою Національного  банку,  основаною  на  здійсненому
рефінансуванні комерційного банку;
   розрахункові документи   на   стягнення   податкової
заборгованості;
   інші розрахункові документи на стягнення в  порядку  їх
послідовного надходження.
 
   9.3. Розрахункові документи на стягнення коштів з рахунку
органу  Державного  казначейства  України  в  територіальному
управлінні Національного банку виконуються відповідно до пункту
9.2 цього розділу.
 
   9.4. Стягнення коштів з кореспондентського рахунку банку в
іншому банку
   9.4.1. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського рахунку банку-кореспондента, що надійшли до
банку протягом операційного часу,  виконуються  в  день  їх
надходження в межах залишку коштів на цьому рахунку на час
надходження документів на стягнення.
   9.4.2. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського рахунку банку-кореспондента, що надійшли до
банку після операційного часу, виконуються на початок наступного
операційного дня в межах залишку коштів на цьому рахунку.
   9.4.3. За відсутності коштів на кореспондентському рахунку
банку на час, зазначений у підпунктах 9.4.1 та 9.4.2 цього пункту,
документи на стягнення повертаються стягувачу без виконання із
зазначенням причини повернення.
   9.4.4. Якщо до банку одночасно надходить кілька розрахункових
документів, вони мають виконуватися в такому порядку:
   розрахункові документи на стягнення коштів, оформлені на
підставі рішень судів;
   розрахункові документи на сплату платежів до бюджетів;
   розрахункові документи на стягнення коштів, оформлені на
підставі інших виконавчих документів;
   інші розрахункові документи в  порядку  їх  послідовного
надходження.
 
   Розділ 10. Виконання заходів щодо арешту грошових коштів на
кореспондентських рахунках банків
   10.1. Відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) арешт на кошти банку, що знаходяться на
його кореспондентському рахунку (далі - кошти банку), накладається
виключно за санкціонованою прокурором постановою слідчого, за
постановою державного виконавця у випадках, передбачених законами
України, або за рішенням (ухвалою) суду.
   10.2. Заходи щодо арешту коштів банку здійснюються в день
надходження рішення (ухвали) суду, постанови слідчого, державного
виконавця про накладення арешту (далі - ухвала (постанова). Якщо
ухвала (постанова) надійшла після закінчення операційного дня, то
заходи щодо здійснення арешту коштів банку виконуються на початку
наступного операційного дня.
   10.3. Після  отримання  від  суду  (слідчого, державного
виконавця) вищезазначених документів територіальне  управління
Національного банку:
   реєструє отримані документи в окремому журналі, в якому
зазначає  всі  потрібні  реквізити:  дату  отримання, номер,
найменування банку, щодо якого прийнято ухвалу (постанову), назву
органу,  який прийняв ухвалу (постанову), суму, найменування
позивача, примітку про виконання ухвали (постанови) тощо;
   відкриває на  балансовому  рахунку  3207  "Накопичувальні
рахунки" рахунок банку для обліку коштів при виконанні ухвали
(постанови).
   10.4. Якщо на кошти банку накладено арешт із зазначенням в
ухвалі  (постанові)  конкретної  суми,  яка  є  на  його
кореспондентському  рахунку,  то  територіальне  управління
Національного банку перераховує її на рахунок 3207 і продовжує
проведення операцій за встановленим порядком.
   10.4.1. За   недостатності  (відсутності)  коштів  на
кореспондентському рахунку банку для виконання ухвали (постанови)
територіальне управління Національного банку:
   перераховує наявні кошти на рахунок 3207 до прийняття судом
остаточного рішення за позовом, ухвали (постанови) про скасування
арешту або до накопичення зазначеної в ухвалі (постанові) суми;
   оприбутковує ухвалу  (постанову) на час її виконання за
відповідним позабалансовим рахунком;
   повідомляє суд  (слідчого,  державного  виконавця)  про
недостатність  (відсутність)  коштів  для  виконання  ухвали
(постанови).
   При цьому інші ухвали (постанови) щодо арешту коштів цього
банку, а також розпорядження стягувачів про стягнення коштів з
його кореспондентського рахунку, що надходять до територіального
управління Національного банку, повертаються не пізніше наступного
робочого дня без виконання (із зазначенням причини повернення) за
винятком платіжних вимог на стягнення коштів, що оформлені на
підставі рішень судів, які виконуються відповідно до положень
розділу 9 цієї глави.
   10.4.2. При накладенні арешту на кошти банку без зазначення в
ухвалі  (постанові)  конкретної суми територіальне управління
Національного банку:
   накопичує кошти  на  рахунку  3207  до  прийняття судом
остаточного рішення за позовом або ухвали  (постанови)  про
скасування арешту;
   оприбутковує ухвалу (постанову) на час її виконання  за
відповідним позабалансовим рахунком.
   10.4.3. При виконанні  ухвали  (постанови)  кошти  банку
перераховуються на рахунок 3207 у такому порядку:
   за станом кореспондентського рахунку  банку  на  початок
операційного дня;
   із поточних надходжень на кореспондентський рахунок банку
протягом  операційного  дня.  Сума  для  перерахування  на
накопичувальний рахунок розраховується у розмірі відсотка від
надходжень  на  кореспондентський  рахунок банку за останній
операційний день, у який були надходження на цей рахунок. Якщо
розрахована  сума  перевищує  поточні  надходження  протягом
операційного дня, то сума перерахування на накопичувальний рахунок
обмежується поточними надходженнями на кореспондентський рахунок
банку за цей день.
   10.4.4. Розмір відсотка, що використовується в розрахунках,
дорівнює нормативу платоспроможності банку на останню звітну дату,
але не може бути менший, ніж нормативне значення нормативу
платоспроможності і більший, ніж 50 відсотків.
   10.4.5. Технологічний  порядок  здійснення  територіальним
управлінням Національного банку заходів щодо арешту коштів за
кореспондентським рахунком банку - учасника СЕП наведено в додатку
14 до цієї Інструкції.
   10.5. Кошти, що накопичені на рахунку 3207, забороняється
використовувати до отримання рішення суду про їх стягнення або
рішення (ухвали) суду (постанови слідчого, державного виконавця)
про скасування арешту за винятком випадку, обумовленого підпунктом
9.1.4 розділу 9 цієї глави.
   10.6. Після надходження розрахункового документа на стягнення
коштів за рішенням суду територіальне управління Національного
банку перераховує призначену до стягнення суму  на  рахунок
одержувача.
   10.6.1. Якщо на час надходження документів на стягнення
накопичена  на рахунку 3207 сума менша, ніж у рішенні про
стягнення, то розрахунковий документ на стягнення виконується в
межах наявної суми та з відміткою про часткову оплату повертається
стягувачу в порядку, визначеному Інструкцією про безготівкові
розрахунки.
   10.6.2. У разі прийняття судом рішення про стягнення суми, що
менша  за  накопичену  на  рахунку 3207, невикористана сума
повертається на кореспондентський рахунок банку.
   10.7. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові або
ухвали (постанови) про скасування арешту, територіальне управління
Національного банку не пізніше наступного робочого дня після
надходження рішення (ухвали, постанови) повертає накопичені на
рахунку 3207 кошти на кореспондентський рахунок банку.
   10.8. Якщо до територіального управління Національного банку
разом надійшло кілька ухвал (постанов) щодо арешту коштів банку,
то вони виконуються в порядку їх послідовного надходження.
   У разі відсутності коштів для послідовного виконання всіх
ухвал (постанов) ті з них, що не виконані, не пізніше наступного
робочого дня повертаються до суду (слідчого, державного виконавця)
без виконання із зазначенням причини повернення.
   10.9. Заходи щодо арешту коштів на кореспондентському рахунку
банку-кореспондента виконуються банком відповідно до вимог пунктів
10.1-10.3, 10.5-10.8 цього розділу з урахуванням нижчезазначених
особливостей.
   10.9.1. Банк для забезпечення виконання ухвали (постанови) на
час накладення арешту відкриває на окремому аналітичному рахунку
того самого балансового рахунку, що й кореспондентський рахунок,
на який накладено арешт, спеціальний рахунок (далі у цьому розділі
- спеціальний рахунок).
   10.9.2. При накладенні арешту на кошти, що знаходяться на
кореспондентському рахунку банку-кореспондента, без зазначення в
ухвалі (постанові) конкретної суми, банк виконує такі дії:
   припиняє за цим рахунком списання коштів за розпорядженням
власника рахунку;
   накопичує на  спеціальному  рахунку  до  прийняття судом
остаточного рішення за позовом або ухвали  (постанови)  про
скасування арешту кошти, що обліковуються на кореспондентському
рахунку та продовжують надходити на нього;
   оприбутковує ухвалу  (постанову) на час її виконання за
відповідним позабалансовим рахунком.
   10.9.3. Якщо на кошти банку-кореспондента накладено арешт із
зазначенням в ухвалі (постанові) конкретної суми, яка є на його
кореспондентському рахунку, то банк перераховує її на спеціальний
рахунок і продовжує проведення операцій за встановленим порядком.
   10.9.4. За   недостатності  (відсутності)  коштів  на
кореспондентському рахунку банку-кореспондента  для  виконання
ухвали (постанови) банк:
   припиняє за цим рахунком списання коштів за розпорядженням
власника рахунку;
   накопичує на спеціальному  рахунку  до  прийняття  судом
остаточного рішення за позовом, ухвали (постанови) про скасування
арешту або до накопичення суми, зазначеної в ухвалі (постанові),
кошти,  що  обліковуються  на  кореспондентському рахунку та
продовжують надходити на нього;
   оприбутковує ухвалу  (постанову) на час її виконання за
відповідним позабалансовим рахунком;
   повідомляє суд  (слідчого,  державного  виконавця)  про
недостатність  (відсутність)  коштів  для  виконання  ухвали
(постанови).
   При цьому інші ухвали (постанови)  щодо  арешту  коштів
банку-кореспондента, а  також  розпорядження  стягувачів  про
стягнення коштів з його кореспондентського рахунку, що надходять
до банку, повертаються не пізніше наступного робочого дня без
виконання (із зазначенням причини  повернення)  за  винятком
платіжних вимог на стягнення коштів, що оформлені на підставі
рішень судів, які виконуються відповідно до положень розділу 9
цієї глави".
 
   2. У главі "Міжбанківські розрахунки в іноземній валюті":
 
   2.1. Пункт 1.2 розділу 1 виключити.
   У зв'язку з цим пункти 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 вважати відповідно
пунктами 1.2, 1.3, 1.4, 1.5.
 
   2.2. Назву розділу 2 викласти в такій редакції:
   "Безспірне стягнення,  безакцептне  списання,  примусове
списання (стягнення) коштів з кореспондентських рахунків банків
(резидентів і нерезидентів) в уповноважених банках".
 
   2.3. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:
   "2.1. Загальні  умови  виконання  безспірного  стягнення,
безакцептного списання, примусового списання (стягнення) коштів з
кореспондентських рахунків банків-резидентів в іноземній валюті
   2.1.1. Безспірне стягнення, безакцептне списання, примусове
списання (стягнення) (далі - стягнення) коштів з кореспондентських
рахунків банків-резидентів в іноземній валюті здійснюється:
   згідно зі статтею 8 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 );
   на підставі виконавчих документів судів України, виданих на
виконання  рішень  про стягнення коштів в іноземній валюті,
прийнятих судами України або іноземними судами та арбітражами в
передбачених законом випадках (далі - судові рішення);
   згідно зі статтею  51  Закону  України  "Про  виконавче
провадження" ( 606-14 );
   згідно з підпунктом 10.1.1 статті 10 Закону України "Про
порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами
та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
   2.1.2. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського рахунку банку-резидента в іноземній валюті
складаються, приймаються та надсилаються до виконання у порядку,
визначеному Інструкцією про безготівкові  розрахунки,  та  з
урахуванням особливостей, викладених у цьому розділі.
   2.1.3. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського рахунку банку-резидента в іноземній валюті
приймаються незалежно від наявності достатнього залишку коштів за
цим рахунком та виконуються в межах наявного залишку коштів, а в
невиконаній сумі повертаються стягувачам. Часткове  виконання
розрахункового документа та повернення його стягувачу здійснюється
відповідно  до  вимог Інструкції про безготівкові розрахунки
( z0368-01 ).
   2.1.4. Якщо  до  виконання  одночасно  надходить  кілька
розрахункових документів, то вони мають виконуватися у такому
порядку:
   розрахункові документи на стягнення коштів, оформлені на
підставі рішень судів;
   розрахункові документи на сплату платежів до бюджетів;
   розрахункові документи на стягнення коштів, оформлені на
підставі інших виконавчих документів;
   інші розрахункові  документи  у  порядку їх послідовного
надходження.
   2.1.5. У разі надходження оформлених на підставі рішень судів
розрахункових документів на стягнення коштів з кореспондентського
рахунку банку-резидента в іноземній валюті, на кошти на якому
накладено арешт, та недостатності (відсутності) на ньому коштів
для їх виконання, для стягнення використовується потрібна сума, що
накопичена при виконанні арешту.
   2.1.6. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського рахунку банку-резидента в іноземній валюті, що
надійшли до банку протягом операційного часу, виконуються в день
їх надходження в межах залишку коштів на цьому рахунку на час
надходження документів на стягнення.
   2.1.7. Розрахункові  документи  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського рахунку банку-резидента в іноземній валюті, що
надійшли до банку після операційного часу, виконуються на початок
наступного операційного дня в межах залишку коштів на цьому
рахунку.
   2.1.8. За відсутності коштів на кореспондентському рахунку
банку-резидента в іноземній валюті на час, зазначений у підпунктах
2.1.6 та 2.1.7 цього пункту, документи на стягнення повертаються
стягувачу без виконання із зазначенням причин повернення.
   2.1.9. У  разі  надходження  до виконання розрахункового
документа на стягнення коштів з  кореспондентського  рахунку
банку-резидента в іноземній валюті та надходження відповідного
документа уповноваженого державного органу про зупинення виконання
цього стягнення, розрахунковий документ на стягнення не пізніше
наступного робочого дня повертається стягувачу без виконання. При
цьому на зворотному боці розрахункового документа робиться напис
про підставу його повернення без виконання (із зазначенням назви,
дати та номера документа про зупинення виконання стягнення, назви
органу, що його видав, та посиланням на цей підпункт та розділ
Інструкції)  та  зазначається  дата  повернення.  Цей  напис
засвідчується підписами керівника (його заступника) та головного
бухгалтера (його заступника) уповноваженого банку та відбитком
печатки".
 
   2.4. Пункти 2.3 - 2.5 розділу 2 викласти в такій редакції:
   "2.3. Стягнення  коштів  з  кореспондентських  рахунків
банків-резидентів на підставі виконавчих документів судів України,
виданих на виконання судових рішень про стягнення коштів в
іноземній валюті
   2.3.1. На  підставі виконавчих документів судів України,
виданих на виконання судових рішень про стягнення коштів в
іноземній валюті, стягувачем оформляється розрахунковий документ
на стягнення коштів у тій  іноземній  валюті  та  з  того
кореспондентського рахунку, які зазначено у виконавчому документі.
   2.3.2. Якщо стягнення коштів з кореспондентських рахунків в
іноземній валюті здійснюється за рішеннями судів України, за якими
передбачено конвертування  іноземної  валюти  у  гривні,  то
уповноважений банк у своїх діях керується положеннями підпунктів
2.4.3-2.4.7 пункту 2.4 цього розділу.
 
   2.4. Стягнення  коштів  з  кореспондентських  рахунків
банків-резидентів в іноземній валюті при обчисленні боргу в
гривнях
   2.4.1. Стягнення  коштів  з  кореспондентських  рахунків
банків-резидентів в іноземній валюті при обчисленні боргу в
гривнях здійснюється за розрахунковими документами:
   державної виконавчої служби, відповідно до статті 51 Закону
України "Про виконавче провадження" ( 606-14 );
   податкового органу, відповідно до підпункту 10.1.1 статті 10
Закону України  "Про  порядок погашення зобов'язань платників
податків перед бюджетами та  державними  цільовими  фондами"
( 2181-14 ).
   2.4.2. Розрахунковий  документ  на  стягнення  коштів  з
кореспондентського рахунку банку-резидента в іноземній валюті
(далі - розрахунковий документ) оформляється з урахуванням того,
що:
   оформлення здійснюється  в  тій  іноземній  валюті,  що
обліковується  на  відповідному  кореспондентському  рахунку
банку-боржника;
   сума коштів в іноземній валюті, що стягується, розраховується
відповідно до суми боргу в гривнях за офіційним обмінним курсом
гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на
день надсилання стягувачем розрахункового документа;
   у рядку "Призначення  платежу"  розрахункового  документа
зазначається, що сума коштів в іноземній валюті підлягає продажу
на міжбанківському ринку за гривні з подальшим перерахуванням на
зазначений стягувачем рахунок.
   2.4.3. Після отримання розрахункового документа уповноважений
банк  здійснює продаж коштів, стягнених з кореспондентського
рахунку в іноземній валюті, за гривні на міжбанківському валютному
ринку України, якщо зазначена валюта належить до першої групи
Класифікатора іноземних  валют  Національного  банку  України
( v0521500-98 ) (далі - Класифікатор).
   2.4.4. Якщо іноземна валюта належить до другої чи третьої
групи Класифікатора ( v0521500-98 ), то  уповноважений  банк
боржника  або  здійснює  продаж  цієї  валюти за гривні на
міжбанківському валютному ринку України, або (якщо іноземна валюта
не має попиту на міжбанківському валютному ринку України) дає
доручення банку-кореспонденту  на  здійснення  її  продажу на
міжнародних валютних ринках за іноземну валюту першої групи
Класифікатора.  Одночасно уповноважений банк надсилає про це
повідомлення стягувачу.
   Після надходження коштів в іноземній валюті першої групи
Класифікатора ( v0521500-98 ) уповноважений банк здійснює їх
продаж за гривні на міжбанківському валютному ринку України.
   2.4.5. Одержані від продажу згідно з підпунктами 2.4.3 та
2.4.4 цього розділу кошти в гривнях перераховуються уповноваженим
банком на рахунок, зазначений стягувачем.
   2.4.6. Положення підпунктів 2.4.3 - 2.4.5 цього розділу
виконуються  уповноваженим  банком  у  порядку,  визначеному
нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного
регулювання.
   2.4.7. При проведенні зазначених у підпунктах 2.4.3 та 2.4.4
цього розділу операцій вартість послуг банків відшкодовується за
рахунок банку-боржника.
 
   2.5. Стягнення  коштів  з  кореспондентських  рахунків
банків-нерезидентів в іноземній валюті та з кореспондентських
рахунків банків-нерезидентів у гривнях, відкритих в уповноважених
банках, здійснюється аналогічно до порядку, визначеного в цьому
розділі для банків-резидентів".
 
   2.5. Розділ 3 викласти в такій редакції:
   "Розділ 3. Виконання уповноваженими банками заходів щодо
арешту  грошових коштів на кореспондентських рахунках банків
(резидентів і нерезидентів)
 
   3.1. Виконання уповноваженими банками заходів щодо арешту
грошових коштів на кореспондентських рахунках банків-резидентів в
іноземній валюті
   3.1.1. Арешт на кошти банку-резидента, що знаходяться на його
кореспондентському рахунку в іноземній валюті, відкритому  в
уповноваженому банку (далі - кошти банку-резидента), відповідно до
Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 )
накладається виключно за санкціонованою прокурором постановою
слідчого,  за  постановою  державного  виконавця у випадках,
передбачених законами України, або за рішенням (ухвалою) суду.
   3.1.2. Заходи щодо арешту коштів банку-резидента здійснюються
у день надходження рішення (ухвали) суду, постанови слідчого,
державного виконавця про накладення арешту (далі  -  ухвала
(постанова). Якщо ухвала (постанова) надійшла після закінчення
операційного дня, то заходи щодо здійснення  арешту  коштів
банку-резидента виконуються на початку наступного операційного
дня.
   3.1.3. Після  отримання  від  суду (слідчого, державного
виконавця) вищезазначених документів уповноважений банк:
   реєструє отримані документи в окремому журналі, в якому
зазначає всі  потрібні  реквізити:  дату  отримання,  номер,
найменування  банку-резидента,  щодо  якого  прийнято  ухвалу
(постанову), назву органу, який прийняв ухвалу (постанову), суму,
найменування позивача, примітку про виконання ухвали (постанови)
тощо;
   для забезпечення  виконання  ухвали  (постанови)  на час
накладення арешту відкриває на окремому аналітичному рахунку того
самого балансового рахунку, що й кореспондентський рахунок, на
який накладено арешт, спеціальний рахунок (далі у цьому розділі -
спеціальний рахунок).
   3.1.4. При накладенні арешту на кошти, що знаходяться на
кореспондентському рахунку банку-резидента без зазначення в ухвалі
(постанові) конкретної суми, уповноважений банк:
   припиняє за цим рахунком списання коштів за розпорядженням
власника рахунку;
   накопичує на  спеціальному  рахунку  до  прийняття судом
остаточного рішення за позовом або ухвали  (постанови)  про
скасування арешту кошти, що обліковуються на кореспондентському
рахунку та продовжують надходити на нього;
   оприбутковує ухвалу  (постанову) на час її виконання за
відповідним позабалансовим рахунком.
   3.1.5. Якщо на кошти банку-резидента накладено арешт із
зазначенням в ухвалі (постанові) конкретної суми, яка є на його
кореспондентському рахунку, то уповноважений банк перераховує її
на спеціальний рахунок і продовжує проведення  операцій  за
встановленим порядком.
   3.1.6. За  недостатності  (відсутності)   коштів   на
кореспондентському рахунку банку-резидента для виконання ухвали
(постанови) уповноважений банк виконує такі дії:
   припиняє за цим рахунком списання коштів за розпорядженням
власника рахунку;
   накопичує на  спеціальному  рахунку  до  прийняття судом
остаточного рішення за позовом, ухвали (постанови) про скасування
арешту або до накопичення суми, зазначеної в ухвалі (постанові),
кошти, що обліковуються  на  кореспондентському  рахунку  та
продовжують надходити на нього;
   оприбутковує ухвалу (постанову) на час її виконання  за
відповідним позабалансовим рахунком;
   повідомляє суд  (слідчого,  державного  виконавця)  про
недостатність  (відсутність)  коштів  для  виконання  ухвали
(постанови).
   При цьому  інші  ухвали  (постанови) щодо арешту коштів
банку-резидента, а також розпорядження стягувачів про стягнення
коштів з його кореспондентського рахунку в іноземній валюті, що
надходять до уповноваженого банку, повертаються  не  пізніше
наступного робочого дня без виконання (із зазначенням причини
повернення) за винятком платіжних вимог на стягнення коштів, що
оформлені на підставі рішень судів, які виконуються відповідно до
положень розділу 2 цієї глави.
   3.1.7. Кошти,  що  накопичені  на  спеціальному рахунку,
забороняється використовувати до отримання рішення суду про їх
стягнення  або  рішення  (ухвали)  суду (постанови слідчого,
державного виконавця) про скасування арешту за винятком випадку,
обумовленого підпунктом 2.1.5 розділу 2 цієї глави.
   3.1.8. Після  надходження  розрахункового  документа  на
стягнення коштів за рішенням суду уповноважений банк перераховує
призначену до стягнення суму на рахунок одержувача.
   3.1.9. Якщо  на час надходження документів на стягнення
накопичена на спеціальному рахунку сума менша, ніж у рішенні про
стягнення, то розрахунковий документ на стягнення виконується в
межах наявної суми та з відміткою про часткову оплату повертається
стягувачу в порядку, визначеному Інструкцією про безготівкові
розрахунки ( z0368-01 ).
   3.1.10. У разі прийняття судом рішення про стягнення суми, що
менша за накопичену на спеціальному рахунку, невикористана сума
повертається на кореспондентський рахунок банку-резидента.
   3.1.11. У разі прийняття судом рішення про відмову в позові
або ухвали (постанови) про скасування арешту уповноважений банк не
пізніше наступного робочого дня після надходження рішення (ухвали,
постанови) повертає накопичені на спеціальному рахунку кошти на
кореспондентський рахунок банку-резидента.
   3.1.12. Якщо до уповноваженого банку разом надійшло кілька
ухвал (постанов) щодо арешту коштів банку-резидента, то вони
виконуються в порядку їх послідовного надходження.
   У разі відсутності коштів для послідовного виконання всіх
ухвал (постанов) ті з них, що не виконані, не пізніше наступного
робочого дня повертаються до суду (слідчого, державного виконавця)
без виконання із зазначенням причини повернення.
 
   3.2. Виконання уповноваженими банками заходів щодо арешту
грошових коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках
банків-нерезидентів в іноземній валюті та на кореспондентських
рахунках банків-нерезидентів у гривнях, здійснюється на підставах
та в порядку, що визначені у цьому розділі для банків-резидентів".
 
   3. Пункт 2.1 додатку 1 до Інструкції доповнити підпунктом
2.1.6 такого змісту:
   "2.1.6. Зупиняти  виконання  власних  видаткових операцій
ЗАМОВНИКА в СЕП відповідно до рішення уповноважених державних
органів у випадках, передбачених законами України".
   4. Пункт 4 додатку 13 до Інструкції виключити.
   5. Додаток 14 до Інструкції викласти в такій редакції:
 
                 "Додаток 14
                 до Інструкції про міжбанківські
                 розрахунки в Україні ( z0053-00 )
 
           ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПОРЯДОК
  виконання територіальним управлінням Національного банку
  стягнення  коштів та здійснення заходів щодо арешту
  коштів за кореспондентським рахунком банку - учасника СЕП
 
   Розрахункові документи   на   стягнення   коштів   з
кореспондентського рахунку банку (далі - стягнення), а також
рішення (ухвали) судів, постанови слідчих, державних виконавців
щодо  арешту  коштів  на  кореспондентському  рахунку банку,
виконуються  відповідальними  працівниками   територіального
управління Національного банку (далі - ТУ) та розрахункової або
Центральної розрахункової палати (далі - РП) згідно з положеннями
розділів 9 і 10 глави І цієї Інструкції та з урахуванням
регламенту і технології роботи СЕП у такому порядку.
 
   Розділ 1. Виконання розрахункових документів на стягнення
   1.1. Виконання  документів  на  стягнення  на  початку
операційного дня
   1.1.1. ТУ до початку операційного дня:
   визначає суму  стягнення  в  межах  залишку  коштів  за
кореспондентським рахунком банку;
   формує та надсилає до АРМ-2 файл L.00, який, крім залишків
коштів  за  кореспондентськими  рахунками банків, вміщує для
банку-боржника ліміт технічного рахунку на суму, визначену до
стягнення.
   1.1.2. На підставі файлу L у РП для банку-боржника на АРМ-2
автоматично встановлюється ліміт технічного рахунку.
   1.1.3. Пересвідчившись, що банку встановлено ліміт технічного
рахунку, ТУ:
   формує * та надсилає до СЕП розрахунковий  документ  в
електронному вигляді для виконання стягнення. Ця операція в ТУ
відображається такою проводкою:
   Дт - кореспондентський рахунок банку;
   Кт - 4629 (транзитний рахунок територіального управління
Національного банку);
___________________
 * ТУ відповідно до технології роботи СЕП має зазначити за дебетом
  розрахункового  документа  в  електронному  вигляді  номер
  внутрішнього рахунку банку-боржника.
 
   відміняє ліміт  технічного  рахунку  банку  файлом  L,
пересвідчившись (на підставі інформації, яка надходить від АРМ-2),
що  сума  розрахункового  документа  в  електронному вигляді
відображена за технічним рахунком банку;
   перераховує (меморіальним ордером) потрібну суму з рахунку
3207 на рахунок 4629, якщо сума стягнення  визначалася  із
урахуванням коштів, що накопичені на рахунку 3207 (відповідно до
підпункту 9.1.4 пункту 9.1 розділу 9 глави І Інструкції);
   формує та  надсилає  до  СЕП  розрахунковий  документ в
електронному вигляді, за яким стягнена сума коштів має бути
зарахована на рахунок одержувача. Ця операція в ТУ відображається
такою проводкою:
   Дт - 4629 (транзитний рахунок територіального управління
Національного банку);
   Кт - рахунок одержувача.
 
   1.2. Виконання  документів  на  стягнення  після початку
операційного дня
   1.2.1. ТУ  файлом L встановлює для банку-боржника ліміт
технічного рахунку на визначену до стягнення суму.
   За підсумками  кожного  сеансу  роботи АРМ-2 ТУ отримує
інформацію про стан технічного рахунку банку-боржника і  на
підстві цієї інформації виконує такі дії:
   за наявності на технічному рахунку банку визначеної  до
стягнення суми формує та надсилає до СЕП розрахунковий документ в
електронному вигляді для виконання стягнення.
   Якщо протягом операційного дня на технічному рахунку банку не
накопичено визначеної до стягнення суми, ТУ в кінці операційного
дня формує розрахунковий документ в електронному вигляді для
виконання стягнення в межах наявної суми на технічному рахунку
банку;
   відміняє ліміт  технічного  рахунку  банку  файлом  L,
пересвідчившись (на підставі інформації, яка надходить від АРМ-2),
що сума  розрахункового  документа  в  електронному  вигляді
відображена за технічним рахунком банку;
   перераховує (меморіальним ордером) потрібну суму з рахунку
3207  на  рахунок 4629, якщо сума стягнення визначалася із
урахуванням коштів, що накопичені на рахунку 3207 (відповідно до
підпункту 9.1.4 пункту 9.1 розділу 9 глави І Інструкції);
   формує та надсилає  до  СЕП  розрахунковий  документ  в
електронному вигляді, за яким стягнена сума коштів має бути
зарахована на рахунок одержувача.
   1.2.2. Операції щодо стягнення коштів банку відображаються в
ТУ проводками, зазначеними у підпункті 1.1.3 пункту 1.1.
 
   1.3. Приклади виконання стягнення
   Приклад 1:
   Перший день:  на  початку   операційного   дня   на
кореспондентському рахунку банку обліковується 400 тис.грн.
   На 10 годину, тобто протягом операційного часу, надійшла
платіжна вимога (далі - ПВ1) на суму 200 тис.грн., оформлена не на
підставі рішення суду (стан технічного рахунку банку на цей час -
50 тис.грн.). Для виконання платіжної вимоги банку встановлюється
ліміт технічного рахунку (200 тис.грн.).
   На 11 годину, тобто протягом операційного часу, надійшла
друга платіжна вимога (далі - ПВ2) на суму 100 тис.грн., оформлена
на  підставі  рішення  суду. Ліміт технічного рахунку банку
змінюється (300 тис.грн).
   На 16 годину, тобто після операційного часу, надійшла третя
платіжна вимога (далі - ПВ3) на суму 200 тис.грн., оформлена на
підставі рішення суду.
   На кінець поточного операційного дня на кореспондентському
рахунку банку накопичено 250 тис.грн. З цієї суми спочатку
виконується ПВ2 (100 тис.грн.), потім частково ПВ1 (150 тис.грн.),
а на невиконану суму ПВ1 в установленому порядку повертається
стягувачу.
   Другий день: ПВ3 виконується на початку цього операційного
дня в межах наявних коштів на кореспондентському рахунку банку, а
за відсутності коштів - повертається стягувачу в установленому
порядку.
 
   Приклад 2:
   Перший день:   на   початку   операційного  дня  на
кореспондентському рахунку банку обліковується 200 тис.грн. На
кошти банку накладено арешт і на початок операційного дня на
рахунку 3207 накопичено 150 тис.грн.
   На 10 годину, тобто протягом операційного часу, надійшла ПВ1
на суму 300 тис.грн., оформлена на підставі рішення суду. Стан
технічного рахунку банку на цей час - 50 тис.грн.
   Виконання арешту призупиняється. Для виконання ПВ1 банку
встановлюється ліміт технічного рахунку (200 тис.грн.). У кінці
операційного дня накопичені на технічному рахунку банку кошти (200
тис.грн.) перераховуються на рахунок 4629.
   100 тис.грн., яких недостатньо для виконання ПВ1, із рахунку
3207 меморіальним ордером перераховуються на рахунок 4629. Потім
загальною сумою (300 тис.грн.) кошти перераховуються одержувачу.
 
   Розділ 2. Здійснення заходів щодо арешту коштів банку шляхом
накопичення їх на рахунку 3207
   2.1. Стягнення коштів банку для накопичення їх на рахунку
3207 виконується аналогічно до порядку, викладеного у розділі 1
цього додатку з урахуванням такого.
   2.1.1. Операції з накопичення коштів банку на рахунку 3207 у
ТУ відображаються такою проводкою:
   Дт - кореспондентський рахунок банку;
   Кт - 3207 (накопичувальний рахунок територіального управління
Національного банку).
   2.1.2. Операція з перерахування коштів на рахунок одержувача
в ТУ відображається такою проводкою:
   Дт - 3207 (накопичувальний рахунок територіального управління
Національного банку);
   Кт - рахунок одержувача.
   2.1.3. У разі прийняття судом рішення про стягнення суми,
меншої, ніж та, що обліковується на рахунку 3207, ТУ формує та
надсилає до СЕП розрахунковий документ в електронному вигляді, за
яким невикористана сума  коштів  повертається  їх  власнику.
Здійснюється така проводка:
   Дт - 3207 (накопичувальний рахунок територіального управління
Національного банку);
   Кт - кореспондентський рахунок банку.
 
   2.2. Алгоритм та приклад розрахунку сум стягнення під час
здійснення заходів щодо арешту коштів банку
   2.2.1. Для прикладу використовуються такі дані:
Документи на арешт коштів на суму (СС)    - 300 тис.грн.
Перший день
Сума надходжень на кореспондентський
рахунок банку за останній операційний
день, у який були надходження
(далі - надходження) (СН)           - 300 тис.грн.
Сума коштів на кореспондентському рахунку
банку на початок операційного дня
(далі - стан коррахунку) (КР)         - 80 тис.грн.
Другий день
Надходження                  - 20 тис.грн.
Стан коррахунку                - 50 тис.грн.
Третій день
Надходження                  - 200 тис.грн.
Стан коррахунку                - 160 тис.грн.
Норматив платоспроможності банку на
останню звітну дату (НП)           - 20%
 
   Остання звітна дата - це дата, на яку ТУ отримало звітність
про норматив платоспроможності банку.
------------------------------------------------------------------
| Алгоритм розрахунку    |     Приклад розрахунку    |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Перший день         |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|СТ  - сума стягнення  на |                 |
|початок операційного дня   | СТ = 80 тис.грн.         |
|-----------------------------+----------------------------------|
|СПр  -  розрахована  сума |                 |
|стягнення з поточних надход- |                 |
|жень  на кореспондентський |                 |
|рахунок  банку  протягом |                 |
|операційного дня СПр = СНхНП | СПр = 300 х 20% = 60 тис.грн.  |
|-----------------------------+----------------------------------|
|СПк - стягнено з поточних |                 |
|надходжень   на   кінець |                 |
|операційного дня (у межах | СПк = 20 тис.грн.        |
|поточних надходжень)     |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|ЗС1 - залишок суми стягнення |                 |
|на   початок  наступного | ЗС1 = 300-(80+20) = 200 тис.грн. |
|операційного дня       |                 |
|ЗС1 = ЗС - (СТ+СПк)     |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Другий день         |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|СТ = КР           | СТ = 50 тис.грн.         |
|СП = СН*НП          | СП = 4 тис.грн.         |
|ЗС2 = ЗС1 - (СТ+СП)     | ЗС2 = 200-54 = 146 тис.грн.   |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Третій день         |                 |
|-----------------------------+----------------------------------|
|ЗС2<КР, тому         | СТ = ЗС2 = 146 тис.грн.     |
------------------------------------------------------------------
 
   2.2.2. Під час виконання стягнення для накопичення коштів на
рахунку  3207  для  банку, на кошти якого накладено арешт,
встановлюється ліміт технічного рахунку на суму, визначену до
стягнення протягом дня (80+60=140 тис.грн). Ліміт установлюється:
   файлом L.00 - під час виконання стягнення  на  початку
операційного дня;
   файлом L - під час виконання стягнення  після  початку
операційного дня.
   2.2.3. За підсумками кожного сеансу роботи АРМ-2 ТУ отримує
інформацію  про  стан  технічного рахунку банку-боржника. За
наявності на технічному рахунку банку визначеної до стягнення суми
(140 тис.грн.) формує та надсилає до СЕП розрахунковий документ в
електронному вигляді для виконання стягнення.
   2.2.4. Якщо протягом операційного дня на технічному рахунку
банку не накопичено суми, визначеної до стягнення, ТУ в кінці
операційного дня формує розрахунковий документ в електронному
вигляді для виконання стягнення в межах наявної суми на технічному
рахунку банку (80+20=100 тис.грн.).
   2.2.5. На підставі інформації, що надходить від  АРМ-2,
установлений для банку ліміт відміняється після перерахування
визначеної до стягнення суми на рахунок 3207.
 
   Розділ 3. Забезпечення виконання розрахункового документа в
електронному вигляді, за яким виконується стягнення, у день його
надсилання до СЕП
   3.1. ТУ  одночасно  з надсиланням до СЕП розрахункового
документа в електронному вигляді на стягнення коштів у разі
потреби надсилає через засоби системи ЕП до РП (копію - до банку)
розпорядження про обов'язкове квитування файла В,  у  якому
розміщується цей документ, до зазначеного в розпорядженні часу в
межах операційного дня.
   3.2. РП на підставі розпорядження ТУ у разі непідтвердження
банком файла В до зазначеного в розпорядженні часу виконує
квитування цього файла з відображенням результатів квитування у
файлі К за підсумками наступного сеансу роботи АРМ-2".
 
   6. Доповнити Інструкцію додатком 20 такого змісту:
 
                 "Додаток 20
                 до Інструкції про міжбанківські
                 розрахунки в Україні ( z0053-00 )
 
               Порядок
   виконання рішень уповноважених державних органів щодо
   зупинення власних видаткових операцій банку (філії) за
  кореспондентським рахунком, відкритим у Національному банку
 
   1. Підставою для зупинення власних видаткових операцій банку
(філії) за його кореспондентським рахунком (далі - банк) є
відповідне рішення уповноваженого державного органу. Рішення з
вимогою зупинення видаткових  операцій  за  кореспондентським
рахунком  банку (далі - рішення про зупинення) надсилається
уповноваженим державним  органом  на  адресу  територіального
управління Національного банку, в якому відкрито кореспондентський
рахунок банку.
 
   2. Згідно з рішенням про зупинення припиняється виконання
власних видаткових операцій банку за кореспондентським рахунком,
відкритим у територіальному управлінні Національного банку, за
винятком операцій, що передбачені законами України, відповідно до
яких здійснюється зупинення.
   У разі  надходження  до  територіального   управління
Національного  банку  рішення  суду  про стягнення коштів з
кореспондентського рахунку банку, за яким уповноваженим державним
органом зупинено власні видаткові операції банку, воно підлягає
негайному і безумовному виконанню, за винятком випадків введення
мораторію відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ).
 
   3. Територіальне управління Національного банку відповідно до
рішення про зупинення забезпечує встановлення особливого режиму
роботи банку в СЕП та інформує про це банк через засоби системи
ЕП.
   Особливий режим роботи банку в СЕП полягає в автоматизованому
зупиненні в АРМ-2 відповідного банківського регіону виконання
видаткових  операцій  за його кореспондентським рахунком, за
винятком:
   операцій банку, що здійснюються з рахунків * груп 352, 362,
741 і балансових рахунків 3652, 3653, 3659, 7390, 7900;
_______________________
 * Номери рахунків  подано  відповідно  до  Інструкції  про
  застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних
  банків України ( v0495500-97 ),  затвердженої  постановою
  Правління Національного банку України від 21.11.97 N 388 (зі
  змінами).
 
   операцій інших банків або Національного банку - клієнтів
цього банку, що здійснюються з рахунків груп 130, 133, 161;
   операцій клієнтів  (юридичних  і  фізичних  осіб),  що
здійснюються з рахунків груп 250 - 257, 260 - 263, 332;
   операцій за рахунками груп 181, 191, балансових рахунків
2800, 2805, 2900 - 2903, 2905, 3720, які не є безпосередньо
рахунками  клієнтів,  але  використовуються  для  завершення
розрахунків клієнтів.
   У разі  зупинення  власних  видаткових  операцій  за
консолідованим  кореспондентським  рахунком  банку  зазначені
обмеження встановлюються для всіх філій, що працюють за цим
консолідованим кореспондентським рахунком.
 
   4. Власні видаткові операції банку за його кореспондентським
рахунком можуть бути відновлені уповноваженим державним органом,
який прийняв рішення про їх зупинення, або за рішенням суду.
 
   5. Форма і зміст рішень про зупинення та про відновлення
встановлюються відповідно до чинного законодавства України".
 
 Начальник управління методології
 міжбанківських розрахунків та
 Держбюджету Департаменту платіжних
 систем                      Т.О.Чернойванова

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка