Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про порядок визначення банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

            АДМІНІСТРАТИВНА РАДА
       ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
             Р І Ш Е Н Н Я
 
             25.12.2003 N 28
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2004 р.
                   за N 94/8693
 
 
       Про затвердження Положення про порядок
     визначення банків - агентів Фонду гарантування
           вкладів фізичних осіб
 
 
   Відповідно до статті 9 Закону України "Про Фонд гарантування
вкладів фізичних осіб" ( 2740-14 ) адміністративна рада Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Затвердити Положення про порядок визначення банків -
агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (додається).
 
   2. Контроль за виконанням цього рішення покладається на
виконавчу дирекцію.
 
   3. Це рішення набирає чинності  відповідно  до  чинного
законодавства.
 
 Голова
 адміністративної ради                  В.Кротюк
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Рішення адміністративної
                   ради Фонду гарантування
                   вкладів фізичних осіб
                   25.12.2003 N 28
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   21 січня 2004 р.
                   за N 94/8693
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про порядок визначення банків - агентів Фонду
        гарантування вкладів фізичних осіб
 
 
   Це Положення розроблене з метою врегулювання відносин при
визначенні банків - агентів Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб (далі - Фонд) для виплати гарантованих сум відшкодувань
фізичним особам - вкладникам (далі - вкладники) банків - учасників
(тимчасових учасників) Фонду в разі недоступності вкладів.
 
           1. Загальні положення
 
   Це Положення  встановлює порядок і умови визначення (за
критеріями відбору з числа банків - учасників Фонду) банків, які
можуть виступати як банки - агенти Фонду з виплати гарантованих
сум відшкодувань вкладникам банків -  учасників  (тимчасових
учасників) Фонду в разі недоступності вкладів.
   Банк - агент Фонду - банк - учасник Фонду, через який
здійснюється  виплата  Фондом гарантованої суми відшкодування
вкладникам банків - учасників (тимчасових учасників) Фонду, щодо
яких здійснюється процедура ліквідації.
 
      2. Основні вимоги до банків - агентів Фонду
 
   2.1. Банки - агенти Фонду повинні відповідати таким вимогам:
   - банк повинен бути зареєстрований в Державному реєстрі
банків, який ведеться Національним банком України, мати банківську
ліцензію на право здійснення банківської діяльності та бути
учасником Фонду;
   - виконувати  встановлені  Національним  банком  України
економічні нормативи щодо достатності капіталу й платоспроможності
та бути фінансово стійким;
   - мати позитивний аудиторський висновок за останній звітний
рік;
   - належати, за розподілом Національного банку України за
розміром активів, до групи найбільших або великих банків;
   - мати  розширену регіональну мережу філій і відділень,
представлену в основних населених пунктах України обласного та
районного підпорядкування, в Автономній Республіці Крим, м. Києві
та м. Севастополі;
   - володіти сучасними технологіями обслуговування грошових
переказів у вигляді внутрішньобанківської системи  термінових
переказів коштів по Україні в національній валюті;
   - не мати протягом останнього звітного року зауважень та
заходів впливу, що були застосовані з боку Фонду та Національного
банку України в частині порушення нормативів кредитного ризику та
обов'язкового  резервування,  а  також  обмеження, зупинення,
припинення операцій з приймання депозитів фізичних осіб.
 
   2.2. Критеріями для оцінки фінансового стану банку є:
 
   а) коефіцієнти достатності капіталу:
 
   К1 - питома вага капіталу в пасивах, що свідчить  про
достатність капіталу для забезпечення надійності і стійкості
банку.
 
              Капітал балансовий
           К1 = ------------------;
                 Пасиви
 
   К2 -  коефіцієнт  достатності  капіталу  -  характеризує
залежність банку від його засновників.
 
             Статутний капітал
           К2 = ------------------;
             Балансовий капітал
 
   К3 -  співвідношення  балансового  капіталу  до дохідних
активів - генеральний коефіцієнт надійності - показує наскільки
вкладення банку в ризиковані активи захищені капіталом банку, яким
будуть сплачуватися можливі збитки у випадку неповернення активів.
 
              Капітал балансовий
           К3 = ------------------;
               Дохідні активи
 
   К4 - співвідношення суми проблемних кредитів (прострочених та
сумнівних)  до балансового капіталу - характеризує здатність
капіталу банку покрити ризик вкладень у проблемні активи.
 
            Сума проблемних кредитів
         К4 = ------------------------;
             Балансовий капітал
 
   б) коефіцієнти якості активів:
 
   А1 - співвідношення  дохідних  до  сукупних  активів  -
характеризує  рівень  продуктивного  використання  активів
керівництвом банку.
 
              Дохідні активи
            А1 = --------------;
              Сукупні активи
 
   А2 - показник кредитної  активності  -  характеризується
співвідношенням кредитного портфеля до сукупних активів і свідчить
про активність банку на ринку традиційних послуг та характеризує
кредитну політику банку.
 
             Кредитний портфель
           А2 = ------------------;
              Сукупні активи
 
   А3 -  рівень сумнівної та простроченої заборгованості в
кредитному портфелі - характеризує якість активів та якість
кредитного  портфеля банку з точки зору проблематичності їх
повернення.
 
         Сумнівна та прострочена заборгованість
      А3 = --------------------------------------;
              Кредитний портфель
 
   А4 - коефіцієнт співвідношення дебіторської заборгованості до
недохідних активів - оцінює якість активів, що не приносять дохід.
 
          Дебіторська заборгованість
       А4 = --------------------------;
            Недохідні активи
 
   А5 - коефіцієнт співвідношення основних засобів до сукупних
активів - характеризує ефективність розміщення коштів у активах.
 
              Основні засоби
            А5 = --------------;
              Сукупні активи
 
   в) коефіцієнти ефективності менеджменту:
 
   М1 - коефіцієнт використання зобов'язань - призначений для
оцінки здійснюваної банком політики з управління активно-пасивними
операціями.
 
            Кредитний портфель
         М1 = --------------------;
           Сукупні зобов'язання
 
   М2 - питома вага вкладів громадян  у  зобов'язаннях  -
характеризує орієнтацію банку на ринку залучення коштів.
 
            Вклади громадян
        М2 = --------------------;
           Сукупні зобов'язання
 
   М3 -  коефіцієнт  доступності банку до зовнішніх джерел
фінансування - призначений  для  оцінки  доступу  банку  до
міжбанківського сектору грошового ринку.
 
              МБК отримані
          М3 = --------------------;
             Сукупні зобов'язання
 
   М4 - коефіцієнт дієздатності банку - оцінює стабільність
діяльності банку, ефективність інтегрованого управління активами і
пасивами з точки зору прибутковості.
 
             Витрати банку
          М4 = -------------;
             Доходи банку
 
   М5 -  показник співвідношення адміністративних витрат до
сукупних активів - характеризує ефективність зазнаних витрат на
утримання банку.
 
         Адміністративні витрати банку
      М5 = ----------------------------- х 100;
            Сукупні активи
 
   М6 - мультиплікативний ефект капіталу полягає в ефективному
залученні й використанні платних грошових коштів та дозволяє
визначити можливості банку щодо подальшого залучення ресурсів, не
порушуючи стійкої і дохідної роботи банку.
 
        Чистий прибуток + Процентні витрати
    М6 = ( ----------------------------------- х 100 -
             Сукупні активи
 
    Процентні витрати         Сукупні активи
   - ------------------------- х 100) х ------------------;
    Підпроцентні зобов'язання     Балансовий капітал
 
   г) коефіцієнти ефективності:
 
   Е1 -  прибутковість  активів - характеризує ефективність
використання активів і є показником, який оцінює ефективність
роботи керівництва банку.
 
            Чистий прибуток
          Е1 = --------------- х 100;
             Сукупні активи
 
   Е2 -  прибутковість капіталу - характеризує ефективність
використання капіталу.
 
            Чистий прибуток
         Е2 = ------------------ х 100;
            Балансовий капітал
 
   Е3 - чиста процентна маржа - характеризує прибутковість
основної діяльності банку.
 
       Процентні доходи - Процентні витрати
    Е3 = ------------------------------------ х 100;
            Сукупні активи
 
   ґ) коефіцієнти ліквідності:
 
   Л1 - коефіцієнт миттєвої ліквідності, який дозволяє оцінити
частину зобов'язань банку, яка може бути погашена на першу вимогу
за рахунок високоліквідних активів "першої черги" (грошових коштів
та коштів на коррахунках в НБУ).
 
               Ліквідні активи *
         Л1 = -------------------------------;
           Залишки на поточних рахунках **
 
---------------
   * Кошти в касі, на коррахунках в НБУ та інших банках.
   ** Залишки на поточних рахунках клієнтів.
 
   Л2 - співвідношення високоліквідних активів та  сукупних
зобов'язань - характеризує можливості банку одночасно погасити всі
його зобов'язання.
             Ліквідні активи
          Л2 = --------------------;
            Сукупні зобов'язання
 
   д) темпи приросту - визначаються в динаміці за квартал,
півріччя та рік, характеризують ділову активність банку  за
приростом капіталу, зобов'язань та активів:
 
   Т1 - відсоток зміни сукупних активів;
   Т2 - відсоток зміни сукупних зобов'язань;
   Т3 - відсоток зміни балансового капіталу.
 
      3. Порядок визначення банків - агентів Фонду
 
   3.1. Для визначення банків - агентів Фонду Фонд на основі
інформації, отриманої від Національного банку  України  щодо
розподілу банків на групи за розмірами активів, направляє до групи
найбільших і великих банків повідомлення про можливість банків на
поточний рік стати банками - агентами Фонду для здійснення виплати
відшкодувань у разі ліквідації банків.
 
   3.2. Зацікавлені банки повинні до 15 лютого поточного року
надавати до Фонду таку інформацію:
   - звіт про дотримання економічних нормативів за формою N 611
(місячна), затвердженою постановою Правління Національного банку
України від 19.03.2003 N 124 ( za353-03 ) та зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 07.05.2003 N 353/7674 (із змінами і
доповненнями), за останні 6 місяців;
   - інформацію   про   наявність  філій  і  відділень
(місцезнаходження та кількість);
   - інформацію про наявність сучасних технологій обслуговування
грошових переказів у  вигляді  внутрішньобанківської  системи
термінових переказів коштів по Україні в національній валюті, яка
повинна забезпечувати:
   а) можливість виплати з транзитного рахунку банку - юридичної
особи належних кожному вкладнику коштів у будь-якій його філії
(відділенні);
   б) можливість проведення операцій з виплати коштів на другий
робочий день після їх зарахування на транзитний рахунок у банку;
   в) наявність технічних можливостей щодо інформування  на
вимогу Фонду у вигляді подання електронних файлів про виплати
коштів отримувачам у звітний період.
 
   3.3. Шляхом поточного моніторингу банків за  критеріями,
визначеними у розділі 2 цього Положення, та на основі інформації,
отриманої від банків відповідно до п. 3.2 цього Положення, Фонд
визначає найбільш фінансово стійкі та надійні банки. Виконавча
дирекція Фонду до 1 березня поточного року подає на розгляд
адміністративної  ради  Фонду  пропозиції  щодо  затвердження
визначених банків як банків - агентів Фонду на поточний рік.
 
   3.4. Перелік банків - агентів Фонду  на  поточний  рік
затверджується адміністративною радою Фонду до 1 квітня поточного
року та набуває чинності з моменту винесення рішення.
 
   3.5. Із банками, які затверджені адміністративною  радою
банками  -  агентами Фонду, укладаються договори на предмет
подальшого співробітництва з виплати гарантованих Фондом сум
вкладникам ліквідованого банку в разі недоступності вкладів.
 
   3.6. У  разі  недоступності вкладів у банку - учасника
(тимчасового учасника) Фонду виконавча дирекція Фонду із числа
банків - агентів визначає один або декілька банків (у залежності
від обсягу здійснення необхідних виплат та регіону), які на
останню  звітну  дату найбільш повно відповідають визначеним
розділом 2 вимогам, та укладає з уповноваженим банком (банками)
відповідний договір.
 
 Головний економіст відділу
 економічного аналізу та
 поточного моніторингу                 О.Л.Дещеня

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка