Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 17 серпня 2001 р. N 1058
                Київ
 
      Про затвердження Типового статуту державної
          аварійно-рятувальної служби
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )
 
 
   З метою  удосконалення  нормативно-правового  регулювання
діяльності аварійно-рятувальних служб Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Затвердити Типовий статут державної аварійно-рятувальної
служби (додається).
 
   2. Рекомендувати   органам   місцевого  самоврядування,
громадським організаціям, а також керівникам підприємств, установ
та організацій усіх форм власності під час затвердження статутів
(положень) аварійно-рятувальних  служб  керуватися  положеннями
Типового статуту державної аварійно-рятувальної служби.
 
   3. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи внести
проект  постанови Кабінету Міністрів України щодо визначення
переліку  платних  послуг,  які   надаються   державними
аварійно-рятувальними службами.
 
   4. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи разом з
Міністерством фінансів та Міністерством економіки за погодженням з
Державним  комітетом  з  питань  регуляторної  політики  та
підприємництва і Антимонопольним комітетом визначити в місячний
термін після затвердження переліку, передбаченого у пункті 3 цієї
постанови, розміри плати за послуги, що надаються державними
аварійно-рятувальними  службами,  та  установити  порядок  її
справляння.
 
 
   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 17 серпня 2001 р. N 1058
 
             ТИПОВИЙ СТАТУТ
       державної аварійно-рятувальної служби
 
 
            Загальні положення
 
   1. Державна  аварійно-рятувальна  служба (далі - служба)
утворюється відповідним центральним органом  виконавчої  влади
(далі - засновник).
 
   2. Служба здійснює постійне та обов'язкове обслуговування на
договірній основі потенційно небезпечних об'єктів і територій
(далі - об'єкти і території), на яких існує небезпека виникнення
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру. Права
та  обов'язки  сторін  щодо здійснення такого обслуговування
визначаються договорами. ( Абзац перший пункту 2 в редакції
Постанови КМ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )
 
   Припинення службою обслуговування можливе у разі закриття
об'єкта та ліквідації причин, які зумовлюють його небезпечність,
що підтверджується актом спеціально утвореної міжвідомчої комісії.
 
   3. Залучення служби до виконання аварійно-рятувальних робіт у
разі виникнення надзвичайних ситуацій державного і регіонального
рівня здійснюється відповідно до законодавства, а за межами
України - за рішеннями Кабінету Міністрів України на підставі
міжнародних договорів.
 
   4. Служба набуває статусу юридичної особи з дня її державної
реєстрації  у центральному органі виконавчої влади з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи.
 
   Служба має  самостійний  баланс,  реєстраційні рахунки в
установах Державного  казначейства,  печатку  із  зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
   5. Правові та соціальні гарантії особовому складу служби,
сім'ям рятувальників, пенсіонерам з числа рятувальників, у тому
числі інвалідам, забезпечуються згідно із законодавством.
 
        Принципи і мета діяльності служби
 
   6. Принципи діяльності служби є:
 
   пріоритетність завдань,  пов'язаних з рятуванням життя і
охороною здоров'я людей та збереженням довкілля;
 
   безумовне надання переваги забезпеченню  раціональної  та
превентивної безпеки життєдіяльності населення;
 
   обов'язковість своєчасної реалізації заходів, спрямованих на
запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного  та
природного характеру і мінімізацію їх негативних наслідків;
 
   ефективне і комплексне використання наявних сил і засобів,
призначених для організації запобігання надзвичайним ситуаціям і
реагування на них;
 
   забезпечення комплексного обов'язкового аварійно-рятувального
обслуговування об'єктів і територій, що знаходяться в  зоні
відповідальності служби;
 
   взаємодія з іншими службами.
 
   7. Метою діяльності служби є:
 
   запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізація їх
наслідків та захист населення і територій;
 
   термінове реагування на надзвичайні ситуації техногенного та
природного характеру, проведення аварійно-рятувальних робіт на
об'єктах і територіях;
 
   захист навколишнього природного середовища та локалізація зон
впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час
аварій та катастроф.
 
          Права та обов'язки служби
 
   8. Служба має право:
 
   обстежувати об'єкти і території, що нею обслуговуються, з
метою профілактики виникнення аварій та надзвичайних ситуацій;
 
   подавати керівникам  підприємств, установ та організацій,
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
пропозиції  щодо поліпшення протиаварійного стану об'єктів і
територій  та  усунення  виявлених  порушень  вимог  безпеки
життєдіяльності працюючих і населення;
 
   скасовувати власні  погодження  планів  локалізації  та
ліквідації аварій (планів ліквідації аварій) або окремі їх позиції
у разі невідповідності фактичному стану безпеки  об'єкта  чи
території, вносити пропозиції центральному органу виконавчої влади
з питань праці та соціальної політики;
 
   використовувати в установленому порядку, у тому числі на
договірних  засадах,  засоби  зв'язку,  транспорту  та  інші
матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій
для рятування людей і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій,
доставки особового складу і спеціального оснащення на постраждалі
об'єкти і території;
 
   залучати в установленому порядку необхідних спеціалістів, у
тому числі з науково-дослідних установ та навчальних закладів, для
надання консультацій щодо проведення аварійно-рятувальних робіт;
 
   вимагати від осіб, які перебувають у зоні  надзвичайної
ситуації, додержання правил, запроваджених установленими заходами
безпеки;
 
   одержувати вичерпну та достовірну інформацію, у тому числі
про об'єкти, на яких проводяться аварійно-рятувальні роботи,
необхідну для виконання своїх обов'язків.
 
   Працівники служби мають право безперешкодного доступу на
об'єкти  і території з метою виконання робіт, пов'язаних з
ліквідацією надзвичайної ситуації.
 
   9. До обов'язків служби належать:
 
   організація функціонування структурних підрозділів у режимі
постійної  готовності  до  виконання  необхідного  комплексу
аварійно-рятувальних робіт в умовах надзвичайної ситуації або
загрози її виникнення;
 
   постійне підтримання високого рівня професіоналізму особового
складу для проведення аварійно-рятувальних робіт;
 
   забезпечення можливості    тридобового     проведення
аварійно-рятувальних робіт в автономному режимі, створення для
цього відповідних матеріально-технічних резервів;
 
   підтримання взаємодії з органами виконавчої влади, органами
місцевого  самоврядування,  підприємствами,  установами  та
організаціями незалежно від форми власності під час проведення
аварійно-рятувальних робіт, координація дій у процесі використання
сил і засобів інших аварійно-рятувальних служб;
 
   участь у проведенні  експертизи  проектних  рішень  щодо
поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення
надзвичайних ситуацій;
 
   створення інформаційного банку даних про стан небезпечності
об'єктів підвищеної небезпеки, що нею обслуговуються;
 
   участь в  оцінці  стану  готовності  об'єктів,  що  нею
обслуговуються, до проведення робіт з ліквідації надзвичайних
ситуацій та їх наслідків, виконання заходів щодо посилення їх
протиаварійного захисту і підвищення ступеня  підготовленості
персоналу об'єктів до дій в умовах надзвичайної ситуації;
 
   участь у визначенні прийнятних рівнів ризику за можливими
наслідками надзвичайних ситуацій у процесі експлуатації об'єктів
підвищеної небезпеки;
 
   участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію об'єктів,
які потребують аварійно-рятувального обслуговування;
 
   визначення разом з центральним органом виконавчої влади з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської  катастрофи,  відповідними  місцевими
органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
складу та обсягів, рівня оснащення, місць розташування сил і
засобів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій;
 
   розроблення заходів щодо підвищення безпеки життєдіяльності
населення і зменшення збитків у випадках виникнення надзвичайних
ситуацій  та  практична  їх реалізація за рішеннями органів
виконавчої влади;
 
   участь у роботі комісій з розслідування причин виникнення
надзвичайних ситуацій та розробленні заходів щодо їх запобігання;
 
   участь у  розробленні  та  виконанні  загальнодержавних,
регіональних  і  міжвідомчих  цільових  програм  попередження
надзвичайних ситуацій і підвищення рівня техногенної безпеки.
 
             Структура служби
 
   10. Робота  служби організовується за територіальним або
галузевим принципом. Вирішення покладених на службу  завдань
забезпечують органи управління та аварійно-рятувальні формування і
допоміжні підрозділи.
 
   Дислокація та організаційна структура підрозділів  служби
визначаються засновником.
 
   11. Орган управління службою:
 
   здійснює загальне керівництво формуваннями і підрозділами
служби;
 
   управляє силами   підпорядкованих   аварійно-рятувальних
формувань та допоміжних підрозділів;
 
   приймає в  установленому  порядку рішення про утворення,
реорганізацію або ліквідацію аварійно-рятувальних формувань та
допоміжних підрозділів;
 
   затверджує статути     (положення)    підпорядкованих
аварійно-рятувальних формувань, допоміжних підрозділів та органів
управління ними.
 
   12. Орган управління службою має право разом з місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого  самоврядування
виступати  співзасновником  зведених  регіональних професійних
аварійно-рятувальних формувань з метою забезпечення постійного
обслуговування об'єктів і територій.
 
         Майно служби та її фінансування
 
   13. Майно служби становлять основні фонди та оборотні кошти,
а також цінності, вартість яких відображається в самостійному
балансі служби.
 
   14. Майно служби є державною власністю і закріплюється за нею
на праві повного  господарського  відання  або  оперативного
управління.
 
   15. Джерелами формування майна служби є:
 
   майно передане їй засновником;
 
   кошти державного та місцевих бюджетів на виконання окремих
програм;
 
   кошти, одержані в установленому порядку від плати за постійне
обов'язкове обслуговування на договірній основі, надані послуги,
виконані роботи;
 
   інші джерела, не заборонені законодавством.
 
   16. Служба має право утворювати фонди (розвитку, споживання,
соціального забезпечення тощо), призначені для покриття витрат,
пов'язаних з її діяльністю.
 
   17. Збитки, завдані службі фізичними і юридичними особами,
відшкодовуються в установленому порядку.
 
            Управління службою
 
   18. Управління службою здійснює начальник (командир) служби,
який призначається на посаду і звільняється з посади засновником.
 
   19. Начальник (командир) служби:
 
   несе персональну відповідальність за виконання покладених на
службу завдань і функцій;
 
   укладає і розриває контракти з працівниками служби;
 
   затверджує  організаційну  структуру,  штатний розпис та
кошториси на утримання служби, розподіляє функціональні обов'язки
між своїми заступниками та керівниками підрозділів;
 
   представляє службу в органах виконавчої влади, діє від імені
служби у відносинах з підприємствами, установами та організаціями;
 
   у межах своєї компетенції видає накази (розпорядження), дає
вказівки,  обов'язкові  для  підпорядкованих  підрозділів  та
працівників, і організовує та контролює їх виконання;
 
   виконує інші функції, передбачені статутом (положенням) про
службу.
 
        Ліквідація і реорганізація служби
 
   20. Ліквідація і реорганізація (злиття, приєднання, поділ,
виділення) служби здійснюється за рішенням засновника, погодженим
з центральним органом виконавчої влади з питань надзвичайних
ситуацій  та  у  справах  захисту  населення  від наслідків
Чорнобильської катастрофи, а також рішенням суду.
 
   21. Ліквідація служби здійснюється ліквідаційною комісією,
яка утворюється і діє у порядку, визначеному законодавством.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка