Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про Республіканську міжвідомчу комісію по економії і раціональному використанню матеріальних ресурсів


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 19 грудня 1990 р. N 374
                Київ
 
      Про внесення змін і доповнень до Положення
    про Республіканську міжвідомчу комісію по економії
    і раціональному використанню матеріальних ресурсів
 
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Внести  зміни  та  доповнення  до  Положення  про
Республіканську міжвідомчу комісію по економії і раціональному
використанню матеріальних ресурсів, затвердженого постановою Ради
Міністрів УРСР від 12 жовтня 1981 р. N 505, виклавши його у новій
редакції згідно з додатком.
 
 
    Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                  К.МАСИК
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 18
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                 постановою Ради Міністрів УРСР
                 від 12 жовтня 1981 р. N 505
               (в редакції постанови Ради Міністрів
                 від 19 грудня 1990 р. N 374)
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про Республіканську міжвідомчу комісію по економії
    і раціональному використанню матеріальних ресурсів
 
 
   1. Республіканська  міжвідомча  комісія  по  економії  і
раціональному використанню матеріальних ресурсів утворена для
координації роботи по ресурсозбереженню,  що  проводиться  в
Українській РСР і покликана забезпечити його перетворення в один
із вирішальних факторів задоволення потреб народного господарства
республіки  в  сировинних,  паливно-енергетичних  та  інших
матеріальних ресурсів на основі впровадження  у  виробництво
досягнень  науково-технічного  прогресу,  енергозберігаючих,
маловідхідних і безвідхідних технологій, комплексної переробки
сировини.
 
   2. Комісія зосереджує основну увагу на розв'язанні заходів:
 
   координації роботи   міністерств   і   відомств  УРСР
обл(міськ)виконкомів, державних концернів, асоціацій, об'єднань,
підприємств  і  організацій  по  економії  та  раціональному
використанню матеріальних ресурсів;
 
   створення умов для ефективного використання  матеріальних
ресурсів, збільшення питомої ваги вторинної сировини у виробничому
споживанні з метою максимального вивільнення первинних матеріалів,
зниження  рівня негативного впливу виробництва на навколишнє
середовище;
 
   удосконалення механізму управління ресурсозбереженням шляхом
всебічного використання правових засобів і економічних методів,
передбачених законодавством Української РСР.
 
   3. Республіканська  міжвідомча  комісія  по  економії  і
раціональному використанню матеріальних ресурсів відповідно до
покладених на неї завдань:
 
   розглядає і приймає рішення з питань ресурсозбереження і
зниження матеріаломісткості виробництва;
 
   здійснює контроль за виконанням законодавчих актів та рішень
Уряду Української РСР щодо економії матеріальних, сировинних і
паливно-енергетичних ресурсів;
 
   вивчає та впроваджує в практику передовий вітчизняний і
зарубіжний досвід по ресурсозбереженню, організує  проведення
республіканських  конференцій і нарад з проблем економії та
раціонального використання матеріалів, палива й енергії;
 
   забезпечує методичне керівництво роботою обласних, Київської
і Севастопольської міських та галузевих комісій по економії і
раціональному використанню матеріальних ресурсів;
 
   аналізує стан справ по ресурсозбереженню у галузях народного
господарства республіки та разом з міністерствами і відомствами
УРСР, обл(міськ)виконкомами, державними концернами, асоціаціями,
об'єднаннями, підприємствами і організаціями вирішує питання:
 
   освоєння та розширення виробництва економічних і ефективних
видів матеріалів і виробів, послідовного скорочення  випуску
матеріаломісткої продукції;
 
   впровадження енергозберігаючих, маловідхідних і безвідхідних
технологій,  комплексної  переробки  сировини,  підвищення
ефективності  використання  низькосортних  видів  палива  із
застосуванням прогресивних  технологій  спалювання,  повнішого
залучення вторинних ресурсів, промислових відходів і супутніх
продуктів у суміжних галузях;
 
   заміни використовуваних видів сировини та матеріалів менш
дефіцитними і більш економічними;
 
   розширення виробництва  й постачання споживачем продукції
підвищеної виробничої готовності в  асортименті,  обсягах  і
розфасовці, що відповідають їх потребам;
 
   зменшення витрат сировини, матеріалів і готової продукції при
транспортуванні та зберіганні, збільшення обсягів пакетних і
контейнерних перевезень.
 
   4. Республіканська  міжвідомча  комісія  по  економії  і
раціональному використанню матеріальних ресурсів має право:
 
   одержувати від   міністерств   і   відомств   УРСР,
обл(міськ)виконкомів, державних концернів, асоціацій, об'єднань,
підприємств  організацій  незалежно  від  їхнього  відомчого
підпорядкування про стан використання матеріальних ресурсів та
іншу інформацію, необхідну для роботи Комісії;
 
   заслуховувати на своїх засіданнях повідомлення керівників
міністерств  і відомств УРСР, обл(міськ)виконкомів, державних
концернів,  асоціацій,  а   також  науково-дослідних   і
проектно-конструкторських  установ,  об'єднань,  підприємств і
організацій про здійснення заходів щодо економії та раціонального
використання матеріалів, палива й енергії;
 
   доручати в установленому порядку міністерствам і відомствам
УРСР, Академії наук УРСР  розробку  проблем,  пов'язаних  з
підвищенням ефективності використання матеріальних ресурсів у
народному господарстві республіки;
 
   створювати для оперативного і якісного вирішення  питань
економії матеріальних ресурсів тимчасові (на строк до 3 місяців)
робочі та експертні групи із залученням висококваліфікованих
спеціалістів  і  вчених  з відривом від основної роботи із
збереженням заробітної плати;
 
   давати міністерствам і відомствам УРСР, обл(міськ)виконкомам,
державним концернам, асоціаціям, об'єднанням, підприємствам і
організаціям доручення, пов'язані з підготовкою матеріалів на
розгляд Комісії.
 
   5. Рішення Республіканської міжвідомчої комісії по економії і
раціональному використанню матеріальних ресурсів є обов'язковим
для   виконання   міністерствами   і  відомствами  УРСР,
обл(міськ)виконкомами,  державними  концернами,  асоціаціями,
об'єднаннями,  підприємствами  й організаціями. З питань, що
потребують рішення Уряду, Комісія вносить відповідні пропозиції до
Ради Міністрів УРСР.
 
   Рішення Комісії  доводяться до відповідних організацій у
вигляді виписок з протоколу засідання Комісії.
 
   6. Персональний склад Республіканської міжвідомчої комісії по
економії  і  раціональному використанню матеріальних ресурсів
затверджується Радою Міністрів УРСР.
 
   7. Робота Республіканської міжвідомчої комісії по економії і
раціональному  використанню  матеріальних ресурсів проводиться
затвердженими нею планами.
 
   8. Робочим   органом   Комісії,   відповідальним   за
організаційно-технічне  забезпечення  її  роботи  та контроль
виконання прийнятих ним рішень, є Головне управління вторинних
ресурсів і ресурсозбереження Держпостачу УРСР.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка