Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 березня 1996 р. N 65

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 472 від 31.12.97           Зареєстровано в юридичному
   м.Київ               департаменті Нацбанку
                    4 січня 1998 р.
 vd971231 vn472             за N 512
 
  ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Нацбанку
   N 414 ( v0579500-98 ) від 08.10.98 )
 
    Про внесення змін і доповнень до Положення про
    міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженого
    постановою Правління Національного банку України
          від 21 березня 1996 р. N 65
 
 
   На виконання пункту 5 постанови Правління Національного банку
України від 21.11.97 р. N 388 ( v0493500-97 ) "Про заходи щодо
реалізації  Програми  реформування  бухгалтерського обліку та
звітності Національного банку України й  комерційних  банків
України" Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1.  Затвердити  зміни  і  доповнення  до Положення про
міжбанківські розрахунки в Україні, затвердженого  постановою
Правління Національного банку України від 21 березня 1996 року
N 65 ( v0357500-96 ) із змінами, внесеними постановами Правління
Національного банку України від 06.12.96 р. N 316 ( v0316500-96 ),
від 20.05.97 р. N 154 ( v0445500-97 ), від 12.12.97 р. N 429
( v0500500-97 ) (додаються).
 
   2.  Управлінню  платіжних  систем та касового виконання
Держбюджету (Л.В.Письменна) забезпечити доведення змін і доповнень
до Положення про міжбанківські розрахунки в Україні до відома
Кримського республіканського, Головного, обласних та по м. Києву і
Київській області управлінь Національного банку України, а також
до комерційних банків для керівництва в роботі.
 
   3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Кримське
республіканське, Головне, обласні та по м. Києву і Київській
області управління Національного банку України.
 
   4. Постанова набуває чинності з 4 січня 1998 року.
 
 Голова                         В.А.Ющенко
 
 
 
                        Затверджено
                    постановою Правління
                    Національного банку України
                    N 472 від 31 грудня 1997 р.
 
   
    Зміни і доповнення до Положення про міжбанківські
     розрахунки в Україні, затвердженого постановою
       Правління Національного банку України
         від 21 березня 1996 року N 65
            ( v0357500-96 )
 
   1. Пункт  1.4  розділу 1 доповнити такими термінами та
поняттями:
   "Банківський регіон (далі - регіон) - сукупність банківських
установ-учасників СЕП, об'єднаних територіально або за іншою
логічною ознакою.
   Віртуальний банківський  регіон  -  сукупність  установ
комерційних  банків,  що  обслуговуються  окремим АРМ-2 і є
підмножиною усіх установ комерційних банків цього регіону.
   Головна установа  Національного  банку  -  установа, яка
обслуговує рахунки регіональних управлінь Національного банку
(ОПЕРУ Національного банку - розрахунки у національній валюті,
Головне управління Національного банку - розрахунки в іноземній
валюті)."
   2. У пункті  2.3  розділу  2  слова  "Планом  рахунків
бухгалтерського  обліку  банків  України"  замінити  словами
"нормативними актами Національного банку, які визначають порядок
бухгалтерського обліку в банківських установах."
   3. У першому реченні пункту 3.4 та в останньому абзаці пункту
3.9 розділу 3 слова "податкову інспекцію, на території якої"
замінити словами "податковий орган, на території якого".
   4. У розділі 5:
   а) у підпункті "б" пункту 5.1 слова "Центр міждержавних
розрахунків  Національного  банку"  замінити словами "Головне
управління Національного банку України";
   б) абзац  другий  пункту 5.3 після слів "міжбанківських
розрахунків" доповнити словами "в установах Національного банку";
   в) пункт 5.7 виключити.
   5. У пункті 6.9 розділу 6:
   а) у абзаці першому рахунок N 169 "Кореспондентські рахунки
банків-резидентів" замінити рахунком N 1600 "Кореспондентські
рахунки інших банків";
   б) у абзаці другому рахунок N 169 замінити рахунком N 1500
"Кореспондентські рахунки, які відкриті в інших банках".
   6. У пункті 6.11 розділу 6 рахунок N 9929 "Розрахункові
документи,  обов'язкові до сплати" замінити рахунком N 9804
"Розрахункові документи, не сплачені в строк через відсутність
коштів у банку", а рахунок N 169 замінити рахунком N 1600.
   7. У пунктах 7.3 розділу 7 та 4.1 додатка N 12 рахунок N 815
"Накопичувальний  рахунок для проведення розрахунків під час
припинення діяльності банку та для забезпечення позову шляхом
накладення арешту на грошові кошти банку" замінити рахунком N 3207
"Накопичувальні рахунки".
   8. У пунктах 7.4, 7.5, 7.6.1, 7.6.3 та 7.9-7.13 розділу 7
рахунок N 815 замінити рахунком N 3207.
   9. У пунктах 7.5 розділу 7 і 8.8 розділу 8 рахунок N 9929
"Розрахункові документи, обов'язкові до сплати" замінити рахунком
N  9804 "Розрахункові документи, не сплачені в строк через
відсутність коштів у банку".
   10. У пункті 8.7 розділу 8: рахунок N 903 "Дебітори і
кредитори банку за операціями з клієнтами" замінити рахунком
N 4749 "Кредиторська заборгованість  за  операціями з іншими
фінансовими інструментами", рахунок N 969 "Штрафи, пені, неустойки
одержані" замінити рахунком N 6601 "Інші штрафи, пені, неустойки,
що отримані"; рахунок N 903 замінити рахунком N 4749, а рахунок
N 969 замінити рахунком N 6601.
   11. У пункті 8.13 розділу 8 рахунок N 9929 замінити рахунком
N 9804.
   12. У розділі 10:
   а) у пункті 10.2 слова "за моделлю 1, 2 або самостійно"
замінити словами "самостійно або за моделлю, яка передбачає
відкриття технічного кореспондентського (субкореспондентського)
рахунка";
   б) у першому реченні пункту 10.3 слова "Національним банком
України" замінити словами "регіональним управлінням Національного
банку", друге речення пункту виключити;
   в) у пункті 10.4 слова "Тимчасовим порядком підкріплення
операційних кас установ комерційного банку під час роботи через
консолідований кореспондентський (субкореспондентський) рахунок"
замінити словами "Порядком підкріплення операційних кас установ
комерційного банку у разі їх  роботи  через  консолідований
кореспондентський рахунок".
   13. У пункті 14 розділу IV додатка N 1 слова і цифри "до 3
числа" замінити словами "до ___ числа".
   14. У додатку N 2:
   а) абзац перший викласти у такій редакції: 
   "Національний банк України (далі - Національний банк) в особі
начальника егіонального  управління Національного банку України
______________________________, який діє на підставі ____________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
з однієї сторони, та _______________________ (далі - Банк) в особі
__________ ________________________________, який діє на підставі
 (посада)  (прізвище,ім'я та по батькові)
_______________, з другої сторони, уклали договір про таке.";
   б) у пункті 5 розділу II  слова  "Тимчасовим  порядком
підкріплення операційних кас установ комерційного банку під час
роботи    через    консолідований    кореспондентський
(субкореспондентський)  рахунок"  замінити  словами  "Порядком
підкріплення операційних кас установ комерційного банку у разі їх
роботи через консолідований кореспондентський рахунок";
   в) у пункті 17 розділу V слова і цифри "до 3 числа" замінити
словами "до ____ числа";
   г) після пункту 26 слова "За Національний банк України" та
"За _______ Банк" замінити відповідно словами "Національний банк",
"Банк"; слова "Голова Правління", "Голова Правління" виключити.
   15. У пункті 12 розділу IV додатка N 3 слова і цифри "до 3
числа" замінити словами "до ___ числа".
   16. Останнє речення абзацу першого пункту 2.2.3 розділу 2
додатка N 4 після слів "що формуються в сеансах оброблення,"
закінчити словами "більше не надсилаються РРП-отримувачу.".
   17. У пункті 9 розділу IV додатка N 5 слова і цифри "до 3
числа" замінити словами "до ___ числа".
   18. Додатки NN 8, 9 викласти у такій редакції:
 
                       "Додаток N 8
 
               Перелік
   бухгалтерських операцій, що здійснюються при веденні,
    обліку та контролюванні міжбанківських розрахунків
         в установах Національного банку
 
    1. Рахунки та проводки за ними, які використовуються
           при здійсненні операцій
 
   1.1. Балансові та меморандні рахунки:
   N 1410 "Овердрафт за рахунками комерційних банків";
   N 1410.1  "Овердрафт  за  кореспондентським  рахунком
комерційного банку";
   N 1410.2 "Овердрафт за транзитним рахунком для сум, які не
були підтверджені банком-одержувачем";
   N 2631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені
одержувачем коштів-установою Національного банку України";
   N 2632 "Транзитний рахунок регіону для непідтверджених сум";
   N 2633 "Внутрішній транзитний рахунок АРМ-2 СЕП";
   N 2800 "Рахунки регіональних управлінь Національного банку
України для внутрішньобанківських розрахунків";
   N 3200 "Кореспондентські рахунки банків-резидентів";
   N 3206 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені
банком-одержувачем коштів";
   N 4631 "Транзитний рахунок для сум, які не були підтверджені
одержувачем коштів-установою Національного банку України";
   N 4632 "Транзитний рахунок регіону для непідтверджених сум";
   N 4633 "Внутрішній транзитний рахунок АРМ-2 СЕП";
   N 4800 "Рахунки регіональних управлінь Національного банку
України для внутрішньобанківських розрахунків";
   N 8040 "Технічні рахунки установ Національного банку України
в Розрахунковій палаті" (активно-пасивний);
   N 8041 "Технічний рахунок АРМ-2" (активно-пасивний).
 
   1.2. Внутрішні технологічні рахунки СЕП
   Внутрішня схема  бухгалтерського  обліку  міжбанківських
розрахунків  СЕП  побудована  з  використанням  внутрішніх
технологічних рахунків. Перелік внутрішніх технологічних рахунків
та їх відповідність балансовим рахункам наведено у таблиці N 1.
 
                          Таблиця N 1
 
------------------------------------------------------------------
Номер  |Назва внутрішнього технологічного|Балансовий |Балансовий
техноло-|   рахунку           |рахунок для|рахунок для
гічного |                 |дебетового |кредитового
рахунку |                 | залишку |  залишку
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [1]  |Кореспондентський рахунок комер- | 1410.1  |  3200
    |ційного банку (установи)     |      |
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [2]  |Транзитний рахунок комерційного |      |
    |банку (установи) для непідтверд- | 1410.2  |  3206
    |жених сум            |      |
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [3]  |Технічний рахунок установи Наці- | 8040   |  8040
    |онального банку         |      |
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [4]  |Транзитний рахунок установи Наці-|      |
    |онального банку для непідтвердже-| 2631   |  4631
    |них сум             |      |
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [5]  |"Дзеркальне відображення" рахунка|      |
    |регіонального управління у голов-| 4800   |  2800
    |ній установі Національного банку |      |
    |України             |      |
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [6]  |Транзитний рахунок регіону для  | 2632   |  4632
    |непідтверджених сум       |      |
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [7]  |Технічний рахунок АРМ-2 (регіона-|      |
    |льного управління Національного | 8041   |  8041
    |банку)              |      |
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [8]  |Внутрішній транзитний рахунок  |      |
    |АРМ-2 (регіонального управління | 2633   |  4633
    |Національного банку)       |      |
--------+---------------------------------+-----------+-----------
 [9]  |Рахунок регіонального управління |      |
    |у головній установі Національного| 2800   |  4800
    |банку України          |      |
------------------------------------------------------------------
 
   1.3. Пакети розрахункових документів у СЕП
   Пакет розрахункових документів - сукупність розрахункових
документів (як дебетових, так і кредитових).
   Файл $A - пакет початкових розрахункових документів, у якому
містяться електронні розрахункові документи від банку-відправника
пакета.
   Файл $T - квитанція на файл $A.
   Файл $В - пакет відповідних розрахункових документів, у якому
містяться  електронні  розрахункові  документи,  спрямовані
банку-одержувачу пакета.
   Файл $S - квитанція на файл $В.
   Файл $C - пакет міжрегіональних розрахункових документів, у
якому містяться електронні розрахункові документи від банків, що
обслуговуються в одному регіоні, на банки, що обслуговуються в
іншому регіоні, включаючи віртуальні.
   Файл $R - квитанція на файл $C.
   Усі квитанції містять результати перевірки і рішення про те,
чи відповідний пакет прийнятий до обробки, чи ні.
 
   1.4. Проводки за внутрішніми технологічними рахунками
   Перелік можливих проводок наведено у таблиці N 2. Якщо сальдо
за пакетом розрахункових документів кредитове, то сума пакета
береться з додатнім знаком, якщо сальдо за пакетом розрахункових
документів дебетове, то сума пакета береться з від'ємним знаком.
 
                            Таблиця N 2
 
------------------------------------------------------------------
 Тип |Раху-|Раху- |    |
   |нок |нок  | Сума |       Пояснення
   |за  |за  |    |
   |дебе-|кре- |    |
   |том |дитом |    |
------+-----+------+--------+-------------------------------------
 {I} | [1] | [7] |Сума па-|Списання коштів з кореспондентського
   |   |   |кета $А |рахунку комерційного банку (установи)
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{II} | [7] | [2] | Сума па|Зарахування коштів на транзитний ра-
   |   |   |кета $В |хунок комерційного банку (установи)
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{III} | [2] | [1] |Сума па-|Зарахування коштів на кореспондент-
   |   |   |кета $S |ський рахунок комерційного банку
   |   |   |    |(установи) після підтвердження
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{IV} | [7] | [8] |Сума па-|Переміщення коштів між різними АРМ-2
   |   |   |кета $С |одного регіону: зарахування коштів на
   |   |   |    |транзитний рахунок АРМ-2 - одержувача
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{V}  | [8] | [7] |Сума па-|Переміщення коштів між різними АРМ-2
   |   |   |кета $R |одного регіону: зарахування коштів на
   |   |   |    |внутрішній рахунок АРМ-2 - одержувача
   |   |   |    |після підтвердження
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{VI} | [7] | [6] |Сума па-|Переміщення коштів за межі регіону:
   |   |   |кета $С |зарахування коштів на транзитний
   |   |   |    |регіональний рахунок
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{VII} | [6] | [5] |Сума па-|Переміщення коштів за межі регіону:
   |   |   |кета $R |зарахування коштів на рахунок регіо-
   |   |   |    |ну в головній установі Національного
   |   |   |    |банку
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{VIII}| [9]| [9] |Сума па-|Перерахування коштів між регіонами,
   |   |   |кета $R |виконується в головній установі
   |   |   |    |Національного банку
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{IX} | [5] | [7] |Сума па-|Зарахування коштів, що надійшли з
   |   |   |кета $R |іншого регіону, на внутрішній раху-
   |   |   |    |нок АРМ-2 - одержувача коштів
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{X}  | [3] | [7] |Сума па-|Списання коштів з рахунка установи
   |   |   |кета $А |Національного банку
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{XI} | [7] | [4] |Сума па-|Зарахування коштів на транзитний ра-
   |   |   |кета $В |хунок установи Національного банку
------+-----+------+--------+-------------------------------------
{XII} | [4] | [3] |Сума па-|Зарахування коштів на рахунок уста-
   |   |   |кета $S |нови Національного банку після
   |   |   |    |підтвердження
------------------------------------------------------------------
 
      2. Операції, що здійснюються регіональним
      управлінням Національного банку або головною
         установою Національного банку за
          міжбанківськими розрахунками
 
   2.1. Переказ за межі регіону
   У разі  отримання  пакета  початкових  платежів  $A від
банківської установи-відправника (далі - відправник) здійснюється
проводка типу {I} або {X}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [1]/[3]   Кт [7]      Сума $A    |
   ----------------------------------------------------
 
   При відправленні  пакета  міжрегіональних  платежів  $С
здійснюється проводка типу {VI}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [7]     Кт [6]      Сума $С   |
   ----------------------------------------------------
 
   Після надходження підтвердження (файла $R) про отримання
відповідного пакета $C здійснюється проводка типу {VII}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [6]     Кт [5]      Сума $С    |
   ----------------------------------------------------
 
   2.2. Переказ з іншого регіону.
   У разі отримання пакета міжрегіональних платежів $С  та
підтвердження його відповідною квитанцією $R здійснюється проводка
типу {IX}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [5]      Кт [7]     Сума $С    |
   ----------------------------------------------------
 
   При відправленні  пакета  відповідних  платежів  $B  на
банк-одержувач здійснюється проводка типу {II} або {XI}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [7]      Кт [2]/[4]   Сума $В    |
   ----------------------------------------------------
 
   При надходженні підтвердження (файла $S) від одержувача про
отримання відповідного пакета $B здійснюється проводка типу {III}
або {XII}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [2]/[4]    Кт [1]/[3]   Сума $В    |
   ----------------------------------------------------
 
   2.3. Переказ у межах регіону.
   2.3.1. Відправник та одержувач обслуговуються одним АРМ-2.
   У разі  отримання  пакета  початкових  платежів  $A від
відправника здійснюється проводка типу {I} або {X}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [1.1]/[3]   Кт [7]     Сума $A    |
   ----------------------------------------------------
 
   При формуванні пакета відповідних платежів $B на одержувача
здійснюється проводка типу {II} або {XI}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [7]      Кт [2.2]/[4]  Сума $В    |
   ----------------------------------------------------
 
   Після надходження підтвердження (файла $S) від одержувача про
отримання відповідного пакета $B здійснюється проводка типу {III}
або {XII}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [2.2]/[4]   Кт [1.2]/[3]  Сума $В    |
   ----------------------------------------------------
 
   2.3.2. Відправник та одержувач обслуговуються різними АРМ-2.
   У разі отримання  пакета  початкових  платежів  $A  від
відправника здійснюється проводка типу {I} або {X}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [1.1]/[3]   Кт [7]     Сума $A    |
   ----------------------------------------------------
 
   При відправленні  пакета  міжрегіональних  платежів  $С
здійснюється проводка типу {IV}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [7]      Кт [8]     Сума $С    |
   ----------------------------------------------------
 
   Після надходження підтвердження (файла $R) про отримання
відповідного пакета $C здійснюється проводка типу {V}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [8]      Кт [7]     Сума $С    |
   ----------------------------------------------------
 
   При відправленні пакета відповідних платежів $B здійснюється
проводка типу {II} або {XI}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [7]      Кт [2.2]/[4]  Сума $В    |
   ----------------------------------------------------
 
   Після надходження підтвердження (файла $S) від одержувача про
отримання відповідного пакета $B здійснюється проводка типу {III}
або {XII}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [2.2]/[4]   Кт [1.2]/[3]  Сума $В    |
   ----------------------------------------------------
 
   2.4. Переказ між регіональними управліннями Національного
банку.
   У разі отримання  регіональним  управлінням  "2"  пакета
міжрегіональних платежів $C від регіонального управління "1" та
підтвердження цього відповідним файлом $R у балансі головної
установи Національного банку здійснюється проводка типу {VIII}:
 
   ----------------------------------------------------
   | Дт [9.1]     Кт [9.2]    Сума $С   |
   ----------------------------------------------------
 
     3. Інтерфейс між СЕП і балансами регіональних
         управлінь Національного банку
 
   Перелік можливих проводок  та  балансових  рахунків  для
відображення  у  головній  книзі  регіонального  управління
Національного банку чи головної установи Національного банку
відповідно до зміни стану технологічних рахунків наведено у
таблиці N 3.
 
                         Таблиця N 3
 
------------------------------------------------------------------
 Тип  | Техноло- | Техноло- |Сума за | Активний | Пасивний
 провод- |гічний ра-|гічний ра-|дебетом/|залишок на |залишок на
  ки  |хунок за |хунок за |за кре- |балансовому|балансовому
     |дебетом  | кредитом | дитом | рахунку  | рахунку
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {I}  |  [1]  |  [7]  | За  |Дт 1410.1 Дт 3200
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 8041  Кт 8041
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     | За  |Дт  -   Кт  -
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Дт  -   Кт  -
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {II} |  [7]  |  [2]  | За  |Дт 8041  Кт 8041
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 1410.2 Кт 3206
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     | За  |Дт 3206  Дт 1410.2
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 8041  Кт 8041
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {III} |  [2]  |  [1]  | За  |Дт 1410.2 Дт 3206
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 1410.1 Кт 3200
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     | За  |Дт 1410.1 Дт 3200
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 1410.2 Кт 3206
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {IV} |  [7]  |  [8]  | За  |Дт 8041  Дт 8041
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 2633  Кт 4633
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 2633  Дт 4633
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 8041  Кт 8041
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {V}  |  [8]  |  [7]  |  За  |Дт 2633  Дт 4633
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 8041  Кт 8041
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 8041  Дт 8041
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 2633  Кт 4633
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {VI} |  [7]  |  [6]  |  За  |Дт 8041  Дт 8041
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 2632  Кт 4632
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 2632  Дт 4632
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 8041  Кт 8041
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {VII} |  [6]  |  [5]  |  За  |Дт 4632  Дт 2632
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 2800  Кт 4800
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 2800  Кт 4800
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 4632  Кт 2632
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {VIII}|  [5]  |  [7]  |  За  |Дт 2800  Дт 4800
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 8041  Кт 8041
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 8041  Дт 8041
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 2800  Кт 4800
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {IX} |  [9.1] |  [9.2] |  За  |Дт 2800.1 Кт 4800.1
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 2800.2 Кт 4800.2
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 2800.2 Дт 4800.2
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 2800.1 Кт 4800.1
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {X}  |  [3]  |  [7]  |  За  |Дт 8040  Дт 8040
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 8041  Кт 8041
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 8041  Дт 8041
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 8040  Кт 8040
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {XI} |  [7]  |  [4]  |  За  |Дт 8041  Дт 8041
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 2631  Кт 4631
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 2631  Дт 4631
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 8041  Кт 8041
---------+----------+----------+--------+-------------------------
  {XII} |  [4]  |  [3]  |  За  |Дт 2631  Дт 4631
     |     |     |кредитом|-------------------------
     |     |     |    |Кт 8040  Кт 8040
     |----------+----------+--------+-------------------------
     |     |     |  За  |Дт 8040  Дт 8040
     |     |     |дебетом |-------------------------
     |     |     |    |Кт 2631  Кт 8041
------------------------------------------------------------------
 
                         Додаток N 9
 
 
               Порядок
    підкріплення операційних кас установ комерційного
      банку у разі їх роботи через консолідований
          кореспондентський рахунок
 
   Порядок розроблений  на підставі Інструкції Національного
банку України N 1 з організації емісійно-касової роботи  в
установах банків України.
   Касове обслуговування   установ   комерційного   банку
здійснюється:
   - комерційним банком у межах своєї системи;
   - операційним управлінням (відділом) регіонального управління
Національного банку на підставі укладеного договору;
   - іншим комерційним банком на підставі укладеного договору.
   Для підкріплення  операційної  каси  готівкою  установа
комерційного банку подає заявку:
   - у свій комерційний банк - при підкріпленні ним операційної
каси установи;
   - у регіональне управління Національного  банку  -  при
підкріпленні ним операційної каси установи.
   У разі необхідності підкріплення операційної каси установи
комерційного банку готівкою з іншого комерційного банку, незалежно
від його місця розташування на території України, між ними
укладається  договір  на  передачу готівки без погодження з
регіональним управлінням Національного банку, але з обов'язковим
повідомленням його про підкріплення в той же день.
   Комерційний банк електронним документом  здійснює  оплату
готівки банку-відправнику.
   Видача готівки з оборотної каси операційного  управління
(відділу) регіонального управління Національного банку або з
операційної каси іншого комерційного банку проводиться тільки
після  надходження попередньої оплати, за видатковим касовим
ордером і довіреністю установи-одержувача.
   Підкріплення установи комерційного банку через інкасаторів
Національного банку проводиться на підставі окремого договору на
доставку цінностей.
   При здійсненні операцій з підкріплення операційної  каси
установи комерційного банку виконуються бухгалтерські проводки з
використанням таких рахунків:
   N 1001  "Банкноти та монети у касі Національного банку
України" (А);
   N 1001 "Банкноти та монети в касі банку" (А) (для комерційних
банків);
   N 1008 "Банкноти та монети у дорозі" (А) (для Національного
банку);
   N 3739 "Транзитний рахунок за іншими розрахунками" (П) (для
комерційних банків);
   N 4629 "Транзитний рахунок за іншими операціями" (А-П) (для
Національного банку).
 
   1. У комерційному банку:
   1.1. При видачі готівки з операційної каси комерційного банку
своїй установі:
   Дебет - N 3739
   Кредит - N 1001(символ 66 у статистичній звітності за ф.748).
   1.2. У  разі  підкріплення  операційної  каси  установи
комерційного банку з оборотної каси регіонального управління
Національного банку або з операційної каси іншого комерційного
банку кошти перераховуються з консолідованого кореспондентського
рахунка комерційного банку:
   Дебет - N 3739
   Кредит - кореспондентський рахунок.
   2. В установі комерційного банку, що купує готівку:
   - після отримання готівки операційною касою
   Дебет - N 1001 (символ 36, 37, 39 у статистичній звітності за
ф.748)
   Кредит - N 3739.
   3. У регіональному управлінні Національного банку:
   - після надходження попередньої оплати
   Дебет - кореспондентський рахунок
   Кредит - N 4629;
   - при видачі готівки з оборотної каси
   Дебет - N 1008
   Кредит - N 1001 (символ 71 у статистичній звітності за
ф.748);
   - після отримання готівки установою комерційного банку
   Дебет - N 4629
   Кредит - N 1008.
   4. В іншому комерційному банку, який продає готівку:
   - після надходження попередньої оплати
   Дебет - кореспондентський рахунок
   Кредит - N 3739;
   - при видачі готівки з операційної каси
   Дебет - N 3739
   Кредит - N 1001 (символ 72 у статистичній звітності за
ф.748)."
 
   19. У пункті 15 розділу IV додатка N 10 слова і цифри "до 3
числа" замінити словами "до ___ числа".
   20. У пункті 14 розділу IV додатка N 11 слова і цифри "до 3
числа" замінити словами "до ___ числа".
   21. У пункті 8 додатка N 14 рахунок N 160 замінити рахунками
N 3206 (1410.2).
   22. У пункті 12 розділу IV додатка N 16 слова і цифри "до 3
числа" замінити словами "до ___ числа".
 
   Постанова набирає чинності з 04.01.98 р.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка