Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Порядку взаємодії Державної митної служби України та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України з питань застосування спеціальних санкцій

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
        МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
         ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           26.12.2003 N 914/380
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 січня 2004 р.
                   за N 79/8678
 
 
      Про затвердження Порядку взаємодії Державної
     митної служби України та Міністерства економіки
      та з питань європейської інтеграції України
      з питань застосування спеціальних санкцій
 
 
   Відповідно до  статті  37   Закону   України   "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та з метою підвищення
оперативності дій із запобігання порушенням законодавства у сфері
зовнішньоекономічної діяльності Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Порядок взаємодії  Державної митної служби
України та Міністерства економіки  та з питань європейської
інтеграції України з питань застосування спеціальних санкцій, що
додається.
 
   2. Управлінню митної статистики (Копосов С.А.), Управлінню
правової роботи (Будаков А.Ю.) Держмитслужби України забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Управлінню  справами  Держмитслужби  (Погорєлова Т.В.)
забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до митних органів
після його державної реєстрації.
 
   4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі та Державної митної
служби від 28.04.98 N 249/257 ( z0336-98 ) "Про вдосконалення
процедури застосування спеціальних санкцій", зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 21.05.98 за N 336/2776.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України та заступника Міністра
економіки та з питань європейської інтеграції України відповідно
до розподілу функціональних обов'язків.
 
 Голова Державної митної
 служби України                    М.Каленський
 
 Міністр економіки та з питань
 європейської інтеграції України          В.Хорошковський
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України, Міністерства
                   економіки та з питань
                   європейської інтеграції
                   України
                   26.12.03 N 914/380
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 січня 2004 р.
                   за N 79/8678
 
 
               ПОРЯДОК
      взаємодії Державної митної служби України
    та Міністерства економіки та з питань європейської
       інтеграції України з питань застосування
            спеціальних санкцій
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до статті 37 Закону
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) з метою:
   підвищення  оперативності  дій із  запобігання  ухиленню
суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України й іноземних
суб'єктів   господарської   діяльності   -   порушників
зовнішньоекономічного   законодавства  України   (далі   -
суб'єкти-порушники) від застосування до них санкцій, передбачених
статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність"
( 959-12 ) (далі - спеціальні санкції);
   спрощення процедури отримання Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України (далі - Мінекономіки) від
Державної митної служби України (далі - Держмитслужба) подань про
застосування, скасування (призупинення) або зміну виду спеціальних
санкцій, а також отримання Держмитслужбою України від Мінекономіки
України наказів про застосування, скасування (призупинення) або
зміну виду спеціальних санкцій;
   унеможливлення застосування спеціальних  санкцій, якщо в
період  від виявлення  порушення до  прийняття рішення  про
застосування спеціальних санкцій суб'єктом-порушником були вжиті
практичні заходи, що гарантують ліквідацію наслідків здійсненого
порушення.
 
   1.2. Порядок визначає процедуру підготовки Держмитслужбою
подання про застосування, скасування (призупинення) або зміну виду
спеціальних  санкцій до  Мінекономіки,  розгляду цих  подань
Мінекономіки та  механізм передачі Мінекономіки  наказів про
застосування, скасування (призупинення) дії спеціальних санкцій до
Держмитслужби.
 
   2. Підготовка Держмитслужбою подань про застосування,
  скасування (призупинення) або зміну виду спеціальних санкцій
 
   2.1. Держмитслужбою на підставі матеріалів, які надходять від
митних  органів  і  свідчать  про  порушення  суб'єктами
зовнішньоекономічної   діяльності  Закону   України   "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) та пов'язаних із ним
законів України або про усунення таких порушень, готуються подання
до Мінекономіки про застосування, скасування (призупинення) або
зміну виду спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону
України   "Про   зовнішньоекономічну   діяльність",   до
суб'єктів-порушників.
 
   2.2. Подання про застосування спеціальних санкцій вносяться
до Мінекономіки за підписом уповноваженої на це посадової особи
Держмитслужби. Строк підготовки подання становить не більше ніж
чотирнадцять робочих днів з моменту надходження від митних органів
матеріалів,   що  свідчать   про  порушення   суб'єктами
зовнішньоекономічної діяльності.
 
   2.3. Подання про застосування  спеціальних санкцій мають
містити:
   назву підприємства,  до  якого  пропонується  застосувати
спеціальну санкцію;
   код за ЄДРПОУ підприємства-резидента;
   дані про місцезнаходження підприємства на момент унесення
подання, телефон/факс;
   дані про   організаційно-правову  форму  господарювання
підприємства-резидента;
   банківські  реквізити підприємства  (поточний рахунок  у
національній валюті, рахунок в  іноземній валюті); реквізити
банківської установи (найменування, адреса, код за ЄДРПОУ та МФО);
   прізвище, ім'я та по батькові директора, бухгалтера (для
резидента) або іншої уповноваженої особи (якщо це передбачено
статутом підприємства), які підписали контракт, при виконанні
якого було здійснене порушення;
   відомості про зміст порушення з посиланням на конкретні
положення чинного  законодавства України й  зазначенням дати
порушення,  реквізитів контракту, при  виконанні якого  було
здійснене порушення, суми завданих державі збитків (якщо можна їх
визначити);
   вид спеціальної санкції, яку пропонується застосувати;
   повні реквізити контрагента (назва, місцезнаходження, країна
для нерезидентів, код за  ЄДРПОУ для резидентів, банківські
реквізити), при виконанні контракту з яким порушено законодавство;
для нерезидента - ця сама інформація мовою оригіналу;
   іншу потрібну інформацію, підтверджену документально.
 
   2.4. Держмитслужбою вносяться до Мінекономіки в тому самому
порядку подання про скасування, призупинення або зміну виду
спеціальної   санкції,   якщо   українським   суб'єктом
зовнішньоекономічної  діяльності  або  іноземним  суб'єктом
господарської діяльності були вжиті практичні заходи, що призвели
до ліквідації або гарантують у подальшу ліквідацію наслідків
здійсненого порушення.
 
   2.5. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України  та
іноземні суб'єкти господарської діяльності, до яких наказами
Мінекономіки за поданням Держмитслужби застосовано спеціальні
санкції, мають право безпосередньо звертатися до Мінекономіки з
погодженим  з  Держмитслужбою  зверненням  про  скасування,
призупинення або зміну виду спеціальної санкції.
   При цьому такі суб'єкти мають подати до Мінекономіки та
Держмитслужби документи, що свідчать про вжиття ними заходів до
усунення наслідків здійсненого порушення.
 
 3. Розгляд подань про застосування, скасування (призупинення)
   або зміну виду спеціальних санкцій та доведення наказів
         Мінекономіки до Держмитслужби
 
   3.1. Мінекономіки  інформує Держмитслужбу про  результати
розгляду подання про застосування, скасування (призупинення) або
зміну виду спеціальних санкцій у місячний термін з моменту
надходження його від Держмитслужби.
 
   3.2. Мінекономіки видає накази про застосування, скасування
(призупинення) або зміну виду спеціальних санкцій (далі - наказ).
 
   3.3. Строк від дати видання наказу до дати вступу в дію
спеціальної санкції повинен складати не менше семи робочих днів. В
особливих випадках цей термін може бути скорочений до двох робочих
днів.
 
   3.4. Накази містять таку інформацію:
   повні дані про  місцезнаходження суб'єкта-порушника (для
резидента - з обов'язковим зазначенням його коду за ЄДРПОУ для
забезпечення ідентифікації; для нерезидента - з обов'язковим
зазначенням  країни  належності  суб'єкта  та  міста  його
розташування);
   вид  спеціальної  санкції,  що  застосована,  скасована
(призупинена);
   дані  про  організаційно-правову  форму  господарювання
підприємства-резидента;
   банківські реквізити підприємства;
   повну назву органу, який уніс подання (або його офіційне
скорочення).
 
   3.5. Мінекономіки передає до Держмитслужби копії наказів із
супровідним  листом.  Копії  наказів  засвідчуються  підписом
начальника  (заступника  начальника) Управління  контролю  за
зовнішньоекономічною діяльністю Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції та печаткою  цього Управління. Строк
передання  таких  документів  до  Держмитслужби  не  повинен
перевищувати трьох робочих днів з дати видання наказу.
 
   3.6. Мінекономіки  передає  до Держмитслужби  накази  на
паперовому носії та в електронному вигляді.
   Порядок передання електронних копій наказів, реквізити та
структура інформації, що передається, затверджуються окремими
протоколами  до угоди про  інформаційне співробітництво  між
Державною митною службою України та Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України.
 
          4. Інформаційна взаємодія
 
   З метою  оперативного  вирішення питань, що пов'язані з
удосконаленням процедури застосування, скасування (призупинення)
або зміни виду спеціальних санкцій, попередження та припинення
можливих  порушень   законодавства   України   у   сфері
зовнішньоекономічної  діяльності,  між  Держмитслужбою  та
Мінекономіки здійснюється взаємний обмін інформацією.
   Порядок обміну  інформацією, її реквізити  та структура
затверджуються окремими протоколами до угоди про інформаційне
співробітництво  між  Державною митною  службою  України  та
Міністерством економіки та з  питань європейської інтеграції
України.
 
 Начальник Управління митної
 статистики Держмитслужби               С.А.Копосов
 
 Начальник Управління контролю
 за зовнішньоекономічною діяльністю
 Міністерства економіки та з питань
 європейської інтеграції                 О.А.Жижко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка