Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства побутового обслуговування населення УРСР і Міністерства торгівлі УРСР за 1985 рік

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 14 травня 1986 р. N 179
                Київ
 
     Про підсумки фінансово-господарської діяльності
     Міністерства житлово-комунального господарства
      УРСР, Міністерства побутового обслуговування
      населення УРСР і Міністерства торгівлі УРСР
              за 1985 рік
 
 
   Рада Міністрів Української РСР відзначає, що в 1985 році
Міністерство житлово-комунального господарства УРСР, Міністерство
побутового обслуговування населення УРСР і Міністерство торгівлі
УРСР здійснили ряд організаційно-технічних заходів по дальшому
розвитку  житлово-комунального  господарства,  побутового  і
торговельного   обслуговування   населення.   Підприємства
житлово-комунального господарства та побутового обслуговування
населення в цілому виконали основні показники виробничих планів;
підприємства  й організації торгівлі порівняно з 1984 роком
збільшили  обсяг  товарообороту  на  755  млн.  карбованців.
Міністерствами забезпечено виконання зобов'язань по платежах у
бюджет.
 
   Проте вказані  міністерства,  підвідомчі  їм  управління,
підприємства й організації не повною мірою використовували наявні
резерви і можливості для дальшого зростання виробництва і послуг,
збільшення доходів та підвищення рентабельності. В Міністерстві
побутового обслуговування населення  УРСР  збільшилась  проти
попереднього року кількість підприємств, які не виконали планів
прибутку, до  493,  а  сума  недоданого  прибутку  -  до
17 млн. карбованців. Не виконали планів прибутку 427 підприємств і
господарських  організацій  Міністерства  житлово-комунального
господарства УРСР і недодали його 35,6 млн. карбованців. По
Міністерству торгівлі УРСР зазначений план не виконало кожне третє
підприємство,  ними  недодано 51 млн. крб. прибутку. Значна
кількість підприємств цих міністерств працювала збитково.
 
   У системі Міністерства житлово-комунального господарства УРСР
внаслідок  несвоєчасної  ліквідації  пошкоджень  та аварій у
водопровідних і теплових  мережах,  недоліків  у  нормуванні
водопостачання  та  витрат палива, неефективного використання
рухомого складу міського електротранспорту та послаблення контролю
за повнотою збору виручки на транспорті втрачаються значні суми
доходів. Незважаючи на приріст рухомого складу, доходи на міському
пасажирському електротранспорті залишились на рівні 1980 року, не
укомплектовано штат лінійних контролерів, частина їх працює не за
призначенням.
 
   Серйозні недоліки  допускалися  в  справі  збереження  й
підтримання в належному технічному стані житлового фонду та у
використанні на цю мету матеріальних і фінансових ресурсів.
 
   Міністерство побутового  обслуговування  населення  УРСР
недостатньо проводило роботу по збільшенню обсягів послуг за
замовленнями  населення,  розвитку  нових  форм  побутового
обслуговування, підвищенню питомої ваги ремонтних видів робіт,
особливо у сільській місцевості; замовлення часто виконувались
неякісно і з порушенням строків.
 
   Міністерство торгівлі УРСР і підпорядковані йому підприємства
й  організації  не  приділяють  належної уваги раціональному
використанню товарних ресурсів та оперативному маневруванню ними,
допускають випадки перебоїв у торгівлі товарами повсякденного
попиту, недостатньо вживають заходів до запобігання надходженню у
торговельну  мережу  товарів низької якості і таких, що не
користуються попитом населення.
 
   Внаслідок послаблення контролю з боку міністерств, недоліків
у нормуванні, організації та оплаті праці кількість підприємств,
які допустили перевитрати фондів заробітної плати, збільшилась
проти 1984 року до 711 і сума перевитрат - до 16,9 млн. крб., у
тому числі по Міністерству  житлово-комунального  господарства
УРСР - 7,9 млн., Міністерству побутового обслуговування населення
УРСР  -  8,1 млн.  і  Міністерству  торгівлі  УРСР  -
0,9 млн. карбованців.
 
   Протягом року в цих міністерствах виявлено 1630 понадштатних
працівників і  зайвих  асигнувань  на  управлінські  витрати
1605 тис. карбованців.
 
   Зазначені міністерства  не  вживали  належних заходів до
прискорення оборотності оборотних коштів і виконання завдань по
залученню  в  господарський  оборот  наднормативних  запасів
матеріальних ресурсів, економного та цільового їх використання.
Наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей на 1 січня
1986  р.  становили  по  Міністерству  житлово-комунального
господарства  УРСР - 51,7 млн. крб., або 11,4 процента до
нормативу, по Міністерству побутового обслуговування населення
УРСР відповідно 41 млн. крб. і 7,1 процента. Запаси товарів у
роздрібній торговельній  мережі  Міністерства  торгівлі  УРСР
збільшились за рік на 116,7 млн. крб. і перевищили норматив на
129 млн. карбованців. У той же час в управліннях торгівлі п'яти
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів та
оптово-роздрібних фірмах "Одяг" і "Меблі" товарів було менше
нормативу на 57,3 млн. карбованців.
 
   Не проводиться  належна  робота  по поліпшенню платіжної
дисципліни. Прострочені платежі постачальникам і заборгованість по
позичках банку на 1 січня 1986 р. становили по Міністерству
житлово-комунального  господарства  УРСР  31,8  млн.  крб.,
Міністерству побутового обслуговування населення УРСР - 20,1 млн.,
Міністерству торгівлі УРСР - 38,2 млн. карбованців.
 
   Внаслідок запущеності в  обліку  матеріальних  цінностей,
несвоєчасного  проведення  розрахунків  з  постачальниками  й
споживачами  Одеська  і  Київська  торгово-закупівельні  бази
Постачторгу  Міністерства  торгівлі  УРСР  списали на збитки
прострочену дебіторську    заборгованість    в    сумі
716 тис. карбованців.
 
   Через недоліки  у  фінансово-господарській  діяльності та
невиконання планів прибутку багатьма підприємствами  допущено
недостачу  власних оборотних коштів на 1 січня 1986 р. по
Міністерству житлово-комунального  господарства  УРСР  у  сумі
9,2 млн.  крб.,  з  них  по  підприємствах республіканського
підпорядкування - 3 млн.; Міністерству побутового обслуговування
населення УРСР відповідно 7,4 млн. і 0,8 млн. і по Міністерству
торгівлі УРСР - 31,4 млн. і 4 млн. карбованців.
 
   Цими міністерствами не виконано планів будівельно-монтажних
робіт та введення в дію основних фондів і потужностей.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати Міністерство житлово-комунального господарства
УРСР, Міністерство побутового обслуговування населення  УРСР,
Міністерство  торгівлі  УРСР,  облвиконкоми,  Київський  і
Севастопольський міськвиконкоми:
 
   критично проаналізувати    наявні    недоліки    у
фінансово-господарській  діяльності  підвідомчих  управлінь,
об'єднань, підприємств та організацій, здійснити конкретні заходи
по підвищенню ефективності виробництва і якості роботи, дальшому
зростанню продуктивності праці, більш повній мобілізації всіх
внутрігосподарських резервів  і  на цій основі забезпечити в
1986 році  виконання  підпорядкованими  підприємствами   й
організаціями  виробничих  і  фінансових  планів  та  взятих
соціалістичних зобов'язань;
 
   докорінно поліпшити  економічну  та  контрольно-ревізійну
роботу, добитися скорочення збитковості окремих підприємств та
організацій, зниження непродуктивних витрат і втрат, посилити
контроль за забезпеченням повноти надходження виручки;
 
   підвищити персональну відповідальність керівників управлінь,
об'єднань, підприємств та організацій за економне і ефективне
використання матеріалів, сировини, паливно-енергетичних, трудових
і фінансових ресурсів, спрямовувати зусилля колективів підприємств
на безумовне виконання завдань по їх економії;
 
   установити більш дійовий контроль за діяльністю підприємств
побутового обслуговування населення по виконанню ними завдань,
передбачених Комплексною програмою розвитку виробництва товарів
народного споживання і сфери послуг в  Українській  РСР  на
1986-2000 роки.
 
   Систематично вишукувати можливості і добиватися збільшення
обсягів реалізації побутових  послуг  населенню  за  рахунок
розширення мережі підприємств і видів послуг, впровадження більш
прогресивних форм обслуговування населення, поліпшення режиму
роботи  підприємств,  більш  ефективного використання наявних
виробничих потужностей;
 
   забезпечити безумовне виконання підвідомчими управліннями,
підприємствами й організаціями зобов'язань по поставках продукції,
суворе додержання ними фінансової, платіжної і штатно-кошторисної
дисципліни, поліпшити нормування праці і не допускати перевитрат
фондів заробітної плати;
 
   значно поліпшити планування капітального будівництва,  не
допускати розпорошення капітальних вкладень, а зосереджувати їх,
насамперед, на пускових і  перехідних  будовах,  забезпечити
своєчасне введення в дію основних фондів та освоєння їх проектних
потужностей;
 
   вирішити питання  про  поповнення  по  підприємствах  і
організаціях місцевого підпорядкування недостачі власних оборотних
коштів, що утворилася на 1 січня 1986 р., та покриття простроченої
кредиторської заборгованості в капітальному будівництві за минулий
рік.
 
   2. Зобов'язати Міністерство торгівлі УРСР провести в другому
кварталі  ц. р. документальні ревізії фінансово-господарської
діяльності Одеської і Київської торгово-закупівельних баз і вжити
заходів до відшкодування нанесених державі збитків, притягнення
винних осіб до відповідальності та вирішити в установленому
порядку питання про передачу цих баз у відання Держпостачу УРСР.
 
   3. Прийняти  пропозиції  Міністерства житлово-комунального
господарства  УРСР,  Міністерства  побутового  обслуговування
населення  УРСР  і  Міністерства торгівлі УРСР, погоджені з
Міністерством фінансів УРСР, Укрконторою  Держбанку  СРСР  і
Укрконторою Будбанку СРСР, про внесення на підставі звітів за
1985 рік змін до балансів доходів і видатків цих міністерств на
1986 рік згідно з додатками N 1-4.
 
   4. Погодитися    з    пропозиціями    Міністерства
житлово-комунального господарства УРСР, Міністерства побутового
обслуговування населення УРСР і Міністерства торгівлі УРСР про
спрямування на поповнення недостачі власних оборотних коштів, що
утворилася на 1 січня 1986 р. по об'єднаннях і підприємствах
республіканського підпорядкування, невикористаних залишків коштів
спеціальних фондів та відрахувань відповідно в сумах 2459 тис.,
815 тис. і 4034 тис. карбованців.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 35, 27, 26
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1986 р. N 179
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
   Мінжитлокомунгоспу УРСР на 1986 рік (по підприємствах
        республіканського підпорядкування)
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                 2000    -
 
 в тому числі:
 
 ремонтно-будівельних організацій        1700    -
 
 проектних організацій              300    -
 
Амортизаційні відрахування - всього        600    -
 
 в тому числі на капітальні вкладення       600    -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у капітальному
будівництві                    222    -
 
Виручка від реалізації вибулого майна, лому
чорних та кольорових металів            100    -
 
Приріст сталих пасивів               85    -
 
Кошти фонду розвитку виробництва, що
спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень                600    -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси,
що спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень                 -   1600
 
Разом доходів і надходжень коштів         2007    -
 
   Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів     150    -
 
Поповнення недостачі власних оборотних коштів   585    -
 
Відрахування до фонду матеріального заохочення   500    -
 
Видатки на сплату процентів за користування
банківським кредитом                 -    90
 
Прибуток, що підлягає внесенню в бюджет в
наступному році                  440    -
 
Разом видатків і відрахувань           1585    -
 
Перевищення доходів над видатками         422    -
 
   Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку          300    -
 
Відрахування від прибутку             200    -
 
Разом платежів до бюджету             500    -
 
   Асигнування з бюджету
 
На державні капітальні вкладення          78    -
 
Перевищення платежів до бюджету над
асигнуваннями з бюджету              422    -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1986 р. N 179
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінпобуту УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                       -    33
 
Амортизаційні відрахування - всього        736    -
 
 в тому числі на:
 
 капітальні вкладення               516    -
 
 капітальний ремонт                220    -
 
Приріст сталих пасивів               77    -
 
Разом доходів і надходжень коштів         780    -
 
   Видатки і відрахування
 
Витрати на капітальний ремонт           220    -
 
Відрахування до централізованого фонду
виробничого і соціального розвитку         516    -
 
Разом видатків і відрахувань            736    -
 
Перевищення доходів над видатками          44    -
 
   Платежі до бюджету
 
Плата за виробничі фонди               6    -
 
Внески вільного залишку прибутку          38    -
 
Разом платежів до бюджету              44    -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1986 р. N 179
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінторгу УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
   Доходи і надходження коштів
 
Прибуток                     1600    -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві   417    -
 
Вільний залишок коштів, використовуваних
банком для кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт             520    -
 
Додаткові внутрігосподарські грошові ресурси,
що спрямовуються на фінансування державних
капітальних вкладень                 -   935
 
Невикористані залишки відрахувань на
підготовку кадрів                 1500    -
 
Разом доходів і надходжень коштів         3102    -
 
   Видатки і відрахування
 
На поповнення недостачі власних оборотних
коштів, що утворилася на 1 січня 1986 р. по
обласних управліннях громадського харчування:
 
 Кримському                   1000    -
 
 Одеському                    500    -
 
 Миколаївському                  400    -
 
 Херсонському                   265    -
 
Разом видатків і відрахувань           2165    -
 
Перевищення доходів над видатками         937    -
 
   Платежі до бюджету
 
Відрахування від прибутку поточного року      937    -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 14 травня 1986 р. N 179
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
      Мінторгу УРСР на 1986 рік (по підприємствах
          місцевого підпорядкування)
 
                            (тис. крб.)
-----------------------------------------------------------------------------
  Області  |     Статті балансу доходів і видатків, до яких
       |           вносяться зміни
       |--------------------------------------------------------------
       |доходи і надходження|      платежі до бюджету
       |    коштів    |
       |--------------------+-----------------------------------------
       |мобілізація|вільний | разом | відраху- |вилучення | разом
       |внутрішніх |залишок |     |вання від | невико- |
       |ресурсів у |коштів, |     | прибутку | ристаних |
       |будівництві|викорис-|     |поточного |амортиза- |
       |      |товува- |     |  року  | ційних |
       |      | них  |     |     | відраху- |
       |      | банком |     |     |  вань  |
       |      | для  |     |     |     |
       |      | креди- |     |     |     |
       |      |тування |     |     |     |
       |      | затрат |     |     |     |
       |      |  по  |     |     |     |
       |      |незавер-|     |     |     |
       |      | шеному |     |     |     |
       |      |провад- |     |     |     |
       |      | женню |     |     |     |
       |      | буді- |     |     |     |
       |      |вельно- |     |     |     |
       |      |монтаж- |     |     |     |
       |      | них  |     |     |     |
       |      | робіт |     |     |     |
       |-----------+--------+---------+----------+----------+---------
       |збіль|змен-| збіль- |збі-|змен|збіль|змен|збіль|змен|збі-|змен
       |шення|шення| шення |льше|шен-|шення|шен-|шення|шен-|льше|шен-
       |   |   |    |ння |ня |   |ня |   |ня |ння |ня
-----------------------------------------------------------------------------
Вінницька     -  59   -    -  59   -  -   -  59  -  59
 
Дніпро-
петровська    -   7  223   216  -   -  -  216  - 216  -
 
Донецька     -  145   -    - 145   -  -   - 145  - 145
 
Запорізька    27   -   -   27  -   -  -  27  -  27  -
 
Київська     -  173   -    - 173   -  -   - 173  - 173
 
Кримська     91   -  148   239  -   -  1  240  - 239  -
 
Львівська     -  271   -    - 271   - 271   -  -  - 271
 
Полтавська    16   -  174   190  -  110  -  80  - 190  -
 
Ровенська     -  48   -    -  48   -  48   -  -  -  48
 
Сумська      -  10   -    -  10   -  10   -  -  -  10
 
Херсонська    -  59   -    -  59   -  -   -  59  -  59
 
Чернігівська   8   -   -    8  -   -  -   8  -  8  -
 
м. Київ     62   -   21   83  -   -  -  83  -  83  -
 
Всього      -  568  566    -  2   - 220  218  -  -  2
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка