Законы Украины

Новости Партнеров
 

Меморандум між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран про торговельно-економічне співробітництво на 2003-2007 роки (дей 1381 - дей 1386 рр. сонячної хіджри)


              Меморандум
   між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки Іран
  про торговельно-економічне співробітництво на 2003-2007 роки
      (дей 1381 - дей 1386 рр. сонячної хіджри)
 
 
   Уряд України і Уряд Ісламської Республіки Іран, що надалі в
цьому Договорі іменуються "Сторони",
   враховуючи взаємну зацікавленість у підвищенні рівня  та
зміцненні двосторонніх взаємовигідних відносин,
   беручи до уваги положення Торговельної угоди між Урядом
України  і  Урядом  Ісламської  Республіки  Іран  2001 року
( 364 _016 ),
   підтверджуючи необхідність постійного розширення економічних,
торговельних, науково-технічних відносин на основі рівноправності,
захисту  інтересів  обох  держав  шляхом  більш  ефективного
використання  їхнього  економічного,  наукового та технічного
потенціалу на благо народів держав Сторін,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть дотримуватися принципів, закладених у цьому
документі, шляхом  виконання  Програми  реалізації  напрямків
торговельно-економічного співробітництва між Урядом України і
Урядом Ісламської Республіки Іран на 2003-2007 роки (дей 1381 -
дей 1386 рр. сонячної хіджри), яка вважається невід'ємною частиною
цього Меморандуму.
   Шляхи фінансування   Програми  визначатимуться  окремо,
враховуючи, у разі необхідності, кожний із заходів, передбачених у
Програмі   реалізації   напрямків  торговельно-економічного
співробітництва між Урядом України і Урядом Ісламської Республіки
Іран на 2003-2007 роки (дей 1381 - дей 1386 рр. сонячної хіджри),
а також, згідно з укладеними між  суб'єктами  господарської
діяльності обох держав контрактами.
 
               Стаття 2
 
   Фізичні та  юридичні  особи  Сторін у своїх економічних
відносинах дотримуватимуться міжнародного права та національного
законодавства двох держав.
   З метою ознайомлення зі спільними проектами та програмами
економічного  співробітництва,  а також їх реалізації, Сторони
створюватимуть сприятливі умови та  заохочуватимуть розширення
співробітництва між виробниками, створення спільних підприємств
різних форм  власності  та  в  різних  галузях,  участь  у
приватизаційних  та  інвестиційних  проектах  відповідно  до
національного законодавства двох держав.
 
               Стаття 3
 
   Сторони погодилися створювати найбільш сприятливі умови для
двостороннього  торговельно-економічного  співробітництва. Вони
також сприятимуть спільному залученню інвестицій в економіку
кожної із держав Сторін.
 
               Стаття 4
 
   Сторони підтвердили, що вони проводитимуть по черзі в Україні
та  Ісламській  Республіці  Іран  засідання  Міжурядової
українсько-іранської  комісії з економічного та торговельного
співробітництва,   а   також   розширятимуть   відповідну
договірно-правову базу.
 
               Стаття 5
 
   Сторони налагодять обмін інформацією щодо досвіду, істотних
змін в національному законодавстві,  договірно-правовій  базі
міжнародної діяльності, стосовно митної, тарифної і податкової
політики, антимонопольних заходів, проводитимуть консультації в
економічній, науковій та технічній сферах з метою більш широкого
ознайомлення та використання потенціалу і можливостей обох держав
у цих напрямках.
 
               Стаття 6
 
   Сторони погодились, що в разі необхідності внесення змін або
доповнень у цей Меморандум вони укладатимуть додаткові документи,
які вважатимуться невід'ємною його частиною та набудуть чинності
на підставі Статті 10 цього Меморандуму.
 
               Стаття 7
 
   Виконання положень цього Меморандуму не зачіпатиме прав і
зобов'язань Сторін за двосторонніми та багатосторонніми угодами,
сторонами яких вони є.
 
               Стаття 8
 
   Сторони погодились, що  розбіжності  щодо  тлумачення  і
виконання цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів і
консультацій між ними.
 
               Стаття 9
 
   Сторони погодились остаточно узгоджувати положення Програми,
зазначеної  у ст. 1 цього Меморандуму, які виконуватимуться
щорічно, і розглядати стан їх виконання під  час  засідань
Міжурядової  українсько-іранської комісії  з  економічного та
торговельного співробітництва.
 
              Стаття 10
 
   Сторони здійснять всі потрібні процедури, необхідні  для
набуття чинності цим Меморандумом, про що відповідним чином
повідомлять одна одну. Дата набуття чинності цього Меморандуму
буде  визначена  Сторонами за взаємною згодою дипломатичними
каналами.
   Меморандум є чинним до 31 грудня 2007 року з можливим
подальшим подовженням, за згодою Сторін.
   Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання
Сторонами проектів та програм, узгоджених відповідно до положень
цього Меморандуму, та не завершених на момент його припинення.
 
   Вчинено у м. Києві 15 жовтня 2002 року, у двох примірниках,
кожний українською та перською мовами, при цьому обидва тексти є
автентичними.
 
 За Уряд                За Уряд
 України                Ісламської Республіки Іран
 
               Програма
     реалізації напрямків торговельно-економічного
     співробітництва між Урядом України та Урядом
     Ісламської Республіки Іран на 2003-2007 роки
      (дей 1381 - дей 1386 рр. сонячної хіджри)
 
               А. Цілі
 
   Цю програму розроблено для наступних цілей:
   Виконання досягнутих домовленостей з метою надання державної
підтримки, спрямованої на розвиток відносин  в  економічній,
торговельній, науковій і технічній сферах між обома державами.
   Збільшення обсягу товарообігу між двома державами.
   Подальше розширення взаємовигідного торговельно-економічного
співробітництва.
   Виконання спільних  проектів  шляхом  утворення  спільних
підприємств у різних галузях.
   Розширення співробітництва між промисловцями та підприємцями.
   Розширення співробітництва у банківській,  фінансовій  та
кредитній сферах.
   Обмін інформацією та досвідом у різних сферах, у тому числі
стосовно діяльності вільних економічних зон.
   Розширення регіонального співробітництва в різних галузях, у
тому числі у транспортній та комунікаційній.
   Прагнення до досягнення рівноваги у торговельних відносинах
між двома державами.
   Збільшення частки сучасної науково-технічної продукції  в
експорті та імпорті.
   Заохочування виробництва  конкурентоспроможної  продукції
на світовому ринку.
   Створення сприятливих умов для участі фізичних і юридичних
осіб двох держав у тендерах, виставках, конференціях тощо.
   Обмін інформацією з  метою  ознайомлення  з  промисловим
потенціалом,  науково-технічними  дослідженнями, інвестиційними
проектами двох держав, а також досягнення рівноваги у двосторонній
торгівлі.
   Ефективне використання та розширення транспортних шляхів і
комунікацій.
 
             Б. Пріоритети
 
   Враховуючи вищезазначені цілі, Сторони визначили пріоритети
торговельно-економічного співробітництва у таких  сферах,  як
літакобудування та передача відповідних технологій, енергетика,
транспорт, промисловість, сільське господарство,  будівництво,
збільшення експорту-імпорту товарів і послуг.
 
   1. Літакобудування та передача відповідних технологій
 
   Продовження співробітництва у виробництві літака "АН-140"
("Іран-140").
   Дослідження, вивчення та використання досвіду, набутого в
процесі виробництва літака "АН-140" ("Іран-140"), та створення
умов для можливої передачі конструкторських технологій.
   Активізація співробітництва  на  рівні вузів і створення
спеціалізованих інженерних курсів з проектування та будівництва
літаків з використанням наукових знань українських викладачів,
можливостей та обладнання авіаційних вузів України.
   Постійний зв'язок між авіаційними організаціями Сторін з
метою передачі ноу-хау, інформації про закони і правила щодо
проектування  та  виробництва  літальних  апаратів,  процедур
затвердження та видачі  відповідних  сертифікатів;  створення
довгострокових навчальних курсів.
   Визначення періодичних  і  регулярних  програм  вивчення
можливостей конструкторських бюро та авіабудівних заводів, а також
заводів-виробників відповідного обладнання та інструментів з метою
отримання  досвіду  та  використання  його  в  авіабудівній
промисловості Сторін.
 
      2. Розвиток торговельного співробітництва
 
   Створення правових засад у банківській і кредитно-фінансовій
сферах,  удосконалення  платіжно-розрахункових  відносин  для
подальшого  розширення  міжбанківських  зв'язків,  розвитку
торговельно-економічного співробітництва, активізації діяльності
національних та іноземних інвесторів на територіях обох держав.
   Розширення договірно-правової бази у податковій та митній
сферах,  а  також  у  сферах  стандартизації,  метрології і
сертифікації.
   Забезпечення збільшення обсягів товарообігу та досягнення
рівноваги в торгівлі між двома державами, в рамках  чинних
національних законів і правил, а також з урахуванням можливостей
держави-партнера.
   Взаємне сприяння доступу товарів і послуг на внутрішні ринки
обох держав не завдаючи при цьому шкоди співробітництву з третіми
державами.
   Створення сприятливих умов для розвитку взаємовідносин між
суб'єктами  господарської  діяльності  обох  держав, з метою
організації спільних підприємств, реалізації спільних проектів та
програм, а також проектів та програм у третіх державах.
   Надання, в межах чинного законодавства, сприяння суб'єктам
господарської діяльності обох держав у разі їхньої участі у
тендерах, виставках, конференціях, що відбуваються в Україні та в
Ісламській Республіці Іран.
   Обмін інформацією та досвідом щодо створення і функціонування
вільних економічних зон та активна участь у діяльності таких зон.
   3 метою визначення та усунення перешкод, що виникають при
виконанні  угод і меморандумів про взаєморозуміння з питань
торговельно-економічного співробітництва  та  пов'язаних  з
підвищенням  рівня  торговельного,  банківського,  митного
співробітництва та у сфері страхування, Сторони домовились про
створення підкомісії з питань торгівлі, в рамках Міжурядової
українсько-іранської комісії з економічного та  торговельного
співробітництва,  яка  очолюватиметься  Заступником Державного
секретаря Міністерства економіки та  з  питань  європейської
інтеграції України і Заступником міністра торгівлі Ісламської
Республіки Іран.
   З метою створення належних умов для торговельно-економічного
співробітництва між двома державами Сторони вчасно здійснюватимуть
обмін  інформацією  щодо законодавства у сферах торгівлі та
інвестиційної діяльності, а також щодо проведення тендерів та
форумів.
 
       3. Співробітництво у галузі енергетики
 
   Сторони розглянуть можливості активізації співробітництва у
таких галузях енергетики:
   - обмін  технічною  та  інженерною інформацією, передача
технологій у нафтовій, газовій та нафтопереробній промисловості;
   - співробітництво  у сфері конструкторських і виробничих
технологій малих і середніх гідроелектростанцій та у виробництві
конструкцій для потреб енергетики;
   - реконструкція  та  модернізація  електростанцій,  ліній
електропередач, газопроводів та інших енергооб'єктів;
   - співробітництво у проектуванні, спорудженні та модернізації
вугільних шахт, буріння нафтових та газових свердловин;
   - забезпечення різноманітним обладнанням та матеріалами в
електроенергетиці;
   - надання консультацій та навчання фахівців для роботи на
енергетичних об'єктах;
   - використання досвіду Сторін у сфері якості електроенергії,
що виробляється.
   Сторони сприятимуть активному співробітництву між  вузами
України і Дослідницьким центром нафтової промисловості Ісламської
Республіки Іран.
   Сторони погодилися створювати сприятливі умови для:
   - співробітництва в галузі теплоцентралей;
   - співробітництва в галузі комбінованого виробництва теплової
та електроенергії;
   - спільного залучення інвестицій у спорудження вітрових та
геотермальних електростанцій;
   - участі  в  реалізації  проектів  розвитку  теплових
електростанцій;
   - створення ремонтних підприємств для газотурбінних двигунів;
   - створення шляхів співробітництва в інженерному забезпеченні
технологій проектування електростанцій та використання внутрішніх
виробничих потужностей при виконанні проектів, щодо яких досягнуто
згоди Сторін.
   Сторони погодилися  розглянути  можливість  налагодження
співробітництва у виробництві основного обладнання для гідро - та
теплоелектростанцій.
   Виконання спільних  наукових  досліджень  та використання
дослідницьких та лабораторних можливостей Сторін.
 
       4. Співробітництво у транспортній сфері
 
   Сторони погодилися  створювати  сприятливі  умови  для
налагодження співробітництва у таких напрямках:
   Надання будівельних і транспортних послуг (будівництво доріг
та відповідної інфраструктури).
   Проектування залізничних магістралей,  ремонт  локомотивів
тощо.
   Проведення спільних нарад з питань розвитку співпраці у
галузі автомобільного транспорту з метою усунення перешкод при
виконанні транзитних перевезень.
   Електрифікація залізниць.
   Надання технічних та інженерних послуг для проектування та
виконання проектів доріг і залізниць.
   Підготовка спеціалістів у галузі залізничного транспорту.
   Використання транзитного коридору "Північ-Південь" з метою
активізації двостороннього економічного співробітництва.
 
      5. Співробітництво в галузі промисловості
 
   Сторони сприятимуть налагодженню співробітництва:
   - в галузі видобування корисних копалин;
   - металургійної промисловості.
   Сторони погодилися розглянути можливість торгівлі мінералами,
зокрема декоративним каменем, промисловим піском, польовим шпатом,
каоліном, боритом, перлітом, фтором, різними видами дорогоцінних
каменів і вогнестійкої цегли.
   Сторони погодились розвивати взаємовигідну співпрацю в таких
напрямках:
   - співробітництво в галузі стандартизації та промислових
досліджень;
   - налагодження  спільного  виробництва  обладнання  та
інструментів для нафтогазової промисловості та надання послуг з їх
обслуговування;
   - організація спільного виробництва тракторів;
   - співробітництво у металургії та виробництві феросплавів.
 
    6. Співробітництво в галузі сільського господарства
 
   Сторони погодилися  створювати  сприятливі  умови  для
співробітництва у таких напрямках:
   Торгівля сільськогосподарською     продукцією     та
сільськогосподарською технікою.
   Обмін науковою та технічною інформацією щодо результатів
досліджень в галузі сільськогосподарської продукції.
   Здійснення візитів спеціалістів обох держав з метою вивчення
найбільш важливих сфер сільськогосподарської діяльності.
   Реалізація спільних проектів в галузі тваринництва.
 
      7. Співробітництво в галузі судноплавства
          та портового господарства
 
   Сторони створюватимуть сприятливі  умови  для  діяльності
спільних транспортних підприємств.
   Заохочування прямих інвестицій в особливі економічні зони
Ісламської Республіки Іран, зокрема, в морські та портові проекти.
   Зміцнення та розширення двосторонніх зв'язків  у  галузі
портового  господарства  та  у  сфері морських перевезень з
використанням вантажно-транспортного потенціалу морського флоту.
   Вироблення та дотримання спільних позицій у спеціалізованих
морських міжнародних організаціях.
   Технічне та  інженерне  співробітництво,  спеціалізоване
навчання у галузі морського та портового господарства.
   Спрощення обміну ноу-хау між спеціалістами обох держав у
галузі морської екології.
 
       8. Співробітництво у галузі будівництва
 
   Співробітництво між   науково-дослідними    установами,
організаціями у галузі будівництва, містобудування та архітектури,
зокрема у сфері сейсмології та будівництва сейсмостійких об'єктів;
обмін  делегаціями  експертів  та організація спеціалізованих
виставок будівельних матеріалів, технологій тощо.
   Співробітництво між проектними, будівельними підприємствами
та організаціями двох держав у реалізації будівельних проектів,
містобудівних  і архітектурних програм в Україні, Ісламській
Республіці Іран та третіх державах шляхом інвестування та спільної
діяльності.
 
           9. Реалізація програми
 
   Міжурядова українсько-іранська комісія з питань економічного
та торговельного співробітництва відповідатиме  за  остаточне
визначення пріоритетів співробітництва та виконання Програми.
   У своїй діяльності ця Комісія керуватиметься  наступними
цілями:
   - розробка річних заходів, спрямованих на реалізацію Програми
та координацію діяльності;
   - узгодження, у разі необхідності, проектів міжнародних угод
з проблематики, що стосується Програми;
   - формування пропозицій з метою розгляду та врегулювання на
засіданнях спільної Міжурядової українсько-іранської комісії з
питань економічного та торговельного співробітництва проблем, що
виникають у ході реалізації цієї Програми.
 
               Заходи
      по виконанню Програми реалізації напрямків
      торговельно-економічного співробітництва між
    Україною та Ісламською Республікою Іран на 2003 рік
------------------------------------------------------------------
|N|    Зміст       | Термін  |    Виконавці    |
| |             |виконання |-------------------------|
| |             |     |від України | від Ірану |
|----------------------------------------------------------------|
|           В галузі енергетики            |
|----------------------------------------------------------------|
|1|Підписання Угоди між ВАТ |I квартал |ВАТ     |      |
| |"Сумське МНВО ім.Фрунзе" |2003 року |"Сумське МНВО|      |
| |та національною Іранською|     |ім.Фрунзе"  |      |
| |Газовою Компанією про  |     |       |      |
| |будівництво компресорних |     |       |      |
| |станцій         |     |       |      |
|-+-------------------------+----------+-------------+-----------|
|2|Укладання меморандуму між|I півріччя|Міністерство |      |
| |Міністерством палива та |2003 року |палива та  |      |
| |енергетики України і   |     |енергетики  |      |
| |Міністерством промислової|     |       |      |
| |політики і шахт     |     |       |      |
| |Ісламської Республіки  |     |       |      |
| |Іран про співробітництво |     |       |      |
| |у проектуванні,     |     |       |      |
| |спорудженні та      |     |       |      |
| |модернізації вугільних  |     |       |      |
| |шахт           |     |       |      |
------------------------------------------------------------------
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка