Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір між Державним департаментом України з питань виконання покарань та Дирекцією з питань розвитку і співробітництва Швейцарії стосовно фінансового та технічного співробітництва за проектом "Установа-модель в Білій Церкві"


               Договір
   між Державним департаментом України з питань виконання
  покарань та Дирекцією з питань розвитку і співробітництва
  Швейцарії стосовно фінансового та технічного співробітництва
      за проектом "Установа-модель в Білій Церкві"
 
 
   Державний департамент України з питань виконання покарань
(далі - "Державний Департамент") і Дирекція з питань розвитку та
співробітництва Швейцарії у прагненні зміцнити дружні відносини,
які існують між обома країнами, та на підставі існуючої Рамкової
угоди про технічне та фінансове співробітництво ( 756_001 ), було
досягнуто домовленості про виконання Проекту "Установа-модель в
Білій Церкві".
   Державний департамент України з питань виконання покарань і
Дирекція з питань розвитку та співробітництва Швейцарії домовилися
про такі положення та умови, які наведені нижче:
 
        Стаття 1: Загальні умови та поняття
 
   1.1. Нижчезазначені терміни, які використовуються в цьому
Договорі, якщо тільки контекст не передбачає іншого, мають такі
значення:
   а) термін "Договірні Сторони" означає Державний департамент
України з питань виконання покарань та Дирекцію з питань розвитку
та співробітництва Швейцарії;
   б) термін "Проект" означає Проект "Установа-модель в Білій
Церкві". Цей Проект охоплює діяльність, яка має здійснюватися
двома Договірними Сторонами, як це визначено у Документації по
Проекту (Додаток 1);
   в) термін "ДДВП" означає Державний департамент з питань
виконання покарань в Україні;
   г) термін "ДПРС" означає Дирекцію з питань розвитку та
співробітництва Міністерства закордонних справ. Уряд Швейцарії;
   д) термін "ПО" означає Підрядну Організацію (а саме, "Зе
ЕйчДжейБі Консалтентс, ГмбХ" (the HJB Consultants, GmbH)), якій
ДПРС передала функції підтримки та роль консультанта у технічних
питаннях  стосовно  виконання  Проекту; Керівником Проекту є
призначений штатний співробітник ПО, який несе відповідальність за
належне виконання Проекту; Керівник Програми - це призначений
штатний співробітник ПО, який несе відповідальність за належне
виконання Програми.
   1.2. Додатки (а саме, Проектна документація - Додаток 1,
Бюджет Проекту - Додаток 2) складають невід'ємну частину цього
Договору.
 
       Стаття 2: Відповідальність за виконання
 
   2.1. Державний департамент з питань виконання покарань (ДДВП)
є  структурою  щодо  впровадження  Проекту.  ДДВП  призначає
Національного Керівника Проекту, який  буде  відповідати  за
підтримку зв'язку із ПО та за виконання Проекту в тому, що
стосується українських органів влади.
   2.2. Дирекція з питань розвитку та співробітництва (ДПРС) є
керівним органом щодо впровадження Договору та виконання Проекту.
ДПРС призначить  "Зе ЕйчДжейБі Консалтентс, ГмбХ" (HJBC) для
виконання функцій Підрядної Організації.
 
           Стаття 3: Мета Проекту
 
   3.1. Проект спрямований на удосконалення рамкових умов для
управління  в'язницями  та  дотримання прав людини у місцях
позбавлення волі.
 
          Стаття 4: Тривалість Проекту
 
   4.1. Строк виконання Проекту охоплює період з 1 липня 2001
року до 30 червня 2003 року.
   4.2. ДПРС може розглянути питання про підтримку Проекту після
30 червня 2003 року. У цьому разі, до цього Договору будуть
внесені поправки шляхом обміну листами.
 
      Стаття 5: Вартість Проекту та фінансування
 
   5.1. Загальна вартість Проекту, що фінансується Швейцарією,
становить 342000 швейцарських франків. Кошторис бюджету наводиться
у Додатку 2 до цього Договору.
   5.2. Уряд України через ДДВП робить внесок до Проекту в
натуральній формі (робоча сила, матеріально-технічне забезпечення,
послуги).
 
      Стаття 6: Грошові потоки та фінансові внески
 
   6.1. ДПРС перераховує кошти на рахунок Проекту Підрядної
Організації у Швейцарії. Витрати ДПРС  для  Проекту  будуть
сплачуватися з рахунку Проекту, яким оперуватиме ПО, як зазначено
у Додатку 2.
   6.2. Внесок української сторони надходитиме безпосередньо
через бюджет ДДВП для діяльності, зазначеної нижче у статті 13.
 
      Стаття 7: Організація та виконання Проекту
 
   7.1. Без будь-якого обмеження або звуження будь-яких своїх
зобов'язань за цим Договором українська сторона має виконувати
відповідно до положень цього Договору, всі свої зобов'язання,
сформульовані у цьому документі, і вживає та/або забезпечує
реалізацію заходів, включаючи забезпечення грошовими коштами,
обладнанням,  послугами та іншими ресурсами, необхідними або
доцільними для виконання Проекту.
   7.2. Цей Проект є спільним зобов'язанням між Договірними
Сторонами. Зі швейцарської сторони функцію підтримки Проекту ДПРС
покладає на HJBC, як на підрядну організацію, яка відповідно має
повноваження надавати допомогу та консультації в рамках цього
Договору стосовно будь-яких питань, пов'язаних із технічними та
робочими моментами реалізації Проекту. ДПРС несе відповідальність
за  питання  стратегії та політики, які стосуються Проекту.
Концептуальні питання обговорюються між ДПРС, ПО та українською
стороною.  ПО несе відповідальність за надання підтримки та
сприяння у здійсненні діяльності, пов'язаної з Проектом.
   7.3. Детальні  відомості  щодо  структури організації та
виконання Проекту визначені у Додатку 1 до цього Договору.
 
        Стаття 8: Моніторинг і координування
 
   Керівник Проекту несе відповідальність за загальне узгодження
Проекту.  Він має підтримувати постійний зв'язок із Бюро з
співробітництва ДПРС у м. Києві та із ДПРС у м. Берні.
 
            Стаття 9: Звітність
 
   Керівник Проекту несе відповідальність за підготовку  та
передачу звітів до ДПРС. Остаточний звіт подається також на
розгляд до ДДВП.
 
       Стаття 10: Бухгалтерський облік і аудит
 
   10.1. ДДВП веде документи  та  рахунки,  які  адекватно
відображають,  відповідно  до  стандартної  практики  ведення
бухгалтерської звітності, операції, ресурси та видатки,  які
стосуються Проекту.
   Місцевий аудит не проводиться, за винятком спеціальної вимоги
цього українською стороною.
   10.2. ПО несе відповідальність за управління та ведення
належного  фінансового  обліку  рахунку Проекту у Швейцарії.
Наприкінці цього етапу Проект буде подано на перевірку, яку
проводитиме запрошений зі сторони аудитор.
   10.3. ДДВП надає ПО та ДПРС будь-яку іншу інформацію стосовно
рахунків, фінансових звітів та аудиту, яку Підрядна Організація
та/або ДПРС можуть обгрунтовано вимагати.
 
  Стаття 11: Підрядна Організація, Консультативний персонал
 
   11.1. До штату фахівців ПО входить один Керівник проекту від
HJBC.
   11.2. Штат ПО Проекту надає консультації та навчає персонал
ДДВП в усіх питаннях стосовно розвитку його навичок та досвіду,
управління та реалізації Проекту.
   11.3. Керівник  Проекту несе відповідальність за підбір,
наймання на роботу та координування діяльності спеціалістів зі
сторони, зокрема для проведення навчання, передбаченого у рамках
Проекту.
 
      Стаття 12: Зобов'язання української сторони
 
   Протягом дії цього Договору українська сторона:
   12.1. Забезпечує  та  сплачує  заробітну  плату  всьому
необхідному українському персоналу ДДВП, а також  забезпечує
можливість виконання працівниками своїх обов'язків за Проектом,
включаючи послуги з перекладу (коли це потрібно).
   12.2. Надає персоналу Проекту, що залучений швейцарською
стороною, залученим з різних країн консультантам та запрошеним
фахівцям відповідну допомогу щодо забезпечення візами, перевезення
і розміщення та одержання відповідних документів щодо звільнення
від оподаткування згідно з українським законодавством.
   12.3. Вживає всіх необхідних заходів для сприяння реалізації
Проекту.
 
      Стаття 13: Зобов'язання швейцарської сторони
 
   Протягом реалізації Проекту ДПРС:
   13.1. Надає свою частину фінансування для Проекту за цим
Договором, загальна сума якої не перевищує 342000 швейцарських
франків, як обумовлено в огляді бюджету у Додатку 2 до цього
Договору.
   13.2. Надає експертну підтримку, необхідну для виконання
Проекту, в межах країни (сторонні експерти, професори тощо) в
рамках, зазначених у Проектній Документації.
 
          Стаття 14: Податки та збори
 
   Ці положення розглядаються у статті 3 Рамкової угоди про
технічне та фінансове співробітництво ( 756_001 ).
 
         Стаття 15: Придбання товарів та послуг
 
   Придбання товарів та послуг в Україні, яке має фінансуватися
з надходжень швейцарського внеску, забезпечується відповідно до
українського законодавства.
   Придбання в  Швейцарії  здійснюється  відповідно   до
швейцарського законодавства та під відповідальність ПО.
 
      Стаття 16: Право власності та використання
           Проектного устаткування
 
   16.1. Усе устаткування, яке фінансується зі швейцарського
внеску, стає власністю ДДВП після його прибуття до України або
його придбання на місцевому ринку; воно має використовуватися
виключно  в цілях Проекту і не може переадресовуватися без
відповідної попередньої письмової згоди ДПРС.
   16.2. ДПРС  не  несе  ніякої  відповідальності  стосовно
зазначеного устаткування та матеріалів. У разі, якщо  через
будь-які причини Проект буде припинено, надане за швейцарським
внеском устаткування має використовуватися згідно із рішенням,
прийнятим двома Договірними Сторонами та погодженим у письмовій
формі.
 
         Стаття 17: Особливі положення
 
   17.1. Договірні Сторони поділяють загальну заінтересованість
у боротьбі проти корупції, яка ставить під загрозу належне
управління та використання ресурсів, необхідних для розвитку, та
підтримують справедливу і відкриту конкуренцію на основі ціни та
якості. Таким чином, вони заявляють про свій намір об'єднати свої
зусилля у боротьбі проти корупції та, зокрема, заявляють, що
будь-яка пропозиція, подарунок, платіж, винагорода або вигода
будь-якого походження, зроблені або надані безпосередньо або
опосередковано будь-якій особі для здійснення цього Договору або
під час його виконання, вважатимуться незаконною дією або фактом
корупції. Будь-яка така дія вважатиметься достатньою підставою для
скасування цього Договору, угоди на поставку або відповідної
винагороди, або  для  здійснення  будь-яких  інших  заходів,
передбачених чинним законодавством.
   17.2. Договірні  Сторони  погоджуються,  що  дотримання
демократичних  принципів  та  фундаментальних  прав  людини,
викладених,  зокрема,  у  Загальній  декларації прав  людини
( 995_015  ), буде покладено в основу всієї внутрішньої та
зовнішньої політики двох Сторін та становитиме суттєвий елемент,
рівний за своїм значенням та вагою цілям цього Договору.
 
            Стаття 18: Поправки
 
   Будь-які зміни та доповнення до цього Договору можуть бути
внесені шляхом обміну листами між двома Договірними Сторонами.
 
         Стаття 19: Врегулювання спорів
 
   Будь-які спори стосовно тлумачення або застосування положень
цього Договору мають вирішуватися шляхом дипломатичних переговорів
між Договірними Сторонами.
 
        Стаття 20: Припинення дії Договору
 
   20.1. У разі недотримання суттєвих положень, зазначених у
пункті 2 статті 17, будь-яка або обидві Договірні Сторони можуть
вжити відповідних заходів. Перед вжиттям таких заходів,  за
винятком обставин гострої потреби, Договірна Сторона, що вживає
таких заходів, має надати іншій Договірній Стороні всю інформацію,
необхідну для ретельного вивчення ситуації з метою вирішення
проблеми. Під час вибору заходів пріоритетними мають бути такі
заходи, що найменшою мірою зашкодять виконанню цього Договору.
Інформація про такі заходи має негайно надаватися іншій Договірній
Стороні.
   З метою правильного тлумачення та практичного застосування
цього Договору Договірні Сторони погоджуються, що під обставинами
гострої потреби в контексті параграфа 1 цієї статті маються на
увазі обставини, коли одна з Договірних Сторін серйозно порушує
будь-яке суттєве положення або мету цього Договору, як  це
визначено у пункті 2 статті 17.
   20.2. У разі невиконання зобов'язань будь-яка із Договірних
Сторін може припинити дію цього Договору у будь-який час шляхом
направлення іншій Договірній Стороні відповідного  письмового
повідомлення за дев'яносто днів до дати припинення дії Договору.
 
      Стаття 21: Чинність та термін дії Договору
 
   21.1. Цей Договір набуває чинності здати його підписання
Договірними Сторонами.
   21.2. Положення  Договору  залишається чинним до повного
виконання обома Договірними Сторонами всіх зобов'язань за цим
Договором.
 
   Вчинено в м. Києві (Україна), 21 вересня 2001 року, у двох
дійсних примірниках англійською і українською мовами, причому
обидва тексти є автентичними. У разі розбіжності щодо тлумачення
положень цього Договору, текст англійською мовою має переважну
силу.
 
 За Державний департамент      За Дирекцію з питань розвитку
 України з питань виконання     та співробітництва Швейцарії
 покарань
 
 Генерал Володимир А. Львовочкін,  Джорджо Фонтана
 Голова Державного департаменту з  (Giorgio Fontana),
 питань виконання покарань      Координатор ДПРС
 
   Додаток N 1
 
 Департамент кооперації зі Східною
 Європою та країнами колишнього
 СРСР
 
 Берн, 11 липня 2001-08-28
 
   Додаток 1: Описання Проекту
 
          Модель в'язниці Біла Церква
 
          (липень 2001 - червень 2003)
 
              1. Резюме
 
   Ціллю Проекту є суттєвий внесок у розвиток пенітенціарної
системи України. Спорудження нового навчального центру, завершення
перебудови в'язниці та поєднання цих обох елементів у компетентний
центр створюють в пенітенціарній системі, з одного боку, нові
норми та стандарти, а з другого - вносять важливі організаційні та
концептуальні зміни.
   Бюджет  Проекту  етапу  складає 342'000 CHF (швейцарські
франки).  Швейцарське агентство  розвитку та співробітництва
уповноважило консультуючі фірми, які проводили початковий етап,
продовжити програму.
 
              2. Контекст
 
   Установа-модель змінила не тільки погляди, але й вплинула на
всю пенітенціарну систему України. Зважаючи на зміни в Білій
Церкві, в багатьох в'язницях будуються школи, змінився план
ув'язнення, нова система дозволяє знову ув'язненим працювати за
межами  території  в'язниці на полях, що дозволяє підвищити
самозабезпечення.
 
   2.1. Попередній етап
 
   У рамках спільного робочого  договору  між  швейцарським
відомством юстиції та поліції і Україною в 1997 р. (початок
Проекту) відбулося створення так званої міні-друкарні в цілях
забезпечення  інформаційними  засобами  Головного  управління
виконання покарань. У тому ж 1997 році був проведений так званий
"круглий стіл" в Швейцарії, у якому брали участь спеціалісти
української пенітенціарної системи. Головним чином, мова йшла про
розгляд проекту нового кримінально-виконавчого кодексу  України.
При цьому поглибились двосторонні відносини та, що є важливим
у співробітництві, взаємна довіра.
   Під час реалізації Проекту з 1997 до 1999 рік (включаючи 2000
рік) у в'язниці Біла Церква була реалізована така програма, яка
фінансувалась Швейцарією:
   - перебудова  4-х  гуртожитків: фінансування будівельного
матеріалу. На місці колишніх темних спалень, розрахованих на 100
чоловік, сьогодні світлі приміщення на 30 - 50 ув'язнених. Будівля
була повністю перепланована (примітка: при участі практично всього
спецконтингенту), були обладнані спальні кімнати і кімната для
керівника групи ув'язнених, а також було відремонтовано все
санітарне обладнання. В установі все перефарбовано і місця стали
чистіші;
   - збільшення  кількості  керівників  групи  ув'язнених:
фінансування додаткових керівників групи ув'язнених (приблизно
15). Результатом збільшення кількості керівників груп ув'язнених
стало те, що на 1 керівника групи ув'язнених зараз припадає
приблизно  50  ув'язнених.  Керівники груп ув'язнених можуть
приділяти  більше  часу  соціально-психологічній  роботі  з
ув'язненими. Вже сьогодні є наявні результати. Якщо провести
порівняння з липнем 1999 до липня 2000 року зменшилась кількість
так званих порушників дисципліни на 44% (в перерахунку на 1000
ув'язнених 29%). На 33% зменшилась кількість перебуваючих в ШІЗО.
За умови гарної поведінки більше ув'язнених можуть переводитись в
колонії-поселення;
   - навчання керівників групи ув'язнених, психологів, зважаючи
на нові специфічні завдання тюремної служби  (реабілітація):
фінансування та проведення семінарів. Ціллю цих семінарів було
ознайомлення керівників групи ув'язнених з новими методиками
соціально-психологічного  поводження з ув'язненими. Українська
делегація з представників Департаменту, обласного  управління
Київської області та керівників групи ув'язнених із Білої Церкви
мали можливість у березні 1999 року познайомитись  з  цими
спеціальностями.  Департамент  в  подальшому  змінив  функції
керівників групи ув'язнених, він  віддав  перевагу  значенню
соціально-психологічному напрямку;
   - створення професійної школи для ув'язнених: фінансування
обладнання та педагогів професійної школи. Професійне навчання:
перебудову оплатив Державний департамент  України  з  питань
виконання  покарань (далі - Департамент), Швейцарія оплатила
організацію та заробітну плату вчителів. Сьогодні там навчають
таким  професіям, як слюсар, газо/електрозварник, автослюсар,
токар.
   У подальшому школа таким чином була обладнана, що ув'язнені
могли отримувати свідоцтво про закінчення неповної середньої
школи. Ідея загальноосвітньої школи знайшла підтримку в інших
в'язницях, що можна назвати наслідком цього Проекту.
   Також було  створене відділення для щойно прибулих. Там
знаходяться щойно прибулі особи приблизно 3 тижні. Проводяться
тести та ведуться бесіди, а потім складаються плани відбування
покарання.  Ця  інформація  повідомляється  керівникам  групи
ув'язнених у в'язниці. Таким чином установа отримує важливий
інструмент, беручи до уваги певну індивідуалізацію покарання
(наприклад, в яку групу розподілити ув'язненого для відбування
покарання).
 
             3. Цілі системи
 
   3.1. Головна ціль: Органи виконання покарань  приділяють
підвищену увагу під час виконання покарань правам людини.
 
   3.2. Ціль A: Перебудова установи сприяє перетворенню системи.
 
   Ціль B: Біла Церква стає компетентним центром виконання
покарань (навчання та установа).
 
   Ціль C: Установа-модель впливає на навчання та підвищення
кваліфікації персоналу.
 
   3.3. Методичні передумови.
 
   На період часу 2001 по 2003 рік були поставлені наступні
завдання:
 
   a) стабілізація ситуації в установі Біла Церква
 
   Установа-модель значно змінила виконання покарань в Білій
Церкві, тому що поводження з ув'язненими стало більш інтенсивнішим
та диференційованим. В зв'язку з цим збільшились вимоги до
персоналу. Це важливо, тому що в цьому процесі приймають участь і
персонал і керівництво.
 
   b) створення  передумов   для   обладнання   дільниці
колонії-поселення
 
   Дільниця колонії-поселення в рамках прогресивного виконання
покарань (поступове повернення на свободу) являється суттєвою
частиною концепції виконання покарань.
 
   c) створення навчального центру в Білій Церкві
 
   Після того, як тюрми стали підпорядковуватись самостійному
Департаменту, Київський інститут внутрішніх справ, який належить
Міністерству внутрішніх справ та готував значну частину персоналу
по  виконанню  покарань,  не  знаходиться  в  розпорядженні
Департаменту, як його навчальний центр.
 
   Департамент планує будівництво навчального центру в Білій
Церкві  та буде одночасно розширювати навчальну програму та
програму  підвищення  кваліфікації.  Перебудовується  будівля
колишньої установи, в якій раніше проходило примусове лікування
алкоголіків.
 
   Планується наряду основного навчання персоналу та навчання
для офіцерів
 
   - спеціальне навчання в установах для випускників вищих
навчальних закладів
   - підвищення кваліфікації для керівників групи ув'язнених
   - підвищення кваліфікації  для  спеціалістів  (наприклад,
соціальні працівники) та персоналу, який працює у в'язницях для
жінок та чоловіків.
 
   Швейцарія буде  у цьому напрямку проводити концептуальну
роботу та семінари.
 
         4. Причини та стратегія допомоги
 
   Проведення проектів в сфері виконання покарань пов'язана з
наступними  причинами:  особиста  участь  проектної  команди,
досягнення довіри, розуміння ситуації.
 
   Основним є особиста участь ключових осіб в партнерській
установі: в процесі планування приймав участь виключно до цього
часу Департамент з питань виконання покарань. Тобто, керівник
Департаменту, генерал-полковник Штанько особисто керував Проектом
та його співробітники та спеціалісти повідомляли відповідно про
окремі деталі. Після того, як пан Штанько весною 2001 року вийшов
на пенсію, його наступник візьме на себе керівництво. SDC Coof
буде брати участь в процесах планування, починаючи з теперішнього
часу.
 
   Інструменти
 
   Підвищення кваліфікації
 
   З 2001 року проводиться навчання в  Білій  Церкві  для
керівників групи ув'язнених. В майбутньому в новому навчальному
центрі будуть проходити семінари для персоналу, що працює в
установах.
 
   Обговорення
 
   Ця діяльність  відноситься  до  компетенції  керівництва
Департаменту та керівництва установи Біла Церква.
 
   Організації
 
   В принципі використовуються існуючі структури Департаменту та
тюремна адміністрація. Безсумнівно, що Проект потребує повної
підтримки Департаменту.
 
   Рівні допомоги
 
   На макрорівні, установа-модель та пов'язані з нею частини
Проекту впливають на Департамент з питань виконання покарань, який
є компетентним органом організації кримінально-виконавчої політики
в Україні. Відбулося декілька змін відносно організації персоналу
установи, дискусії про дільницю колонії-поселення для ув'язнених
все ще тривають.
 
   На мікрорівні ув'язнені  являються  прямими  отримувачами
програми.
 
   Персонал в Білій Церкві спілкується по-різному з ув'язненими,
що відповідає вимогам по правам людини.
 
   Хід проекту
-----------------------------------------------------------------------
|Період проекту 2001 - 2003           |  2003 - 2005   |
-----------------------------------------------------------------------
               2001   2002   2003 | 2004   2005
 Інвестиції         _________        |
                           |
 Заробітна плата керівників             |
 групи ув'язнених/професійна             |
 школа            _________|________|_____|
                           |
 Навчання та підвищення               |
 кваліфікації        ________________________|_______________
                           |
 
   A. Ціль A передбачає на 2002 рік завершення перебудування
Білої Церкви, в якій буде побудована дільниця колонії-поселення.
Цим закінчується інвестиційна програма Швейцарії в Україні до 2003
року.
 
   B. Тільки завдяки оплаті заробітних плат керівникам групи
ув'язнених та педагогам професійної школи змогли реалізуватись
важливі сфери проекту. З 2002 року буде послідовне зменшення
швейцарської частки та з 2004 року  заробітну  плату  буде
виплачувати установа.
 
   C. Навчання та підвищення кваліфікації, що базується  в
установі та в навчальному центрі, продовжується до 2005. Ця сфера
забезпечить послідовний вплив в управліннях регіонів  та  в
установах, що стосується поводження з ув'язненими на основі прав
людини.
 
           5. Організація проекту
 
-------------------              -------------------
|Дирекція з питань|   Проект договору    |Департамент з  |
|розвитку та   |<-------------------------->|питань виконання |
|співробітництва |---------    ---------->|покарань     |
-------------------    |    |     -------------------
             \|/    |      |-------------
-----------     -------------- |  -----------   ------------
| Експерт |<-----  |HJB     | |  |Установа |   |Навчальний|
-----------   |  |Consultants |\|/  |Біла   |   |центр   |
        |--->|GmbH    |----->|Церква  |---->|Біла   |
-----------   |  |      |   |     |   |Церква  |
| Експерт |<-----  |      |   |     |   |     |
-----------     --------------   -----------   ------------
 
   Швейцарська Дирекція з питань розвитку та співробітництва
укладає  Договір з Державним департаментом України з питань
виконання покарань та уповноважує HJB Consultants на імплементацію
Проекту. Швейцарська Дирекція з питань розвитку та співробітництва
включає планування, моніторинг, оцінку проекту. Координаційний
офіс в Києві надає методологічну та матеріально-технічну допомогу
та підтримує контакти з Департаментом. HJBC уповноважує інших
експертів та підтримує персонал (допомога по Проекту та переклад).
HJBC несе основну відповідальність за  координацію  проекту,
діяльність, моніторинг, звіти.
 
   Установа та навчальний центр залежать по  ієрархії  від
Департаменту з питань виконання покарань та напряму керується
наказами Департаменту. Місцевим партнером є Департамент та його
голова гарантує реалізацію взятих зобов'язань.
 
              6. Контроль
 
   6.1. Моніторинг
 
   Моніторинг базується  на  сформульованих  цілях  Проекту,
результатах, діяльності та забезпечується звітами за півроку перед
DEZA.
 
   В кінці року відбувається обговорення  з  Департаментом.
Одночасно  підписується  заява про наміри з боку керівників
швейцарської сторони та з боку керівництва Департаменту. В цю
заяву  намірів входить перелік наступних дій. За фінансовий
моніторинг відповідальний менеджер Проекту. Хоча за моніторинг
відповідає менеджер Проекту, представник швейцарської Дирекції з
питань розвитку та співробітництва бере участь в щорічній зустрічі
та в інших важливих дискусіях та переговорах з Департаментом та
керівництвом установи. Періодично швейцарська Дирекція з питань
розвитку та співробітництва та управління Проекту зустрічаються,
щоб спостерігати за відображенням керівного Проекту.
 
   6.2. На початку другого року відбудеться чергова оцінка
незалежними експертами, уповноваженими SDC. Ціллю оцінки буде
зміст діяльності та відомчі і організаційні моменти Проекту та
встановлюється база для планування наступного етапу.
 
   6.3. Звіт
 
   Менеджер направляє звіт за шість місяців та фінансові звіти
до SDC. Кінцевий звіт, що охоплює весь період та кінцевий
фінансовий звіт очікуються після завершення цього Проекту.
 
   Додаток 2
 
          Бюджет 1.7.2001 - 30.06.2003
 
Перебудова навчального центру             108'000
в Білій Церкві
 
Обладнання в навчальному центрі            30'000
 
Перебудова будівлі дільниці              54'000
колонії- поселення
 
Заробітна плата для керівників            150'000
групи ув'язнених та вчителів
(закінчення 2003)
 
Всього витрат за програмою              342'000
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка