Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти


          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
 
     Про внесення змін до деяких законодавчих актів
      України з питань професійно-технічної освіти
 
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   1. У Законі України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84):
 
   1) частину першу статті 40 викласти в такій редакції:
 
   "1. Професійно-технічна   освіта   забезпечує  здобуття
громадянами професії відповідно до їх покликань,  інтересів,
здібностей,  а також допрофесійну підготовку, перепідготовку,
підвищення їх кваліфікації";
 
   2) у статті 41:
 
   а) назву та частину першу викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 41. Професійно-технічні навчальні заклади
 
   1. До професійно-технічних навчальних закладів належать:
 
   професійно-технічне училище відповідного профілю;
 
   професійне училище соціальної реабілітації;
 
   вище професійне училище;
 
   професійний ліцей;
 
   професійний ліцей відповідного профілю;
 
   професійно-художнє училище;
 
   художнє професійно-технічне училище;
 
   вище художнє професійно-технічне училище;
 
   училище-агрофірма;
 
   вище училище-агрофірма;
 
   училище-завод;
 
   центр професійно-технічної освіти;
 
   центр професійної освіти;
 
   навчально-виробничий центр;
 
   центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 
   навчально-курсовий комбінат;
 
   навчальний центр;
 
   інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну
освіту або здійснюють професійно-технічне навчання";
 
   б) у частині третій слова "за державним контрактом" замінити
словами "за державним замовленням";
 
   в) частину четверту викласти в такій редакції:
 
   "4. Професійно-технічні навчальні заклади можуть мати одне
або декілька підприємств (установ, організацій) - замовників
підготовки кадрів. Відносини з підприємствами, установами та
організаціями  -  замовниками  підготовки  кадрів регулюються
відповідно до укладених угод";
 
   г) у частині п'ятій слова "дітей, які  залишилися  без
піклування  батьків"  замінити  словами  "дітей,  позбавлених
батьківського піклування";
 
   ґ) частину шосту викласти в такій редакції:
 
   "6. Випускникам професійно-технічних  навчальних  закладів
відповідно до їх освітньо-кваліфікаційного рівня присвоюється
кваліфікація "кваліфікований  робітник"  з  набутої  професії
відповідного розряду (категорії).
 
   Випускникам вищих   професійних   училищ  та  центрів
професійно-технічної   освіти    відповідно    до    їх
освітньо-кваліфікаційного рівня може присвоюватися кваліфікація
"молодший  спеціаліст"  тільки  з  акредитованого  напряму
(спеціальності)";
 
   3) у статті 47:
 
   а) частину першу викласти в такій редакції:
 
   "1. Післядипломна  освіта  - спеціалізоване вдосконалення
освіти та професійної підготовки особи  шляхом  поглиблення,
розширення й оновлення її професійних знань, умінь та навичок або
отримання іншої професії, спеціальності на основі здобутого раніше
освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду";
 
   б) частину другу виключити;
 
   4) у частині першій статті 48:
 
   а) абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   "професійно-технічні навчальні заклади";
 
   б) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого
змісту:
 
   "науково-методичні центри професійно-технічної освіти".
 
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
 
   5) абзац третій частини четвертої статті 53 викласти в такій
редакції:
 
   "П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і
виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних
закладів  направляється  на  рахунок навчального закладу для
здійснення   його   статутної   діяльності,   зміцнення
навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів,
проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи";
 
   6) у тексті Закону ( 1060-12 ) слова "заклади освіти" в усіх
відмінках замінити словами "навчальні заклади" у відповідному
відмінку.
 
   2. У  Законі  України  "Про  професійно-технічну освіту"
( 103/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 32,
ст. 215; 1999 р., N 26, ст. 218; 2003 р., N 37, ст. 300):
 
   1) у статті 3:
 
   а) назву та частини першу, другу і третю викласти в такій
редакції:
 
   "Стаття 3. Професійно-технічна освіта
 
   Професійно-технічна освіта  є  складовою  системи  освіти
України. Професійно-технічна освіта є комплексом педагогічних та
організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення
оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній
ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та
професіоналізму,  виховання загальної і професійної культури.
Професійно-технічна освіта здобувається у професійно-технічних
навчальних закладах.
 
   Професійно-технічне навчання - складова професійно-технічної
освіти. Професійно-технічне навчання передбачає формування  у
громадян професійних умінь і навичок, необхідних для виконання
певної роботи чи  групи  робіт,  і  може  здійснюватися  у
професійно-технічних  навчальних  закладах,  а  також  шляхом
індивідуального чи курсового навчання на виробництві, у сфері
послуг.
 
   Професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами
професії відповідно до їх покликань, інтересів, здібностей, а
також  допрофесійну підготовку, перепідготовку, підвищення їх
кваліфікації";
 
   б) після частини третьої доповнити новою частиною такого
змісту:
 
   "Допрофесійна підготовка - це здобуття початкових професійних
знань, умінь особами, які раніше не мали робітничої професії".
 
   У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати відповідно
частинами п'ятою - сьомою;
 
   в) частину п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Первинна професійна   підготовка   -   це   здобуття
професійно-технічної освіти особами, які раніше не мали робітничої
професії,  або  спеціальності іншого освітньо-кваліфікаційного
рівня, що забезпечує відповідний рівень професійної кваліфікації,
необхідний для продуктивної професійної діяльності";
 
   2) статтю 4 після слова "підпорядкування" доповнити словами
"що проводять діяльність у галузі професійно-технічної освіти" та
після   слів   "навчально-методичних"   доповнити  словами
"науково-методичних";
 
   3) частини другу та шосту статті 5 викласти в такій редакції:
 
   "Професійно-технічна освіта здобувається громадянами України
в державних і комунальних професійно-технічних навчальних закладах
безоплатно, за рахунок держави, а у державних та комунальних
акредитованих вищих професійно-технічних навчальних училищах та
центрах професійної освіти - у межах державного  замовлення
безоплатно, на конкурсній основі";
 
   "Громадяни, які за станом здоров'я, сімейними обставинами, а
також з інших поважних причин не можуть одночасно із набуттям
професії здобувати повну загальну середню освіту або не мають
базової загальної середньої освіти, а також ті, які потребують
соціальної допомоги і реабілітації, можуть здобувати робітничу
кваліфікацію з професій, перелік яких визначається Кабінетом
Міністрів України";
 
   4) у частині першій статті 7:
 
   а) абзац шостий викласти в такій редакції:
 
   "ліцензування та атестація професійно-технічних навчальних
закладів на право здійснення освітньої діяльності, ліцензування
підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності
та підпорядкування на право здійснення  професійно-технічного
навчання на виробництві";
 
   б) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:
 
   "організація науково-методичного         забезпечення
професійно-технічної освіти, впровадження у навчально-виробничий
процес досягнень науки, техніки, нових технологій, передового
досвіду та інноваційних педагогічних технологій";
 
   в) частину доповнити абзацами такого змісту:
 
   "формування стратегічних     напрямів      розвитку
професійно-технічної освіти,  забезпечення взаємодії з іншими
галузями освіти;
 
   забезпечення контролю за дотриманням вимог  щодо  якості
професійно-технічної освіти";
 
   5) абзац восьмий частини першої статті 8 викласти в такій
редакції:
 
   "організація інформаційного забезпечення та  статистичного
обліку,  науково-методичного  забезпечення,  впровадження  у
навчально-виробничий процес досягнень науки,  техніки,  нових
технологій,  передового  досвіду та інноваційних педагогічних
технологій у підпорядкованих  професійно-технічних  навчальних
закладах";
 
   6) у частині першій статті 9:
 
   а) абзац  другий  доповнити словами "міжгалузевих рад з
професійно-технічної освіти";
 
   б) абзац сьомий доповнити словами "сприяння працевлаштуванню
випускників професійно-технічних навчальних закладів";
 
   7) частину другу статті 10 доповнити реченням такого змісту:
 
   "На регіональному   рівні   міжгалузеву   раду   з
професійно-технічної освіти очолює заступник Голови Ради міністрів
Автономної Республіки Крим та заступники обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій";
 
   8) статтю 11 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 11. Нормативно-правові акти в галузі
         професійно-технічної освіти
 
   Нормативно-правові акти в галузі професійно-технічної освіти
розробляються для забезпечення реалізації державної політики у цій
галузі";
 
   9) статтю 12 після слів "вечірньою (змінною)" доповнити
словами "очно-заочною, дистанційною, екстернатною";
 
   10) у статті 13:
 
   а) частину першу після слів "складністю професій" доповнити
словами "та освітньо-кваліфікаційним рівнем";
 
   б) частину другу викласти в такій редакції:
 
   "Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному
закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується
присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів
"кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст" згідно з набутими
професійними знаннями, уміннями і навичками";
 
   11) у статті 15:
 
   а) у частині першій слово "кваліфікація" замінити словами
"освітньо-кваліфікаційний рівень";
 
   б) частину другу після слів "вищому професійному училищі"
доповнити словами "центрі професійно-технічної освіти" та слово
"кваліфікація" замінити словами "освітньо-кваліфікаційний рівень";
 
   12) у статті 16:
 
   а) у частині першій слово "кваліфікацію" замінити словами
"освітньо-кваліфікаційний рівень";
 
   б) частину четверту викласти в такій редакції:
 
   "Випускнику вищого  професійного  училища  та  центру
професійно-технічної  освіти,  якому  присвоєно  кваліфікацію
"молодший  спеціаліст",  видається  диплом,  зразок  якого
затверджується Кабінетом Міністрів України";
 
   13) статтю 18 викласти в такій редакції:
 
   "Стаття 18. Типи професійно-технічних навчальних закладів
 
   До професійно-технічних навчальних закладів належать:
 
   професійно-технічне училище відповідного профілю;
 
   професійне училище соціальної реабілітації;
 
   вище професійне училище;
 
   професійний ліцей;
 
   професійний ліцей відповідного профілю;
 
   професійно-художнє училище;
 
   художнє професійно-технічне училище;
 
   вище художнє професійно-технічне училище;
 
   училище-агрофірма;
 
   вище училище-агрофірма;
 
   училище-завод;
 
   центр професійно-технічної освіти;
 
   центр професійної освіти;
 
   навчально-виробничий центр;
 
   центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів;
 
   навчально-курсовий комбінат;
 
   навчальний центр;
 
   інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну
освіту або здійснюють професійно-технічне навчання";
 
   14) статтю 23 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   "У професійно-технічних   навчальних   закладах  можуть
утворюватися й інші органи громадського самоврядування";
 
   15) частину четверту статті 24 доповнити абзацом такого
змісту:
 
   "разом із замовниками робітничих кадрів забезпечує учнів під
час виробничого навчання та виробничої практики на виробництві
спеціальним одягом та засобами індивідуального захисту";
 
   16) у статті 26:
 
   а) частину першу після слова "поточний" доповнити словом
"тематичний";
 
   б) абзац четвертий частини другої виключити;
 
   в) після частини другої доповнити новою частиною такого
змісту:
 
   "Тематичний контроль  передбачає тематичне опитування або
тестування учнів, слухачів".
 
   У зв'язку з цим частини третю - дванадцяту вважати відповідно
частинами четвертою - тринадцятою;
 
   г) частину четверту після слова "поточного" доповнити словами
"та тематичного";
 
   ґ) частину п'яту викласти в такій редакції:
 
   "Проміжний контроль передбачає:
 
   семестрові заліки;
 
   семестрову атестацію;
 
   річні підсумкові заліки;
 
   річну підсумкову атестацію;
 
   кваліфікаційну атестацію;
 
   індивідуальні завдання учням, слухачам";
 
   д) частину восьму викласти в такій редакції:
 
   "Вихідний контроль  передбачає  державну  кваліфікаційну
атестацію, яка включає:
 
   кваліфікаційну пробну роботу, що відповідає певним вимогам
освітньо-кваліфікаційної     характеристики     випускника
професійно-технічного   навчального   закладу   відповідного
атестаційного рівня;
 
   захист дипломної роботи, проекту чи творчої роботи, що їх
замінює";
 
   17) у статті 29:
 
   а) частину першу після слів "навчальних закладів" доповнити
словом "оплачувані";
 
   б) частину другу після слів "умов праці" доповнити словами
"та оплату праці";
 
   в) у частині четвертій слова "мають право" замінити словом
"зобов'язані";
 
   18) доповнити статтею 29-1 такого змісту:
 
   "Стаття 29-1. Науково-методичне забезпечення
          професійно-технічних навчальних закладів
 
   Науково-методичне забезпечення      професійно-технічних
навчальних  закладів  здійснюється  спеціально  уповноваженим
центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної
освіти, іншими центральними та місцевими органами виконавчої
влади, Національною академією наук України, галузевими академіями
наук, науково-методичними та навчально-методичними  установами,
вищими навчальними закладами та закладами післядипломної освіти";
 
   19) у статті 32:
 
   а) у частині другій:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
   "освітньо-кваліфікаційні характеристики випускника";
 
   в абзаці четвертому слова "з виробничого навчання" замінити
словами "з професійно-практичної підготовки";
 
   б) у  частині  третій  слова  "Державні  стандарти"  та
"розробляються" замінити відповідно словами "Державний стандарт"
та "розробляється";
 
   в) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   "Державні стандарти з конкретних професій розробляються і
затверджуються  спеціально  уповноваженим  центральним органом
виконавчої влади  у  сфері  професійно-технічної  освіти  за
погодженням  із  спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики";
 
   20) у назві та тексті статті 33 слово "кваліфікаційна"
замінити словами "освітньо-кваліфікаційна";
 
   21) у статті 34:
 
   а) у частині третій слова "з виробничого навчання" замінити
словами "з професійно-практичної підготовки";
 
   б) у частині четвертій слова "кваліфікаційної характеристики"
замінити словами "освітньо-кваліфікаційної характеристики";
 
   в) частину п'яту після слова "розробляє" доповнити словами "і
затверджує";
 
   г) частину шосту доповнити словами "та  затверджують  у
порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти";
 
   22) статтю 37 доповнити абзацом такого змісту:
 
   "пільговий проїзд у транспорті в порядку,  встановленому
Кабінетом Міністрів України";
 
   23) частину п'яту статті 39 після абзацу другого доповнити
двома новими абзацами такого змісту:
 
   "станом здоров'я;
 
   переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад".
 
   У зв'язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно
абзацами п'ятим - восьмим;
 
   24) частину  другу статті 42 після слова "здійснюється"
доповнити словами "за рахунок коштів державного бюджету в межах
обсягів державного замовлення";
 
   25) частину першу статті 45 викласти в такій редакції:
 
   "До педагогічних працівників професійно-технічних навчальних
закладів  та  установ  професійно-технічної  освіти  належать
викладачі, педагоги з професійного навчання, вихователі, майстри
виробничого навчання, старші майстри, старші майстри виробничого
навчання, інструктори виробничого навчання, методисти, практичні
психологи, соціальні педагоги, керівники фізичного виховання,
керівники   професійно-технічних   навчальних   закладів,
науково-методичних та навчально-методичних установ, їх заступники
та інші працівники, діяльність яких пов'язана з організацією і
забезпеченням навчально-виховного процесу";
 
   26) у частині другій статті 46 слова "відповідну педагогічну"
замінити словами "відповідну психолого-педагогічну";
 
   27) частину шосту статті 49 виключити;
 
   28) частину дев'яту статті 50 викласти в такій редакції:
 
   "П'ятдесят відсотків заробітної плати за виробниче навчання і
виробничу практику учнів, слухачів професійно-технічних навчальних
закладів  направляється  на  рахунок навчального закладу для
здійснення   його   статутної   діяльності,   зміцнення
навчально-матеріальної бази, на соціальний захист учнів, слухачів,
проведення культурно-масової і фізкультурно-спортивної роботи".
 
   3. У Законі України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134):
 
   1) частину першу статті 8 після абзацу першого доповнити
новим абзацом такого змісту:
 
   "Особам, які завершили навчання в акредитованому  вищому
професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти, може
присвоюватись  освітньо-кваліфікаційний   рівень   молодшого
спеціаліста за відповідним напрямом (спеціальністю), з якого також
здійснюється підготовка робітників високого рівня кваліфікації".
 
   У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   2) абзац сьомий частини першої статті 9 після слова "заклад"
доповнити   словами   "вище  професійне  училище,  центр
професійно-технічної освіти мають право".
 
   4. У Бюджетному кодексі України ( 2542-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189):
 
   1) частину другу статті 85 доповнити словами "за винятком
державних професійно-технічних навчальних закладів";
 
   2) пункт 3 статті 91 доповнити підпунктом "в" такого змісту:
 
   "в) програми соціального захисту малозабезпеченої категорії
учнів професійно-технічних навчальних закладів".
 
   5. У Земельному кодексі України ( 2768-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4, ст. 27):
 
   1) у статті 84:
 
   а) частину третю доповнити підпунктом "е" такого змісту:
 
   "е) земельні  ділянки,  які  закріплені  за  державними
професійно-технічними навчальними закладами";
 
   б) частину четверту доповнити підпунктом "ж" такого змісту:
 
   "ж) земельні  ділянки,  які  закріплені  за  державними
професійно-технічними навчальними закладами".
 
   6. Пункт "б" статті 4 Закону України "Про податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів"
( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 15,
ст. 117; 1999 р., N 40, ст. 361) викласти в такій редакції:
 
   "б) навчальні  заклади  державної  та  комунальної  форм
власності, які фінансуються з відповідних бюджетів, стосовно
транспортних засобів, за умови використання їх відповідно до
статутної діяльності".
 
   7. Абзац четвертий підпункту 7.11.2 пункту 7.11 статті 7
Закону України  "Про  оподаткування  прибутку  підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27,
ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88) доповнити словами "у тому числі
доходів державних  професійно-технічних  навчальних  закладів,
отриманих від виготовлення та реалізації товарів (виконання робіт,
надання послуг), пов'язаних з їх основною, статутною діяльністю".
 
   8. У частинах п'ятій та шостій статті 26 Закону України "Про
електроенергетику" (  575/97-ВР  )  (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1) слова "(крім населення)" замінити
словами  "(крім  населення,  державних  професійно-технічних
навчальних закладів)".
 
   9. Абзац перший частини четвертої статті 17 Закону України
"Про загальний  військовий  обов'язок  і  військову  службу"
( 2232-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 33,
ст. 270; 2003 р., N 4, ст. 34) викласти в такій редакції:
 
   "4. Відстрочка від призову для продовження навчання надається
призовникам,  які  навчаються  у   загальноосвітніх   та
професійно-технічних  навчальних  закладах усіх типів і форм
власності та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, до
закінчення повного курсу навчання. У разі досягнення такими
призовниками під час навчання 21-річного віку відстрочка втрачає
силу".
 
   10. Частину третю статті 2 Закону України "Про закупівлю
товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 20, ст. 148; 2003 р., N 14,
ст. 98) доповнити абзацом такого змісту:
 
   "професійна підготовка,  перепідготовка  та  підвищення
кваліфікації робітничих кадрів у державних професійно-технічних
навчальних закладах".
 
   11. У Законі України "Про Державний бюджет України  на
2003 рік" ( 380-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 10-11, ст. 86):
 
   1) пункт 27 статті 2 після слів "крім військового майна і
майна Національної академії наук України" доповнити словами "майна
державних професійно-технічних навчальних закладів";
 
   2) пункт 16 статті 10 після слів "військового майна і майна
Національної академії наук України" доповнити словами "майна
державних професійно-технічних навчальних закладів";
 
   3) частину першу статті 41 доповнити словами "за винятком
державних професійно-технічних навчальних закладів";
 
   4) перше  речення частини четвертої статті 55 доповнити
словами "державні професійно-технічні навчальні  заклади,  на
земельних ділянках яких знаходяться приміщення, що надаються в
оренду орендарям, які сплачують єдиний податок".
 
   II. Прикінцеві положення
 
   Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
   Пункт 4 розділу I, яким вносяться зміни до Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ), пункт 6 розділу I, яким вносяться зміни до
Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та
інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ), та пункт 7
розділу I, яким вносяться зміни  до  Закону  України  "Про
оподаткування прибутку  підприємств" ( 334/94-ВР ), набирають
чинності з 1 січня 2004 року.
 
 
 Президент України                     Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 11 вересня 2003 року
     N 1158-IV
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка