Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про типовий план розміщення акцій відкритого акціонерного товариства

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 1102 від 28.08.95         Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   8 вересня 1995 р.
 vd950828 vn1102           за N 330/866
 
 
   Про затвердження Положення про типовий план розміщення
       акцій відкритого акціонерного товариства
 
 
   Відповідно  до  Указу Президента України від 26 листопада
1994 року N 699/94 Департаментом систем продажу акцій розроблено
Положення  про  типовий  план  розміщення  акцій  відкритого
акціонерного товариства.
   З метою забезпечення комісіями по підготовці підприємств до
приватизації єдиного підходу при розробці планів розміщення акцій
створюваних згідно з вищезазначеним Указом Президента України
відкритих акціонерних товариств, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про типовий план розміщення акцій
відкритого акціонерного товариства, створеного відповідно до Указу
Президента України від 26.11.94 р. N 699/94 (додається).
   2. Директору Департаменту систем продажу акцій В.Лісовому
забезпечити державну реєстрацію Положення в Міністерстві юстиції
України.
   3. Після державної реєстрації Положення Департаменту систем
продажу акцій забезпечити публікацію документа  в Державному
інформаційному бюлетені "Про приватизацію".
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду О.Капцова.
 
 В.о.Голови Фонду                   Є.Григоренко
 
                       Затверджено
                  наказом Фонду державного майна
                  України від 28 серпня 1995 року
                  N 1102
 
              Положення
    про типовий план розміщення акцій відкритого
    акціонерного товариства, створеного відповідно до
    Указу Президента України від 26.11.94 р. N 699/94
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це Положення розроблено відповідно до Указу Президента
України від  26 листопада 1994 року  N 699/94  та  чинного
законодавства.
   2. Положення визначає порядок розроблення типового плану
розміщення акцій (далі - план) відкритого акціонерного товариства
(далі - ВАТ), створеного відповідно до Указу Президента від
26.11.94 р. N 699/94 (згідно з додатком).
   3. План складається з таких основних розділів:
   1) реквізити ВАТ, створеного на базі державного підприємства;
   2) характеристика господарської діяльності ВАТ;
   3) характеристика статутного фонду ВАТ;
   4) розміщення акцій.
 
      II. Порядок розроблення і затвердження плану
 
   1. План розробляється комісією з підготовки до приватизації
(далі - комісія) відповідного підприємства в місячний термін з дня
її створення.
   2. Розроблений комісією проект плану подається відповідному
державному органу приватизації на затвердження.
   3. У  випадках, передбачених чинним законодавством, план
погоджується у встановленому порядку  з  Кабінетом Міністрів
України.
   4. План затверджується органом приватизації.
 
       III. Структура плану розміщення акцій
 
   1. Реквізити ВАТ
   Вказується назва  державного підприємства, на базі якого
створене ВАТ, підпорядкованість підприємства. Наводяться відомості
про повну і скорочену назви ВАТ, його юридичну адресу, код за
ЗКПО,  номери  розрахункового (поточного)  та інших рахунків
акціонерного товариства, найменування і реквізити обслуговуючих
банківських установ.
 
   2. Характеристика господарської діяльності ВАТ
   Наводяться відомості, які характеризують потужність, основні
види  діяльності,  продукції  (послуг),  що  виробляється
підприємством,  на  базі  якого  створено  ВАТ.  Подається
характеристика фінансового стану та  чисельність  працівників
спискового складу.
   Для характеристики основних фондів  вказується  залишкова
вартість основних фондів та процент їх зносу.
   Фінансовий стан  підприємства  характеризується  такими
показниками:
   - балансовий прибуток;
   - розрахунковий прибуток (після розрахунків з бюджетом та
внесення інших обов'язкових платежів);
   - дебіторська та кредиторська заборгованість.
   Основні види продукції (послуг), що виробляються, наводяться
в грошовому та натуральному виразі та вказується їх частка в
загальному обсязі продукції (послуг) підприємства.
   Наводяться основні ринки збуту продукції, в тому числі - за
межами України.
   Надається характеристика монопольного становища:
   - частка  основних  видів  продукції,  що  виробляється
підприємством, на відповідному товарному ринку;
   - наявність конкурентів на  товарних  ринках,  включаючи
міждержавні.
   Наводяться відомості про розмір земельного податку, дані про
межі, розмір і  місце  розташування  земельної ділянки ВАТ,
характеристика екологічного стану.
   Дані наводяться за станом на 01.01.95 р. та на час складання
балансу, на підставі якого визначається розмір статутного фонду.
 
   3. Характеристика статутного фонду ВАТ
   Статутний фонд ВАТ визначається у відповідності з Методикою
оцінки вартості об'єктів приватизації, що затверджена постановою
Кабінету Міністрів України ( 36-95-п ) та діє на час складання
акту оцінки вартості об'єкта приватизації.
   Наводяться відомості  про  розмір  статутного фонду ВАТ,
номінальну вартість та кількість акцій. Кількість акцій повинна
бути цілим числом та дорівнювати частці від ділення розміру
статутного фонду на номінальну  вартість  акції.  При  цьому
номінальна вартість повинна становити 25 тис.крб.
 
   Для характеристики відносин власності в ВАТ наводяться дані
щодо:
   - акцій, часток, паїв у статутних фондах інших юридичних
осіб;
   - об'єктів, залишкова вартість яких не включена до статутного
фонду АТ;
   - переліку  об'єктів,  що  підлягають  особливому режиму
приватизації;
   - державного  житлового  фонду,  який  приватизується  у
відповідності до Закону України "Про приватизацію  державного
житлового фонду" ( 2482-12 ). Для цих об'єктів вказуються умови
подальшої експлуатації, витрати на утримання,  та  на  кого
покладається їх утримання.
 
        IV. Розробка плану розміщення акцій
 
   При розробці плану розміщення акцій комісія з підготовки до
приватизації керується наступними вимогами Указу Президента від
26 листопада 1994 року N 699/94 :
   - всі акції акціонерного товариства, створеного на базі
підприємства групи Б (за винятком акцій, які будуть придбані на
пільгових умовах відповідно до чинного законодавства), продаються
на сертифікатному аукціоні;
   - кількість акцій ВАТ, створеного на базі  підприємства
групи В, які підлягають продажу на пільгових умовах та  на
сертифікатному аукціоні, повинна становити не менше 70 процентів
статутного фонду;
   - кількість акцій ВАТ, створеного на базі  підприємства
групи Г,  які підлягають продажу на пільгових умовах та на
сертифікатному  аукціоні, повинна становити  до  70 процентів
статутного фонду.
   У плані розміщення акцій для ВАТ,  створених  на  базі
підприємств, віднесених Указом Президента України від 23 червня
1995 року N 468/95 до груп Б, В, Г наводиться інформація щодо:
   - кількості акцій, що підлягають пільговому продажу членам
трудового колективу підприємства, на базі якого створено ВАТ, та
іншим громадянам, які мають право на пільгове їх придбання згідно
з чинним законодавством та терміни продажу акцій;
   - кількості акцій, що підлягають продажу громадянам України і
фінансовим посередникам за приватизаційні майнові сертифікати на
сертифікатних аукціонах.
   Для ВАТ, створених на базі підприємств, віднесених до груп
В, Г наводиться інформація щодо кількості акцій, що підлягають
продажу за сертифікати, які видаються громадянам відповідно до
Указу Президента України "Про компенсацію громадянам України втрат
від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку
України та Укрдержстраху" від 24.11.94 р.  N 698/94  (далі -
компенсаційні сертифікати). При цьому:
   - для підприємств групи В всі акції, що не підлягають
пільговому продажу  і  продажу  на  сертифікатному  аукціоні,
підлягають продажу за компенсаційні сертифікати;
   - для підприємства групи Г - не менше 50 процентів статутного
фонду акціонерного товариства  підлягає пільговому продажу і
продажу на сертифікатному аукціоні, не менше  25  процентів
статутного фонду підлягає продажу за компенсаційні сертифікати.
   Підприємства групи Г за рішенням Кабінету Міністрів України
можуть бути приватизовані за індивідуальною схемою в частині
розділу IV Типового плану розміщення акцій.
   Для підприємств групи Г наводиться інформація щодо:
   - кількості акцій, що підлягають продажу на конкурентних
засадах за грошові кошти, строків та конкретних способів продажу.
При цьому на конкурентний продаж пропонуються акції, які не
підлягають пільговому продажу, продажу на сертифікатних аукціонах
та за компенсаційні сертифікати.
   Розмір кожного пакета акцій, що пропонується до продажу на
конкурсі повинен становити не менше  10 процентів статутного
фонду АТ.
 
            V. Розміщення акцій
 
   У цьому розділі наводиться інформація, визначена в розділі IV
Положення, а також інформація про терміни продажу акцій.
   Орган приватизації має право змінювати план розміщення акцій
у випадках, коли у варіанті, запропонованому  комісією,  він
суперечить чинному законодавству.
   Одночасно з планом приватизації подаються:
   - акт оцінки цілісного майнового комплексу, та вихідні дані з
додатками;
   - ситуаційний  план  розташування  земельної  ділянки
підприємства;
   - дані  про  заборгованість  кредиторам  (із зазначенням
простроченої дебіторської заборгованості);
   - рішення  державних  органів про виділення підприємству
земельних ділянок;
   - дані щодо голови комісії з підготовки до приватизації;
   - дані щодо членів комісії з підготовки до приватизації.
 
                      Додаток N 1
                до Положення  про  типовий  план
                розміщення   акцій   відкритого
                акціонерного товариства, створеного
                згідно з Указом Президента України
                від 26 листопада 1994 року N 699/94
 
                       Затверджую:
                  (керівник органу приватизації)
                 ________________________________
                       (підпис)
                 ________________________________
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
                 М.П. "____" ___________ 199__ р.
 
 
              Типовий план
    розміщення акцій відкритого акціонерного товариства,
    створеного відповідно до Указу Президента України
        від 26 листопада 1994 року N 699/94
 
 
   Розділ I.  Реквізити  відкритого акціонерного товариства,
створеного на базі державного підприємства _______________________
_____________________________________________________ (далі - ВАТ)
 
   1. Код за ЗКПО (ДРЗОУ) ______________________________________
   2. Повна і скорочена назви ВАТ ______________________________
   3. Юридична адреса __________________________________________
   4. Номери поточного та інших рахунків ВАТ, найменування і
    реквізити обслуговуючих банківських установ ______________
 
   Розділ II. Характеристика господарської діяльності ВАТ
------------------------------------------------------------------
|              |на 01.01.95 р.|на дату складання ба|
|              |       |лансу, на підставі |
|              |       |якого визначається |
|              |       |розмір статутного  |
|              |       |фонду ВАТ      |
|----------------------------+-----------------------------------|
|1. Чисельність працівників |                  |
|  спискового складу, чол. |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|2. Залишкова вартість основ-|                  |
|  них фондів (млн.крб.)  |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|3. Балансовий прибуток   |                  |
|  (млн.крб.)        |                  |
|----------------------------+-----------------------------------|
|4. Розрахунковий прибуток, |                  |
|  який залишається після  |                  |
|  сплати податків та інших |                  |
|  обов'язкових платежів  |                  |
|  (млн.крб.)        |                  |
------------------------------------------------------------------
 
   5. Основні види діяльності (за статутом) ____________________
   _____________________________________________________________
 
   6. Основні види продукції (послуг), що виробляються:
------------------------------------------------------------------
|Основні види |Вартість продук-|У натуральному |Частка в загально|
|продукції  |ції (послуг)  |виразі (одиниця|му обсязі продук-|
|       |(млн.крб.)   |виміру)    |ції (послуг), % |
------------------------------------------------------------------
 
   7. Основні ринки збуту продукції ____________________________
   _____________________________________________________________
 
   8. Характеристика обігових коштів
---------------------------------------------------
|------------------------------+------------------|
|Дебіторська          |         |
|заборгованість (млн.крб.)   |         |
|------------------------------+------------------|
|Кредиторська         |         |
|заборгованість (млн.крб.)   |         |
---------------------------------------------------
 
   9. Процент зносу основних фондів ____________________________
   10. Характеристика екологічного стану
   Виплачено за рік штрафів за порушення екологічних вимог:
   _____________________________________________________________
   11. Дані про межі, розмір, місце розташування земельної
   ділянки _____________________________________________________
   Розмір земельного податку, млн.крб. _________________________
   12. Монопольне становище ____________________________________
 
   Розділ III. Характеристика статутного фонду ВАТ
   1. Статутний фонд ВАТ _______________________________________
   2. Номінальна вартість акції - 25 тис.крб.
   3. Кількість акцій __________________________________________
 
      Майно, яке не включене до статутного фонду
 
   Акції, частки, паї в статутних фондах інших юридичних осіб:
------------------------------------------------------------------
|Назва та статус юри-|Юридична |Загальна вар-|Частка акціонерного|
|дичної особи    |адреса  |тість    |товариства в ста- |
|          |     |       |тутному фонді   |
|          |     |       |об'єкта (%)    |
------------------------------------------------------------------
 
   Перелік об'єктів соціально-побутового призначення, залишкова
вартість яких не включена до статутного фонду:
------------------------------------------------------------------
|Назва об'єкту  |Інв. N   |Адреса     |Залишкова вартість|
|----------------+------------+---------------+------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   Перелік  об'єктів,  що  підлягають  особливому  режиму
приватизації:
------------------------------------------------------------------
|Назва об'єкту  |Інв. N |Адреса |Залишкова вартість (млн.крб.)|
|----------------+--------+--------+-----------------------------|
------------------------------------------------------------------
 
   Державний житловий фонд, який приватизується відповідно до
Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду".
 
   Розділ IV. Розміщення акцій
   Акції відкритого акціонерного товариства ___________________,
створеного шляхом перетворення державного підприємства ___________
_______________________ віднесеного згідно з Указом Президента від
23 червня 1995 року N 468/95 до групи Б розміщуються згідно з
таким планом:
------------------------------------------------------------------
|Спосіб розміщення    |Термін розмі- |   Акції  |Частка в|
|            |щення     |       |статут- |
|            |---------------+--------------|ному  |
|            |Початок |Закін-|Кіль-|Сумарна |фонді, %|
|            |    |чення |кість|вартість|    |
|            |    |   |(шт.)|(тис.  |    |
|            |    |   |   |крб.)  |    |
|------------------------+--------+------+-----+--------+--------|
|1. Пільговий продаж ак- |    |   |   |    |    |
|цій:          |    |   |   |    |    |
|1.1. Працівникам підпри-|    |   |   |    |    |
|ємства:         |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|1.2. Громадянам, які ма-|    |   |   |    |    |
|ють право на пільгове  |    |   |   |    |    |
|придбання акцій відпові-|    |   |   |    |    |
|дно до статті 25 Закону |    |   |   |    |    |
|України "Про приватиза- |    |   |   |    |    |
|цію майна державних під-|    |   |   |    |    |
|приємств":       |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|1.3. Громадянам, відпо- |    |   |   |    |    |
|відно до ст.14 Указу  |    |   |   |    |    |
|Президента України від |    |   |   |    |    |
|26 листопада 1994 року |    |   |   |    |    |
|N 699/94.        |    |   |   |    |    |
|1.4. Іншим громадянам, |    |   |   |    |    |
|які мають право на піль-|    |   |   |    |    |
|гове придбання акцій:  |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|            |    |   |   |    |    |
|2. Продаж акцій за при- |    |   |   |    |    |
|ватизаційні майнові сер-|    |   |   |    |    |
|тифікати громадянам Ук- |    |   |   |    |    |
|раїни та фінансовим по- |    |   |   |    |    |
|середникам на сертифіка-|    |   |   |    |    |
|тному аукціоні.     |    |   |   |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Підлягає  продажу  громадянам  України  та  фінансовим
посередникам на сертифікатному аукціоні за приватизаційні майнові
сертифікати _____ акцій, загальною вартістю ____________ тис.крб.,
що становить _______% статутного фонду акціонерного товариства.
 
 
   Акції відкритого акціонерного товариства ___________________,
створеного шляхом перетворення державного підприємства ___________
_______________________ віднесеного згідно з Указом Президента від
23 червня 1995 року N 468/95 до групи В розміщуються згідно з
таким планом:
------------------------------------------------------------------
|Спосіб розміщення    |Термін розмі- |   Акції  |Частка в|
|            |щення     |       |статут- |
|            |---------------+--------------|ному  |
|            |Початок |Закін-|Кіль-|Сумарна |фонді, %|
|            |    |чення |кість|вартість|    |
|            |    |   |(шт.)|(тис.  |    |
|            |    |   |   |крб.)  |    |
|------------------------+--------+------+-----+--------+--------|
|1. Пільговий продаж ак- |    |   |   |    |    |
|цій:          |    |   |   |    |    |
|1.1. Працівникам підпри-|    |   |   |    |    |
|ємства:         |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|1.2. Громадянам, які ма-|    |   |   |    |    |
|ють право на пільгове  |    |   |   |    |    |
|придбання акцій відпові-|    |   |   |    |    |
|дно до статті 25 Закону |    |   |   |    |    |
|України "Про приватиза- |    |   |   |    |    |
|цію майна державних під-|    |   |   |    |    |
|приємств":       |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|1.3. Громадянам, відпо- |    |   |   |    |    |
|відно до ст.14 Указу  |    |   |   |    |    |
|Президента України від |    |   |   |    |    |
|26 листопада 1994 року |    |   |   |    |    |
|N 699/94.        |    |   |   |    |    |
|1.4. Іншим громадянам, |    |   |   |    |    |
|які мають право на піль-|    |   |   |    |    |
|гове придбання акцій:  |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|            |    |   |   |    |    |
|2. Продаж акцій за при- |    |   |   |    |    |
|ватизаційні майнові сер-|    |   |   |    |    |
|тифікати громадянам Ук- |    |   |   |    |    |
|раїни та фінансовим по- |    |   |   |    |    |
|середникам на сертифіка-|    |   |   |    |    |
|тному аукціоні.     |    |   |   |    |    |
|            |    |   |   |    |    |
|3. Продаж акцій за ком- |    |   |   |    |    |
|пенсаційні сертифікати |    |   |   |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Підлягає  продажу  громадянам  України  та  фінансовим
посередникам  за  приватизаційні  майнові  сертифікати  на
сертифікатному аукціоні ___________ акцій,  загальною вартістю
_______________________ тис.крб., що становить _______% статутного
фонду акціонерного товариства.
   Підлягає продажу  громадянам  України  та  фінансовим
посередникам за компенсаційні сертифікати ________________ акцій,
загальною вартістю _______________________ тис.крб., що становить
_______% статутного фонду акціонерного товариства.
 
 
   Акції відкритого акціонерного товариства ___________________,
створеного шляхом перетворення державного підприємства ___________
_______________________ віднесеного згідно з Указом Президента від
23 червня 1995 року N 468/95 до групи Г розміщуються згідно з
таким планом:
------------------------------------------------------------------
|Спосіб розміщення    |Термін розмі- |   Акції  |Частка в|
|            |щення     |       |статут- |
|            |---------------+--------------|ному  |
|            |Початок |Закін-|Кіль-|Сумарна |фонді, %|
|            |    |чення |кість|вартість|    |
|            |    |   |(шт.)|(тис.  |    |
|            |    |   |   |крб.)  |    |
|------------------------+--------+------+-----+--------+--------|
|1. Пільговий продаж ак- |    |   |   |    |    |
|цій:          |    |   |   |    |    |
|1.1. Працівникам підпри-|    |   |   |    |    |
|ємства:         |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|1.2. Громадянам, які ма-|    |   |   |    |    |
|ють право на пільгове  |    |   |   |    |    |
|придбання акцій відпові-|    |   |   |    |    |
|дно до статті 25 Закону |    |   |   |    |    |
|України "Про приватиза- |    |   |   |    |    |
|цію майна державних під-|    |   |   |    |    |
|приємств":       |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|1.3. Громадянам, відпо- |    |   |   |    |    |
|відно до ст.14 Указу  |    |   |   |    |    |
|Президента України від |    |   |   |    |    |
|26 листопада 1994 року |    |   |   |    |    |
|N 699/94.        |    |   |   |    |    |
|1.4. Іншим громадянам, |    |   |   |    |    |
|які мають право на піль-|    |   |   |    |    |
|гове придбання акцій:  |    |   |   |    |    |
| за приватизаційні сер- |    |   |   |    |    |
|тифікати        |    |   |   |    |    |
| за готівку       |    |   |   |    |    |
|            |    |   |   |    |    |
|2. Продаж акцій за при- |    |   |   |    |    |
|ватизаційні майнові сер-|    |   |   |    |    |
|тифікати громадянам Ук- |    |   |   |    |    |
|раїни та фінансовим по- |    |   |   |    |    |
|середникам на сертифіка-|    |   |   |    |    |
|тному аукціоні.     |    |   |   |    |    |
|            |    |   |   |    |    |
|3. Продаж акцій за ком- |    |   |   |    |    |
|пенсаційні сертифікати |    |   |   |    |    |
|            |    |   |   |    |    |
|4. Продаж пакетів акцій:|    |   |   |    |    |
| за комерційним конкур- |    |   |   |    |    |
|сом           |    |   |   |    |    |
| за некомерційним кон- |    |   |   |    |    |
|курсом         |    |   |   |    |    |
| на аукціоні.      |    |   |   |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Підлягає  продажу  громадянам  України  та  фінансовим
посередникам  за  приватизаційні  майнові  сертифікати  на
сертифікатному аукціоні ___________ акцій,  загальною вартістю
_______________________ тис.крб., що становить _______% статутного
фонду акціонерного товариства.
   Підлягає продажу  громадянам  України  та  фінансовим
посередникам за компенсаційні сертифікати ________________ акцій,
загальною вартістю _______________________ тис.крб., що становить
_______% статутного фонду акціонерного товариства.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка