Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Тимчасового положення про Головне управління по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації при Раді Міністрів УРСР


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 15 грудня 1990 р. N 370
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 6 ( 6-92-п ) від 03.01.92 )
 
      Про затвердження Тимчасового положення про
       Головне управління по охороні державних
      таємниць у пресі та інших засобах масової
        інформації при Раді Міністрів УРСР
 
 
   У зв'язку з прийняттям Верховною Радою СРСР Закону СРСР "Про
пресу та інші засоби масової інформації" ( v1552400-90 ) Рада
Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Тимчасове положення про Головне управління по
охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової
інформації при Раді Міністрів УРСР, що додається.
 
   2. Встановити, що редакції засобів  масової  інформації,
видавництва  й  організації, які володіють правом видавничої
діяльності, всі поліграфічні підприємства, а також організації, що
мають розмножувальні дільниці, надсилають Головному управлінню по
охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової
інформації при Раді Міністрів УРСР з першої частини тиражу по два
безплатні контрольні примірники всіх видань, що випускаються у
республіці  російською  чи  українською  мовами,  а обласним
управлінням по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах
масової інформації - по одному примірнику видань, що виходять на
території відповідних областей.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 22 січня 1975 р. N 30-2 "Про затвердження
Положення про Головне управління по охороні державних таємниць у
пресі при Раді Міністрів Української РСР (Головліт УРСР)" і
постанову Ради Міністрів УРСР від 5 квітня 1990 р. N 69-1 "Про
внесення змін в систему Головного управління по охороні державних
таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР".
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.ФОКІН
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   Інд. 28
 
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                  постановою Ради Міністрів УРСР
                   від 15 грудня 1990 р. N 370
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
    про Головне управління по охороні державних таємниць
     у пресі та інших засобах масової інформації при
            Раді Міністрів УРСР
 
 
   1. Головне управління по охороні державних таємниць у пресі
та інших засобах масової інформації при Раді Міністрів УРСР
(надалі - ГУОТ УРСР) є союзнореспубліканським органом і підлягає
Раді Міністрів УРСР.
 
   ГУОТ УРСР на основі чинного законодавства і в порядку, що
визначається цим Тимчасовим положенням, проводить у республіці
єдину державну політику по захисту від розголошення відомостей, як
становлять державну таємницю, в матеріалах, що розповсюджуються в
Українській РСР через пресу та інші засоби масової інформації
(книжкова продукція, газети і журнали, теле- та радіопрограми,
кінодокументалістика  та інші форми публічного розповсюдження
інформації), а також в текстових, аудіо- і  аудіовізуальних
матеріалах, призначених для вивозу за кордон.
 
   2. Основними завданнями ГУОТу УРСР є:
 
   організація та вдосконалення єдиної системи охорони державних
таємниць у пресі та інших засобах масової інформації;
 
   здійснення в установленому порядку заходів по захисту від
розголошення державних таємниць у пресі та інших засобах масової
інформації, а також у матеріалах, призначених для вивозу за
кордон;
 
   координація діяльності міністерств, відомств і організацій
республіки з питань охорони державних таємниць у пресі та інших
засобах  масової  інформації, подання методичної допомоги їх
експертним комісіям.
 
   На ГУОТ УРСР покладається також запобігання відповідно до
міжнародних угод і законодавства розповсюдженню в республіці
іноземних видань, аудіо- і аудіовізуальних матеріалів надходять по
відкритих (поштових) каналах і містять заклики до насильственого
повалення чи зміни існуючого державного і суспільного ладу,
пропаганду  війни,  насильства  та  жорстокості,  расової,
національної,  релігійної  винятковості  або  нетерпимості,
порнографії, підбурювання до вчинення кримінально караних дій.
 
   3. ГУОТ УРСР відповідно до покладених на нього завдань
виконує такі функції:
 
   а) розробляє і видає на основі конституційних норм і чинного
законодавства та затвердженого ГУОТом СРСР переліку відомостей,
заборонених до опублікування, нормативні  документи  (накази,
інструкції, перелік відомостей, заборонених до опублікування в
УРСР, обов'язкові для виконання міністерствами,  відомствами,
організаціями,  органами  преси  та  іншими засобами масової
інформації республіки при підготовці матеріалів для публічного
розповсюдження, а також до передачі за кордон; при необхідності
видає накази та інструкції спільно або за погодженням з іншими
міністерствами та відомствами УРСР;
 
   б) розглядає подані на погодження проекти відомчих переліків
відомостей, що не підлягають опублікуванню, а також відомчих
переліків  відомостей,  дозволених  до відкритої передачі по
радіозв'язку, і дає по них висновки;
 
   в) скасовує в установленому порядку обмеження, що втратили
актуальність, на опублікування відомостей, якщо для цього не
потрібно рішення органів державної влади або органів державного
управління республіки;
 
   г) здійснює на договірній основі розгляд і консультування
матеріалів, що розповсюджуються через пресу та інші засоби масової
інформації, з метою виявлення в них відомостей, заборонених до
опублікування; у разі виявлення таких відомостей інформує про це
керівників органів преси та інших засобів масової інформації;
 
   д) здійснює методичне забезпечення діяльності працівників
органів преси та  інших  засобів  масової  інформації,  які
відповідають  за  охорону  державних  таємниць в матеріалах,
призначених для публічного розповсюдження, проводить з цією метою
навчально-інструктивні та інші заходи; інформує редакторський
склад про основні вимоги нормативних документів з питань охорони
відомостей, які підлягають захисту від розголошення у пресі та
інших засобах масової інформації;
 
   є) розглядає з додержанням конституційних норм і міжнародних
зобов'язань  текстові, аудіо- і аудіовізуальні матеріали, що
вивозяться за кордон, у тому числі в міжнародних  поштових
відправленнях, або призначені для передачі іноземним організаціям
та особам, з метою виявлення в них відомостей, заборонених для
опублікування;
 
   ж) здійснює вибіркову перевірку матеріалів преси та інших
засобів масової інформації після виходу їх у світ та повідомляє
керівників  міністерств,  відомств,  організацій, засновників,
видавців, редколегії (редакторів) органів преси та інших засобів
масової інформації про встановлені факти порушень в галузі охорони
державних таємниць з метою закриття джерел розповсюдження таких
відомостей;
 
   з) проводить навчально-інструктивні заходи з питань охорони
державних таємниць у пресі та інших засобах масової інформації для
працівників  відповідних  служб  міністерств,  відомств УРСР,
організацій, членів експертних комісій;
 
   і) здійснює перевірку додержання міністерствами, відомствами
УРСР, організаціями правил підготовки матеріалів для публічного
розповсюдження та вивозу їх за кордон;
 
   к) контролює іноземні видання, аудіо-  і  аудіовізуальні
матеріали, що надходять в республіку по відкритих (поштових)
каналах, подає методичну допомогу організаціям та установам, до
фондів яких надходять ці видання та матеріали;
 
   л) здійснює  контроль  за  роботою  підвідомчих обласних
управлінь по охороні державних таємниць у пресі та інших засобах
масової інформації, за реалізацією нормативних документів з цих
питань, подає їм методичну допомогу;
 
   м) здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації працівників
системи ГУОТу, організує для них семінари і стажування.
 
   4. ГУОТ УРСР має право:
 
   а) звільняти від контролю окремі матеріали, що надходять в
республіку з-за кордону по відкритих (поштових) каналах, а також
відновлювати їх контроль;
 
   б) обмежувати користування іноземними виданнями, аудіо- і
аудіовізуальними матеріалами, що надійшли  в  республіку  по
відкритих  (поштових)  каналах, якщо вони містять відомості,
заборонені для поширення чинним законодавством;
 
   в) перешкоджати вивозу за кордон, у тому числі в міжнародних
поштових відправленнях, матеріалів, якщо вони містять відомості,
що не підлягають розголошенню.
 
   5. ГУОТ УРСР здійснює виконання покладених на нього завдань
безпосередньо,  а також через відповідні обласні управління,
забезпечуючи в республіці єдиний підхід до охорони державних
таємниць у пресі та інших засобах масової інформації і координацію
цієї діяльності.
 
   ГУОТ УРСР та підпорядковані йому обласні управління  по
охороні державних таємниць у пресі та інших засобах масової
інформації становлять систему Головного управління.
 
   Положення про обласні управління  затверджуються,  а  їх
начальники призначаються ГУОТом УРСР.
 
   6. ГУОТ УРСР очолює начальник.
 
   Начальник ГУОТу УРСР та його заступник призначаються Радою
Міністрів УРСР.
 
   Начальник ГУОТу УРСР:
 
   керує діяльністю   ГУОТу   УРСР,   несе   персональну
відповідальність за виконання покладених на ГУОТ УРСР завдань і
здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь відповідальності
заступника  начальника  і керівників підрозділів центрального
апарату за керівництво окремими сферами діяльності Головного
управління;
 
   забезпечує виконання законів Української РСР, інших рішень
Верховної Ради УРСР та її Президії, постанов і розпоряджень Ради
Міністрів УРСР з питань, що належать до діяльності ГУОТу УРСР;
 
   видає в  межах  своєї компетенції накази та інструкції,
обов'язкові для виконання підпорядкованими обласними управліннями,
скасовує накази та інструкції цих органів, якщо вони суперечать
чинному законодавству;
 
   затверджує в установленому порядку структуру  і  штатний
розклад,  посадові  оклади,  надбавки  до  посадових окладів
працівників центрального апарату ГУОТу УРСР та обласних управлінь,
преміює і подає їм матеріальну допомогу, витрачаючи кошти в межах
сум, виділених на утримання цього апарату та фонду оплати праці;
 
   затверджує положення про структурні підрозділи центрального
апарату ГУОТу УРСР та підпорядковані обласні управління.
 
   7. В ГУОТі УРСР утворюється колегія у складі начальника ГУОТу
УРСР (голова колегії), його заступника, які є членами колегії за
посадою, а також інших працівників системи ГУОТу УРСР.
 
   Персональний склад членів колегії ГУОТу УРСР (крім осіб, які
входять до неї за посадою) затверджується Радою Міністрів УРСР.
 
   Колегія на своїх засіданнях, що  проводяться  регулярно,
розглядає питання, пов'язані з виконанням основних завдань ГУОТу
УРСР, питання добору, розстановки та виховання  кадрів,  їх
професійної підготовки, перевірки виконання та інші питання, що
належать до компетенції ГУОТу УРСР, а також проекти найважливіших
нормативних документів, заслуховує звіти керівників підрозділів
ГУОТу УРСР та обласних управлінь.
 
   Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника ГУОТу УРСР. У разі розбіжностей між начальником ГУОТу
УРСР і колегією начальник ГУОТу УРСР проводить в життя своє
рішення, доповідаючи про розбіжності, що виникли, Раді Міністрів
УРСР. Члени колегії, в свою чергу, можуть повідомити свою позицію
Раді Міністрів УРСР.
 
   8. Фінансування  ГУОТу  УРСР та його обласних управлінь
здійснюється за рахунок коштів республіканського бюджету.
 
   ГУОТ УРСР у встановленому порядку фінансує підпорядковані
управління,  здійснює  за  ними фінансовий контроль, складає
періодичні та річні зведені бухгалтерські і статистичні звіти.
 
   9. Гранична чисельність працівників центрального  апарату
ГУОТу УРСР та фонд оплати праці цього апарату і обласних управлінь
затверджуються Радою Міністрів УРСР.
 
   10. При ГУОТі УРСР утворюється на громадських засадах рада в
справах охорони державних таємниць в засобах масової інформації.
До складу ради входять представники заінтересованих міністерств і
відомств УРСР, засобів масової інформації, громадських організацій
та творчих спілок.
 
   Рада бере участь в підготовці рекомендацій з питань охорони
державних  таємниць  у  пресі, розгляді питань про практику
додержання органами преси та іншими засобами масової інформації
законодавства, що має безпосереднє відношення до діяльності ГУОТу
УРСР.
 
   11. Працівники системи ГУОТу УРСР, які виконують свої функції
на договірній основі у видавництвах та інших організаціях, що
мають право видавничої діяльності, редакціях газет і журналів, на
поліграфічних підприємствах, в органах зв'язку та інших установах,
забезпечуються керівниками цих організацій, підприємств та установ
службовими  приміщеннями з телефонним зв'язком та необхідним
інвентарем.
 
   12. ГУОТ УРСР користується правами юридичної особи, має
печатку з зображенням Державного герба Української РСР і з своїм
найменуванням.
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка