Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
    ( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
     N 283/2004 ( 283/2004 ) від 05.03.2004 )
 
        Про Міністерство України з питань
      надзвичайних ситуацій та у справах захисту
    населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
 
   ( Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента 
    N 388/97  від 06.05.97 
    N 1320/97  від 01.12.97
    N 553/2000 від 03.04.2000 
    N 1140/2001 ( 1140/2001 ) від 26.11.2001 
    N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )
 
 
   З метою вдосконалення управління Цивільною обороною України,
захисту населення  і  територій від надзвичайних ситуацій та
здійснення заходів щодо  ліквідації  наслідків  Чорнобильської
катастрофи п о с т а н о в л я ю:
 
   1. На зміну абзацу третього пункту "а" статті 1 Указу
Президента України від 26 липня 1996 року N 596 ( 596/96 ) "Про
зміни в системі центральних органів виконавчої влади України"
утворити Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
на базі Міністерства України у справах захисту населення від
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та Штабу Цивільної оборони
України, що ліквідуються.
 
   2. Затвердити Положення про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи (додається).
 
   3. Кабінету Міністрів України привести у місячний строк свої
рішення у відповідність з цим Указом.
 
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 28 жовтня 1996 року
     N 1005/96
 
                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Указом Президента України
                від 28 жовтня 1996 року N 1005/96
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Міністерство України з питань надзвичайних
      ситуацій та у справах захисту населення від
        наслідків Чорнобильської катастрофи
 
 
   1. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
(МНС України) є головним (провідним) органом у системі центральних
органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної
політики у сфері цивільної оборони, рятувальної справи, створення
та функціонування систем страхового фонду документації, поводження
з радіоактивними відходами, захисту населення і територій від
надзвичайних ситуацій, запобігання цим ситуаціям та реагування на
них, ліквідації їх  наслідків  та  наслідків  Чорнобильської
катастрофи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління
та несе відповідальність за її стан і розвиток.
( Пункт 1 в редакції Указу Президента N 553/2000 від 03.04.2000 )
 
   2. МНС України у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
   МНС України у встановленому порядку в межах своєї компетенції
вирішує питання,  що  випливають  із  загальновизнаних  норм
міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.
 
   3. Основними завданнями МНС України є:
   1) розроблення і реалізація заходів щодо захисту населення
від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;
   2) керівництво діяльністю органів управління, штабів, військ
цивільної оборони і підпорядкованих спеціалізованих формувань;
   3) координація діяльності міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і
організацій усіх форм власності з розв'язання проблем захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх
наслідків;
   4) визначення  основних напрямів роботи у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій,  соціального
захисту населення,   реабілітації   забруднених   унаслідок
Чорнобильської катастрофи територій;
   5) державний нагляд і контроль за станом цивільної оборони і
техногенної безпеки, готовністю дій у надзвичайних ситуаціях та
проведення заходів щодо запобігання їм;
   6) організація та координація здійснення всіх заходів на
території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового)
відселення, вирішення питань їх фінансування, охорони громадського
порядку і здоров'я персоналу, який працює на цій території,
захисту наукових і економічних інтересів України;
   6-1)  управління  у  сфері  поводження з радіоактивними
відходами, керівництво рятувальною справою, формування страхового
фонду документації; ( Пункт 3 доповнено підпунктом 6-1 згідно з
Указом Президента N 553/2000 від 03.04.2000 )
   7) реалізація науково-технічної політики у сфері захисту
населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та
природного характеру і від наслідків Чорнобильської катастрофи;
( Підпункт 7) пункту 3 в редакції Указу Президента N 1140/2001
( 1140/2001 ) від 26.11.2001 )
   8) підготовка і перепідготовка кадрів цивільної оборони та з
питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних
ситуацій та Чорнобильської катастрофи, пошуково-рятувальних сил та
аварійно-рятувальних служб, навчання населення дій у надзвичайних
ситуаціях; ( Підпункт 8) пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 1140/2001 ( 1140/2001 ) від 26.11.2001 )
   9) розроблення та здійснення на основі сучасних технологій
та з урахуванням міжнародних стандартів заходів щодо вдосконалення
засобів  і  способів  проведення  пошуково-рятувальних  та
аварійно-рятувальних робіт. ( Пункт 3 доповнено підпунктом 9
згідно  з Указом Президента N 1140/2001 ( 1140/2001 ) від
26.11.2001 )
 
   4. МНС України відповідно до покладених на нього завдань:
   1) організовує розроблення і здійснення заходів цивільної
оборони щодо запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та
заходів, пов'язаних  з  ліквідацією  наслідків  Чорнобильської
катастрофи і соціальним захистом громадян, які постраждали від
них;
   2) розробляє проекти державних програм і прогнозів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, цивільної оборони,
запобігання надзвичайним ситуаціям, соціального захисту громадян,
які від них постраждали, та контролює виконання затверджених
програм;
   3) уживає заходів  до  зниження  рівня  опромінення  та
забезпечення нормальної життєдіяльності населення на забруднених
унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях;
   4) подає в межах своїх повноважень пропозиції до проекту
Державного бюджету України,  здійснює  контроль  за  цільовим
використанням бюджетних коштів;
   5) керує роботами, пов'язаними з  ліквідацією  наслідків
великих за масштабами аварій і катастроф техногенного характеру та
інших надзвичайних ситуацій і забезпечує готовність сил і штабів
цивільної оборони та сил з надзвичайних ситуацій до дій за
призначенням; ( Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Указами  Президента  N 553/2000 від 03.04.2000, N 1140/2001
( 1140/2001 ) від 26.11.2001 ) 
   6) здійснює організаційно-методичне керівництво, координацію
і контроль за діяльністю центральних органів виконавчої влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних
адміністрацій, підприємств, установ і організацій  усіх  форм
власності з питань соціально-економічного, правового та медичного
захисту громадян, які постраждали від радіаційних аварій  та
катастроф або брали участь у ліквідації їх наслідків, а також
реабілітації забруднених  унаслідок  Чорнобильської  катастрофи
територій;
   7) бере участь у розгляді та опрацюванні пропозицій щодо
будівництва, розширення та реконструкції господарських об'єктів на
забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територіях та в
місцях компактного переселення з цих територій громадян;
   8) здійснює державний нагляд і контроль за виконанням вимог
цивільної оборони і техногенної безпеки, заходів щодо запобігання
надзвичайним ситуаціям та їх ліквідації, станом готовності сил
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного
характеру до проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у
разі виникнення надзвичайної ситуації; ( Підпункт 8 пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 553/2000 від
03.04.2000 )
   9) контролює виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади, підприємствами, установами  і  організаціями
завдань щодо  переселення громадян з радіоактивно забруднених
територій, створення для них необхідних соціально-побутових умов у
місцях компактного  поселення,  будівництва  житла,  об'єктів
соціальної та виробничої  інфраструктури  для  громадян,  які
проживають на радіоактивно забруднених територіях, забезпечення їх
екологічно чистими продуктами харчування і промисловими товарами
першої необхідності;
   10) бере  участь  у  проведенні  державної  експертизи
містобудівної документації  та проектів будівництва техногенно
небезпечних об'єктів у частині додержання вимог цивільної оборони
і техногенної безпеки;
   11) координує діяльність центральних органів виконавчої влади
щодо проведення пошуку і рятування людей, аварійно-рятувальних
робіт, ліквідації виливу нафтопродуктів, шкідливих хімічних та
радіоактивних речовин у довкілля;
   12) оповіщує населення про загрозу і виникнення надзвичайної
ситуації, забезпечує  належне  функціонування територіальних і
локальних систем оповіщення;
   13) прогнозує  разом  із  заінтересованими  організаціями
імовірність виникнення  надзвичайних  ситуацій  природного  і
техногенного характеру, моделює їх, районує території України за
наявністю потенційно небезпечних виробництв, об'єктів та загрози
стихійного лиха, визначає показники ризику на об'єктах народного
господарства і територіях;
   14) організовує в установленому порядку надання допомоги
населенню України та інших держав, яке  потерпіло  внаслідок
надзвичайної ситуації;
   15) визначає разом з центральними органами виконавчої влади,
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями склад, місця розміщення та оснащення  сил  і
засобів, призначених  для  ліквідації  наслідків  надзвичайних
ситуацій, утворює навчальні та реабілітаційні центри;
   16) організовує  створення,  підготовку  і  використання
аварійно-рятувальних спеціалізованих  формувань  у  проведенні
першочергових робіт  з  локалізації  та  ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій;
   17) забезпечує   проведення   науково-дослідних   та
конструкторських робіт з проблем захисту населення і територій від
наслідків надзвичайних  ситуацій та Чорнобильської катастрофи,
удосконалення існуючих і створення нових приладів контролю та
визначення ступеня  впливу  шкідливих  хімічних  речовин  та
іонізуючого випромінювання, засобів захисту  від  їх  дії  й
аварійно-рятувальних засобів;
   18) розпоряджається коштами Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків  Чорнобильської  катастрофи і соціального
захисту населення,  фінансує  витрати  міністерств  та  інших
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування  на  проведення  робіт  з ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальний захист громадян,
які постраждали від них;
   19) дає загальну оцінку радіаційної обстановки на забруднених
унаслідок Чорнобильської   катастрофи  територіях,  здійснює
радіоекологічний моніторинг, методичне керівництво та координацію
робіт щодо визначення радіаційної обстановки на цих територіях;
   20) подає Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
встановлення меж  зон  забруднених  унаслідок  Чорнобильської
катастрофи територій, готує  аналітичні  матеріали  про  стан
ліквідації її  наслідків і соціального захисту громадян, які
постраждали від неї, а також пропозиції щодо передачі іноземним
державам інформації  про  результати  моніторингу  і наукових
досліджень, пов'язаних із зазначеною катастрофою;
   21) організовує та координує роботи в галузі поводження з
радіоактивними відходами, крім підприємств, установ і організацій,
що належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики
України;
( Підпункт 21 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 388/97 від 06.05.97, в редакції Указу Президента
N 1320/97 від 01.12.97, із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 553/2000 від 03.04.2000 )
   22) забезпечує виконання дезактиваційних робіт у населених
пунктах і на територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської
катастрофи, крім об'єктів, що належать до сфери  управління
Міністерства палива та енергетики України; ( Підпункт 22 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 388/97 від
06.05.97, в редакції Указу Президента N 1320/97 від 01.12.97, із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 553/2000 від
03.04.2000 ) 
   23) керує всім комплексом робіт у зонах відчуження  і
безумовного (обов'язкового)  відселення,  крім  об'єктів,  що
належать до сфери управління Міністерства палива та енергетики
України,  забезпечує  єдність  концепцій  господарської  та
природоохоронної  діяльності, розробляє і контролює виконання
спеціальних  правил  і  вимог  щодо додержання законодавства
підприємствами і організаціями у цих зонах; ( Підпункт 23 пункту 4
із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 388/97 від
06.05.97, в редакції Указу Президента N 1320/97 від 01.12.97, із
змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 553/2000 від
03.04.2000 )
   23-1) організовує та забезпечує запровадження в Україні
єдиної системи проведення авіаційних робіт з пошуку і рятування,
координує здійснення відповідних заходів міністерствами, іншими
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями всіх форм власності та налагоджує взаємодію між ними
з цих питань; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 23-1 згідно з Указом
Президента N 553/2000 від 03.04.2000 ) 
   23-2) вживає заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям
на водних об'єктах, ефективного реагування на них, пошуку і
рятування людей на цих об'єктах, ліквідації їх забруднення та
засмічення; здійснює керівництво Державною пошуково-рятувальною
службою на водних об'єктах та забезпечує координацію діяльності
підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ та організацій усіх форм власності  при  проведенні
пошуково-рятувальних  заходів на водних об'єктах; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 23-2 згідно з Указом Президента N 553/2000
від  03.04.2000,  в  редакції  Указу Президента N 1140/2001
( 1140/2001 ) від 26.11.2001 )
   23-3) забезпечує  створення  та  функціонування  систем
страхового фонду документації; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 23-3
згідно з Указом Президента N 553/2000 від 03.04.2000 ) 
   23-4) вживає в межах  своєї  компетенції  заходів  щодо
врятування та збереження національної культурної спадщини на
територіях, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та
інших  надзвичайних  ситуацій,  забезпечує  пожежну  безпеку
підприємств, установ та організацій, що входять до його системи;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 23-4 згідно з Указом Президента
N 553/2000 від 03.04.2000 )
   24) установлює та координує реалізацію  науково-технічних
зв'язків з  підприємствами,  установами і організаціями країн
світового співтовариства  з  питань,  що  належать  до  його
компетенції;
   25) організовує  фінансове,  матеріальне  і  технічне
забезпечення військ цивільної оборони, аварійно-рятувальних та
інших підпорядкованих спеціалізованих формувань;
   26) забезпечує розроблення, погоджує або затверджує програми
підготовки спеціалістів, посадових осіб органів управління і сил
цивільної оборони до дій у надзвичайних ситуаціях, навчання
населення, організовує та проводить атестацію рятувальників і
аварійно-рятувальних формувань;
   27) забезпечує безпеку осіб, які залучаються до роботи у
районах надзвичайних  ситуацій,  і  збереження  вантажів,  що
доставляються у райони лиха;
   28) налагоджує  в  установленому  порядку  міжнародне
співробітництво з питань, віднесених до його повноважень, вивчає,
узагальнює та   поширює   зарубіжний   досвід,   проводить
зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством,
бере участь у підготовці міжнародних договорів України, укладає
міжнародні договори міжвідомчого характеру;
   29) забезпечує органи управління, сили цивільної оборони,
підприємства і організації,  що  входять  до  його  системи,
висококваліфікованими спеціалістами,  вирішує питання добору і
розстановки кадрів;
   29-1) керує роботами зі створення системи прийому сигналів
про лихо та оповіщення про нього вздовж узбереж Чорного та
Азовського морів, внутрішніх водних шляхів, організовує цілодобове
чергування  відповідних  пошуково-рятувальних сил; ( Пункт 4
доповнено підпунктом 29-1 згідно з Указом Президента N 1140/2001
( 1140/2001 ) від 26.11.2001 )
   29-2) реєструє    відповідно    до    законодавства
аварійно-рятувальні служби та проводить у встановленому порядку
атестацію  цих служб та їх підрозділів, рятувальників, веде
відповідний реєстр; ( Пункт 4 доповнено підпунктом 29-2 згідно з
Указом Президента N 1140/2001 ( 1140/2001 ) від 26.11.2001 )
   29-3) здійснює  методичне  керівництво  і  контроль  за
створенням,   зберіганням,  використанням  та  поповненням
оперативного, відомчих, регіональних, місцевих та  об'єктових
резервів  для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій
техногенного  та  природного характеру. ( Пункт 4 доповнено
підпунктом  29-3  згідно  з  Указом  Президента N 1140/2001
( 1140/2001 ) від 26.11.2001 )
   30) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством,
функції з управління об'єктами державної власності, що належать до
сфери управління Міністерства;
   31) утворює, реорганізовує і ліквідовує в  установленому
порядку підприємства, установи, організації, військові з'єднання і
частини, навчальні заклади;
   32) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до сфери його управління, розробляє пропозиції про
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України;
   33) організовує  виконання  актів законодавства, здійснює
систематичний контроль за їхньою реалізацією в межах і в порядку,
установлених законодавством;
   34) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, установлює контроль за її
збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах,
в установах і організаціях, що належать до сфери його управління;
   35) здійснює інші функції, що випливають з покладених на
нього завдань.
 
   5. МНС України має право:
   1) одержувати безоплатно від міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і
організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань;
   2) заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств,
установ, організацій усіх форм власності про хід виконання завдань
і заходів, передбачених  рішеннями  Верховної  Ради  України,
Президента України і Кабінету Міністрів України щодо ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій і Чорнобильської катастрофи та
захисту населення від їхнього впливу;
   3) проводити перевірки стану цивільної оборони і готовності
до дій у надзвичайних ситуаціях міністерств та інших центральних і
місцевих органів виконавчої  влади,  підприємств,  установ  і
організацій усіх форм власності;
   3-1) користуватися позачергово телевізійними і радіомовними
каналами  незалежно  від  форми власності у разі виникнення
надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру з
метою оперативного інформування про неї населення; ( Пункт 5
доповнено підпунктом 3-1 згідно з Указом Президента N 553/2000 від
03.04.2000 )
   4) залучати спеціалістів центральних  та  інших  органів
виконавчої влади,  підприємств,  установ,  організацій  (за
погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до
його компетенції;
   5) укладати в установленому порядку договори (контракти) з
виконавцями робіт, у тому числі з іноземними, з питань створення
сучасної аварійно-рятувальної техніки для проведення рятувальних
та інших невідкладних робіт і реабілітації територій, що потерпіли
внаслідок радіаційних та інших великих аварій і катастроф;
   6) обмежувати, припиняти або забороняти проведення робіт на
радіоактивно забруднених територіях і у разі потреби надсилати до
відповідних органів матеріали про порушення законодавства;
   7) організовувати для міністерств та інших центральних і
місцевих органів  виконавчої  влади  підготовку та підвищення
кваліфікації фахівців з цивільної оборони та тих, які залучаються
для проведення робіт з ліквідації наслідків аварій та дезактивації
територій, а також навчання справи  забезпечення  радіаційної
безпеки працівників підприємств, установ і організацій;
   8) приймати після погодження з міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади рішення про
залучення галузевих та територіальних сил і засобів цивільної
оборони до проведення робіт з ліквідації наслідків надзвичайних
ситуацій в інших регіонах;
   9) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних  організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України;
   10) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії та
експертні групи, в тому числі із залученням до роботи в них
фахівців на договірній основі, та скликати в установленому порядку
наради з питань, що належать до його компетенції; ( Підпункт 10)
пункту 5 в редакції Указу Президента N 1140/2001 ( 1140/2001 ) від
26.11.2001 )
   11) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його
управління;
   12) скасовувати в межах своїх повноважень акти управлінь,
штабів, що входять до складу місцевих державних адміністрацій,які
суперечать Конституції України ( 254к/96-ВР ),  законодавству
України та рішенням Міністерства.
 
   6. МНС України у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
 
   7. МНС України в межах своїх повноважень на основі та на
виконання законодавства  України  видає накази, організовує і
контролює їх виконання.
   У випадках, передбачених законодавством, рішення МНС України
є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами
виконавчої влади,   органами   місцевого   самоврядування,
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та
громадянами.
   Нормативно-правові акти  МНС України підлягають державній
реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому
законодавством.
   МНС України у разі потреби видає разом з іншими центральними
та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.
 
   8. МНС України очолює Міністр, якого призначає на посаду і
звільняє з посади в установленому порядку Президент України.
 
   Міністр:
 
   1) керує Міністерством, як член Кабінету Міністрів України
особисто відповідає за розроблення і реалізацію державної політики
у сфері цивільної оборони, рятувальної справи, захисту населення і
територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного
характеру,  запобігання цим ситуаціям та реагування на них,
ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи; на
виконання вимог законодавства в межах наданих повноважень визначає
політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та
шляхи досягнення поставлених цілей;
 
   2) спрямовує і координує здійснення центральними органами
виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання;
 
   3) подає в установленому порядку  на  розгляд  Кабінету
Міністрів  України проекти законів України, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МНС
України;
 
   4) подає в установленому порядку Прем'єр-міністрові України
пропозиції щодо призначення на посаду Державного секретаря МНС
України (далі - Державний секретар), а за поданням Державного
секретаря  -  пропозиції щодо призначення на посади першого
заступника та заступників Державного секретаря; ( Підпункт 4
пункту 8 із змінами, внесеними згідно  з Указом Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )
 
   5) затверджує за поданням Державного секретаря програми і
плани роботи МНС України, розглядає та затверджує звіт Державного
секретаря про їх виконання;
 
   6) приймає за поданням Державного секретаря рішення щодо
розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МНС
України, розглядає та затверджує звіт Державного секретаря про їх
використання;
 
   7) підписує нормативно-правові акти МНС України;
 
   8) подає  Кабінету  Міністрів  України  пропозиції  щодо
утворення, реорганізації та ліквідації у складі МНС України
урядових органів державного управління;
 
   9) вносить Кабінету Міністрів України подання про призначення
на посади і звільнення з посад керівників урядових органів
державного управління, утворених у складі МНС України, призначає
на посади та звільняє з посад у встановленому законодавством
порядку керівників територіальних органів, а також підприємств,
установ  та  організацій,  що  належать до сфери управління
Міністерства; ( Підпункт 9 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )
 
   10) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення
до дисциплінарної відповідальності Державного секретаря, його
першого заступника та заступників у разі неналежного виконання
ними своїх обов'язків;
 
   11) представляє  в установленому порядку працівників МНС
України до відзначення державними нагородами України;
 
   12) погоджує пропозиції Державного секретаря з питань:
 
   ( Абзац другий підпункту 12 пункту 8 виключено на підставі
Указу Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )
 
   утворення, реорганізації  та  ліквідації  територіальних
органів, до компетенції яких належить захист населення і територій
від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру,
підприємств, установ та організацій, що належать  до  сфери
управління Міністерства, затвердження їх положень (статутів);
( Абзац другий підпункту 12 пункту 8 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )
 
   граничної чисельності працівників урядових органів державного
управління, утворених у складі МНС України;
 
   13) погоджує виконання Державним  секретарем  функцій  з
управління майном, що перебуває у сфері управління Міністерства;
 
   14) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства
України. 
( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 553/2000 від 03.04.2000, в редакції Указу Президента N 1140/2001
( 1140/2001 ) від 26.11.2001 ) 
 
   9.   Організаційне,   експертно-аналітичне,   правове,
інформаційне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності
МНС України здійснюється Державним секретарем.
 
   Державного секретаря призначає  на  посаду  за  поданням
Прем'єр-міністра України та звільняє з посади Президент України.
 
   Державний секретар підзвітний і підконтрольний Міністрові.
 
   Державний секретар має першого заступника та заступників,
яких призначає на посади за поданням Прем'єр-міністра України та
звільняє з посад Президент України.
 
   Державний секретар,  його перший заступник та заступники
призначаються на посади на строк повноважень Президента України.
 
   Державний секретар розподіляє за погодженням з Міністром
обов'язки  між першим заступником та заступниками Державного
секретаря, визначає ступінь їх відповідальності.
 
   Основними завданнями Державного секретаря є:
 
   організація забезпечення виконання завдань, що належать до
сфери діяльності МНС України;
 
   забезпечення діяльності Міністра як керівника МНС України та
члена Кабінету Міністрів України;
 
   здійснення поточної  роботи,  пов'язаної  з  виконанням
покладених на МНС України завдань;
 
   забезпечення стабільності і наступності в роботі МНС України.
 
   Державний секретар відповідно до покладених на нього завдань:
 
   1) організовує роботу апарату МНС України;
 
   2) готує та подає на затвердження Міністрові програми і плани
роботи МНС України, організовує та контролює їх виконання, звітує
про їх виконання перед Міністром;
 
   3) забезпечує підготовку проектів законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких
є  Міністерство,  інших  документів та подає їх на розгляд
Міністрові;
 
   4) організовує розроблення нормативно-правових актів,  що
приймаються МНС України, та подає їх на підпис Міністрові;
 
   5) організовує  та контролює виконання законів, актів і
доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також
наказів та доручень Міністра;
 
   6) у  разі відсутності Міністра доповідає за дорученням
Президента України, Кабінету Міністрів України законопроекти та
інші питання на пленарних засіданнях Верховної Ради України, бере
участь у заходах, що проводяться Президентом України та Кабінетом
Міністрів України;
 
   7) забезпечує  вирішення  питань,  що  виникають  у
взаємовідносинах апарату МНС України з Адміністрацією Президента
України,  апаратом Верховної Ради України, іншими державними
органами і належать до їх компетенції;
 
   8) забезпечує взаємодію апарату МНС України з Секретаріатом
Кабінету Міністрів України;
 
   9) забезпечує співпрацю МНС України з іншими центральними
органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого
самоврядування в процесі виконання  завдань,  покладених  на
Міністерство;
 
   10) подає   Міністрові   пропозиції  щодо  утворення,
реорганізації, ліквідації у складі МНС України урядових органів
державного управління; за поданням керівників зазначених органів
затверджує в установленому порядку граничну  чисельність  їх
працівників,  погоджує  структуру, штатний розпис і кошторис
видатків цих органів;
 
   11) приймає в установленому порядку рішення щодо утворення,
реорганізації і ліквідації територіальних органів, до компетенції
яких належить захист населення і територій від надзвичайних
ситуацій  техногенного  та природного характеру, підприємств,
установ та організацій, що  належать  до  сфери  управління
Міністерства, затверджує їх положення (статути);
 
   12) координує роботу відповідних урядових органів державного
управління, територіальних органів, до компетенції яких належить
захист  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру, координує і контролює роботу
підприємств,  установ  та організацій, що належать до сфери
управління Міністерства, і вживає  заходів  до  забезпечення
ефективності їх роботи;
 
 
   ( Підпункт 13 пункту 9 виключено на підставі Указу Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )
 
 
   14) організовує роботу з документами в Міністерстві;
 
   15) подає Міністрові пропозиції щодо призначення на посади
першого заступника та заступників Державного секретаря; ( Підпункт
15 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )
 
   16) призначає на посади і звільняє з посад за погодженням з
Міністром  згідно  із законодавством працівників центрального
апарату МНС України та за пропозицією Міністра - працівників
патронатної служби; ( Підпункт 16 пункту 9 із змінами, внесеними
згідно з  Указом  Президента  N 304/2002 ( 304/2002 )  від
27.03.2002 )
 
   17) розглядає в установленому порядку питання щодо присвоєння
працівникам центрального апарату МНС України відповідних рангів
державних  службовців,  заохочення  та  притягнення  їх  до
дисциплінарної відповідальності;
 
   18) подає Міністрові пропозиції щодо розподілу бюджетних
коштів, головним розпорядником яких є МНС України, забезпечує та
контролює виконання рішень Міністра щодо розподілу цих коштів та
звітує перед Міністром з цього питання;
 
   19) розпоряджається відповідно до законодавства бюджетними
коштами, передбаченими на утримання центрального апарату МНС
України і територіальних органів, до компетенції яких належить
захист  населення  і  територій  від  надзвичайних  ситуацій
техногенного та природного характеру, інформує Міністра про їх
використання;
 
   20) за погодженням з Міністром виконує функції з управління
майном, яке перебуває у сфері управління МНС України;
 
   21) забезпечує контроль за виконанням контрактів, укладених
Міністерством з керівниками підприємств та  організацій,  що
належать до сфери управління МНС України;
 
   22) формує  та  затверджує кадровий резерв МНС України,
забезпечує організацію підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації його працівників;
 
   23) забезпечує охорону державної таємниці та здійснює заходи
щодо мобілізаційної підготовки в межах повноважень, передбачених
законом;
 
   24) забезпечує використання в установленому порядку гербової
печатки МНС України;
 
   25) очолює у разі ліквідації МНС України ліквідаційну комісію
і забезпечує здійснення всіх необхідних заходів з ліквідації
Міністерства;
 
   26) виконує інші  функції,  пов'язані  із  забезпеченням
діяльності МНС України.
 
   Державний секретар з питань, що належать до його компетенції,
видає накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх
виконання.
 
   Державний секретар має право:
 
   брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу при розгляді питань, що належать до сфери
діяльності МНС України;
 
   залучати в  установленому  порядку  працівників  органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, утворювати
робочі групи, скликати наради для розгляду питань, що належать до
компетенції МНС України;
 
   одержувати в  установленому  законодавством  порядку  від
центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування інформацію, документи, необхідні для виконання
покладених на нього завдань.
( Пункт 9 в редакції Указу Президента N 1140/2001 ( 1140/2001 )
від 26.11.2001 )
 
   ( Пункт 10 виключено на підставі Указу Президента N 1140/2001
( 1140/2001 ) від 26.11.2001 )
 
   11. Для  погодженого  вирішення  питань, що належать до
повноважень МНС України, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра
(голова колегії), Державного секретаря, його першого заступника та
заступників (за посадою), а також інших керівних працівників
Міністерства. ( Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними
згідно  з Указом Президента N 1140/2001 ( 1140/2001 ) від
26.11.2001 )
   До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, що
належать до сфери управління МНС України.
   Членів колегії затверджує та звільняє від обов'язків Кабінет
Міністрів України за поданням Міністра.
   Рішення колегії проводяться в життя наказами МНС України.
 
   12. Для  розгляду  наукових рекомендацій з найважливіших
проблем у МНС України утворюється науково-технічна рада з учених і
висококваліфікованих фахівців.
   Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
Міністр.
   У МНС  України  можуть  утворюватись  інші  дорадчі  та
консультаційні органи, склад яких і положення про них затверджує
Міністр.
 
   13. Гранична  чисельність  працівників  МНС  України
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Структуру МНС України затверджує Міністр за пропозицією
Державного секретаря. ( Абзац другий пункту 13 в редакції Указу
Президента N 304/2002 ( 304/2002 ) від 27.03.2002 )
   Штатний розпис і кошторис видатків МНС України затверджує
Державний секретар за погодженням з  Міністерством  фінансів
України.
   Положення про структурні підрозділи центрального апарату МНС
України затверджує Державний секретар.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 553/2000 від 03.04.2000, в редакції Указу Президента N 1140/2001
( 1140/2001 ) від 26.11.2001 )
 
   14. МНС України є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.
 
   15. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне і  соціально-побутове  забезпечення  працівників
Міністерства визначаються законодавством України.
 
 
 Глава Адміністрації
 Президента України                  Д.ТАБАЧНИК

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка