Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про обласне, Київське та Севастопольське міське управління у справах захисту прав споживачів


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 18 грудня 1995 р. N 1021
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 184 ( 184-98-п ) від 18.02.98 )
    
       Про затвердження Положення про обласне,
     Київське та Севастопольське міське управління
        у справах захисту прав споживачів
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  Положення  про  обласне,  Київське  та
Севастопольське міське управління  у  справах  захисту  прав
споживачів, що додається.
   2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 30 березня 1994 р. N 200 ( 200-94-п ) "Про
затвердження Положення про обласне, Київське та Севастопольське
міське управління у справах захисту прав споживачів" (ЗП України,
1994 р., N 7, ст. 183).
 
 
   Прем'єр-міністр України           Є.МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.23
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 18 грудня 1995 р. N 1021
 
              ПОЛОЖЕННЯ
       про обласне, Київське та Севастопольське
        міське управління у справах захисту
             прав споживачів
 
 
   1. Обласне, Київське та Севастопольське міське управління у
справах захисту прав споживачів (далі - управління) є місцевим
органом Держспоживзахисту.
   Управління утворюється Держспоживзахистом.
   Управління в межах своїх повноважень здійснює  державний
захист прав споживачів.
   2. Управління у своїй діяльності керується  Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами  і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів  України,  цим  Положенням  та  наказами
Держспоживзахисту.
   3. Основними завданнями управління є:
   здійснення державного контролю за дотриманням законодавства
України про захист прав споживачів місцевими органами  державної
виконавчої влади та господарюючими суб'єктами - підприємствами
(об'єднаннями), установами,  організаціями  незалежно від форм
власності, громадянами-підприємцями  та  іноземними  юридичними
особами, що  провадять підприємницьку діяльність на території
області (міста);
   захист інтересів  і прав громадян як споживачів у разі
придбання, замовлення або використання ними  товарів  (робіт,
послуг) для власних побутових потреб;
   вжиття до господарюючих суб'єктів, які  порушують  права
споживачів, передбачених законодавством заходів впливу;
   координація роботи та  взаємодія  з  місцевими  органами
державної виконавчої влади у питаннях захисту прав споживачів;
   висвітлення через засоби масової  інформації  результатів
роботи з контролю за дотриманням законодавства про захист прав
споживачів, інформування населення щодо порядку реалізації прав
споживачів.
   4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:
   1) перевіряє  у  господарюючих суб'єктів сфери торгівлі,
громадського харчування і послуг якість товарів (робіт, послуг),
дотримання обов'язкових  вимог  щодо  безпеки товарів (робіт,
послуг), а також дотримання правил торгівлі, виконання робіт і
надання послуг; у необхідних випадках перевіряє якість сировини,
матеріалів, напівфабрикатів  і  комплектуючих  виробів,  що
використовуються для  виробництва  товарів, виконання робіт і
надання послуг;
   2) проводить  радіологічний,  хіміко-токсикологічний  і
фізико-хімічний контроль продуктів харчування, що  реалізуються
підприємствами торгівлі і громадського харчування незалежно від
форм власності та громадянами, здійснює в установленому порядку
експертизу товарів народного споживання;
   3) вживає заходів щодо зняття з виробництва, вилучення з
обороту у сфері торгівлі, громадського харчування і  послуг,
відкликання від споживачів небезпечних товарів (робіт, послуг), а
також щодо припинення необ'єктивної і недобросовісної реклами
товарів (робіт, послуг);
   4) передає відповідним органам матеріали перевірок за фактами
зловживань;
   5) веде облік виявлених порушень правил торгівлі, надання
послуг, випадків  виробництва,  поставки  і  продажу  товарів
неналежної якості, а також облік проведених заходів державного
контролю за дотриманням законодавства про захист прав  споживачів
та одержаних результатів;
   6) аналізує причини порушень прав споживачів, узагальнює
результати перевірок і доповідає про них Держспоживзахисту, а
також інформує обласну, Київську  та  Севастопольську  міську
державну адміністрацію; повідомляє заінтересованим установам та
організаціям про  стан  дотримання  господарюючими  суб'єктами
законодавства про захист прав споживачів, вносить їм пропозиції
щодо усунення виявлених недоліків;
   7) вивчає практику застосування законодавства про захист прав
споживачів, вносить до Держспоживзахисту пропозиції про  його
вдосконалення;
   8) розробляє і здійснює разом із заінтересованими місцевими
органами державної виконавчої влади заходи, спрямовані на захист
інтересів і прав споживачів;
   9) бере в установленому порядку участь у роботі технічних
комітетів, художньо-технічних і координаційних рад, атестаційних,
дегустаційних комісій та в інших заходах, пов'язаних з визначенням
якості товарів народного споживання  та  послуг,  і  вносить
відповідні пропозиції;
   10) розглядає скарги, заяви і пропозиції громадян з питань,
що входять до компетенції управління, і вживає необхідних заходів
для їхнього  розв'язання;  консультує  споживачів  з  питань
законодавства про захист прав споживачів;
   11) вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази
лабораторій з   радіологічного,  хіміко-токсикологічного  та
фізико-хімічного контролю  за  продуктами  харчування   та
підвищення ефективності їхньої роботи;
   12) систематично інформує населення через засоби масової
інформації про  результати  здійснюваних  перевірок дотримання
законодавства про захист прав споживачів та про роботу управління,
сприяє поглибленню знань споживачів про їхні права та споживчі
властивості товарів;
   13) створює за погодженням з Держспоживзахистом лабораторії
та інші підрозділи, функцією яких є дослідження (експертиза)
якості товарів (робіт, послуг);
   14) визначає потребу у фахівцях відповідної кваліфікації,
вносить пропозиції  щодо  їхньої  підготовки  та  підвищення
кваліфікаційного рівня.
   5. Управління має право:
   1) давати господарюючим суб'єктам обов'язкові для виконання
приписи про припинення порушень прав споживачів; у разі потреби
повідомляти відповідні територіальні органи Держстандарту  про
порушення вимог нормативних документів при виробництві товарів
народного споживання на підприємствах промисловості для перевірки
і вжиття заходів;
   2) перевіряти у господарюючих суб'єктів сфери  торгівлі,
громадського харчування і послуг якість товарів (робіт, послуг),
дотримання обов'язкових вимог щодо  безпеки  товарів  (робіт,
послуг), а також дотримання правил торгівлі та надання послуг;
входити безперешкодно до  будь-яких  виробничих,  складських,
торговельних та  інших  приміщень  цих суб'єктів для їхнього
обстеження відповідно до законодавства;
   3) відбирати  в  установленому  порядку  у господарюючих
суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразки
товарів, сировини,  матеріалів,  напівфабрикатів, комплектуючих
виробів для перевірки їхньої якості на місці або проведення
незалежної експертизи  у  відповідних  лабораторіях  та інших
установах з оплатою вартості зразків і проведених досліджень
(експертиз) за рахунок господарюючих суб'єктів, що перевіряються;
проводити в  установленому  порядку  контрольні  перевірки
правильності розрахунків із споживачами за реалізовані товари та
надані послуги;
   4) одержувати безплатно від господарюючих суб'єктів,  що
перевіряються, необхідні нормативні документи та інші відомості,
які характеризують  якість товарів (робіт, послуг), сировини,
матеріалів, напівфабрикатів,   комплектуючих   виробів,   що
використовуються для виробництва цих товарів, виконання робіт,
надання послуг, а також пояснення щодо виявлених порушень;
   5) одержувати від центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади,   органів   місцевого   самоврядування,
представницьких органів,  а  також  господарюючих  суб'єктів,
причетних до розробки та виробництва товарів, виконання робіт,
надання послуг, нормативні документи та інші відомості, необхідні
для виконання своїх повноважень;
   6) припиняти відвантаження і реалізацію товарів, що  не
відповідають вимогам  нормативних  документів,  до  усунення
господарюючими суб'єктами виявлених недоліків;
   7) забороняти господарюючим суб'єктам реалізацію споживачам
товарів, виконання робіт, надання послуг:
   на які немає документів, що засвідчують їхню відповідність
вимогам нормативних документів;
   на які актами законодавства або нормативними документами
встановлено обов'язкові вимоги щодо забезпечення безпеки життя,
здоров'я, майна споживачів і охорони навколишнього природного
середовища, якщо ці товари (роботи, послуги) не мають сертифіката
відповідності;
   завезених на  територію  України  без  документів,  які
підтверджують їхню належну якість;
   8) приймати  рішення  про  припинення у сфері торгівлі,
громадського харчування і послуг продажу та виробництва товарів,
виконання робіт і надання послуг, що не відповідають вимогам
нормативних документів, - до усунення виявлених недоліків та про
тимчасове припинення діяльності підприємств торгівлі  (секцій,
відділів), громадського  харчування,  сфери  послуг,  складів
підприємств оптової і роздрібної торгівлі та організацій незалежно
від форм власності, що систематично реалізують  недоброякісні
товари, порушують  правила торгівлі та надання послуг, умови
зберігання та транспортування товарів, - до усунення виявлених
недоліків;
   9) опломбовувати в порядку, передбаченому законодавством, у
сфері торгівлі,  громадського  харчування і послуг виробничі,
складські, торговельні та інші приміщення, а також неправильні,
несправні й такі, що не мають відповідного клейма, чи з порушеними
термінами повірки вимірювальні  прилади,  за  допомогою  яких
здійснюється обслуговування споживачів, з наступним повідомленням
територіальних  органів  державної  метрологічної   служби
Держстандарту для проведення повірочних робіт і розпломбування;
   10) вилучати в установленому  порядку  неякісні  товари,
документи, інші  предмети,  що  свідчать  про порушення прав
споживачів;
   11) залучати за домовленістю спеціалістів інших місцевих
органів державної виконавчої влади, наукових, проектних установ і
організацій, громадських  організацій  до перевірок дотримання
законодавства про захист прав споживачів;
   12) проводити  в  установленому  порядку  за  участю
заінтересованих місцевих органів державної виконавчої влади та
господарюючих суб'єктів порівняльні огляди, виставки, дегустації
якості товарів;
   13) подавати до суду позови щодо захисту прав споживачів;
   14) передавати матеріали перевірок на дії осіб, що містять
ознаки злочину, органам дізнання чи попереднього слідства;
   15) накладати на винних осіб у  випадках,  передбачених
законодавством, адміністративні стягнення;
   16) накладати на господарюючих суб'єктів сфери торгівлі,
громадського харчування  і  послуг,  у  тому  числі  на
громадян-підприємців, стягнення за порушення законодавства про
захист прав споживачів відповідно  до статті 23 Закону України
"Про захист прав споживачів" ( 1023-12 );
   17) одержувати  безплатно від місцевих органів державної
статистики необхідні статистичні матеріали.
   6. Управління у процесі виконання покладених на нього завдань
взаємодіє з місцевими органами  державної  виконавчої  влади,
представницькими органами,  органами  місцевого самоврядування,
державного нагляду  і  контролю,  правоохоронними  органами,
об'єднаннями громадян.
   7. Управління очолює начальник, який призначається на посаду
і звільняється  з посади Держспоживзахистом за погодженням з
головою обласної, Київської та Севастопольської міської державної
адміністрації.
   Начальник має заступників, які за його поданням призначаються
на посаду і звільняються з посади Держспоживзахистом.
   8. Начальник управління:
   здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну
відповідальність за виконання покладених на управління завдань,
визначає ступінь   відповідальності  заступників  начальника
управління, керівників його структурних підрозділів;
   видає у межах своєї компетенції накази, організує і контролює
їх виконання;
   затверджує  положення  про  структурні  підрозділи  і
функціональні обов'язки працівників управління;
   розпоряджається коштами в межах затвердженого  кошторису
витрат на утримання управління;
   призначає на  посаду  і  звільняє  з посади працівників
управління;
   у разі потреби видає разом з керівниками управлінь і відділів
обласної, Київської  та  Севастопольської  міської  державної
адміністрації, районними державними адміністраціями, виконавчими
комітетами Рад спільні акти.
   Накази начальника управління з питань державного захисту прав
споживачів, видані у межах повноважень управління, є обов'язковими
для виконання  місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого  самоврядування,  а  також  господарюючими
суб'єктами.
   9. Для погодженого вирішення  питань,  що  належать  до
компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у
складі начальника управління (голова колегії) та  заступників
начальника управління  за посадою, а також інших працівників
управління. До складу колегії можуть входити керівники управлінь,
відділів та  інших  підрозділів  обласної,  Київської  та
Севастопольської міської державної адміністрації.
   Склад колегії затверджується Держспоживзахистом за поданням
начальника управління.
   Рішення колегії  проводяться в життя наказами начальника
управління.
   10. Управління  утримується  за рахунок коштів Державного
бюджету України.  Граничну  чисельність,  фонд  оплати  праці
працівників, структуру та штатний розпис управління затверджує
Держспоживзахист.
   11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка