Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про колегію Держжитлокомунгоспу України

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
 
              Н А К А З
 
            09.12.2003 N 212
 
 
          Про затвердження Положення
       про колегію Держжитлокомунгоспу України
 
       ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом
         Державного комітету України з питань 
          житлово-комунального господарства
        N 30 ( v0030508-04 ) від 16.02.2004 )
 
 
 
   З метою забезпечення організації роботи колегії Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства та
відповідно до Загального положення про колегію центрального органу
виконавчої влади і місцевої державної адміністрації, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. N 1569
( 1569-2003-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Положення  про колегію Держжитлокомунгоспу
України (далі - Положення), що додається.
 
   2. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника (Н.Г.Хохлова) з 1 січня 2004 року забезпечити оформлення
рішень колегії  відповідно  до  затвердженого  Положення  із
зазначенням  структурного  підрозділу, який готує наказ щодо
проведення в життя рішень колегії.
 
   3. Керівникам  структурних  підрозділів   забезпечувати
підготовку  матеріалів  колегії  відповідно  до затвердженого
Положення та виконання її рішень після прийняття відповідних
наказів Держжитлокомунгоспу.
 
   4. Вважати  такими,  що  втратили  чинність,  накази
Держжитлокомунгоспу України: від 01.11.2002 р. "Про затвердження
Положення про колегію Держжитлокомунгоспу України та Регламенту
засідань колегії Держжитлокомунгоспу України" ( v0063508-02 ), від
27.03.2003 р., N 57 ( v0057508-03 ) "Про внесення змін до
Регламенту засідань колегії Комітету" та від 10.09.2003 р., N 151
( v0151508-03 ) "Про внесення змін до Положення про колегію
Держжитлокомунгоспу України та  Регламенту  засідань  колегії
Держжитлокомунгоспу України".
 
   5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Голова Комітету                    Г.М.Семчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держжитлокомунгоспу
                   09.12.2003 N 212
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про колегію Державного комітету України
      з питань житлово-комунального господарства
 
 
   1. Колегія  Державного  комітету  України  з  питань
житлово-комунального господарства (далі - колегія) є дорадчим
органом і утворюється для погодженого вирішення питань,  що
належать до його компетенції, та для колективного і вільного
обговорення найважливіших напрямів діяльності.
 
   2. У своїй роботі колегія керується Конституцією України
(254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших
центральних органів виконавчої влади, а також наказами Голови
Державного комітету  України  з  питань  житлово-комунального
господарства (далі - Комітет) та цим Положенням.
 
   3. Рішення  про  утворення  колегії  приймається Головою
Комітету.
 
             Функції колегії
 
   4. Колегія  Державного  комітету  України  з  питань
житлово-комунального господарства:
   1) обговорює  і  приймає  рішення  щодо  перспектив  і
найважливіших напрямів діяльності Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства;
   2) розглядає пропозиції щодо:
   удосконалення законодавства;
   забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої
влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими
держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час
виконання покладених на них завдань;
   розширення міжнародного   співробітництва   у   сфері
житлово-комунального господарства та міськелектротранспорту;
   формування та  забезпечення реалізації державної житлової
політики, державної науково-технічної та економічної політики у
сфері житлово-комунального господарства та міськелектротранспорту;
   реформування та розвитку житлово-комунального господарства;
   3) обговорює  прогнози  і програми соціально-економічного
розвитку країни, програми діяльності Уряду, інші державні програми
з питань компетенції Комітету та визначає шляхи їх реалізації;
   4) розглядає питання  про  стан  дотримання  фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків;
   5) розробляє  пропозиції  щодо  вдосконалення  структури
управління галуззю, а також стосовно діяльності Комітету та
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його
управління;
   6) аналізує стан роботи Комітету з питань забезпечення прав і
свобод людини і громадянина;
   7) розглядає результати роботи галузі, підприємств, установ
та організацій, що належать до сфери управління Комітету;
   8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
   9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на Комітет.
 
             Склад колегії
 
   6. До складу колегії Держжитлокомунгоспу входять:
   Голова Комітету (голова колегії),  перші  заступники  та
заступники Голови Комітету (за посадою), інші керівні працівники
Держжитлокомунгоспу;
   у разі потреби - за згодою - керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що
належать  до  сфери управління Комітету, керівники управлінь
житловокомунального  господарства облдержадміністрацій, народні
депутати України, представники інших органів державної влади та
місцевого самоврядування, представники громадських організацій.
( Абзац пункту 6 в редакції Наказу Державного комітету України з
питань житлово-комунального господарства N 30 ( v0030508-04 ) від
16.02.2004 )
 
   7. Кількісний склад колегії Комітету визначається Кабінетом
Міністрів України.
   Члени колегії  Держжитлокомунгоспу  затверджуються   та
увільняються  від  обов'язків Кабінетом Міністрів України за
поданням Голови Комітету.
 
          Організація роботи колегії
 
   8. Організаційною формою  роботи  колегії  є  засідання.
Засідання колегії проводяться, як правило, один раз на місяць,
позапланові - у міру потреби. Голова колегії може визначити іншу
періодичність проведення засідань колегії.
   У разі потреби можуть проводитися розширені  та  виїзні
засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших
органів виконавчої влади.
 
   9. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого
головою плану засідань на квартал, в якому зазначаються питання,
що необхідно розглянути, строк  подання  матеріалів,  особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.
 
   10. Затверджений план засідань колегії розсилається,  не
пізніше ніж за два тижні до початку кварталу, членам колегії,
керівникам  структурних  підрозділів  Комітету,  відповідним
структурам Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та,
у разі потреби, управлінням житлово-комунального господарства
облдержадміністрацій, установам та організаціям, що належать до
сфери управління Комітету.
 
   11. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового
засідання.
 
   12. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.
 
   13. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій здійснюється Управлінням  організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника, яке не пізніше ніж за десять днів
до засідання подає його голові колегії для погодження.
 
   14. На розгляд колегії подаються:
   1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання;
   2) довідка  з кожного питання порядку денного засідання
колегії з викладенням обгрунтованих висновків і пропозицій;
   3) проект рішення колегії з кожного питання порядку денного;
   4) список членів колегії;
   5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в
обговоренні питань порядку  денного  засідання  колегії,  із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад;
   6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.
 
   15. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.
 
   16. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на  засідання  колегії,  надають  матеріали   Управлінню
організаційно-аналітичного  забезпечення  роботи  керівника не
пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. Зазначене
Управління контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє
правильність їх оформлення.
 
   17. Керівники структурних підрозділів Комітету, відповідальні
за  підготовку  питання до засідання колегії, узгоджують та
координують роботу інших структурних підрозділів та  органів
виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.
 
        Порядок проведення засідання колегії
 
   18. Засідання  колегії  веде її голова, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови
Комітету.
 
   19. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів
колегії.
 
   20. Члени  колегії  беруть  участь у засіданнях колегії
особисто.
   Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у
письмовій формі.
 
   21. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.
 
   22. Члени колегії, які беруть участь у  її  засіданні,
реєструються.
   Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.
 
   23. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих  питань,  беруть  участь  в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.
 
   24. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного.
   Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення
окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що
приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.
 
   25. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії.
   За рішенням  головуючого  може  застосовуватися процедура
таємного голосування.
   Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.
 
   26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше
органів виконавчої влади приймається спільне рішення.
   Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.
 
   27. Після  засідання  колегії  структурний  підрозділ,
відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує протягом десяти
днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект
рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених
під  час  обговорення  питань  порядку денного, погоджує із
керівниками заінтересованих структурних підрозділів  Комітету,
членами колегії, іншими особами і подає на розгляд голови колегії.
 
   28. Рішення колегії проводяться у життя, як правило, наказом
Голови Комітету.
   У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами
колегії під час прийняття рішення Голова Комітету проводить у
життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що
виникли, керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії
також можуть повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів
України. Інформування здійснюється  відповідно  до  розподілу
функціональних повноважень між Прем'єр-міністром України, Першим
віце-прем'єр-міністром та віце-прем'єр-міністрами України.
   Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних
питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або
розпорядження).
 
   29. Рішення  колегії  оформляються  протоколами,  які
підписуються головуючим на засіданні та працівником, який веде
протокол.
   Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.
 
   30. Рішення колегії доводяться до членів колегії, керівників
структурних підрозділів Комітету та, у разі потреби, до управлінь
житлово-комунального господарства      облдержадміністрацій,
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Комітету, а також керівників інших органів виконавчої
влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми
власності в частині, що їх стосується.
 
   31. Стенографування (технічний  запис)  засідань  колегії
Комітету  забезпечує  Управління  організаційно-аналітичного
забезпечення роботи керівника.
 
   32. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку  в  Управлінні організаційно-аналітичного забезпечення
роботи керівника.
 
   33. Матеріально-технічне  забезпечення  засідань  колегії
здійснюється Комітетом.
 
       Контроль за виконанням рішень колегії
 
   36. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює Управління
організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника.
 
   37. Колегія раз на півроку розглядає на своїх засіданнях стан
виконання прийнятих нею рішень.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка