Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок випуску та обігу облігацій місцевої позики

   ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
 N 48 від 13.10.97
  м.Київ
 
 vd971013 vn48
                    Протокол засідання Комісії
                    від 13 жовтня 1997 р. N 21
 
       Про затвердження Положення про порядок
      випуску та обігу облігацій місцевої позики
 
 ( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів
  N 91 ( vr091312-98 ) від 28.07.98 )
 
 
   Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку
цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та Закону України "Про
цінні папери і фондову біржу" ( 1201-12 ) Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про порядок випуску  та  обігу
облігацій місцевої позики та інформації про їх випуск.
   2. Реєстрацію випуску облігацій місцевої позики та інформації
про їх випуск покласти на Відділ регулювання випуску та обігу
цінних паперів.
   3. Встановити, що реінвестування облігацій місцевої позики,
випуск яких було здійснено до введення в дію цього Положення, в
наступні випуски забороняється.
   4. Встановити, що в 1997 році інформація  про  випуск
облігацій місцевої позики підлягає опублікуванню відповідно до
вимог ст.23 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу".
   5.  Рішення  набуває  чинності  наступного  дня  після
опублікування в "Урядовому кур'єрі".
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Члена
Комісії О. Бойка.
 
 Голова Комісії                     О.Мозговий
 
 "Урядовий кур'єр" 27.12.97, N 242-243
 
                      Затверджено
                   рішенням  Державної комісії
                   з цінних паперів та фондового
                   ринку від 13 жовтня 1997 р.
                   N 48
 
               Положення
   про порядок випуску та обігу облігацій місцевих позик
 
            1. Загальні положення
 
   1.1. Положення  про  порядок випуску та обігу облігацій
місцевих позик розроблено відповідно до Законів України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про державне регулювання
ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) та "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ).
   1.2. Облігація місцевої позики - цінний папір, що засвідчує
внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання
відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного папера в
передбачений умовами випуску строк з виплатою фіксованого процента
(якщо інше не передбачено умовами випуску).
   1.3. Рішення про випуск облігацій місцевої позики приймається
сільською, селищною, міською, районною, обласною, міст Києва та
Севастополя Радами.
   Емітентом облігацій місцевої позики виступає  відповідна
Рада.
   Рада може уповноважити інші органи місцевого самоврядування
або виконавчі органи відповідного рівня здійснити  необхідні
організаційні заходи, пов'язані з емісією облігацій місцевої
позики.
   Випуск та обіг  облігацій  місцевої  позики  Автономної
Республіки Крим здійснюється відповідно до вимог цього Положення.
   1.4. Розміщення облігацій місцевої позики здійснюється на
добровільних засадах.
   1.5. Власниками облігацій місцевої позики  можуть  бути
юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може
встановлювати особливості придбання облігацій місцевої позики
нерезидентами України.
   1.6. Облігації місцевої позики випускаються в документарній
формі на пред'явника або у бездокументарній формі з урахуванням
законодавства про депозитарну діяльність.
   1.7. Мінімальна номінальна вартість облігації місцевої позики
не може бути менше 1 копійки.
   Номінальна вартість облігації місцевої позики, що перевищує 1
копійку, повинна бути кратною мінімальній номінальній вартості,
яка встановлена в частині 1 цього пункту Положення.
   1.8.  Забезпечення  випуску  облігацій  місцевої  позики
здійснюється відповідно до чинного законодавства.
   1.9. Джерелом погашення облігацій місцевої позики не можуть
бути кошти від випуску нової місцевої позики.
   Погашення облігацій місцевої позики  будь-якими  цінними
паперами  або  їх  конвертація  у  будь-які  цінні  папери
забороняється.
   1.10. Випуск  облігацій  місцевої позики здійснюється із
зазначенням мети випуску.
   1.11. Розмір випуску облігацій внутрішньої місцевої позики
визначається  емітентом  під  час  затвердження  бюджету  на
відповідний рік і може уточнюватися під час внесення змін та
доповнень до нього.
   Розмір випуску  облігацій  внутрішніх  місцевих  позик
обов'язково погоджується з Міністерством фінансів України.
( Пункт 1.11 в  редакції Рішення Держкомісціннихпаперів N 91
( vr091312-98 ) від 28.07.98 )
   1.12. Емітент має право на опублікування інформації про
випуск облігацій місцевої позики тільки після її реєстрації у
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   1.13. Емітент може реалізувати своє право на випуск облігацій
місцевої позики з моменту реєстрації інформації про випуск і
випуску облігацій місцевої позики в Державній комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
   1.14. Реєстрація інформації про випуск та випуск облігацій
місцевої позики, що здійснюється Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку, не може розглядатися як гарантія
вартості цих облігацій.
   1.15. Загальний реєстр випуску облігацій місцевої позики
ведеться Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
      2. Порядок реєстрації інформації про випуск
        та випуску облігацій місцевої позики
 
   2.1. Для реєстрації інформації про випуск  та  випуску
облігацій місцевої позики емітент подає до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку такі документи:
   заяву про реєстрацію інформації про випуск та  випуску
облігацій місцевої позики (додаток N 1), що підписана керівником
та засвідчена печаткою емітента;
   рішення Ради про випуск облігацій місцевої  позики  та
затверджені цим рішенням документи;
   оригінали або нотаріально засвідчені копії договорів  з
торговцями цінними паперами на розміщення облігацій місцевої
позики (якщо емітент користується їх послугами);
   документ, який  підтверджує  погодження  обсягу  випуску
облігацій внутрішньої місцевої позики з Міністерством фінансів
України; ( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно  з  Рішенням
Держкомціннихпаперів N 91 ( vr091312-98 ) від 28.07.98 )
   Рішення Ради про затвердження бюджету на відповідний рік, в
якому обов'язково повинен бути зазначений обсяг випуску облігацій
внутрішньої місцевої позики. ( Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно
з  Рішенням  Держкомціннихпаперів  N 91 ( vr091312-98 ) від
28.07.98 )
 
   2.2. Рада своїм рішенням:
   уповноважує відповідні органи місцевого самоврядування або
виконавчі  органи  відповідного  рівня  здійснити  необхідні
організаційні та інші заходи, пов'язані з випуском облігацій
місцевої позики;
   затверджує інформацію про випуск облігацій місцевої позики.
   
   2.3. Затверджена Радою інформація про випуск  облігацій
місцевої позики обов'язково містить такі відомості:
   а) відомості про емітента:
   повне найменування емітента, його місцезнаходження;
   керівний склад,  кількісний  склад  депутата,  кількість
учасників голосування та результати голосування;
   б) відомості про фінансовий стан емітента:
   зазначення розміру доходної та витратної частин бюджету,
абсолютну і відносну величини надлишку або дефіциту бюджету за
останні два роки та у поточному році; ( Абзац підпункту "б"
пункту 2.3 в редакції Рішення  Держкомісціннихпаперів  N 91
( vr091312-98 ) від 28.07.98 )
   інформацію про позабюджетні фонди, в тому числі валютні;
   інформацію  про  наявність  простроченої  заборгованості
кредиторам та за платежами в бюджет емітента;
   інформацію про  наявність  заборгованості  за  кредитами
(загальний розмір на момент прийняття рішення про випуск облігацій
місцевої позики та у розвитку за останні два роки);
   інформацію про позики, що видані за рахунок бюджету за два
останніх роки та в поточному році;
   інформацію про надання гарантій третім особам (підприємствам,
банкам, страховим компаніям), розмір та умови надання гарантій,
наявність спеціальних гарантійних фондів  (розмір  та  умови
використання фонду тощо);
   в) інформацію про попередні випуски облігацій місцевої позики
та їх результати:
   загальний обсяг та номер державної реєстрації випусків;
   кількість розміщених та  кількість  погашених  облігацій
місцевої позики;
   інформацію про частку витрат у доходах бюджету емітента на
обслуговування та погашення випусків облігацій місцевої позики
(навантаження на доходи бюджету емітента);
   умови виплати доходів за всіма раніше випущеними облігаціями
місцевої позики; інформацію про випадки несплати або несвоєчасної
сплати боргу за облігаціями місцевої позики, його розмір, причини
виникнення та шляхи його ліквідації;
   інформацію про будь-які судові позови до емітента у зв'язку з
попередніми випусками облігацій місцевої позики;
   у разі випуску облігацій місцевої позики із забезпеченням -
відомості про умови забезпечення;
   г) економічне обгрунтування даного випуску облігацій місцевої
позики, яке обов'язково має містити інформацію про конкретні
джерела погашення:
   кошти бюджету (надається структура доходів бюджету в частині
податків конкретного виду, неподаткових платежів, зборів, тощо та
механізмів збору цих платежів з оцінкою майбутніх надходжень за
ними);
   доходи, які будуть  отримані  у  результаті  реалізації
конкретних проектів, на які спрямовуються кошти, акумульовані за
допомогою облігацій місцевої позики, та розмір частини доходу, що
буде спрямовано на погашення зобов'язань;
   кошти від реалізації заставного майна у разі обгрунтування
ліквідності позики через заставу (перелік і балансову вартість
об'єктів, які будуть реалізовані у разі несвоєчасного погашення
позики, при цьому загальна сума емісії не може перевищувати суму
балансової (залишкової) вартості зазначених об'єктів, відомості
щодо осіб, які здійснили його оцінку, та відомості про процедуру
відчуження зазначеного заставного майна);
   д) відомості про даний випуск облігацій місцевої позики:
   дата прийняття і номер рішення про випуск облігацій місцевої
позики;
   мета  випуску  (із  зазначенням  конкретних  напрямків
використання фінансових ресурсів, залучених від емісії);
   форма випуску облігацій місцевої позики (на пред'явника чи у
бездокументарній формі), обсяг емісії, кількість та номінальна
вартість облігацій місцевої позики, серії та номери облігацій
місцевої позики, строк їх обігу;
   у разі бездокументарного випуску - дані про депозитарій, в
якому буде розміщений глобальний сертифікат емісії;
   порядок та термін повідомлення про випуск та розміщення
облігацій місцевої позики;
   дата початку та припинення продажу облігацій місцевої позики;
   місце продажу, адреси і телефони, за якими можна отримати
додаткову інформацію про випуск облігацій місцевої позики;
   порядок та форма оплати придбаних облігацій місцевої позики;
   умови, за яких випуск облігацій місцевої позики визнається
таким, що відбувся;
   строки і порядок повернення коштів, якщо випуск не відбувся,
або в разі відмови від випуску облігацій місцевої позики;
   порядок та термін повідомлення про результати розміщення
облігацій місцевої позики;
   порядок та термін повідомлення про погашення  облігацій
місцевої позики та виплати доходу за ними;
   інформація про місце, строки та порядок погашення облігацій
місцевої позики і виплати доходу за ними (розмір процентів, метод
їх обчислення, періодичність виплати доходів, якщо випускаються
процентні облігації місцевої позики);
   порядок розрахунків та  особливості  погашення  цільових
облігацій місцевої позики (строки продажу відповідних товарів чи
надання відповідних послуг);
   інформація про можливі  випадки  дострокового  погашення
облігацій місцевої позики;
   довідка про кошторис витрат з обслуговування місцевої позики;
   інформація про можливі привілеї, які емітент надає власникам
облігацій місцевої позики у межах своєї компетенції та за рахунок
власного бюджету (якщо це передбачено умовами випуску);
   юридична адреса, місцезнаходження та найменування юридичних
осіб - професійних учасників фондового ринку, які беруть участь у
підготовці випуску та розповсюдженні облігацій місцевої позики із
зазначенням їхньої юридичної адреси, дати і номера  дозволу
(ліцензії) на здійснення відповідного виду діяльності  (якщо
емітент користується їх послугами), штрафних санкцій, що були
застосовані до них;
   у разі випуску облігацій місцевої позики із забезпеченням -
відомості про надання гарантій третіми особами, звіт про їх
фінансовий стан, затверджений аудитором;
   можливі фактори ризику в діяльності емітента.
   2.4. Рішення Ради та затверджені нею документи зшиваються,
підписуються Головою Ради та скріплюються печаткою відповідної
Ради. До рішення додається зразок сертифіката облігацій місцевої
позики, якщо випуск буде здійснюватися в документарній формі, або
зразок глобального сертифіката облігацій місцевої позики, якщо
випуск буде здійснюватися у бездокументарній формі.
   2.5. Рішення Ради, затверджені ним документи та додатки до
нього складаються у трьох примірниках. Два примірники подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, третій -
зберігається у емітента.
   2.6. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має
право вимагати додаткові матеріали для підтвердження  даних,
наведених в документах, поданих для реєстрації інформації про
випуск та випуску облігацій місцевої позики.
   2.7. Реєстрація інформації про випуск та випуску облігацій
місцевої позики проводиться в строк, що не перевищує 30 днів з
моменту подання заяви та документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
   У випадках, якщо до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку подаються зміни та доповнення до документів,
поданих на реєстрацію інформації про випуск та випуску облігацій
місцевої позики, датою подання документів для державної реєстрації
вважається дата подання таких змін та доповнень.
   2.8. Відмова у реєстрації може мати місце в разі порушення
встановленого цим Положенням порядку реєстрації випуску облігацій
місцевої позики та інформації про їх випуск або невідповідності (в
тому числі й за обсягом інформації) поданих документів вимогам
законодавства України.
   2.9. Після реєстрації випуску облігацій місцевої позики та
інформації про їх випуск емітенту видається свідоцтво (додаток
N 2) та примірник зареєстрованої інформації про випуск облігацій
місцевої позики.
   2.10. Зареєстрована інформація про випуск облігацій місцевої
позики підлягає опублікуванню у повному обсязі в органах преси
Верховної Ради України або Кабінету  Міністрів  України,  і
офіційному виданні фондової біржі не менш як за 10 днів до
початку передплати на облігації місцевої позики. ( Абзац перший
пункту 2.10 в редакції  Рішення Держкомісціннихпаперів N 91
( vr091312-98 ) від 28.07.98 )
   У разі виникнення в інформації про випуск облігацій місцевої
позики змін, що передбачені статтею 25 Закону України "Про цінні
папери і фондову біржу", емітент повинен опублікувати інформацію
про такі зміни, що сталися, до закінчення 30-денного строку з дня
опублікування інформації про випуск облігацій місцевої позики.
   2.11. Емітент до початку розміщення облігацій місцевої позики
повинен придбати або надрукувати бланки цінних паперів (при
документарній формі випуску) відповідно до вимог Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку. Свідоцтво про реєстрацію
випуску облігацій місцевої позики є підставою для придбання або
друкування бланків облігацій місцевої позики.
   2.12. Емітент не може прийняти рішення про відмову від
випуску після закінчення строку розміщення випуску облігацій
місцевої позики. ( Положення доповнено пунктом 2.12 згідно з
Рішенням  Держкомісціннихпаперів  N 91 ( vr091312-98 )  від
28.07.98 )
 
     3. Випуск і розміщення облігацій місцевої позики
 
   3.1. Облігації місцевої позики допускаються до розміщення не
раніш як через 30 днів після опублікування інформації про їх
випуск.
   3.2. Облігації місцевої позики придбаються громадянами за їх
особисті кошти.
   3.3. Юридичні особи придбавають облігації місцевої позики
усіх видів за рахунок коштів, що надходять у їх розпоряджання
після сплати податків та процентів за банківський кредит.
   3.4. При  документарній  формі  випуску бланки облігацій
місцевої позики повинні мати відповідний ступінь захисту та
містити такі реквізити:
   найменування цінного папера - "облігація місцевої позики";
   найменування емітента та його місцезнаходження;
   номінальну вартість облігації місцевої позики;
   термін погашення;
   розмір і строки виплати процентів (для процентних облігацій
місцевої позики), строки продажу відповідних товарів або надання
послуг (для цільових облігацій місцевої позики);
   дату та номер свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій
місцевої позики;
   серію та номер облігації місцевої позики;
   підпис уповноваженої особи емітента;
   печатку емітента.
   3.5. При документарній формі випуску облігації  місцевої
позики, за якими передбачена неодноразова виплата доходу (крім
безпроцентних облігацій місцевої позики), повинні містити купонний
лист. Купон на виплату процентів повинен містити такі основні
дані: порядковий номер купона на виплату  процентів,  номер
облігації  місцевої  позики,  по якій виплачуються проценти,
найменування емітента та термін виплати.
   3.6. Зразки об'яви про погашення облігацій місцевої позики,
які будуть оприлюднюватись в засобах масової інформації  та
доводитися до покупців, обов'язково повинні містити такі дані:
   повне найменування емітента;
   місце виплати доходу, строк та порядок продажу товарів або
надання відповідних послуг.
   3.7. У випадку, коли сума випуску облігацій місцевої позики
перевищує п'ять мільйонів гривень, обіг облігацій місцевої позики
цього випуску здійснюється на організаційно оформлених ринках
(фондових біржах та/або позабіржових торговельно-інформаційних
системах, зареєстрованих в Державній комісії з цінних паперів та
фондового ринку).
 
       4. Порядок надання звітів про розміщення
        та погашення облігацій місцевої позики
 
   4.1. Звіт  про  розміщення облігацій місцевої позики та
відповідно звіт  про  погашення  облігацій  місцевої  позики
затверджуються Радою, прошиваються, підписуються Головою Ради,
скріплюються печаткою відповідної Ради та подаються до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
   4.2. Емітент зобов'язаний подати  звіт  про  розміщення
облігацій місцевої позики протягом семи днів з моменту закінчення
первинного розміщення облігацій місцевої позики.
   В період  з  початку  розміщення до моменту закінчення
первинного  розміщення  облігацій  місцевої  позики  емітент
зобов'язаний до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним,
подавати звіт про розміщення облігацій місцевої позики станом на
1 число поточного місяця (форма звіту - додаток N 3). ( Пункт 4.2
доповнено абзацом згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 91
( vr091312-98 ) від 28.07.98 )
   4.3. Звіт про розміщення облігацій місцевої позики повинен
містити такі дані:
   назву емітента;
   дату початку та дату закінчення розміщення;
   кількість облігацій місцевої позики, що пропонувалася для
продажу та кількість розміщених облігацій місцевої позики;
   фактичну ціну реалізації облігацій місцевої позики;
   загальний обсяг залучених коштів;
   умови вартості та розрахунку за облігаціями місцевої позики:
умови визначення ціни (з урахуванням дисконту або процента),
порядок та форма сплати за облігації місцевої позики.
   В разі бездокументарного випуску емітент повинен подати
довідку депозитарію про відкриття рахунків в цінних паперах згідно
з кількістю облігацій,  обумовленою  глобальним  сертифікатом
емісії.
   4.4. Емітент повинен до звіту додати екземпляр друкованого
органу з публікацією інформації про випуск облігацій місцевої
позики.
   4.5. Звіт про погашення облігацій місцевої позики емітент
повинен надати протягом семи днів після закінчення погашення
облігацій місцевої позики.
   В період погашення облігацій  місцевої  позики  емітент
зобов'язаний до 10 числа кожного місяця, наступного за звітним,
подавати звіт про погашення облігацій місцевої позики станом на
1 число поточного місяця (форма звіту - додаток N 4). ( Пункт 4.5
доповнено абзацом згідно з Рішенням Держкомісціннихпаперів N 91
( vr091312-98 ) від 28.07.98 )
   4.6. Звіт про погашення облігацій місцевої позики повинен
містити:
   дату початку і дату закінчення погашення облігацій місцевої
позики (для цільових облігацій місцевої позики - зазначення товару
(послуги), яким проводилось їх погашення);
   кількість погашених облігацій місцевої позики;
   джерела, кошти з яких були направлені на погашення облігацій
місцевої позики;
   загальний обсяг коштів, направлених на погашення облігацій
місцевої позики;
   джерела, кошти з яких були направлені на виплату доходів;
   загальний обсяг коштів;
   довідку з банківської установи, що здійснювала погашення
облігацій місцевої позики.
   4.7. Емітент повинен до звіту додати екземпляр друкованого
органу з публікацією об'яв про погашення облігацій місцевої
позики.
 
     5. Державний контроль за здійсненням діяльності
      з випуску та обігу облігацій місцевих позик
 
   5.1. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
здійснює контроль за випуском та обігом облігацій  місцевої
позики.
   5.2. Комісія, у разі порушення емітентом умов, визначених у
рішенні Ради або в інформації про випуск облігацій місцевої
позики, може застосовувати до емітентів санкції відповідно до
Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні" ( 448/96-ВР ).
 
                     Додаток N 1
                до Положення про порядок випуску та
                обігу облігацій місцевої позики
 
    Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
 
"__" ________________________ 199__р. N _____
   (дата написання заяви)
 
               Заява
       на реєстрацію випуску облігацій місцевих
         позик та інформації про їх випуск
------------------------------------------------------------------
|Найменування емітента        |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Місцезнаходження          |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Телефон, факс            |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Сума емісії             |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Вид та форма випуску        |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Кількість              |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Номінальна вартість         |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Серія                |              |
|------------------------------------+---------------------------|
|Номери               |              |
------------------------------------------------------------------
 
   М.П.               Керівник емітента
 
                     Додаток N 2
                до Положення про порядок випуску та
                обігу облігацій місцевої позики
 
              Свідоцтво
     про реєстрацію випуску облігацій місцевої позики
 
   Державна комісія з цінних паперів та  фондового  ринку
засвідчує, що випуск _____________________________________________
_________________________________________________, що здійснюється
      (найменування цінного папера)
__________________________________________________________________
        (повне фірмове найменування емітента)
на суму __________________________________________________________
               (сума прописом)
__________________________________________________________________
в тому числі: процентних _________________________________________
                 (кількість прописом)
_____________________________________________________________ штук
номіналом ________________________________________________________
               (номінал прописом)
   внесено до Реєстру випуску цінних паперів.
   Реєстраційний N _________
   Свідоцтво видано "___"__________ 19_ року
 
 Член Комісії
 
 Надруковано: "Українська Інвестиційна Газета" N 46,
       9 грудня 1997 р.
 
 
                       Додаток N 3
                    до Положення про  порядок
                    реєстрації випуску та обігу
                    облігацій місцевих позик
 
                    Термін подання до 10 числа
                    наступного місяця
 
Емітент __________________
Адреса ___________________
Код за ЄДРПОУ ____________
 
     Звіт про розміщення облігацій місцевої позики
          за _______________ 19__ р.
        (станом на 1 число поточного місяця)
 
     Розміщення емітентом облігацій місцевої позики
 
------------------------------------------------------------------
|     |Період|Кількість |Номінальна|Фактична|Кіль- |Загальний|
|     |розмі-|облігацій,|вартість |ціна ре-|кість |обсяг  |
|     |щення |що пропо- |облігацій |алізації|розмі-|залучених|
|     |   |нувались |     |    |щених |коштів  |
|     |   |для прода-|     |    |облі- |     |
|     |   |жу    |     |    |гацій |     |
|---------+------+----------+----------+--------+------+---------|
|Серія  |______|__________|__________|________|______|_________|
|Серія  |______|__________|__________|________|______|_________|
|Серія  |______|__________|__________|________|______|_________|
|Всього  |   |     |     |    |   |     |
------------------------------------------------------------------
 "___"___________ 19__ р.
 
 Керівник __________________________
 Головний бухгалтер_________________         М.П.
 ___________________________________
   (виконавець, телефон)
   
( Положення доповнено  Додатком  N  3  згідно  з  Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 91 ( vr091312-98 ) від 28.07.98 )
 
                       Додаток N 4
                    до Положення про  порядок
                    реєстрації випуску та обігу
                    облігацій місцевих позик
 
                    Термін подання до 10 числа
                    наступного місяця
 
Емітент __________________
Адреса ___________________
Код за ЄДРПОУ ____________
 
      Звіт про погашення облігацій місцевої позики
         за ___________________ 19__ р.
        (станом на 1 число поточного місяця)
 
     Погашення емітентом облігацій місцевої позики
 
------------------------------------------------------------------------------------
|   |Термін|Кіль- |Номі- |Проце-|Кіль-| Виплачена сума |Кіль-|Загаль-|Кількість |
|   |пога- |кість |нальна|нтна |кість|----------------|кість|на сума|облігацій |
|   |шення |розмі-|варті-|став- |пога-|Номі-|Про-|Всьо-|непо-|з непо-|не пред'я-|
|   |   |щених |сть  |ка  |шених|наль-|цент|го  |гаше-|гашених|влених для|
|   |   |облі- |облі- |   |облі-|на  |  |   |них |обліга-|погашення |
|   |   |гацій |гації |   |гацій|вар- |  |   |облі-|цій  |     |
|   |   |   |   |   |   |тість|  |   |гацій|    |     |
|------+------+------+------+------+-----+-----+----+-----+-----+-------+----------|
|Серія |______|______|______|______|_____|_____|____|_____|_____|_______|__________|
|Серія |______|______|______|______|_____|_____|____|_____|_____|_______|__________|
|Серія |______|______|______|______|_____|_____|____|_____|_____|_______|__________|
|Всього|   |   |   |   |   |   |  |   |   |    |     |
------------------------------------------------------------------------------------
 "___"_________ 19__ р.
 
 Керівник ___________________________
 Головний бухгалтер _________________       М.П.
 ____________________________________
   (виконавець, телефон)
 
( Положення доповнено  Додатком  N  4  згідно  з  Рішенням
Держкомісціннихпаперів N 91 ( vr091312-98 ) від 28.07.98 )

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка