Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства енергетики і електрифікації УРСР, Міністерства геології УРСР, Головнафтохімпрому УРСР і Даржкомнафтопродукту УРСР за 1985 рік

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 19 травня 1986 р. N 187
                Київ
 
     Про підсумки фінансово-господарської діяльності
     Міністерства енергетики і електрифікації УРСР,
    Міністерства геології УРСР, Головнафтохімпрому УРСР
       і Даржкомнафтопродукту УРСР за 1985 рік
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що Міністерство
енергетики і електрифікації УРСР, Міністерство геології УРСР,
Головнафтохімпром УРСР і Держкомнафтопродукт УРСР у 1985 році
здійснили ряд організаційно-технічних заходів, спрямованих на
забезпечення потреб народного  господарства  й  населення  в
електричній і тепловій енергії, нафтопродуктах, гумотехнічних
виробах і корисних копалинах.
 
   Разом з тим зазначені міністерства і відомства, підвідомчі їм
об'єднання, підприємства й організації завдання по переведенню
економіки на інтенсивний шлях розвитку, підвищенню ефективності
виробництва,  забезпеченню  стабільної  та  ритмічної  роботи
вирішували без належної наполегливості і приведення  в  дію
внутрігосподарських  резервів,  що знизило кінцеві результати
роботи.
 
   У минулому році Міністерством енергетики і електрифікації
УРСР  внаслідок  недоліків  в  організації  виробництва  та
незадовільного ремонту устаткування допущена значна кількість
зупинок енергоблоків; Головнафтохімпромом УРСР недовиконано план
виробництва автомобільного бензину на 159,8 тис. тонн, дизельного
палива - 358,4 тис. тонн, топкового мазуту - 404,4 тис. тонн,
майже половина його підприємств не справились з договірними
зобов'язаннями по поставках і недодали споживачам продукції на
76,5 млн. карбованців, зросла кількість рекламацій на низьку
якість продукції. Держкомнафтопродукт УРСР порушував дисципліну
поставок по фондах на нафтобітум, моторне паливо  та  іншу
продукцію. По Міністерству геології УРСР ще низька ефективність
використання коштів на проведення геологорозвідувальних і бурових
робіт,  витрати від аварій та браку в роботі зросли проти
попереднього року і становили 12,1 млн. карбованців.
 
   По ряду об'єднань і підприємств названих міністерств  і
відомств недостатньо проводилась робота щодо посилення режиму
економії й бережливості у використанні трудових, матеріальних і
фінансових ресурсів, ліквідації різного роду непродуктивних витрат
і втрат, зниження собівартості продукції. У Головнафтохімпромі
УРСР майже 40 процентів підприємств допустили перевищення планової
собівартості продукції на 26,1 млн. крб., у тому числі по
матеріальних затратах на 20,1 млн. карбованців. По Міністерству
геології УРСР подорожчання вартості бурових  робіт  становило
1,1 млн. карбованців. Міністерством енергетики і електрифікації
УРСР перевищено ліміт матеріальних затрат на 11 млн. крб.,
незадовільно  використовувались  золошлакові  відходи.  На
підприємствах  Держкомнафтопродукту  УРСР  не  повною  мірою
забезпечувалось збереження паливно-мастильних матеріалів.
 
   Непродуктивні витрати і втрати за минулий рік зросли і
становили 54,1 млн. крб., у тому числі по Міністерству енергетики
і електрифікації УРСР - 28,5 млн., Міністерству геології УРСР -
2,7  млн.,  Головнафтохімпрому  УРСР  -   17,5   млн.,
Держкомнафтопродукту УРСР - 5,4 млн. карбованців.
 
   Третиною підприємств  Головнафтохімпрому УРСР недоодержано
34,5 млн. крб, прибутку і в цілому по галузі не виконано цей
показник. Із планами прибутку не справились окремі підприємства
Міністерства геології УРСР і Держкомнафтопродукту УРСР, якими
недодано, відповідно, 2,5 млн. і 3,5 млн. карбованців.
 
   У вказаних  галузях  допускалися недоліки у використанні
трудових ресурсів, порушення нормування праці, значні втрати
робочого часу, неекономне витрачання фондів заробітної плати.
Повільно підвищувався рівень механізації та автоматизації важких і
трудомістких робіт. Минулого року 5 підприємств Головнафтохімпрому
УРСР не виконали завдань з продуктивності праці, 9 - допустили
випередження темпів зростання середньої заробітної плати проти
темпів зростання продуктивності праці, тому і в цілому по системі
не забезпечено необхідного співвідношення; в Міністерстві геології
УРСР не виконали завдання з продуктивності праці 6 організацій,
стільки ж порушили встановлене планом співвідношення між темпами
зростання середньої заробітної плати і продуктивності праці.
 
   Істотні недоліки допускалися у капітальному  будівництві,
Міністерством   енергетики   і   електрифікації   УРСР,
Головнафтохімпромом  УРСР,  Міністерством  геології  УРСР  не
забезпечено виконання планів капітальних вкладень і введення в дію
основних фондів. З цих та інших причин наднормативні запаси
невстановленого  устаткування  на  підприємствах  Міністерства
енергетики і електрифікації УРСР та Головнафтохімпрому  УРСР
збільшилися  і  становили, відповідно, 13 млн. і 16,5 млн.
карбованців.
 
   На підприємствах і в організаціях цих міністерств і відомств
невиправдано  затримується впровадження уніфікованої облікової
документації та нормативного методу обліку затрат на виробництво й
калькулювання собівартості продукції, повільно поліпшуються якість
і результативність роботи  відомчого  контролю,  допускаються
численні випадки порушення штатно-кошторисної дисципліни.
 
   Міністерством енергетики і електрифікації УРСР, Міністерством
геології УРСР, Головнафтохімпромом УРСР, Держкомнафтопродуктом
УРСР, їх економічними службами не проводилась цілеспрямована
робота по зміцненню господарського  розрахунку,  забезпеченню
стабільності  планових  завдань,  збереженню  та  ефективному
використанню  оборотних  коштів.  Внаслідок  недоліків  у
фінансово-господарській діяльності допущено на 1 січня 1986 р.
недостачу власних оборотних коштів по Міністерству енергетики і
електрифікації УРСР у сумі 9,7 млн. крб., Міністерству геології
УРСР - 0,7 млн.,  Головнафтохімпрому  УРСР  -  19,4  млн.,
Держкомнафтопродукту УРСР - 2,5 млн. карбованців. Це призводило до
несвоєчасних розрахунків по платежах у бюджет, з установами банків
по позичках і з постачальниками за сировину й матеріали.
 
   Значні суми  власних  оборотних  коштів,  особливо  на
підприємствах Міністерства енергетики і електрифікації УРСР та
Головнафтохімпрому  УРСР,  відвернуто у витрати, які повинні
фінансуватися за рахунок коштів спеціальних фондів, а також у
наднормативні запаси  товарно-матеріальних  цінностей,  які на
1 січня 1986 р. в цілому становили 29,7 млн. крб., з них по
Головнафтохімпрому УРСР - 25,5 млн. карбованців.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати Міністерство енергетики і електрифікації УРСР,
Міністерство  геології  УРСР,  Головнафтохімпром  УРСР  і
Держкомнафтопродукт УРСР:
 
   докорінно перебудувати стиль і методи діяльності центрального
апарату, об'єднань, підприємств та організацій відповідно до нових
вимог, спрямовуючи її в першу чергу на підвищення ефективності й
якості роботи, прискорення науково-технічного прогресу, зміцнення
господарського   розрахунку,   більш   повну   мобілізацію
внутрігосподарських резервів, дальше зростання  продуктивності
праці, з тим, щоб забезпечити виконання в 1986 році всіма
об'єднаннями, підприємствами  й  організаціями  виробничих  і
фінансових планів та взятих соціалістичних зобов'язань;
 
   підвищити відповідальність керівників об'єднань і підприємств
за безумовне виконання договірних зобов'язань  по  поставках
продукції, додержання трудової, виробничої й державної дисципліни,
економне витрачання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 
   посилити контроль  за  виконанням  планів  капітального
будівництва  та  введенням  у  дію запланованих потужностей.
Забезпечити концентрацію ресурсів, насамперед на пускових  і
найважливіших об'єктах, мобілізацію передбачених у планах коштів
на фінансування державних капітальних вкладень і виконання планів
внесення власних коштів на фінансування капітального будівництва;
 
   розробити і здійснити заходи по своєчасному та якісному
доведенню  об'єднаннями,  підприємствами  й  організаціями
капітального ремонту устаткування, недопущенню надпланових його
простоїв, поліпшенню використання  виробничих  потужностей  і
підвищенню фондовіддачі;
 
   забезпечити суворе  додержання  підвідомчими об'єднаннями,
підприємствами  і  організаціями  платіжно-розрахункової  й
штатно-кошторисної  дисципліни,  не  допускати  нагромадження
наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, добиватися
своєчасного залучення їх у господарський оборот; здійснити заходи
по відновленню протягом року власних оборотних коштів, відвернутих
не за призначенням;
 
   поліпшити роботу економічних і контрольно-ревізійних служб,
підвищити їх відповідальність за впровадження принципів повного
господарського розрахунку, посилення режиму економії, забезпечення
збереження соціалістичної власності, поліпшення бухгалтерського
обліку, більш повне відшкодування за рахунок винних осіб завданих
ними державі матеріальних збитків;
 
   завершити в 1986 році роботи по впровадженню нормативного
методу обліку затрат на виробництво та уніфікованої облікової
документації.
 
   2. Головнафтохімпрому  УРСР  подати  практичну  допомогу
Горлівському  заводу  гумотехнічних  виробів щодо прискорення
освоєння проектних потужностей по виробництву гумових сумішей,
поліпшення  якості продукції й ліквідації збитковості; вжити
невідкладних заходів до забезпечення стабільної роботи установки
по виробництву етилену на Лисичанському, поліпшенню використання
потужностей по виробництву імідної присадки на Кременчуцькому
нафтопереробних  заводах  і  затарюванню солідолу в туби на
Бердянському дослідному нафтомаслозаводі.
 
   3. Прийняти  погоджені  з  Міністерством  фінансів  УРСР
пропозиції  Міністерства  енергетики  і  електрифікації УРСР,
Міністерства геології  УРСР,  Головнафтохімпрому  УРСР  і
Держкомнафтопродукту УРСР про внесення на підставі звітів за
1985 рік змін до балансів доходів і видатків цих міністерств і
відомств на 1986 рік згідно з додатками N 1-4.
 
   4. Погодитися з пропозиціями про спрямування на поповнення по
підпорядкованих об'єднаннях і підприємствах недостачі власних
оборотних коштів, що утворилася на 1 січня 1986 р., невикористаних
залишків коштів спеціальних фондів і відрахувань: по Міністерству
енергетики  і  електрифікації  УРСР у сумі 5313 тис. крб.,
Міністерству геології УРСР - 716 тис. крб., Головнафтохімпрому
УРСР - 1072 тис. карбованців.
 
   Головнафтохімпрому УРСР   і  Держкомнафтопродукту  УРСР
забезпечити поповнення в 1986 році підвідомчим об'єднанням і
підприємствам решти недостачі власних оборотних коштів за рахунок
додаткового вишукання внутрігосподарських резервів та залучення
для цієї мети кредитів Держбанку СРСР у передбаченому чинним
законодавством порядку.
 
   5. Дозволити Міністерству енергетики і електрифікації УРСР
спрямувати на відновлення власних оборотних коштів, відвернутих у
непланові витрати на капітальний ремонт, 20 млн. крб, з коштів, що
будуть одержані в 1986 році від проведення заходів по підвищенню
коефіцієнта потужності електроустановок.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 21, 32, 37, 26
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 187
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Міненерго УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Амортизаційні відрахування - всього         -    -
 
 в тому числі на:
 
 капітальні вкладення              3670    -
 
 капітальний ремонт                 -   3670
 
Заброньовані кошти по устаткуванню, що
підлягає здачі в монтаж у відповідному році    4499    -
 
Вільний залишок коштів, використовуваних
банком для кредитування затрат по незавершеному
провадженню будівельно-монтажних робіт      3823    -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві    -   8322
 
Інші джерела фінансування державних капітальних
вкладень                      500    -
 
Невикористані у 1985 році амортизаційні
відрахування на капітальні вкладення        580    -
 
Невикористані залишки коштів фонду розвитку
виробництва                    566    -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси,
що спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень                 -   2496
 
Кошти, що вивільняються у виробничих об'єднань,
підприємств і організацій у зв'язку з
віднесенням вартості не повністю амортизованих
основних фондів, що ліквідуються, на результати
господарської діяльності             1430    -
 
Приріст сталих пасивів              6961    -
 
Разом доходів і надходжень коштів         7541    -
 
   Видатки і відрахування
 
Поповнення недостачі власних оборотних коштів   4446    -
 
Витрати по господарському утриманню будинків,
приміщень, парків, піонерських таборів      1230    -
 
Сплата процентів за користування банківським
кредитом                       -   3500
 
Різниця в цінах на паливо і покупну
теплоенергію                   3785    -
 
Витрати на покриття збитків житлово-комунального
господарства                   1185    -
 
Відрахування на шляхові роботи відповідно до
Указу Президії Верховної Ради УРСР від
16 жовтня 1968 р.                  -   1105
 
Разом видатків і відрахувань           6041    -
 
Перевищення доходів над видатками         1500    -
 
   Платежі до бюджету
 
Платежі з прибутку та інші платежі        1500    -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 187
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
       Міністерства геології УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                  -   4621
 
 в тому числі
 
геологорозвідувальних організацій          -   4621
 
Амортизаційні відрахування - всього         -   2571
 
 в тому числі на:
 
 капітальні вкладення                -   1632
 
 капітальний ремонт                 -   939
 
Надходження малоцінного інвентаря,
інструменту, запасних частин, придбаних
за рахунок коштів на капітальні
вкладення                     150    -
 
Приріст сталих пасивів               656    -
 
Вільні залишки амортизаційних відрахувань
на капітальний ремонт               6839    -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у
будівництві                     -   3397
 
Кошти фонду розвитку виробництва,
що спрямовуються на фінансування
державних капітальних вкладень           900    -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси,
що спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень                 -   1131
 
Інші джерела фінансування державних
капітальних вкладень                616    -
 
Разом доходів і надходжень коштів          -   2559
 
   Видатки і відрахування
 
Затрати на капітальний ремонт            -   939
 
Відшкодування коштів, що вивільняються
при розрахунках за виконані геологорозвідувальні
роботи                        -   4621
 
Погашення заборгованості за виконані
геологорозвідувальні роботи у зв'язку із
зміною порядку їх оплати             2195    -
 
Разом видатків і відрахувань             -   3365
 
Перевищення доходів над видатками         806    -
 
   Платежі до бюджету
 
Вилучення лишку власних оборотних коштів
у зв'язку із збільшенням сталих пасивів
та надходжень малоцінного інвентаря,
інструменту і запасних частин           806    -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 187
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
        Головнафтохімпрому УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                 986    -
 
 в тому числі:
 
 ремонтно-будівельних організацій         966    -
 
 торговельних організацій             20    -
 
Амортизаційні відрахування на капітальні
вкладення                     2820    -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві   5751    -
 
Нецентралізовані джерела фінансування
державних капітальних вкладень і погашення
позичок банків:
 
 Фонд соціально-культурних заходів і
 житлового будівництва               -   976
 
 інші                       421    -
 
Приріст сталих пасивів              3954    -
 
Заброньовані кошти по устаткуванню, що
підлягає здачі в монтаж у відповідному році    4731    -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові
ресурси, що спрямовуються на фінансування
державних капітальних вкладень            -  11955
 
Невикористані залишки кошті фонду розвитку
виробництва                    2235    -
 
Вільний залишок коштів, використовуваних
банком для кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт            1473    -
 
Разом доходів і надходжень коштів         9440    -
 
   Видатки і відрахування
 
Поповнення недостачі власних оборотних
коштів                      9120    -
 
Перевищення доходів над видатками         320    -
 
   Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди              187    -
 
Внески вільного залишку прибутку           -   167
 
Відрахування від прибутку поточного року      300    -
 
Разом платежів до бюджету             320    -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 травня 1986 р. N 187
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
       Держкомнафтопродукту УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Амортизаційні відрахування - всього        870    -
 
 в тому числі на:
 
 капітальні вкладення               362    -
 
 капітальний ремонт                508    -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові
ресурси, що спрямовуються на фінансування
державних капітальних вкладень            -   617
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві    -   555
 
Кошти, що вивільняються у виробничих об'єднань,
підприємств і організацій у зв'язку з
віднесенням вартості не повністю амортизованих
основних фондів, що ліквідуються, на результати
господарської діяльності               -    86
 
Кошти фонду соціально-культурних заходів і
житлового будівництва, що спрямовуються на
фінансування державних капітальних вкладень    150    -
 
Разом доходів і надходжень коштів          -   238
 
Перевищення доходів над видатками          -   555
 
   Видатки і відрахування
 
Поповнення недостачі власних оборотних коштів   1289    -
 
На покриття іммобілізації власних оборотних
коштів у затрати на капітальний ремонт       508    -
 
Погашення позичок банку, одержаних на
капітальні вкладення                 -   1380
 
Відрахування на шляхові роботи відповідно до
Указу Президії Верховної Ради УРСР від
16 жовтня 1968 р.                  -   100
 
Разом видатків і відрахувань            317    -
 
   Асигнування з бюджету
 
На державні капітальні вкладення          555    -
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету               -   555
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка