Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України та Головним управлінням архівами та документацією при Кабінеті Міністрів Республіки Казахстан


               Угода
  про співробітництво між Головним архівним управлінням при
  Кабінеті Міністрів України та Головним управлінням архівами
  та документацією при Кабінеті Міністрів Республіки Казахстан
 
 
   Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та
Головне  управління  архівами  та документацією при Кабінеті
Міністрів Республіки Казахстан (надалі - Сторони),
   базуючись на положеннях Угоди  (держав-учасниць СНД) від 6
липня 1992 року "Про правонаступництво у галузі державних архівів
колишнього Союзу РСР" ( 997_704 ),
   виходячи з  того,  що  розвиток  традиційної  дружби  і
взаємовигідного співробітництва між народами України та Казахстану
повинен грунтуватися на взаємному знанні і повазі їх самобутності,
історії,  культури  і  досягнень,  що  обумовлює вивчення і
використання документів, які зберігаються  в  українських  і
казахстанських архівах,
   приймаючи до уваги взаємне прагнення архівних установ обох
держав до подальшого розвитку співробітництва,
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони розвивають співробітництво на основі рівноправності,
взаємності  та  в межах повноважень, визначених відповідними
державними законодавствами, а також відповідно до міжнародних
угод, учасниками яких є Україна і Республіка Казахстан.
 
               Стаття 2
 
   Сторони здійснюють  обмін  досвідом роботи між архівними
установами по всіх напрямках діяльності державних архівів, що їх
цікавлять.
   З цією метою Сторони обмінюються інформацією з  проблем
архівної справи, що постають перед ними, і здійснюють на взаємній
основі стажування спеціалістів-архівістів.
   Конкретні цілі  та  умови  цих  обмінів визначаються за
домовленістю між відповідними архівними установами Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Сторони обмінюються  законодавчими  та  іншими  архівними
документами, що регламентують питання роботи архівних установ, а
також  науково-методичною  літературою  з  архівної  справи,
джерелознавства, археографії, документознавства, історії державних
установ і публікаціями архівних документів.
   Для реалізації домовленостей цієї статті кожна із Сторін
передає іншій Стороні перелік матеріалів, виданих і опублікованих
протягом року.
   Кожна із Сторін на запит іншої Сторони передає матеріали, що
її  цікавлять,  з перекладом на російську мову (при обсязі
матеріалів більше 5 машинописних аркушів - з анотацією російською
мовою).
 
               Стаття 4
 
   Сторони мають право на повернення до складу національних
архівних фондів України і Казахстану тих фондів, які після
формування на території відповідної Сторони виявились за її межами
у віданні другої Сторони. Питання можливого повернення таких
документів  розглядаються  у відповідності з їх національним
законодавством. Домовленості про передачу архівних фондів  у
кожному окремому випадку оформляються міжурядовими угодами.
   В разі  неможливості  фізичного  виділення  відповідного
комплексу документів, кожна із Сторін має право доступу до них і
отримання необхідних копій. Розрахунки за виготовлення копій
здійснюються  на  засадах  відшкодувань  фактичних витрат на
копіювання документів.
 
               Стаття 5
 
   Сторони готують спільні публікації та виставки  архівних
документів за узгодженою тематикою.
 
               Стаття 6
 
   Кожна із Сторін сприяє дослідникам іншої Сторони в роботі в
її державних архівах.
   З цією метою дослідники отримують доступ до всіх документів,
опублікованих і неопублікованих  довідкових  матеріалів,  які
стосуються тем їх досліджень.
 
               Стаття 7
 
   Сторони сприяють одна одній в задоволенні соціально-правових
запитів громадян і установ іншої Сторони на основі архівних
документів. Державні архіви безкоштовно виконують запити про
трудовий стаж, заробітну плату і освіту, кваліфікацію, державні і
відомчі нагороди, репресії, депортації громадян, факти конфіскації
майна, проживання в населених пунктах, про дати народження; про
військову  службу,  участь у військових діях, перебування у
концентраційних таборах військовополонених, в гетто, насильницьке
вигнання і репатріацію громадян, поранення і лікування в шпиталях
в роки Другої світової війни.
 
               Стаття 8
 
   Сторони інформують одна одну про розвиток співробітництва в
галузі архівної справи з іншими державами, а також про участь в
діяльності міжнародних архівних організацій. В необхідних випадках
Сторони проводять консультації для узгодження позицій з питань, що
розглядаються в міжнародних архівних організаціях.
 
               Стаття 9
 
   Співробітництво в межах цієї угоди не суперечить іншим формам
спеціалізованих контактів Сторін в галузі архівної справи, що
здійснюються за взаємною згодою і не торкаються їх зобов'язань по
відношенню до третіх Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Ця угода вступає в силу з дня її підписання і діє протягом 5
років.
   Положення цієї угоди можуть бути доповнені або змінені з
обопільної згоди Сторін.
   Угода вважається продовженою на наступний п'ятирічний термін,
якщо жодна із Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення
її дії письмово не заявила про інше.
 
   Угоду складено в Алма-Аті 25 вересня 1995 року в двох
примірниках, кожен українською і казахською мовами, при цьому
обидва примірники мають однакову силу.
 
 За Головне архівне управління   За Головне управління архівами
 при Кабінеті Міністрів України   та документацією при Кабінеті
                  Міністрів Республіки Казахстан
 
 Начальник Головного управління   Начальник Головного управління
 Б. Іваненко            М. Хасанаєв
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка