Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про курорт Гусятин


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 4 липня 1989 р. N 178
                Київ
 
     Про затвердження Положення про курорт Гусятин
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   Затвердити Положення про курорт Гусятин у Тернопільській
області,  що  додається,  і  віднести  його  до  курортів
республіканського значення.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 28
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 4 липня 1989 р. N 178
 
              ПОЛОЖЕННЯ
            про курорт Гусятин
 
           I. Загальні положення
 
   1. Курорт Гусятин знаходиться у Тернопільській області і
належить до курортів республіканського значення.
 
   2. Курорт включає в себе:
 
   курортну зону, в якій розташовані природні лікувальні засоби,
пристрої і споруди для їх використання, санаторно-курортні заклади
та заклади відпочинку і культури, а також видовищні заклади,
підприємства громадського харчування, торгівлі та  побутового
обслуговування, призначені для обслуговування осіб, що прибувають
на курорт для лікування й відпочинку;
 
   зону, в якій знаходяться житлові будинки, громадські будівлі
та споруди для населення, що постійно проживає на території
курорту;
 
   зону, в якій розміщені централізовані господарські і технічні
служби;
 
   зону лісопаркових насаджень і природних ландшафтів, зокрема
зовнішній лісопарковий пояс та внутрішні озеленені ділянки між
окремими зонами.
 
   3. Курорт  за своїми природними лікувальними засобами є
бальнеологічним і призначений для лікування осіб із захворюваннями
гепатобіліарної, урологічної і шлунково-кишкової систем.
 
   4. Організація і відкриття санаторно-курортних закладів, а
також визначення їх спеціалізації (медичного профілю) здійснюють
відповідно до статті 76 Закону Української РСР "Про охорону
здоров'я".
 
   5. Координація діяльності санаторно-курортних та оздоровчих
закладів,  незалежно від їх відомчої підпорядкованості, щодо
використання лікувальних засобів  і  курортних  факторів  та
організації санаторно-курортного режиму здійснюється Центральною
радою по управлінню курортами профспілок.
 
       II. Питання розвитку і забудови курорту
 
   6. Розвиток курорту здійснюється відповідно  до  проекту
районного планування і генерального плану курорту.
 
   7. Відведення земельних ділянок для будівництва об'єктів у
межах території курорту провадиться відповідно до генерального
плану  і  проекту  детального планування курорту в порядку,
встановленому чинним законодавством.
 
   8. До відведення земельних ділянок для будівництва нових і
розширення  діючих  санаторно-курортних  закладів та закладів
відпочинку питання про місце їх розташування відповідно  до
Положення про курорти, затвердженого постановою Ради Міністрів
СРСР від 5 вересня 1973 р. N 654, вирішується:
 
   для будівництва нових санаторно-курортних закладів - ВЦРПС і
Міністерством  охорони здоров'я СРСР за погодженням з Радою
Міністрів УРСР;
 
   для розширення санаторно-курортних  закладів,  будівництва
нових і розширення діючих закладів відпочинку - Укрпрофрадою і
Міністерством  охорони  здоров'я  УРСР  за  погодженням  з
Тернопільським облвиконкомом.
 
   9. Розробка   проектів  на  будівництво  (розширення)
санаторно-курортних закладів і закладів відпочинку, незалежно від
їх  відомчої підпорядкованості, провадиться за завданнями на
проектування, погодженими з Укрпрофрадою і Міністерством охорони
здоров'я УРСР.
 
   10. Будівництво  на  курорті  нових і розширення діючих
промислових підприємств та  інших  об'єктів,  не  пов'язаних
безпосередньо із задоволенням потреб осіб, які прибувають на
курорт для лікування й відпочинку, та місцевого населення, а також
потреб санаторно-курортного і житлово-цивільного будівництва, як
правило, забороняється.
 
   Будівництво таких об'єктів може здійснюватись, як виняток, у
порядку, встановленому Радою Міністрів УРСР за погодженням з
ВЦРПС.
 
   Дозвіл на виконання робіт (крім вказаних вище) у межах округу
санітарної  охорони  курорту видає Тернопільський облвиконком
відповідно до чинного законодавства при наявності позитивного
висновку Хмільницької територіальної ради по управлінню курортами
профспілок, Тернопільської обласної  санітарно-епідеміологічної
станції та управління Львівського округу Держгіртехнагляду УРСР.
 
         III. Санітарна охорона курорту
 
   11. Санітарна  охорона  курорту  має на меті збереження
природних фізичних і хімічних властивостей лікувальних засобів
курорту,  а  також охорону їх від псування, забруднення та
передчасного виснаження.
 
   12. В  окрузі  санітарної  охорони  курорту  проводяться
санітарно-оздоровчі та інші заходи, що забезпечують належний
санітарний стан курорту і його природних лікувальних засобів, а
також створення сприятливих умов для лікування й відпочинку.
 
   13. На  території зон округу санітарної охорони курорту
додержуються вимоги, встановлені Положенням про курорти.
 
   14. У межах округу санітарної охорони курорту користування
водними об'єктами для лікувальних, курортних і оздоровчих цілей, а
також використання їх для скидання стічних вод  провадяться
відповідно до статей 64, 65, 97-100 Водного кодексу Української
РСР.
 
   15. Санітарна охорона водопроводів і джерел водопостачання в
межах округу санітарної охорони курорту здійснюється в порядку,
встановленому чинним  законодавством  про  санітарну  охорону
водопроводів і джерел водопостачання населених пунктів.
 
   16. Забезпечення додержання правил санітарної охорони курорту
здійснюється Гусятинським райвиконкомом.
 
   Гусятинський райвиконком оповіщає населення, підприємства,
організації  та установи про встановлені межі округу і зон
санітарної охорони курорту, а також про режим, діючий у кожній з
цих зон.
 
   Заходи по санітарній охороні курорту проводяться Хмільницькою
територіальною радою по управлінню курортами профспілок, а також
організаціями,  у віданні яких перебувають санаторно-курортні
заклади, заклади відпочинку та інші об'єкти, розташовані в межах
округу санітарної охорони.
 
   Контроль за проведенням санітарно-протиепідемічних заходів на
курорті здійснюють Тернопільська обласна і Гусятинська районна
санітарно-епідеміологічні станції.
 
     IV. Експлуатація природних лікувальних засобів
           та благоустрій курорту
 
   17. Експлуатація  джерел  мінеральних  вод,  спорудження
каптажних  пристроїв,  систематичне спостереження за дебітом,
рівнем, хімічним складом та фізичними властивостями мінеральних
вод здійснюються Хмільницькою територіальною радою по управлінню
курортами  профспілок  відповідно  до  технологічної  схеми
раціональної експлуатації родовища мінеральних вод, погодженої з
управлінням  Львівського  округу  Держгіртехнагляду  УРСР  і
затвердженої Українською республіканською радою по управлінню
курортами профспілок.
 
   18. Контроль за правильністю експлуатації гідромінеральних
ресурсів курорту й охороною їх від псування та передчасного
виснаження   здійснює   управління   Львівського   округу
Держгіртехнагляду УРСР.
 
   19. Здійснення  на  курорті  будівельно-монтажних  робіт,
передбачених планами санітарно-оздоровчих заходів, покладається:
 
   робіт, пов'язаних з охороною природних лікувальних засобів
курорту та їх використанням, - на Хмільницьку територіальну раду
по  управлінню  курортами  профспілок  (з  пайовою  участю
заінтересованих організацій);
 
   робіт, пов'язаних з будівництвом загальнокурортних об'єктів
водопостачання і каналізації, шляхів та з благоустроєм, - на
Гусятинський  райвиконком  (з  пайовою участю заінтересованих
організацій), а в районі, де розташовані лише санаторно-курортні
заклади та заклади відпочинку, - на Хмільницьку територіальну раду
по управлінню курортами профспілок;
 
   решти робіт - на підприємства, організації та установи, які
експлуатують відповідні земельні ділянки й споруди.
 
   20. Курортні збори, що стягуються в установленому порядку,
використовуються на благоустрій курорту і вишукування  нових
бальнеологічних ресурсів.
 
   V. Організація лікування та обслуговування на курорті
 
       21. Відповідно до Положення про курорти:
 
   лікування на курорті проводиться за науково обгрунтованими
методиками, затверджуваними Міністерством охорони здоров'я СРСР;
 
   направлення на  лікування  у  санаторно-курортні  заклади
здійснюється  відповідно до медичних показань, затверджуваних
Міністерством охорони здоров'я СРСР;
 
   порядок медичного  відбору  і  направлення  осіб  на
санаторно-курортне лікування встановлюється Міністерством охорони
здоров'я СРСР за погодженням з ВЦРПС.
 
   22. Організація лікування в санаторно-курортних закладах і
оздоровчих заходів у закладах відпочинку здійснюється відповідно
до положень про ці заклади.
 
   23. Міністерство охорони здоров'я УРСР здійснює контроль за
організацією    лікувально-профілактичної    роботи    в
санаторно-курортних закладах, а також подає їм науково-методичну
та консультативну допомогу.
 
   24. У  разі виникнення в осіб, прибулих на курорт для
лікування й відпочинку, гострих інфекційних та інших захворювань,
а також різкого погіршення стану здоров'я вони госпіталізуються до
Гусятинської  районної  лікарні.  Порядок   госпіталізації
встановлюється Гусятинською районною лікарнею за погодженням з
Хмільницькою територіальною  радою  по  управлінню  курортами
профспілок.
 
   25. З метою забезпечення умов для лікування й відпочинку
громадян  на  курорті  Гусятинський  райвиконком  установлює
загально-курортний режим, який передбачає, зокрема, заходи по
боротьбі з шумом і регулюванню роботи транспорту, зовнішньої
радіотрансляційної мережі, видовищних закладів, торговельних та
інших підприємств.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка