Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підсумки фінансово-господарської діяльності Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР, Міністерства місцевої промисловості УРСР за 1985 рік

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 13 травня 1986 р. N 178
                Київ
 
     Про підсумки фінансово-господарської діяльності
    Міністерства легкої промисловості УРСР, Міністерства
      лісової і деревообробної промисловості УРСР,
    Міністерства місцевої промисловості УРСР за 1985 рік
 
 
   Міністерство легкої промисловості УРСР, Міністерство лісової
і  деревообробної промисловості УРСР і Міністерство місцевої
промисловості УРСР у 1985 році в цілому забезпечили виконання
планів виробництва й реалізації продукції, прибутку та платежів до
бюджету, провели певну роботу по розширенню  асортименту  і
підвищенню якості продукції.
 
   Проте діяльність  вказаних  міністерств  по  збільшенню
виробництва, розширенню асортименту і поліпшенню якості продукції
ще не відповідає вимогам квітневого (1985 р.) Пленуму ЦК КПРС,
рішенням XXVII з'їзду КПРС і XXVII з'їзду Компартії України.
 
   Міністерства не  приділяють  належної  уваги  питанням
прискорення  розвитку  економіки,  забезпечення інтенсифікації
виробництва, на основі науково-технічного прогресу і повного
використання наявного виробничого потенціалу. Багато підприємств
легкої, місцевої, лісової і деревообробної  промисловості  у
минулому році працювали неритмічно, допустили відставання від
планових завдань по виробництву продукції, порушували її плановий
асортимент. Внаслідок цього споживачам недопоставлено продукції
відповідно до укладених договорів на 197,5 млн. крб., у тому числі
підприємствами легкої промисловості - 116,3 млн., лісової і
деревообробної - 35,2 млн., місцевої - на 46 млн. карбованців.
 
   Непродуктивні витрати і втрати становили по Міністерству
легкої промисловості УРСР 58,7 млн. крб., Міністерству лісової і
деревообробної промисловості УРСР - 5,9 млн. і Міністерству
місцевої промисловості УРСР - 4 млн. карбованців.
 
   Близько 10  процентів підприємств легкої і 30 процентів
місцевої промисловості допустили перевищення планової собівартості
продукції на 25,4 млн. карбованців. Підприємства Міністерства
лісової і деревообробної промисловості УРСР  знизили  випуск
продукції з відходів виробництва, не виконали план виробництва
технологічної тріски з відходів деревини для целюлозно-паперової
промисловості і виготовлення деревних плит. Вісім облмісцевпромів
з 25, а також республіканське промислове об'єднання "Укрхудожпром"
недовиконали план виробництва товарів з місцевої сировини і
відходів  виробництва  на  10  млн.  карбованців.  Знизилася
фондовіддача проти 1984 року по Міністерству легкої промисловості
УРСР на 2,1 процента, Міністерству лісової і деревообробної
промисловості  УРСР  -  1,9  процента, Міністерству місцевої
промисловості УРСР на 1,3 процента.
 
   Серйозні недоліки мали місце у використанні трудових ресурсів
і фондів заробітної плати, в нормуванні праці, не вживались
належні заходи до недопущення втрат робочого часу, повільно
зростав рівень механізації важких і трудомістких робіт, майже
четверта  частина  підприємств  лісової  і  деревообробної
промисловості  та  понад  10  процентів  підприємств  легкої
промисловості не забезпечили виконання плану з продуктивності
праці, на кожному шостому підприємстві Міністерства місцевої
промисловості УРСР перевищено темпи зростання середньої заробітної
плати проти темпів зростання продуктивності праці.
 
   Зросла питома вага забракованих швейних і шкіргалантерейних
виробів, взуття на підприємствах Міністерства легкої промисловості
УРСР,  а  також  виробів  підприємств  місцевої,  лісової і
деревообробної промисловості. Внаслідок  випуску  незамовлених
товарів збільшились наднормативні залишки готової продукції на
окремих підприємствах легкої промисловості на 15,6 процента,
місцевої - на 14 процентів.
 
   Послаблено увагу  до  фінансової діяльності, впровадження
господарського розрахунку, збереження і раціонального використання
власних  оборотних коштів. Внаслідок цього 232 об'єднання і
підприємства вказаних галузей промисловості не одержали 108,5 млн.
крб. запланованого прибутку, в тому числі по Міністерству легкої
промисловості УРСР -  85,2  млн.,  Міністерству  лісової  і
деревообробної  промисловості  УРСР - 6,1 млн., Міністерству
місцевої промисловості УРСР - 17,2 млн. крб., недодано в бюджет
платежів на суму близько 60 млн. карбованців.
 
   Внаслідок недоліків  у  фінансово-господарській діяльності
утворилась недостача власних оборотних коштів по Міністерству
легкої промисловості УРСР в сумі 39 млн. крб., Міністерству
місцевої промисловості УРСР - 5,5 млн., Міністерству лісової і
деревообробної промисловості УРСР - 5,9 млн. крб., що призвело до
несвоєчасних розрахунків з установами банків по позичках і з
постачальниками - за сировину і матеріали. Мали місце відвернення
власних оборотних коштів у затрати на непланові капітальні ремонти
і в перевитрати по спецфондах.
 
   Не забезпечено  виконання  планів капітальних вкладень і
введення в дію виробничих потужностей, допускались порушення
нормативних строків будівництва об'єктів і розпорошення коштів по
багатьох будовах. Не виконано завдання по мобілізації внутрішніх
ресурсів і вишуканню додаткових коштів на фінансування державних
капітальних вкладень.
 
   Вказаними міністерствами не  вжито  рішучих  заходів  до
вдосконалення організації управління, підвищення рентабельності
виробництва, збереження соціалістичної  власності,  поліпшення
організації    бухгалтерського    обліку,    додержання
платіжно-розрахункової та штатно-кошторисної дисципліни.
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Зобов'язати Міністерство  легкої  промисловості  УРСР,
Міністерство  лісової  і  деревообробної  промисловості УРСР,
Міністерство місцевої промисловості УРСР, облвиконкоми і Київський
міськвиконком:
 
   керуючись рішеннями  XXVII  з'їзду  КПРС і XXVII з'їзду
Компартії України, відповідно до завдань Комплексної програми
розвитку виробництва товарів народного споживання і сфери послуг в
Українській РСР на 1986-2000 роки докорінно перебудувати роботу
виробничих об'єднань і підприємств по значному поліпшенню якості
продукції,  оновленню  її  асортименту,  більш  ефективному
використанню наявних резервів для збільшення випуску товарів
народного споживання;
 
   ширше впроваджувати нові методи господарювання,  добитися
безумовного виконання встановлених на 1986 рік планових завдань і
взятих соціалістичних зобов'язань;
 
   посилити контроль за використанням  запасів  матеріальних
ресурсів,  забезпечити  обгрунтованість,  збалансованість  і
стабільність планових завдань, ритмічність виробництва продукції
та  поставки її споживачам, своєчасно здійснювати заходи по
перерозподілу й  реалізації  наднормативних  запасів  готової
продукції та інших товарно-матеріальних цінностей;
 
   повніше використовувати виробничі потужності, прискорити їх
освоєння,  забезпечити  скорочення  простоїв  устаткування  і
впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу,
поліпшення організації праці, скорочення втрат робочого часу,
економне витрачання фондів заробітної плати;
 
   встановити суворий контроль за додержанням режиму економії у
використанні  сировинних,  паливно-енергетичних  та  інших
матеріальних ресурсів, своєчасно переглядати норми їх витрачання,
добитися виконання встановлених завдань і взятих зобов'язань по
зниженню собівартості продукції;
 
   усунути наявні недоліки в плануванні і використанні коштів,
що виділяються на капітальне будівництво, забезпечити мобілізацію
передбачених у плані коштів на фінансування державних капітальних
вкладень та безумовне виконання планів введення в дію виробничих
потужностей по виробництву товарів народного споживання;
 
   підвищити роль  і  відповідальність  економічних  служб
міністерств, об'єднань і підприємств за проведення конкретної та
цілеспрямованої роботи по посиленню режиму економії у використанні
матеріально-технічних і грошових ресурсів, впровадження принципів
повного  господарського  розрахунку і самоокупності, усунення
різного  роду  непродуктивних  витрат  і  втрат,  підвищення
рентабельності виробництва й зростання нагромаджень, добитися
значного поліпшення організації  та  підвищення  ефективності
контрольно-ревізійної роботи,  встановити дійовий контроль за
додержанням режиму економії у витрачанні коштів на управління.
 
   2. Прийняти пропозиції Міністерства легкої  промисловості
УРСР, Міністерства лісової і деревообробної промисловості УРСР і
Міністерства  місцевої  промисловості  УРСР,  погоджені  з
Міністерством фінансів УРСР, про внесення на підставі звітів за
1985 рік змін до балансів доходів і видатків цих міністерств на
1986 рік згідно з додатками N 1-3.
 
   3. Погодитися   з  пропозиціями  Міністерства  легкої
промисловості УРСР,  Міністерства  лісової  і  деревообробної
промисловості УРСР і Міністерства місцевої промисловості УРСР про
спрямування на поповнення недостачі власних оборотних коштів, що
утворилась на 1 січня 1986 р. по підпорядкованих об'єднаннях і
підприємствах, невикористаних залишків коштів спеціальних фондів
та відрахувань відповідно в сумах 9512 тис. крб., 876 тис. крб. і
1428 тис. карбованців.
 
   4. Міністерству легкої промисловості УРСР і Міністерству
лісової і деревообробної промисловості УРСР забезпечити поповнення
решти  непокритої  недостачі  власних  оборотних  коштів  по
підпорядкованих  об'єднаннях, підприємствах і організаціях за
рахунок додаткового вишукання внутрігосподарських ресурсів та
залучення  кредитів  банку  в  порядку, передбаченому чинним
законодавством.
 
   5. Дозволити Міністерству місцевої промисловості УРСР, як
виняток, спрямувати на фінансування затрат по капітальному ремонту
основних  фондів  підпорядкованих  підприємств  залишок  не
використаних у минулому році коштів фонду розвитку місцевої
промисловості в сумі 2 млн. карбованців.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 23, 35, 26
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 13 травня 1986 р. N 178
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінлегпрому УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
      до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                173     -
 
 в тому числі:
 
 промислових підприємств            457     -
 
 постачальницьких організацій          12     -
 
 торговельних організацій             -    296
 
Амортизаційні відрахування - всього       3257     -
 
 в тому числі на:
 
 капітальні вкладення             1698     -
 
 капітальний ремонт              1559     -
 
Приріст сталих пасивів             2480     -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у
будівництві                    -    2800
 
Заброньовані кошти на оплату устаткування,
що підлягає здачі в монтаж у поточному році   1802     -
 
Разом доходів і надходжень коштів        4912     -
 
Видатки і відрахування
 
Затрати на капітальний ремонт          1559     -
 
Відшкодування тимчасово вільних коштів
фондів економічного стимулювання,
спрямованих на планові затрати в
попередньому році                 -    139
 
Перевищення оптових цін над роздрібними по
товарах народного споживання            -    1504
 
Сплата процентів за користування
банківським кредитом                -    2172
 
Поповнення недостачі власних оборотних
коштів                     6156     -
 
Разом видатків і відрахувань          3900     -
 
Перевищення доходів над видатками        1012     -
 
Платежі до бюджету
 
Відрахування від прибутку при нормативному
методі розподілу                2294     -
 
Відрахування від прибутку поточного року      -    284
 
Вилучення невикористаних амортизаційних
відрахувань                    -    998
 
Разом платежів до бюджету            1012     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 13 травня 1986 р. N 178
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
          Мінліспрому УРСР на 1986 рік
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
   Статті балансу доходів і видатків,   |Збільшення|Зменшення
     до яких вносяться зміни      |     |
------------------------------------------------------------------
Доходи і надходження коштів
 
Прибуток - всього                 25     -
 
 в тому числі проектних і розвідувальних
 організацій                   25     -
 
Амортизаційні відрахування - всього       500     -
 
 в тому числі на капітальні вкладення      500     -
 
Мобілізація внутрішніх ресурсів у будівництві   -    1262
 
Заброньовані кошти по устаткуванню, що
підлягає здачі в монтаж у відповідному році   682     -
 
Вільний залишок коштів, використовуваний
банком для кредитування затрат по
незавершеному провадженню
будівельно-монтажних робіт            911     -
 
Разом доходів і надходжень коштів        856     -
 
Видатки і відрахування
 
Приріст нормативу власних оборотних коштів    535     -
 
Погашення довгострокових позичок банків,
одержаних на капітальні вкладення         -    700
 
Відшкодування різниці між закупівельними і
роздрібними цінами на сільськогосподарську
продукцію, що відпускається підсобними
господарствами для громадського харчування    250     -
 
Перевищення оптових цін над роздрібними по
товарах народного споживання            -     85
 
Разом видатків і відрахувань            -     -
 
Перевищення доходів над видатками        856     -
 
Платежі до бюджету
 
Відрахування від прибутку поточного року     25     -
 
Внески вільного залишку прибутку         831     -
 
Разом платежів до бюджету            856     -
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 13 травня 1986 р. N 178
 
               ЗМІНИ,
      що вносяться до балансу доходів і видатків
    Мінмісцевпрому УРСР на 1986 рік (по підприємствах і
     організаціях республіканського підпорядкування)
 
                            (тис. крб.)
------------------------------------------------------------------
     Статті балансу доходів і видатків,    | Збільшення
       до яких вносяться зміни       |
------------------------------------------------------------------
Доходи і надходження коштів
 
Амортизаційні відрахування - всього           344
 
в тому числі на:
 
капітальні вкладення                   300
 
капітальний ремонт                    44
 
Видатки і відрахування
 
Затрати на капітальний ремонт               44
 
Платежі до бюджету
 
Внески вільного залишку прибутку             300
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка