Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження переліку проектів законодавчих актів та визначення відповідальних за їх підготовку і проходження у Верховній Раді України

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 4 вересня 1996 р. N 1040
                Київ
 
   Про затвердження переліку проектів законодавчих актів
   та визначення відповідальних за їх підготовку і
        проходження у Верховній Раді України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ 
     N 773-р ( 773-96-р ) від 02.12.96 )
 
 
   З  метою  реалізації  Кабінетом  Міністрів України права
законодавчої  ініціативи,  підвищення  ефективності взаємодії
з  Верховною  Радою  України  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити  перелік  проектів законодавчих актів, які
пропонуються Кабінетом Міністрів України для розгляду на шостій
сесії Верховної Ради України (додається).
   Покласти  персональну  відповідальність  за підготовку,
проходження  та  розгляд  проектів  законодавчих актів на
віце-прем'єр-міністрів України, керівників міністерств і відомств
згідно з додатком.
 
   2. Встановити,  що доповідачами на сесії Верховної Ради
України пропонуються керівники міністерств і відомств.
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Міністра
Кабінету Міністрів України Пустовойтенка В.П.
 
 
   Прем'єр-міністр України          П.ЛАЗАРЕНКО
 
   Інд. 20
 
 
                     Додаток
             до постанови Кабінету Міністрів України
               від 4 вересня 1996 р. N 1040
 
               ПЕРЕЛІК
    проектів законодавчих актів, які пропонуються для
     розгляду на шостій сесії Верховної Ради України
------------------------------------------------------------------
    Назва проекту      |Віце-прем'єр-міністр |Відповіда-
                |України, структурний |льний за
                |підрозділ Кабінету  |підготовку,
                |Міністрів України,  |проходження
                |відповідальні за   |та розгляд
                |підготовку проекту  |проекту у
                |           |Верховній
                |           |Раді
                |           |України
------------------------------------------------------------------
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       Мінфін
державне регулювання видобутку, Відділ розвитку    Короневсь-
виробництва  і  використання національної      кий В.М.
дорогоцінних металів і каміння економіки
та контроль за операціями з
ними"
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       Мінсоц-
ратифікацію Угоди між Урядом Відділ  міждержавних захист
України та Урядом Республіки відносин з країнами Овчаренко
Молдова про гарантії прав у СНД  та  статутними П.П.
галузі пенсійного забезпечення" органами співдружності
 
Проект  Закону  України "Про Кінах А.К.       Держкомгі-
ратифікацію Угоди про поставки Відділ  міждержавних дромет
товарів  для   забезпечення відносин з країнами Ліпінський
національних гідрометеорологіч  СНД  та  статутними В.М.
них служб держав-учасниць СНД"  органами співдружності
 
Проект Закону  України  "Про Зубець М.В.      Мінюст
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Головатий
Кримінального кодексу України агропромислового    С.П.
та  Кодексу  України  про комплексу і
адміністративні правопорушення" продовольства
(у зв'язку з прийняттям Закону
України "Про насіння")
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     МВС
участь громадськості в охороні Відділ з питань    Кравченко
громадського   порядку   і правоохоронних     Ю.Ф.
державного кордону"       органів і боротьби
                 зі злочинністю
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінюст
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Головатий
Кримінального кодексу України правоохоронних     С.П.
та  Кодексу  України  про органів і боротьби
адміністративні правопорушення" зі злочинністю
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Держмитком
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Деркач
деяких  законодавчих  актів правоохоронних     Л.В.
України  щодо  боротьби  з органів і боротьби
контрабандою  та  порушеннями зі злочинністю
митних правил"
 
Проект Закону України "Про   Дурдинець В.В.     СБУ
внесення змін і доповнень    Відділ з питань    Радченко
до Закону України "Про опера-  правоохоронних     В.І.
тивно-розшукову діяльність"   органів і боротьби
                 зі злочинністю
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     МОЗ
внесення доповнень до статті 4 Відділ з питань    Сердюк
Закону України "Про підприєм-  правоохоронних     А.М.
ництвово" (щодо прекурсорів,   органів і боротьби
внесених до списку наркотичних  зі злочинністю
засобів, психотропних речовин)
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінюст
внесення змін до статті 176-4 Відділ з питань    Головатий
Кримінального кодексу України"  правоохоронних     С.П.
                 органів і боротьби
                 зі злочинністю
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     СБУ
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Радченко
Кримінального, Кримінально-   правоохоронних     В.І.
процесуального кодексів України органів і боротьби
про адміністративні правопору-  зі злочинністю
шення щодо незаконного придбан-
ня, зберігання і використання
спеціальних технічних засобів
негласного отримання інформації"
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Міноборони
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Кузьмук
Кодексу    України    про правоохоронних     О.І.
адміністративні правопорушення" органів і боротьби
(стаття 210  щодо  порушення зі злочинністю
законодавства  про  загальний
військовий обов'язок і військо-
ву службу)
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінюст
внесення  змін  до  Декрету Відділ з питань    Головатий
Кабінету Міністрів України від правоохоронних     С.П.
21 січня  1993  року 7 "Про органів і боротьби
державне мито" ( щодо видачі зі злочинністю
повторного   свідоцтва  про
реєстрацію акта громадянського
стану)
 
Проект постанови Верховної Ради Дурдинець В.В.    МВС
України "Про внесення змін і Відділ з питань    Кравченко
доповнень до  положення  про правоохоронних     Ю.Ф.
паспорт громадянина України"   органів і боротьби
                 зі злочинністю
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Мінюст
внесення  змін  до  Кодексу Відділ з питань    Головатий
України  про  адміністративні правоохоронних     С.П.
правопорушення щодо посилення органів і боротьби
адміністративної         зі злочинністю
відповідальност  і у вигляді
штрафу"
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Мінюст
внесення  змін  до  деяких Відділ з питань    Головатий
законодавчих актів України щодо правоохоронних     С.П.
посилення відповідальності у  органів і боротьби
вигляді штрафу"         зі злочинністю
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Мінюст
внесення  змін  до  деяких Відділ з питань    Головатий
законодавчих актів України щодо правоохоронних     С.П.
посилення     кримінальної органів і боротьби
відповідальності  у  вигляді зі злочинністю
штрафу"
 
Про внесення змін до  Закону Зубець М.В.      Держхарчо-
України "Про державне регулюван- Відділ з питань    пром
ня виробництва і торгівлі спир- агропромислового    Сватков
том етиловим, коньчним і плодо- комплексу і      Л.Б.
вим, алкогольними напоями та   продовольства
ютюновими виробами"
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    МВС
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Кравченко
статті 222 Кодексу України про правоохоронних     Ю.Ф.
адміністративні правопорушення" органів і боротьби
                 зі злочинністю
 
Про проект Закону України "Про Дурдинець В.В.    Мінюст
внесення доповнень  до Закону Відділ з питань    Головатий
України "Про заставу"      правоохоронних     С.П.
                 органів і боротьби
                 зі злочинністю
 
Проект постанови Верховної Ради Пинзеник  В.М.    Антимоно-
України "Про внесення змін  і  Відділ з питань    польний
доповнень   до   постанови власності і      комітет
Верховної  Ради України "Про підприємництва     Завада
порядок введення в дію Закону             О.Л.
України  "Про Антимонопольний
комітет України"
 
Проект постанови Верховної Ради Пинзеник  В.М.    Мінеконо-
України "Про внесення змін і Відділ з питань    міки
доповнень до переліку об'єктів, власності  і     Гуреєв
які не підлягають приватизації  підприємництва     В.М.
у зв'язку з їх загальнодержав-
ним значенням"
 
Проект постанови Верховної Ради Пинзеник В.М.     Мінеконо-
України   "Про   тлумачення Відділ з питань    міки
Постанови  Верховної   Ради власності і      Гуреєв
України від 4 лютого 1994 року підприємництва     В.М.
3943-XII    "Про    майно
загальносоюзних   громадських
організацій колишнього  Союзу
РСР"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінпраці
ратифікацію Угоди між Урядом Відділ з  питань   Білоблоць-
України  та  Урядом  Чеської соціального  захисту кий М.П.
Республіки   про   взаємне та трудових відносин
працевлаштування    громадян
України  та громадян Чеської
Республіки"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінпраці
ратифікацію Угоди між Урядом Відділ з питань    Білоблоць-
України    та    Урядом соціального  захисту кий М.П.
Соціалістичної    Республіки та трудових відносин
В'єтнам    про    взаємне
працевлаштування громадян та їх
соціальний захист"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник  В.М.    Мінпраці
внесення змін і доповнень до Відділ з питань   Білоблоць-
окремих законів України щодо соціального захисту  кий М.П.
оплати праці"          та трудових відносин
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В. В.    Мінекобез-
приєднання України до Конвенції Відділ з питань    пеки
про охорону флори та фауни і техногенної    та Костенко
природних середовищ існування в екологічної безпеки, Ю.І.
Європі"             цивільного  захисту
                 населення
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінекобез-
участь України в Конвенції про Відділ з питань    пеки
водно-болотні угіддя, що мають техногенної  та    Костенко
міжнародне  значення головним екологічної безпеки,  Ю.І.
чином як середовище існування цивільного  захисту
водоплавних птахів"       населення
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     МЗЕЗторг
ратифікацію Угоди між Урядом Відділ взаємодії з   Осика С.Г.
України та Урядом Республіки міжнародними
Куба про сприяння та взаємний фінансовими
захист інвестицій"        організаціями,
                 іноземних інвестицій
                 та  вільних
                 економічних зон
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     МЗЕЗторг
ратифікацію Угоди між Урядом Відділ взаємодії з  Осика С.Г.
України та Урядом Італійської міжнародними
Республіки  про  сприяння та фінансовими
захист інвестицій"        організаціями,
                 іноземних інвестицій
                 та  вільних
                 економічних зон
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінеконо-
внесення змін і доповнень до Відділ взаємодії з  міки
Закону України "Про загальні міжнародними      Гуреєв
засади    створення    і фінансовими      В.М.
функціонування   спеціальних організаціями,
(вільних) економічних зон"    іноземних інвестицій
                 та вільних
                 економічних зон
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.      Мінеконо-
внесення  змін  до  деяких Відділ з питань    міки
законодавчих актів України у машинобудування та   Гуреєв
зв'язку  з прийняттям Закону конверсії       В.М.
України "Про поставки продукції
для державних потреб"
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.      НКА
внесення доповнень до статті 4  Відділ з питань    Негода
Закону    України    "Про машинобудування та   О.О.
підприємництво" (щодо космічної конверсії
діяльності)
 
Проект Закону  України  "Про Кінах  А.К.      НКА
внесення зміни до статті 11 Відділ з питань    Негода
Закону України "Про зв'язок"   машинобудування    О.О.
                 та конверсії
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінзв'язку
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Худолій
статті 4 Закону України "Про транспорту і зв'язку  Д.А.
підприємництво"  та  Декрету
Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 9 "Про
об'єднання      державних
підприємств   зв'язку   та
запровадження   ліцензування
деяких  видів  діяльності  в
галузі зв'язку"
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       НКА
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Негода
статті 4 Закону України "Про машинобудування і   О.О.
підприємництво"  та  Декрету конверсії
Кабінету Міністрів України від
21 січня 1993 року N 9 "Про
об'єднання      державних
підприємств   зв'язку   та
запровадження   ліцензування
деяких  видів  діяльності  в
галузі зв'язку"
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінзв'язку
операторів зв'язку"       Відділ з питань    Худолій
                 транспорту і зв'язку  Д.А.
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    МВС
внесення доповнень до статті 16 Відділ з питань   Кравченко
Закону України "Про дорожній транспорту і зв'язку  Ю.Ф.
рух"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     МЗЕЗторг
визнання такими, що втратили Відділ з питань    Осика С.Г.
чинність,  деяких  Декретів зовнішніх економічних
Кабінету Міністрів України"   зв'язків
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     вноситься
Національний банк України"    Відділ з  питань   Національ-
                 грошово-кредитної   ним банком
                 політики і фінансів  Ющенко
                            В.А.
 
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник  В.М.    Мінфін
внесення  змін до Цивільного Відділ з питань    Короневсь-
кодексу УРСР" (щодо статті 381) грошово-кредитної   кий В.М.
                 політики і фінансів
 
Проект постанови Верховної Ради Пинзеник В.М.     вноситься
України "Про основні напрями Відділ з питань    Національ-
грошово-кредитної політики на грошово-кредитної   ним банком
1996 рік"            політики і фінансів  Ющенко
                            В.А.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
внесення змін та доповнень до Відділ з питань    Короневсь-
Закону України "Про Державний грошово-кредитної   кий В.М.
бюджет України на 1996 рік" (за політики і фінансів
підсумками його виконання за
перше півріччя 1996 року)
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
податок на майно підприємств"  Відділ з питань    Короневсь-
                 грошово-кредитної   кий В.М.
                 політики і фінансів
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
податок на добавлену вартість"  Відділ з питань    Короневсь-
                 грошово-кредитної   кий В.М.
                 політики і фінансів
 
Проект Закону  України  "Про Курас І.Ф.       Держком-
ратифікацію  конвенції  про Відділ з питань    нацмігра-
захист національних меншин"   освіти, культури та ції
                 охорони здоров'я    Євтух В.Б.
 
Проект Закону  України  "Про Курас І.Ф.       Держкоммі-
охорону культурної спадщини"   Відділ з питань    стобудува-
                 освіти, культури та ння
                 охорони здоров'я    Гусаков
                            В.М.
 
Проект Закону  України  "Про Курас І.Ф.       Мінкульту-
кінематографію"         Відділ з питань    ри
                 освіти, культури та Остапенко
                 охорони здоров'я    Д.І.
 
Проект Закону  України  "Про Курас І.Ф.       Держком-
доповнення  частини  другої Відділ з питань    спорт
статті 4 Закону України "Про освіти, культури та Борзов
підприємництво"      (щодо охорони здоров'я    В.П.
фізкультурно-оздоровчої   та
спортивної діяльності)
 
Проект Закону  України  "Про Курас І.Ф.       Мінюст
внесення змін та доповнень до Відділ з питань    Головатий
деяких  законодавчих  актів освіти, культури та С.П.
України" (у зв'язку із змінами, охорони здоров'я
внесеними до Кодексу про шлюб
та  сім'ю  України,  щодо
усиновлення дітей)
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       Мінеконо-
ратифікацію Угоди про сприяння Відділ  міждержавних міки
у  створенні  та  розвитку відносин з країнами Гуреєв
виробничих     комерційних, СНД  та  статутними В.М.
кредитно-фінансових і змішаних органами співдружності
транснаціональних об'єднань"
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінюст
внесення   доповнень   до Відділ з питань     Головатий
Кримінального та Кримінально-  мобілізаційної роботи  С.П.
процесуального кодексів України             Міноборони
у зв'язку з прийняттям Закону             Кузьмук
України "Про мобілізаційну               О.І.
підготовку та мобілізацію"
 
Проект Закону  України  "Про Зубець М.В.      Мінсільго-
внесення доповнень до статті 4 Відділ з питань    сппрод
Закону    України    "Про агропромислового    Хорішко
підприємництво" (щодо зберігання комплексу і      А.І.
пестицидів і агрохімікатів)   продовольства
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    МВС
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Кравченко
деяких  законодавчих  актів правоохоронних     Ю.Ф.
України" у зв'язку з прийняттям органів і боротьби
Законів   України    "Про зі злочинністю
забезпечення безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному
судочинстві" та "Про державний
захист  працівників  суду  і
правоохоронних органів"
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Мінюст
внесення змін до статті 159 Відділ з питань    Головатий
Конституції (Основного Закону) правоохоронних     С.П.
України та до проекту Закону органів і боротьби
України "Про внесення доповнень зі злочинністю
і   змін   до  Цивільного
процесуального Кодексу України"
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Мінюст
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Головатий
деяких  законодавчих  актів правоохоронних     С.П.
України   щодо   посилення органів і боротьби
відповідальності за порушення зі злочинністю
встановлених   законодавством
вимог пожежної безпеки"
 
Проект постанови Верховної Ради Дурдинець В.В.    МВС
України  "Про  поширення  на Відділ з питань    Кравченко
працівників      Державної правоохоронних     Ю.Ф.
фельд'єгерської служби України органів і боротьби
при  Міністерстві   зв'язку зі злочинністю
України дії окремих положень
Закону України "Про міліцію"
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       Держжитло-
Житловий кодекс України"     Відділ з питань    комунгосп
                 будівництва,      Онищук
                 архітектури та     Г.І.
                 житлово-комунального
                 господарства
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       Мінпром
встановлення     вивізного Управління з питань  Мазур В.Л.
(експортного ) мита на брухт важкої і легкої
чорних і кольорових металів"   промисловості та
                 торгівлі
 
Проект постанови Верховної Ради Пинзеник В.М.     Фонд
України  "Про  впорядкування Відділ з питань    державного
використання нежилих приміщень власності і      майна
у  будинках, що є державною підприємництва     Єхануров
власністю"                       Ю.І.
 
Проект Концепції  приватизації Пинзеник В.М.     Фонд
майна  об'єктів         Відділ з питань    державного
соціально-культурного      власності і      майна
призначення           підприємництва     Єхануров
                            Ю.І.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.      Антимоно-
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    польний
деяких  законодавчих  актів власності і      комітет
України"   (у  зв'язку  з підприємництва     Завада
прийняттям Закону України "Про             О.Л.
захист від   недобросовісної
конкуренції")
 
Основи законодавства   про   Пинзеник  В.М.    Мінпраці
соціальне страхування      Відділ з питань    Білоблоць-
                 соціального захисту  кий М.П.
                 та трудових відносин
 
Проект Національної  програми Дурдинець В.В.    Мінекобез-
екологічного    оздоровлення Відділ з питань   пеки
басейну р.Дніпро і поліпшення техногенної   та  Костенко
якості питної води        екологічної безпеки, Ю.І.
                 цивільного  захисту
                 населення
 
Проект Основних    напрямів Дурдинець В.В.     Мінекобез-
державної  політики в галузі Відділ з  питань   пеки
охорони   навколишнього    техногенної   та   Костенко
природного    середовища,   екологічної безпеки, Ю.І.
використання природних ресурсів цивільного  захисту
та  забезпечення  екологічної населення
безпеки
 
Проект Закону  України "Про  Дурдинець В.В.     Укргеодез-
топографо-геодезичну   і    Відділ з питань   картогра-
картографічну діяльність"    техногенної    та  фія
                 екологічної безпеки, Бондар
                 цивільного  захисту А.Л.
                 населення
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
внесення доповнень до Декрету Відділ взаємодії з   Короневсь-
Кабінету Міністрів України від міжнародними      кий В.М.
26 грудня 1992 року N 14 "Про фінансовими
податок на добавлену вартість"  організаціями,
                 іноземних інвестицій
                 та вільних
                 економічних зон
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       Держстан-
внесення доповнень до статті 4 Відділ з питань    дарт
Закону    України    "Про машинобудування та   Кисільова
підприємництво" (щодо засобів конверсії       Т.М.
вимірювальної техніки)
 
Про проект Закону України "Про Дурдинець В.В.    Міненерго
електроенергетику"        Управління з  питань Бочкарьов
                 паливно-енергетичного Ю.Г.
                 комплексу
 
Про проект Гірничого закону   Дурдинець В.В.    Мінвугле-
                 Управління з  питань пром
                 паливно-енергетичного Підгайний
                 комплексу       Я.М.
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    МЗС
статус збройних сил іноземних Відділ з питань    Удовенко
держав,   які   тимчасово оборони        Г.І.
перебувають   на  території
України"
 
Проект постанови Верховної Ради Дурдинець В.В.    Міноборони
України  "Про  проведення  у Відділ з питань    Кузьмук
порядку      експерименту оборони        О.І.
приватизації   авторемонтного
заводу N 83"
 
Проект   Концепції       Пинзеник В.М.     МЗЕЗторг
зовнішньоекономічної політики  Відділ з питань    Осика
України             зовнішніх економічних С.П.
                 зв'язків
 
Проект Закону України "Про    Пинзеник В.М.     Комісія з
фонд захисту  прав       Відділ з питань    цінних
громадян-інвесторів на     грошово-кредитної   паперів та
фондовому ринку"         політики і фінансів  фондового
                            ринку
                            Мозговий
                            О.М.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
фінансові послуги"        Відділ з питань    Короневсь-
                 грошово-кредитної   кий В.М.
                 політики і фінансів
 
Проект Закону України "Про   Пинзеник В.М.     Мінфін
акцизний збір"          Відділ з питань    Короневсь-
                 грошово-кредитної   кий В.М.
                 політики і фінансів
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Короневсь-
Закону    України    "Про грошово-кредитної   кий В.М.
оподаткування     прибутку політики і фінансів
підприємств"
 
Проект постанови Верховної Ради Пинзеник В.М.     Мінфін
України "Про внесення змін і Відділ з питань    Короневсь-
доповнень до  Положення  про грошово-кредитної   кий В.М.
резервний   фонд   Кабінету політики і фінансів
Міністрів України"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник  В.М.    Мінфін
внесення змін до Закону України Відділ з питань    Короневсь-
"Про систему оподаткування"   грошово-кредитної   кий В.М.
                 політики і фінансів
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник  В.М.    Мінфін
внесення  змін  до статті 3 Відділ з питань    Короневсь-
Закону України "Про податок з грошово-кредитної   кий В.М.
власників транспортних засобів політики і фінансів
та інших  самохідних машин і
механізмів"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник  В.М.    Мінфін
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Короневсь-
деяких  законодавчих  актів грошово-кредитної   кий В.М.
України"   (щодо   місцевих політики і фінансів
податків і зборів)
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник  В.М.    Мінфін
внесення доповнень до статті 2 Відділ з питань    Короневсь-
Декрету Кабінету Міністрів від грошово-кредитної   кий В.М.
17 березня 1993 року N 24 "Про політики і фінансів
податок на промисел"
 
Проект Закону  України  "Про Курас І.Ф.       МОЗ
курорти"             Відділ з питань    Сердюк
                 освіти, культури   А.М.
                 та охорони здоров'я
 
Проект Закону  України  "Про Курас І.Ф.       МОЗ
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Сердюк
деяких законодавчих актів" ( у освіти, культури   А.М.
зв'язку  з прийняттям Закону та охорони здоров'я
України     "Про
санітарно-епідемічне
благополуччя")
 
Проект Закону  України  "Про Зубець М.В.      Мінсіль-
захист рослин"          Відділ з питань    госппрод
                 агропромислового    Хорішко
                 комплексу  і     А.І.
                 продовольства
 
Проект Закону  України  "Про Зубець М.В.      Мінсіль-
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    госппрод
Закону України "Про колективне агропромислового    Хорішко
сільськогосподарське       комплексу  і     А.І.
підприємство"          продовольства
 
Проект Закону  України  "Про Зубець М.В.      Мінсіль-
внесення  змін до статті 52 Відділ з питань    госппрод
Закону України "Про  охорону агропромислового    Хорішко
навколишнього    природного комплексу  і     А.І.
середовища"           продовольства
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    МВС
зброю"              Відділ з питань    Кравченко
                 правоохоронних     Ю.Ф.
                 органів і боротьби
                 зі злочинністю
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Мінюст
визнання такими, що втратили Відділ з питань    Головатий
чинність, деяких законодавчих правоохоронних     С.П.
актів  України  з  питань органів і боротьби
примусового   лікування   і зі злочинністю
трудового перевиховання хворих
на наркоманію"
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.      Держкоммі-
архітектурну діяльність"     Відділ з питань    стобудува-
                 будівництва,      ння
                 архітектури та    Гусаков
                 житлово-комунального  В.М.
                 господарства
 
Проект Національної  програми Кінах А.К.       Мінпром
розвитку гірничо-металургійного Управління з  питань Мазур
комплексу України        важкої  і  легкої В.Л.
                 промисловості   та
                 торгівлі
 
Проект Закону  України     Пинзеник В.М.     Мінюст
"Про ліцензування  видів    Відділ з питань    Головатий
підприємницької діяльності"   власності  і     С.П.
                 підприємництва
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінпраці
соціальне партнерство"      Відділ з питань    Білоблоць-
                 соціального  захисту кий М.П.
                 та трудових відносин
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Держ-
соціальне  страхування  від Відділ з питань    нагляд-
нещасних   випадків    на техногенної  та    охорон-
виробництві  та  професійних екологічної безпеки, праці
захворювань"           цивільного  захисту Ткачук
                 населення       С.П.
 
Проект Національної  програми Дурдинець В.В.    Міністер-
мінімізації   наслідків    Відділ з питань    ство з пи-
Чорнобильської катастрофи на  техногенної  та    тань надз-
період 1996-2000 років      екологічної безпеки, вичайних
                 цивільного  захисту ситуацій
                 населення       Кальченко
                            В.М.
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Міноборони
внесення  змін до статті 15 Відділ з питань    Кузьмук
Закону України "Про соціальний оборони        О.І.
захист військовослужбовців та
членів їх сімей"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
Державний  бюджет України на Відділ з питань    Короневсь-
1997 рік"            грошово-кредитної   кий В.М.
                 політики і фінансів
 
Проект постанови Верховної Ради Пинзеник В.М.     Мінфін
України "Про порядок та умови Відділ з питань    Короневсь-
надання і використання дотацій грошово-кредитної   кий В.М.
та  субвенцій  з  Державного політики і фінансів
бюджету  України,
республікансько  го  бюджету
Автономної Республіки Крим і
місцевих бюджетів"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Комісія з
інвестиційні    фонди   і Відділ з питань    цінних па-
інвестиційні компанії"      грошово-кредитної   перів  та
                 політики і фінансів  фондового
                            ринку
                            Мозговий
                            О.М.
 
Проект Закону  України  "Про Курас І.Ф.      Мінпраці
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    Білоблоць-
Закону України "Про державну освіти, культури   кий М.П.
допомогу сім'ям з дітьми"    та охорони здоров'я
 
Проект Програми   структурної Пинзеник В.М.     Мінеконо-
перебудови економіки України   Відділ розвитку    міки
                 національної      Гуреєв
                 економіки       В.М.
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.      Мінеконо-
внесення доповнень до деяких Відділ розвитку    міки
законодавчих актів України" (у національної      Гуреєв
зв'язку  з прийняттям Закону економіки       В.М.
України "Про
промислово-фінансові групи")
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Держтеле-
внесення доповнень до статті 22 Відділ з       радіо
Закону    України    "Про мобілізаційної роботи Кулик З.В.
надзвичайний   стан"  (щодо
організації телерадіомовлення в
особливий період)
 
Проект Закону  України  "Про Зубець М.В.      Фонд дер-
особливості приватизації майна Відділ з питань    жавного
в соледобувній промисловості"  агропромислового    майна
                 комплексу  і     Єхануров
                 продовольства     Ю.І.
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Генеральна
Кримінальний кодекс України"   Відділ з питань    прокурату-
                 правоохоронних     ра
                 органів і боротьби   Ворсінов
                 зі злочинністю     Г.Т.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінеконо-
державну  підтримку  малого Відділ з питань    міки
підприємництва"         власності і      Гуреєв
                 підприємництва     В.М.
 
Проект Державної    програми Пинзеник В.М.     Фонд дер-
приватизації на 1997 рік     Відділ з  питань   жавного
                 власності  і     майна
                 підприємництва     Єхануров
                            Ю.І.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінпраці
порядок вирішення колективних Відділ з питань    Білоблоць-
трудових спорів (конфліктів)"  соціального  захисту кий М.П.
                 та трудових відносин
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінюст
професійні спілки"        Відділ з питань    Головатий
                 соціального  захисту С.П.
                 та трудових відносин
 
Проект Концепції  радіаційного Дурдинець В.В.     Міністерс-
захисту громадян  України  у Відділ з питань    тво з пи-
зв'язку з Чорнобильською    техногенної  та    тань надз-
катастрофою           екологічної безпеки, вичайних
                 цивільного  захисту ситуацій
                 населення       Кальченко
                            В.М.
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Мінекобез-
радіаційний захист людини"    Відділ з питань    пеки
                 техногенної та    Костенко
                 екологічної безпеки, Ю.І.
                 цивільного  захисту
                 населення
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Міністер-
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    ство з пи-
Закону України "Про Цивільну техногенної та    тань над-
оборону України"         екологічної безпеки, звичайних
                 цивільного  захисту ситуацій
                 населення       Кальченко
                            В.М.
 
Проект Концепції    основних Кінах А.К.       Національ-
напрямів морської політики    Відділ з питань науки не агент-
                 та нових технологій  ство
                            морських
                            досліджень
                            і техноло-
                            гій
                            Щипцов
                            О.П.
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінекобез-
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    пеки
Закону    України    "Про техногенної та    Костенко
використання ядерної енергії та екологічної безпеки, Ю.І.
радіаційну безпеку"       цивільного  захисту
                 населення
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       Держстан-
метрологію та метрологічну    Відділ з питань науки дарт
діяльність"           та нових технологій  Кисільова
                            Т.М.
 
Проект Закону  України  "Про Кінах А.К.       Держпатент
охорону  прав  на  типології Відділ з питань науки Петров
інтегральних мікросхем"     та нових технологій  В.Л.
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.    Мінтранс
внесення доповнень до Кодексу Відділ з питань    Данькевич
України  про  адміністративні транспорту і зв'язку  І.П.
правопорушення"      (щодо
відповідальності за порушення
правил  реєстрації  морських
суден)
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Мінтранс
внесення  змін  до  Кодексу Відділ з питань    Данькевич
України  про  адміністративні транспорту і зв'язку  І.П.
правопорушення" (щодо перегляду
штрафних санкцій за порушення
безпеки польотів, поведінки на
повітряному судні, перевезення
пасажирів)
 
Проект Закону  України  "Про Дурдинець В.В.     Міноборони
статус  ветеранів  військової Відділ з питань    Кузьмук
служби"             оборони        О.І.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
внесення змін  до  Постанови Відділ з питань    Короневсь-
Верховної Ради України від 4 грошово-кредитної   кий В.М.
лютого 1994 року "Про перелік політики і фінансів
товарів (продукції), на  які
встановлюєть ся акцизний збір,
та ставки цього збору"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Укрстрах-
внесення   доповнень   до Відділ з питань    нагляд
Повітряного кодексу України та грошово-кредитної   Яковенко
Кодексу      торговельного політики і фінансів  І.В.
мореплавства України"
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Укрстрах-
внесення доповнень до статті 4 Відділ з питань    нагляд
Декрету  Кабінету  Міністрів грошово-кредитної   Яковенко
України "Про державне мито"   політики і фінансів  І.В.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Мінфін
внесення змін до Закону України Відділ з питань    Короневсь-
"Про  підприємництво"  (щодо грошово-кредитної   кий В.М.
запровадження     механізму політики і фінансів
обов'язкового    оформлення
векселем поставок продукції без
попередньої оплати)
 
Проект Концепції    розвитку Пинзеник В.М.     вноситься
банківської справи України    Відділ з питань    Національ-
                 грошово-кредитної   ним банком
                 політики і фінансів  Ющенко
                            В.А.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     вноситься
банки і банківську діяльність" Відділ з питань    Національ-
(нова редакція)         грошово-кредитної   ним банком
                 політики і фінансів  Ющенко
                            В.А.
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Комісія з
внесення змін і доповнень до Відділ з питань    цінних па-
деяких  законодавчих  актів грошово-кредитної   перів  та
України"  (щодо  встановлення політики і фінансів  фондового
норм   відповідальності                ринку
керівників підприємств-                 Мозговий
емітентів за порушення прав               О.М.
акціонерів та керівників
фінансових посередників за
порушення в роботі з цінними
паперами)
 
Проект Закону  України  "Про Пинзеник В.М.     Національ-
внесення доповнень до статті 52 Відділ з питань    ний банк
Закону України "Про банки і грошово-кредитної   Ющенко
банківську діяльність"      політики і фінансів  В.А.
 
Проект Закону  України  "Про Зубець М.В.      Держхар-
внесення змін до законодавчих Відділ з питань    чопром
актів стосовно  оподаткування агропромислового    Сватков
спирту етилового, коньячного і комплексу і      Л.Б.
плодового, алкогольних напоїв продовольства
та тютюнових виробів"
 
( Перелік зі змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ N
773-р ( 773-96-р ) від 02.12.96 )
 
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України        В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка