Законы Украины

Новости Партнеров
 

Паспорти спеціальностей (17.00.02 - театральне мистецтво, 17.00.03 - музичне мистецтво, 17.00.04 - кіномистецтво, телебачення, 17.00.05 - образотворче мистецтво, 17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво, 17.00.08 - музеєзнавство, збереження худож...

        ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова президії
                   ВАК України
                   18.12.1997 N 34-06/10
 
 
 
           ПАСПОРТИ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
         17.00.02 - театральне мистецтво
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Предметом дослідження є історія та теорія театру як особливої
галузі  художньої  культури; вивчення театру як специфічного
соціального інституту та виявів театральності в інших видах
мистецтва; аналіз театралізації суспільного життя; дослідження
естетичних та артистичних аспектів театру як виду мистецтва, його
історико-стильових закономірностей, історичних та індивідуальних
стильових особливостей драматургії,  режисури  та  акторської
майстерності; аналіз своєрідності окремих епох та ареалів розвитку
світового театру, творчого доробку видатних постатей театрального
мистецтва; розроблення питань розвитку народного та професійного
театру, вдосконалення акторської та режисерської техніки.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Драматургійний напрям - вивчення особливостей стилістики та
композиції драматургійних творів в аспекті їх сценічного втілення.
   Режисерський напрям - вивчення творчої спадщини видатних
режисерів.   закономірностей   історико-стильового  розвитку
театральної режисури, особливостей її техніки.
   Сценографічний напрям - дослідження матеріальної культури
театру, тобто предметного середовища вистави, зокрема особливостей
гриму,  маски,  конструкції  ляльок (для лялькового театру),
композиції сценічного простору як фактора організації спектаклів.
   Напрям акторської майстерності - аналіз виконавських аспектів
театральної вистави,  системи  театральних  амплуа,  факторів
акторської особистісної індивідуальності.
   Соціологічний напрям - вивчення аудиторії театру, її ролі у
формуванні  театральних  дійств як співучасників, етикетності
поведінки, зумовленої театральними впливами, розвитку ритуалів.
   Міждисциплінарний напрям - дослідження взаємодії театру з
іншими видами мистецтва, передусім з музикою (в жанрах музичного
театру та в прикладних музичних жанрах) та з образотворчим
мистецтвом ( в організації сценічного простору).
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
            мистецтвознавство.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
         17.00.03 - музичне мистецтво.
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Предметом є вивчення закономірностей музичної  творчості,
виконавства.  сприйняття музики та музичного виховання у їх
процесуальному та результативному аспектах; дослідження музики як
автономного  виду  мистецтва та її взаємин з іншими видами
мистецтва, з  цілісністю  художньої,  духовної,  матеріальної
культури,  з  суспільним організмом; вивчення закономірностей
історичного розвитку музики та формування її теоретичних систем;
аналіз творчого доробку композиторських шкіл, стилів, напрямів,
окремих  представників  композиторської  творчості;  вивчення
виконавської  творчості,  методів  виконавства та його шкіл,
формування виконавської майстерності; розроблення методів музичної
педагогіки; аналіз закономірностей музичного сприйняття; вивчення
систем нотопису та музичного інструментарію.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Історико-стильовий напрям  -  вивчення  закономірностей
стильового розвитку музичного мистецтва.
   Історико-біографічний напрям -  вивчення  творчого  шляху
видатних композиторських постатей, їх індивідуальних стилів.
   Історико-культурологічний та історіографічний напрям вивчення
музичного життя.
   Теоретико-композиційний напрям - аналіз музичних текстів як
результатів процесу формоутворення музичного матеріалу, визначення
характеристик музичних творів як замкнених та цілісних текстів, їх
семантичного навантаження.
   Теоретико-інтонаційний напрям - аналіз  мелосу,  ритміки,
гармонічних  систем,  гомофонної,  поліфонічної та монодичної
фактури, спрямований на вивчення своєрідності музичних засобів
виражальності та Їх трактування в історичних та індивідуальних
стилях.
   Виконавський напрям  -  дослідження  практичного  досвіду
виконавства, специфічних  виконавських  засобів  (артикуляції,
темподинаміки), розроблення інтерпретологічних концепцій.
   Етномузикознавчий напрям  (фольклористика)  -  дослідження
синкретичних та автономних форм народної музичної творчості, їх
етнічної своєрідності, специфіки музичного  мислення  народу,
жанрово-стильової  системи  фольклору,  взаємодії  музичних,
вербальних, хореологічних компонентів фольклорних текстів.
   Музично-педагогічний напрям   -  розроблення  музичного
виховання, дослідження музичного сприйняття; сольфеджіо. Прикладні
напрями - органологія (інструментознавство, оркестрування), нотна
палеографія (вивчення систем нотного запису).
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
            мистецтвознавство.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
       17.00.04 - кіномистецтво, телебачення
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Предметом дослідження є  розвиток  аудіовізуальної  сфери
художньої культури як специфічного надбання історії світової
культури в XX столітті; вивчення  жанрово-стильової  системи
аудіовізуальних мистецтв; аналіз соціальної інфраструктури та
психологічних ефектів кіно та телебачення; дослідження специфіки
драматургії, режисури, операторських та акторських аспектів в
кіно- та телепродукції;  обстеження напрямів та періодів розвитку
аудіовізуальної культури, індивідуального творчого доробку окремих
видатних постатей; аналіз технічних аспектів кінематографії та
телебачення, вдосконалення методів аудіовізуальної трансформації
реалій буття.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Сценарській напрям - вивчення досвіду створення сценаріїв для
продукції  кінематографа  та  телебачення,  спадщини видатних
сценаристів, переробки літературних першоджерел у сценарії.
   Режисерський напрям - вивчення творчого доробку режисерів
кінематографа та телебачення, їх індивідуальної творчої манери,
специфіки аудіовізуальної режисури, закономірностей її розвитку.
   Виконавський напрям  -  вивчення  досвіду  акторської
майстерності в аудіовізуальній культурі, системи ролей у цій
сфері, індивідуального творчого доробку видатних представників
акторського мистецтва.
   Соціально-психологічний напрям  -  вивчення  психологічних
ефектів аудіовізуальної продукції, ЇЇ функціонування в середовищі
аудиторії кінематографа та телебачення.  контингенту  публіки
аудіовізуальної культури.
   Міждисциплінарний напрям - вивчення взаємодії аудіовізуальної
культури з іншими сферами художньої культури, її впливу на них та
аудіовізуального переосмислення традиційних художніх засобів.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
            мистецтвознавство.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        17.00.05 - образотворче мистецтво
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Галузь передбачає дослідження  засадничих  закономірностей
генези й еволюції образотворчого мистецтва як у цілому, так і на
певних історично детермінованих стадіях його розвитку, зокрема
стильових, у різному національному контексті; стадії над усім
комплексом  питань,  пов'язаних  із  з'ясуванням  специфіки
жанрово-видової структури образотворчого мистецтва, його змісту та
форми; здійснення  опису,  аналізу,  витлумачення,  атрибуції
мистецьких  творів,  розгляд  особливостей  їх  суспільного
функціонування; вивчення набутків окремих  національних  шкіл
мистецтва, творчої  практики  художніх  об'єднань, угруповань,
окремих художників. При розробленні тієї чи іншої проблемати
спирається  на  досягнення  музеєзнавства, реставрації, інших
допоміжних дисциплін, враховує досвід споріднених суспільних наук.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Загальноестетичні проблеми теорії та історії образотворчого
мистецтва.
   Образотворче мистецтво  у  системі  художньої  культури
суспільства.
   Історія та теорія мистецтвознавства і художні критики.
   Історико-теоретичні проблеми розвитку окремих видів і жанрів
образотворчого мистецтва.
   Станковий і монументальний живопис, притаманні йому прийоми
та засоби вирішення художніх творів; живописні техніки.
   Станкова, монументальна   та   монументально-декоративна
скульптура, її функціонування в архітектурних і садово-паркових
ансамблях.
   Станкова та книжкова графіка, притаманні їй  особливості
художньої мови; роль і значення книжкової графіки в інтерпретації
змісту літературного твору та як  елементу  книги  -єдиного
художньо-поліграфічного  організму; плакат; прикладна графіка;
графічні техніки.
   Театрально-декоративне мистецтво,  його  роль у розкритті
драматургічного задуму 1 театральної або кінопостановки.
   Художній дизайн.
   Проблеми синтезу мистецтв і образотворче мистецтво.
   Проблеми генези  та  еволюції  стилів  і  напрямків  в
образотворчому мистецтві, їх світоглядне підґрунтя, особливості
національної інтерпретації, зв'язок з такими в інших мистецтвах
(театр, музика, література і т. п.).
   Іконологія та   іконографія   як   важливі   елементи
мистецтвознавчого дослідницького інструментарію.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
            мистецтвознавство.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
      17.00.06 - декоративне і прикладне мистецтво
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Предметом дослідження є всі форми естетизації середовища
перебування людини, які не несуть ознак автономії окремого виду
мистецтва та пов'язані з практичним функціональним призначенням
об'єктів цього середовища, утворюючи з ними синкретичну єдність;
вивчення проявів художнього синкретизму в предметному середовищі,
в об'єктах побуту; аналіз закономірностей поєднання естетичних та
утилітарних  функцій   цих   об'єктів,   взаємозалежностей
функціонального призначення з матеріалом та формами елементів
предметного оточення; дослідження технічних процедур в різних
відгалуженнях  синкретичної  художньої  творчості  (ткацтво,
гончарство, деревообробництво); вивчення закономірностей художньої
мови декору, розроблення проблем лексичного фонду та композиційних
закономірностей орнаментики.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Кераміка - вивчення історичних  закономірностей  розвитку
гончарства як одного з найдавніших видів синкретичної художньої
творчості,  аналіз  його  технологічних  процедур,  ареальних
особливостей.
   Силікатна продукція - вивчення процедур виготовлення та сфери
вжитку виробів зі шкла, особливостей поєднання утилітарних та
естетичних функцій, їх зв'язку з архітектурною композицією.
   Деревообробництво - вивчення традицій різьбярства, способів
їх відтворення та розвитку, їх осмислення у фольклорній практиці,
їх  трансформації в урбанізованому середовищі, їх функцій в
архітектурному екстер'єрі та інтер'єрі, їх побутового використання
виробів з дерева та з інших видів целюлози.
   Текстиль - вивчення ткацтва, шитва, процедур та продукції
ремісничого  текстильного виробництва, крою одягу, композиції
килимів, рушників та інших предметів з текстильних матеріалів,
фонду цих матеріалів, використання виробів з них.
   Орнаментологія -  дослідження  загальних  закономірностей
орнаментальної  мови  декору  художніх виробів незалежно від
матеріалів їх носіїв, особливостей  орнаментального  мислення
порівняно з образотворчим мистецтвом.
   Етнологічно-археологічний напрям - вивчення реліктових форм
синкретичної творчості, ареалів їх поширення, їх еволюції.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
            мистецтвознавство.
 
           ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
        17.00.08 - музеєзнавство, збереження
      художніх цінностей та пам'яток архітектури.
 
          I. Формула спеціальності:
 
   Предметом є вивчення меморіального фонду матеріальної та
духовної  культури,  який  охоплює  музейні  зібрання творів
образотворчого та декоративно-ужиткового  мистецтва,  пам'ятки
техніки та ремісництва, предмети побутового вжитку, пам'ятки
архітектури, бібліотекарські та  архівні  фонди;  дослідження
закономірностей формування та функціонування цього фонду в житті
суспільства, його відношення до художньо-творчого процесу; аналіз
ретроспекцій щодо пам'яток культури як їх бази; розроблення
методів опису та каталогізації музейних та архівних фондів, їх
адресування мистецькій громадськості, їх осмислення в творчому
процесі.
 
           II. Напрямки досліджень:
 
   Реставрація архітектурна - розроблення методів та технологій
збереження  пам'яток  будівництва, їх узгодження з поточними
процесами забудови міст і селищ.
   Ландшафтна архітектура  -  напрям,  суміжний  із галуззю
"Архітектура" - розроблення методів охорони та трансформування
ландшафтів з урахуванням історичних та екологічних вимог.
   Реставрація образотворча - розроблення методів реставрування
творів живопису, графіки, пластики.
   Бібліофілія - вивчення  художніх  особливостей  книжкових
фондів, методів атрибуції та збереження книговидань, їх опису та
каталогізації в аспекті мистецтвознавства.
   Антикваріат - мистецтвознавчий аналіз пам'яток матеріальної
культури, їх атрибуція та каталогізація як художніх цінностей.
   Архівознавство-дослідження пам'яток писемності як об'єктів
мистецтвознавства, їх художньо-естетичної вагомості, виявлення у
них історико-стильових та індивідуально-стильових закономірностей.
 
   III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
            мистецтвознавство.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка