Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження галузевого плану заходів реалізації положень Закону України "Про основи національної безпеки України"


         МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            01.10.2003 N 761
 
 
      Про затвердження галузевого плану заходів
        реалізації положень Закону України
      "Про основи національної безпеки України"
 
 
   Для забезпечення виконання положень Закону України  "Про
основи національної безпеки України" ( 964-15 ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити галузевий план заходів реалізації положень
Закону України  "Про  основи  національної  безпеки  України"
( 964-15 ).
 
   2. Державному департаменту автомобільного транспорту України
(Закіров Є.О.), Державному департаменту авіаційного транспорту
України (Максимов В.О.), Державному департаменту морського і
річкового  транспорту  України  (Скворцов  Г.П.),  Державній
адміністрації залізничного транспорту України (Федюшин Ю.М.),
департаментам,  управлінням та самостійним відділам Мінтрансу
забезпечити виконання зазначеного галузевого плану заходів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Кроля С.С.
 
 Міністр                          Г.Кірпа
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   транспорту України
                   01.10.2003 N 761
 
 
           ГАЛУЗЕВИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
        реалізації положень Закону України
      "Про основи національної безпеки України"
              ( 964-15 )
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |    Заходи     |   Термін   |  Відповідальні |
| з/п|            |   виконання  |   виконавці  |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1  |Створення       |         |         |
|  |конкурентоспроможної, |         |         |
|  |соціально орієнтованої |         |         |
|  |ринкової економіки та |         |         |
|  |забезпечення      |         |         |
|  |постійного зростання  |         |         |
|  |рівня життя і     |         |         |
|  |добробуту населення  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.1 |В процесі реформування |         |         |
|  |транспортно-дорожнього |         |         |
|  |комплексу України   |         |         |
|  |забезпечити:      |         |         |
|  |-----------------------+-----------------+-----------------|
|  |- збереження      | постійно    |Укрзалізниця   |
|  |залізничного      |         |         |
|  |транспорту як єдиного |         |         |
|  |виробничо-       |         |         |
|  |технологічного     |         |         |
|  |комплексу, пов'язаного |         |         |
|  |безперервним процесом |         |         |
|  |залізничних      |         |         |
|  |перевезень;      |         |         |
|  |-----------------------+-----------------+-----------------|
|  |- збереження      | постійно    |Укрзалізниця   |
|  |державного регулювання |         |         |
|  |і контролю за     |         |         |
|  |діяльністю       |         |         |
|  |залізничного      |         |         |
|  |транспорту;      |         |         |
|  |-----------------------+-----------------+-----------------|
|  |- збереження      | постійно    |Державні     |
|  |досягнутого рівня   |         |департаменти,  |
|  |соціального захисту  |         |Укрзалізниця   |
|  |працівників      |         |         |
|  |транспорту;      |         |         |
|  |-----------------------+-----------------+-----------------|
|  |- підвищення      | постійно    |Державні     |
|  |конкурентоспроможності |         |департаменти,  |
|  |автомобільного,    |         |Укрзалізниця   |
|  |авіаційного,      |         |         |
|  |залізничного,     |         |         |
|  |морського і річкового |         |         |
|  |транспорту;      |         |         |
|  |-----------------------+-----------------+-----------------|
|  |- забезпечення     | постійно    |Державні     |
|  |подальшої розбудови і |         |департаменти,  |
|  |ефективного      |         |Укрзалізниця   |
|  |функціонування     |         |         |
|  |національної мережі  |         |         |
|  |міжнародних      |         |         |
|  |транспортних      |         |         |
|  |коридорів       |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.2 |Зменшення витратної  |   за     |Державні     |
|  |частини господарської | підсумками   |департаменти,  |
|  |діяльності підприємств |  року     |Укрзалізниця   |
|  |за рахунок перегляду  |         |         |
|  |структури       |         |         |
|  |адміністративних та  |         |         |
|  |інших витрат      |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.3 |Розробити комплекс   | щоквартально  |Державні     |
|  |заходів з метою    |         |департаменти,  |
|  |скорочення і      |         |Укрзалізниця,  |
|  |ліквідації       |         |Департамент   |
|  |дебіторської      |         |економічного   |
|  |заборгованості та з  |         |аналізу та    |
|  |виплати заробітної   |         |стратегічного  |
|  |плати на підприємствах |         |планування,   |
|  |транспортно-дорожнього |         |Управління    |
|  |комплексу, в т.ч. з  |         |бухгалтерського |
|  |метою усунення     |         |обліку,     |
|  |можливості легалізації |         |бюджетного    |
|  |незаконно отриманих  |         |фінансування   |
|  |прибутків       |         |і звітності,   |
|  |            |         |Департамент   |
|  |            |         |контрольно-   |
|  |            |         |ревізійної    |
|  |            |         |роботи та    |
|  |            |         |запобігання   |
|  |            |         |корупційним і  |
|  |            |         |економічним   |
|  |            |         |правопорушенням |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.4 |Запровадження     | постійно    |Державні     |
|  |моніторингу цінової  |         |департаменти,  |
|  |політики в підгалузях |         |Укрзалізниця   |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.5 |Забезпечення потреб  | постійно    |Державні     |
|  |держави і населення у |         |департаменти,  |
|  |перевезеннях вантажів |         |Укрзалізниця   |
|  |та пасажирів (роботах, |         |         |
|  |послугах)       |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.6 |Здійснювати      | постійно    |Управління    |
|  |систематичний контроль |         |бухгалтерського |
|  |за використанням    |         |обліку,     |
|  |виділених Державним  |         |бюджетного    |
|  |казначейством     |         |фінансування   |
|  |бюджетних асигнувань  |         |і звітності,   |
|  |на поточний рік на   |         |Департамент   |
|  |виконання пріоритетних |         |нормативно    |
|  |програм, пов'язаних з |         |правового    |
|  |адаптацією       |         |забезпечення,  |
|  |законодавства України |         |Департамент   |
|  |до законодавства    |         |зовнішньо-    |
|  |Європейського союзу,  |         |економічних   |
|  |відповідно до     |         |зв'язків     |
|  |затвердженого     |         |         |
|  |кошторису доходів і  |         |         |
|  |видатків Міністерства |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.7 |Забезпечити контроль  | постійно    |Державні     |
|  |за цільовим      |         |департаменти,  |
|  |використанням     |         |Укрзалізниця,  |
|  |підвідомчими      |         |Управління    |
|  |Міністерству      |         |бухгалтерського |
|  |установами,      |         |обліку,     |
|  |підприємствами і    |         |бюджетного    |
|  |організаціями коштів, |         |фінансування   |
|  |передбачених Державним |         |та звітності   |
|  |бюджетом України    |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.8 |Створити підгалузеві  | 2004 р.     |Державні     |
|  |бази даних про     |         |департаменти,  |
|  |виробничі площі,    |         |Укрзалізниця,  |
|  |обладнання та інше   |         |Управління    |
|  |майно підприємств   |         |власності та   |
|  |транспортно-дорожнього |         |структурних   |
|  |комплексу, яке не   |         |перетворень,   |
|  |використовується ними |         |Департамент   |
|  |і може пропонується до |         |контрольно-   |
|  |продажу чи передачі в |         |ревізійної    |
|  |оренду з метою     |         |роботи та    |
|  |оперативного      |         |запобігання   |
|  |управління ним та   |         |корупційним і  |
|  |недопущенням      |         |економічним   |
|  |використання вказаного |         |правопорушенням |
|  |майна для легалізації |         |         |
|  |незаконно отриманих  |         |         |
|  |прибутків       |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.9 |З метою удосконалення | постійно    |Державні     |
|  |системи державного   |         |департаменти,  |
|  |регулювання і     |         |Укрзалізниця,  |
|  |внутрішнього      |         |Департамент   |
|  |фінансового контролю  |         |контрольно-   |
|  |за роботою       |         |ревізійної    |
|  |підприємств, установ  |         |роботи та    |
|  |та організацій, що   |         |запобігання   |
|  |належать до сфери   |         |корупційним і  |
|  |управління Мінтрансу, |         |економічним   |
|  |посилити ефективність |         |правопорушенням |
|  |роботи контрольно-   |         |         |
|  |ревізійних структур,  |         |         |
|  |покращити координацію |         |         |
|  |їх діяльності з іншими |         |         |
|  |контролюючими та    |         |         |
|  |правоохоронними    |         |         |
|  |органами та підвищити |         |         |
|  |рівень відшкодування  |         |         |
|  |заподіяних державі   |         |         |
|  |збитків        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|1.10|Підготувати проект   | березень    |Укрзалізниця,  |
|  |постанови Кабінету   | 2004 р.     |державні     |
|  |Міністрів України "Про |         |департаменти,  |
|  |затвердження переліку |         |Департамент   |
|  |обов'язкової      |         |розвитку та   |
|  |сертифікації виробів і |         |координації   |
|  |процесів, що      |         |транспортних   |
|  |споживаються      |         |систем,     |
|  |підприємствами     |         |Органи з     |
|  |транспорту, та послуг, |         |сертифікації   |
|  |які ними надаються"  |         |Міністерства   |
|  |            |         |транспорту    |
|  |            |         |України     |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|2  |Забезпечення      |         |         |
|  |екологічно та     |         |         |
|  |техногенно безпечних  |         |         |
|  |умов життєдіяльності  |         |         |
|  |громадян і       |         |         |
|  |суспільства,      |         |         |
|  |збереження       |         |         |
|  |навколишнього     |         |         |
|  |природного середовища |         |         |
|  |та раціональне     |         |         |
|  |використання природних |         |         |
|  |ресурсів        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|2.1 |В екологічній сфері:  | постійно    |Державні     |
|  |- дотримання вимог   |         |департаменти,  |
|  |екологічної безпеки  |         |Укрзалізниця   |
|  |підприємствами     |         |         |
|  |транспорту;      |         |         |
|  |- ефективне      |         |         |
|  |використання природних |         |         |
|  |ресурсів та      |         |         |
|  |раціональне поводження |         |         |
|  |з відходами      |         |         |
|  |виробництва      |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3  |Інтеграція України в  |         |         |
|  |європейський      |         |         |
|  |політичний,      |         |         |
|  |економічний, правовий |         |         |
|  |простір та в      |         |         |
|  |євроатлантичний    |         |         |
|  |безпековий простір,  |         |         |
|  |розвиток рівноправних |         |         |
|  |взаємовигідних     |         |         |
|  |відносин з іншими   |         |         |
|  |державами світу в   |         |         |
|  |інтересах України   |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3.1 |Участь у здійсненні  | 2004 р.     |Укравіатранс,  |
|  |процедур стосовно   |         |Департамент   |
|  |набуття Україною    |         |нормативно-   |
|  |повного членства в   |         |правового    |
|  |Європейській      |         |забезпечення,  |
|  |організації з безпеки |         |Управління    |
|  |аеронавігації     |         |безпеки     |
|  |(Євроконтроль):    |         |транспорту,   |
|  |прийняття Верховною  |         |Департамент   |
|  |Радою України 6    |         |зовнішньо-    |
|  |законопроектів щодо  |         |економічних   |
|  |прийняття/       |         |зв'язків     |
|  |ратифікації/      |         |         |
|  |приєднання до чинних  |         |         |
|  |міжнародно-правових  |         |         |
|  |актів, що регулюють  |         |         |
|  |діяльність       |         |         |
|  |Євроконтролю      |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3.2 |Участь у розробленні  | 2004 р.     |Державні     |
|  |Програми боротьби з  |         |департаменти,  |
|  |правопорушеннями на  |         |Укрзалізниця   |
|  |транспорті на     |         |         |
|  |2003-2006 рр.     |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3.3 |Участь у розробленні  | 2004 р.     |Державні     |
|  |проекту Комплексної  |         |департаменти,  |
|  |програми створення і  |         |Укрзалізниця,  |
|  |розвитку державної   |         |Департамент   |
|  |інтегрованої системи  |         |розвитку та   |
|  |забезпечення      |         |координації   |
|  |управління рухомими  |         |транспортних   |
|  |об'єктами (зв'язок,  |         |систем      |
|  |навігація,       |         |         |
|  |спостереження)     |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3.4 |Адаптація       | 2004 р.     |Укравіатранс   |
|  |законодавства України, |         |         |
|  |що стосується питань  |         |         |
|  |цивільної авіації, до |         |         |
|  |законодавства     |         |         |
|  |Європейського Союзу  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3.5 |З метою адаптації   | постійно    |Укравіатранс   |
|  |законодавства України |         |         |
|  |до законодавства    |         |         |
|  |Європейського Союзу в |         |         |
|  |галузі авіаційного   |         |         |
|  |транспорту участь   |         |         |
|  |фахівців Укравіатрансу |         |         |
|  |в засіданнях робочих  |         |         |
|  |груп Європейської   |         |         |
|  |Конференції Цивільної |         |         |
|  |авіації (ЕКЦА) з    |         |         |
|  |питань авіаційної   |         |         |
|  |безпеки ECAC/AVSEK та |         |         |
|  |спрощення       |         |         |
|  |формальностей     |         |         |
|  |ECAK/FAL        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3.6 |З метою адаптації   | протягом    |Укравіатранс   |
|  |законодавства України | 2004 р.     |         |
|  |до законодавства    |         |         |
|  |Європейського Союзу в |         |         |
|  |галузі авіаційного   |         |         |
|  |транспорту провести  |         |         |
|  |гармонізацію JAR і АПУ |         |         |
|  |з тематики управління |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|3.7 |З метою підвищення   | вересень -   |Укравіатранс   |
|  |безпеки польотів вищих | жовтень     |         |
|  |посадових осіб держави | 2003 р.     |         |
|  |провести нараду    |         |         |
|  |відповідних      |         |         |
|  |міністерств та     |         |         |
|  |відомств щодо     |         |         |
|  |технічного стану    |         |         |
|  |повітряних суден та  |         |         |
|  |обладнання цих літаків |         |         |
|  |відповідно до вимог  |         |         |
|  |ІСАО та Євроконтролю  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|4  |У воєнній сфері та   |         |         |
|  |сфері безпеки     |         |         |
|  |державного кордону   |         |         |
|  |України        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|4.1 |Своєчасна підготовка  | постійно    |Державні     |
|  |відповідних проектів  |         |департаменти,  |
|  |рішень Кабінету    |         |Укрзалізниця   |
|  |Міністрів України щодо |         |         |
|  |уточнення       |         |         |
|  |мобілізаційних завдань |         |         |
|  |підприємствам та    |         |         |
|  |розмірів матеріальних |         |         |
|  |цінностей, накопичених |         |         |
|  |у мобілізаційному   |         |         |
|  |резерві        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|4.2 |Підготувати      | 2003-2004 рр.  |Державні     |
|  |розпорядження Кабінету |         |департаменти,  |
|  |Міністрів України про |         |Укрзалізниця   |
|  |розбронювання і випуск |         |         |
|  |застарілої техніки та |         |         |
|  |майна мобрезерва, які |         |         |
|  |зберігаються на    |         |         |
|  |підприємствах     |         |         |
|  |транспортно-дорожнього |         |         |
|  |комплексу України   |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|4.3 |Створення та утримання | постійно    |Державні     |
|  |об'єктів і виробничих |         |департаменти,  |
|  |потужностей      |         |Укрзалізниця   |
|  |мобілізаційного    |         |         |
|  |призначення,      |         |         |
|  |страхового фонду    |         |         |
|  |конструкторської,   |         |         |
|  |технологічної та    |         |         |
|  |проектної документації |         |         |
|  |для забезпечення    |         |         |
|  |капітального ремонту  |         |         |
|  |техніки, виробництва  |         |         |
|  |важливої продукції   |         |         |
|  |матеріально-технічного |         |         |
|  |призначення. Створення |         |         |
|  |і утримання      |         |         |
|  |мобілізаційного    |         |         |
|  |резерву        |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|4.4 |Завершити розробку   | 2004 р.     |Державні     |
|  |мобілізаційного плану |         |департаменти,  |
|  |Міністерства      |         |Укрзалізниця,  |
|  |транспорту по     |         |Спеціальне    |
|  |забезпеченню стійкої  |         |управління    |
|  |роботи транспорту на  |         |         |
|  |особливий період    |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|4.5 |Запобігання      | постійно    |Державні     |
|  |розголошенню      |         |департаменти,  |
|  |інформації, яка    |         |Укрзалізниця,  |
|  |становить державну,  |         |Перший відділ,  |
|  |комерційну та іншу   |         |Управління    |
|  |конфіденційну     |         |документального |
|  |інформацію, що є    |         |забезпечення   |
|  |власністю держави   |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|5  |Просвітницькі заходи  |         |         |
|----+-----------------------+-----------------+-----------------|
|5.1 |Провести в трудових  | вересень -   |Керівники    |
|  |колективах       | грудень     |державних    |
|  |підприємств, установ  | 2003 р.     |департаментів,  |
|  |та організацій     |         |Укрзалізниці,  |
|  |підпорядкованих    |         |Укрпром-     |
|  |Мінтрансу України   |         |залізтрансу,   |
|  |тематичні інформаційні |         |підприємств,   |
|  |заняття на тему:    |         |установ,     |
|  |"Правова основа та   |         |організацій   |
|  |об'єкти національної  |         |галузі      |
|  |безпеки, принципи і  |         |         |
|  |суб'єкти забезпечення |         |         |
|  |національної безпеки, |         |         |
|  |їх повноваження та   |         |         |
|  |функції, загрози    |         |         |
|  |національним      |         |         |
|  |інтересам. Основні   |         |         |
|  |напрямки державної   |         |         |
|  |політики з питань   |         |         |
|  |національної безпеки, |         |         |
|  |пріоритети       |         |         |
|  |національних      |         |         |
|  |інтересів"       |         |         |
------------------------------------------------------------------
 

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка