Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження змін і доповнень до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб

           АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
      ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             25.12.2003 N 26
 
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2004 р.
                   за N 92/8691
 
 
        Про затвердження змін і доповнень
     до Положення про порядок відшкодування Фондом
      гарантування вкладів фізичних осіб коштів
          за вкладами фізичних осіб
 
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити зміни і доповнення до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за
вкладами фізичних осіб, затвердженого рішенням адміністративної
ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12.02.2002 N 2
( z0241-02 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції України
11.03.2002 за N 241/6529, із змінами і доповненнями, що додаються.
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це рішення набирає чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
 Голова
 адміністративної ради                  В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   25.12.2003 N 26
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2004 р.
                   за N 92/8691
 
 
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ
     до Положення про порядок відшкодування Фондом
        гарантування вкладів фізичних осіб
         коштів за вкладами фізичних осіб
              ( z0241-02 )
 
 
   1. У пункті 3.4 розділу 3 останній абзац викласти в такій
редакції: "Дані Списку на електронних носіях подаються у файлі з
розширенням dbf або csv. Файл з розширенням dbf подається за
визначеною структурою (додаток 2), файл з розширенням csv -
заповнюється у відповідності до структури Списку (додаток 1)".
 
   2. У пункті 4.2 розділу 4 третій абзац викласти в такій
редакції: "Дані Реєстру на електронних носіях подаються у файлі з
розширенням dbf або csv. Файл з розширенням dbf подається за
визначеною структурою (додаток 5), файл з розширенням csv -
заповнюється у відповідності до структури Реєстру (додаток 4)".
 
   3. Пункт 4.6 розділу 4 доповнити:
   абзацом п'ятим та шостим такого змісту:
   "Якщо відшкодування має бути виплачено спадкоємцю - юридичній
особі, до Фонду надсилається заява про сплату гарантованої суми
відшкодування, викладена у письмовій формі, засвідчена підписом
керівника та відбитком печатки цієї юридичної особи. У заяві
зазначаються дані, що забезпечують ідентифікацію вкладника та
спадкоємця, а також платіжні реквізити для перерахування коштів.
   Переказ коштів фізичним особам може здійснюватися  через
банк-агент, відділення "Укрпошти" та на банківський рахунок за
вказаними реквізитами, юридичним особам - на банківський рахунок
за вказаними реквізитами".
 
   4. У першому абзаці пункту 5.2 розділу 5 слова "протягом
другого робочого дня" замінити на слова "на другий робочий день".
 
   5. У четвертому абзаці пункту 5.4 розділу 5 вилучити слова
"номер касового ордера та".
 
   6. Пункт 5.5 розділу 5 вилучити.
 
   7. У зв'язку з цим пункти 5.6-5.15 уважати пунктами 5.5-5.14.
 
   8. Пункт 5.7 розділу 5 викласти у такій редакції:
   "5.7. У філіях банку, де здійснюватимуться виплати, банк
розміщує інформацію про виконання ним функцій банку-агента Фонду з
виплати гарантованих сум відшкодувань вкладникам  банку,  що
ліквідується".
 
   9. У пункті 5.9 розділу 5 вилучити слова "поточний".
 
   10. У пункті 5.10 розділу 5 абзац третій вилучити.
 
   11. Пункт 5.11 розділу 5 викласти у такій редакції:
   "5.11.Банк-агент припиняє виплати відповідно до розпорядження
Фонду і протягом трьох робочих днів здійснює наступні дії:
   перераховує Фонду суму невиплачених коштів;
   направляє остаточний звіт за встановленою формою (додаток 7)
на паперових та електронних носіях;
   направляє Перелік вкладників, складений у алфавітному порядку
за прізвищами вкладників, з зазначенням суми та дати виплати
відшкодування (далі - Перелік) (додаток 8) на паперових та
електронних носіях.
   Остаточний звіт та Перелік подаються на паперових носіях
(прошиті, пронумеровані), засвідчені  підписами  керівника  і
головного бухгалтера та відбитком печатки банку.
   Дані на паперових  та  електронних  носіях  мають  бути
ідентичними".
 
   12. Пункт 5.12 розділу 5 викласти у такій редакції:
   "5.12.Звіти (періодичні та  остаточний)  та  Перелік  на
електронних носіях надаються до Фонду у файлі з розширенням csv у
відповідності до структури згідно з додатками 6, 7, 8 до цього
Положення".
 
   13. У пункті 5.13 розділу 5 слово "Реєстрів" замінити на
слово "Переліку".
 
   14. Додатки 2, 4, 5, 6, 7 до цього Положення викласти у нових
редакціях, що додаються.
 
   15. Доповнити це Положення додатком 8, що додається.
 
 Начальник відділу організації
 виплат та методології обліку
 вкладних операцій                   Т.П.Лінник
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   відшкодування Фондом
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб коштів за
                   вкладами фізичних осіб,
                   затвердженого рішенням
                   адміністративної ради Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб
                   12.02.2002 N 2
                   ( z0241-02 )
                   (у редакції рішення
                   від 25.12.2003 N 26)
 
 
      Опис структури dbf файлу "Список вкладників
    банку _______________, які мають право на отримання
       (назва банку)
  відшкодування за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів
      фізичних осіб, за станом на _____________"
 
 -----------------------------------------------------------------
 | N | Назва |  Тип даних  |  Призначення          |
 |з/п| поля |        |                 |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 1 |  NPP |Numeric (7,0) |N з/п               |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 2 |  FIO |Character (70) |Прізвище, ім'я та по батькові   |
 |  |    |        |вкладника             |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 3 |  TIN |Character (10) |Ідентифікаційний номер      |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 4 | CITY |Character (50) |Назва населеного пункту, де    |
 |  |    |        |мешкає вкладник          |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 5 | REGION |Character (30) |Назва області           |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 6 | RAUON |Character (50) |Назва району           |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 7 | ADDRESS|Character (100)|Назва вулиці, N будинку,     |
 |  |    |        |N квартири            |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 8 |PASSPORT|Character (100)|Документ, що засвідчує особу   |
 |  |    |        |(серія, N, ким виданий, дата   |
 |  |    |        |видачі)              |
 |---+--------+---------------+----------------------------------|
 | 9 |SUM_COMP|Numeric (9,2) |Розрахункова сума за вкладами, з |
 |  |    |        |урахуванням відсотків, що підлягає|
 |  |    |        |відшкодуванню, але не більше   |
 |  |    |        |визначеної чинним законодавством |
 |  |    |        |України гарантованої суми     |
 -----------------------------------------------------------------
 
   Назва файлу формується за структурою:
   RFXXXXDM.DBF , де:
   RF - ознака файлу списку;
   XXXX - електронна адреса банку, згідно з довідником банків
НБУ (RCUKRU.DBF поле HCKS);
   D - дата формування файлу в  тридцятишістковій  системі
числення;
   М - місяць формування файлу в тридцятишістковій системі
числення.
 
 
                   Додаток 4
                   до Положення про порядок
                   відшкодування Фондом
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб коштів за
                   вкладами фізичних осіб,
                   затвердженого рішенням
                   адміністративної ради Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб
                   12.02.2002 N 2
                   ( z0241-02 )
                   (у редакції рішення
                   від 25.12.2003 N 26)
 
 
 Реєстр на ____ аркушах на загальну суму _______________ грн.
                     (сума літерами)
 
               РЕЄСТР
   одержувачів суми відшкодувань за рахунок коштів Фонду
    гарантування вкладів фізичних осіб за вкладами, що
   розміщені в банку ___________________________________
                 (назва банку)
 
------------------------------------------------------------------
| N |Пріз- |Іден-|Назва |Назва |Назва|Назва|Доку-  |Розрахункова|
|з/п|вище, |тифі-|насе- |облас-|райо-|вули-|мент, що|сума вкладу,|
|  |ім'я, |ка- |леного|ті  |ну  |ці, N|засвід- |що підлягає |
|  |по  |цій- |пунк- |   |   |бу- |чує осо-|відшкодуван-|
|  |бать- |ний |ту, де|   |   |дин- |бу (се- |ню з ураху- |
|  |кові |номер|мешкає|   |   |ку, N|рія, N, |ванням від- |
|  |вклад-|   |вклад-|   |   |квар-|ким ви- |сотків   |
|  |ника |   |ник  |   |   |тири |даний) |(грн.)   |
|---+------+-----+------+------+-----+-----+--------+------------|
| 1 | 2  | 3 |  4 | 5  | 6 | 7 | 8   |  9    |
|---+------+-----+------+------+-----+-----+--------+------------|
|  |   |   |   |   |   |   |    |      |
|---+------+-----+------+------+-----+-----+--------+------------|
|  |   |   |   |   |   |   |    |      |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор-розпорядник Фонду
 Головний бухгалтер Фонду
 мп
 
 
                   Додаток 5
                   до Положення про порядок
                   відшкодування Фондом
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб коштів за
                   вкладами фізичних осіб,
                   затвердженого рішенням
                   адміністративної ради Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб
                   12.02.2002 N 2
                   ( z0241-02 )
                   (у редакції рішення
                   від 25.12.2003 N 26)
 
 
    Опис структури dbf файлу "Реєстр одержувачів суми
    відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування
    вкладів фізичних осіб за вкладами, що розміщені в
          банку __________________ "
              (назва банку)
 
------------------------------------------------------------------
| | Назва | Тип даних  |  Призначення           |
| | поля |        |                   |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|1|NPP   |Numeric (7,0) |N з/п                |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|2|FIO   |Character (70) |Прізвище, ім'я по батькові вкладника |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|3|TIN   |Character (10) |Ідентифікаційний номер        |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|4|CITY  |Character (50) |Назва населеного пункту, де мешкає  |
| |    |        |вкладник               |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|5|REGION |Character (30) |Назва області            |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|6|RAUON  |Character (50) |Назва району             |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|7|ADDRESS |Character (100)|Назва вулиці, N будинку, N квартири |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|8|PASSPORT|Character (100)|Документ, що засвідчує особу (серія, |
| |    |        |N, ким виданий, дата видачі)     |
|-+--------+---------------+-------------------------------------|
|9|SUM_COMP|Numeric (9,2) |Розрахункова сума за вкладами, з   |
| |    |        |урахуванням відсотків, що підлягає  |
| |    |        |відшкодуванню (грн.)         |
------------------------------------------------------------------
 
   Назва файлу формується за структурою:
   RAXXXXDM.DBF, де:
   RA - ознака файлу реєстру;
   XXXX - електронна адреса банку, що ліквідується, згідно з
довідником банків НБУ (RCUKRU.DBF поле HCKS);
   D - дата формування файлу в  тридцятишістковій  системі
числення;
   М - місяць формування файлу в тридцятишістковій системі
числення.
 
 
                   Додаток 6
                   до Положення про порядок
                   відшкодування Фондом
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб коштів за
                   вкладами фізичних осіб,
                   затвердженого рішенням
                   адміністративної ради Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб
                   12.02.2002 N 2
                   ( z0241-02 )
                   (у редакції рішення
                   від 25.12.2003 N 26)
 
 
                ЗВІТ
 банку-агента про виплату вкладникам ___________________________
                      (назва банку)
   гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок
     коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
     за станом на _______________________ _____ року
             (звітна дата)
 
                             (грн.)
------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Сума коштів,|Дані про виплати у розрізі   |Невип- |
|з\п|регіону|одержаних  |регіональних підрозділів банку |лачений|
|  |    |банком для |на звітну дату         |залишок|
|  |    |здійснення |-------------------------------|коштів |
|  |    |виплат   |Кількість вкладників,|Фактично |    |
|  |    |      |які отримали кошти  |виплачена|    |
|---+-------+------------+---------------------+---------+-------|
| 1 | 2   | 3     | 4         | 5    | 6  |
|---+-------+------------+---------------------+---------+-------|
|  |    | х     |           |     | х  |
|---+-------+------------+---------------------+---------+-------|
|  |    | х     |           |     | х  |
|-----------+------------+---------------------+---------+-------|
|Разом щодо |      |           |     |    |
|банку:   |      |           |     |    |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 Головний бухгалтер
 мп
 
 
                   Додаток 7
                   до Положення про порядок
                   відшкодування Фондом
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб коштів за
                   вкладами фізичних осіб,
                   затвердженого рішенням
                   адміністративної ради Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб
                   12.02.2002 N 2
                   ( z0241-02 )
                   (у редакції рішення
                   25.12.2003 N 26)
 
 
             ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
  банку-агента про виплату вкладникам ______________________.
                      (назва банку)
 
   гарантованої суми відшкодувань за вкладами за рахунок
     коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
      за станом на ____________________ _____ року
              (звітна дата)
 
                             (грн.)
 
------------------------------------------------------------------
| N |Назва |Дата  |Сума   |Дані про виплати у |Невиплачений |
|з\п|регіону|отриман-|коштів, |розрізі      |залишок   |
|  |    |ня   |одержаних|регіональних    |коштів    |
|  |    |банком |банком  |підрозділів банку |       |
|  |    |платіж- |для   |-------------------+-------------|
|  |    |ного  |здійснен-|Кількість |Фактич-|повер-|дата |
|  |    |доручен-|ня виплат|вкладників,|но вип-|нена |повер-|
|  |    |ня   |     |яким випла-|лачена |банком|нення |
|  |    |    |     |чено кошти |сума  |сума |коштів|
|---+-------+--------+---------+-----------+-------+------+------|
| 1 |  2  | 3   | 4   | 5    | 6   | 7  | 8  |
|---+-------+--------+---------+-----------+-------+------+------|
|  |    | x   | x   |      |    | x  | X  |
|---+-------+--------+---------+-----------+-------+------+------|
|  |Разом |    |     |      |    |   |   |
|  |щодо  |    |     |      |    |   |   |
|  |банку: |    |     |      |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Керівник
   Головний бухгалтер
   мп
 
 
                   Додаток 8
                   до Положення про порядок
                   відшкодування Фондом
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб коштів за
                   вкладами фізичних осіб,
                   затвердженого рішенням
                   адміністративної ради Фонду
                   гарантування вкладів
                   фізичних осіб
                   12.02.2002 N 2
                   ( z0241-02 )
                   (у редакції рішення
                   25.12.2003 N 26)
 
 
 Список на ___ аркушах на загальну суму _________________грн.
                     (сума літерами)
 
               ПЕРЕЛІК
   вкладників ________, яким виплачені банком-агентом суми
  відшкодувань за рахунок коштів Фонду гарантування вкладів
  фізичних осіб за станом на ___________________ _____ року.
                 (звітна дата)
 
------------------------------------------------------------------
| N |Пріз- |Іден-|Назва  |Наз-|Наз-|Назва |Доку-  |Сума |Дата |
|з/п|вище, |тифі-|населе- |ва |ва |вули- |мент, що|випла-|одер-|
|  |ім'я, |ка- |ного  |об- |ра- |ці, N |засвід- |ти  |жання|
|  |по  |цій- |пункту, |лас-|йону|будин-|чує осо-|(грн.)|кош- |
|  |бать- |ний |де меш- |ті |  |ку, N |бу (се- |   |тів |
|  |кові |номер|кає   |  |  |квар- |рія, N, |   |   |
|  |вклад-|   |вкладник|  |  |тири |ким ви- |   |   |
|  |ника |   |    |  |  |   |даний) |   |   |
|---+------+-----+--------+----+----+------+--------+------+-----|
| 1 | 2  | 3 | 4   | 5 | 6 | 7  | 8   | 9  | 10 |
|---+------+-----+--------+----+----+------+--------+------+-----|
|  |   |   |    |  |  |   |    |   |   |
|---+------+-----+--------+----+----+------+--------+------+-----|
|  |   |   |    |  |  |   |    |   |   |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник
 Головний бухгалтер
 мп

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка