Законы Украины

Новости Партнеров
 

Порядок відбору та направлення працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних миротворчих операціях

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   07.12.2003 N 1490
                   ( z0277-04 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 березня 2004 р.
                   за N 278/8877
 
 
               ПОРЯДОК
      відбору та направлення працівників органів
     внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх
      військ МВС України для участі в міжнародних
           миротворчих операціях
 
 
   Участь працівників  органів  внутрішніх  справ  України,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в міжнародних
миротворчих операціях здійснюється відповідно до  Конституції
України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про участь України у
міжнародних миротворчих операціях" ( 613-14 ), актів Президента
України, Кабінету Міністрів України, міжнародних угод, інших
законодавчих актів, нормативно-правових актів МВС України та цього
Порядку.
   Діяльність працівників органів внутрішніх справ  України,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, у міжнародних
миротворчих операціях сприяє зростанню та зміцненню авторитету
України на міжнародному рівні, забезпечує підвищення ефективності
багатостороннього міжнародного співробітництва у зонах конфліктів,
які загрожують міжнародному миру і безпеці, надає працівникам
органів внутрішніх справ, військовослужбовцям внутрішніх військ
можливість  розширити  досвід  роботи  в умовах міжнародного
співробітництва.
   Умови проходження  служби  в  кожній  конкретній  місії
визначаються відповідними нормативними документами міжнародної
організації, яка здійснює керівництво місією.
 
               РОЗДІЛ 1
 
   Визначення чисельності та якісного складу миротворчого
     персоналу МВС України для участі в міжнародних
           миротворчих операціях
 
   ДРП МВС  України  опрацьовує  питання  щодо  визначення
чисельності та якісного складу працівників органів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України, які
мають необхідні знання, практичні навички та досвід роботи для
направлення до місій, керуючись:
   а) Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України "Про
участь України в міжнародних миротворчих операціях" від 28 квітня
1999 року N 613-XIV ( 613-14 ), Порядком розгляду пропозицій щодо
участі  України  в  міжнародних  миротворчих операціях, який
затверджено Указом Президента України від 1 лютого 2000 року N 153
( 153/2000 ), іншими нормативно-правовими актами, міжнародними
договорами України, які регламентують діяльність у цій сфері;
   б) запитами міжнародної організації, яка здійснює керівництво
місією, з огляду на необхідність підтримання встановленої квоти
українського  миротворчого  персоналу, з урахуванням планових
ротацій його складу або зміни чисельності згідно з оперативними
потребами місії;
   в) вимогами міжнародної організації до кандидатів для участі
у певній миротворчій операції.
 
               РОЗДІЛ 2
 
     Попередній відбір працівників органів внутрішніх
     справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
         України для участі в міжнародних
           миротворчих операціях
 
   З метою попереднього відбору працівників органів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для
участі в міжнародних миротворчих операціях структурні підрозділи
МВС України здійснюють такі заходи:
 
   2.1. Департамент роботи з персоналом МВС України
   2.1.1. Відповідно    до    законодавства    України,
нормативно-правових актів МВС України, інструкцій міжнародних
організацій, які здійснюють керівництво місіями, з урахуванням
рекомендацій Національної академії внутрішніх справ України та
Національного університету внутрішніх справ розробляє критерії
відбору кандидатів до місій.
   2.1.2. Забезпечує інформування особового складу органів та
підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ про місії, у
яких бере участь Україна, порядок відбору та вимоги до кандидатів.
   2.1.3. Погоджує  списки осіб, які відповідають загальним
вимогам до працівників міжнародної поліції та бажають брати участь
у місіях.
   2.1.4. Інформує підрозділи роботи з персоналом за місцем
проходження служби кандидатів про результати їх попереднього
тестування.
   2.1.5. Доручає підрозділам роботи з персоналом Головного
управління внутрішніх військ МВС України, головних управлінь МВС
України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській
області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на
транспорті (далі - ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ), навчальних закладів
МВС України, де проходять службу кандидати, спільно з підрозділами
внутрішньої безпеки та інспекціями з особового складу  (для
військовослужбовців  внутрішніх  військ  -  з  військовою
контррозвідкою Служби безпеки України)  здійснити  комплексне
вивчення кандидатів, які успішно склали попередні іспити, з метою
визначення можливості їх направлення для участі в миротворчих
операціях.
   2.1.6. Здійснює зв'язок з Міністерством закордонних справ
України,  постійними представництвами України при міжнародних
організаціях та представництвами  міжнародних  організацій  в
Україні, керівництвом українського миротворчого персоналу в місіях
щодо змін у правилах та порядку відбору кандидатів для участі в
миротворчих   операціях,  що  затверджуються  міжнародними
організаціями.
   2.1.7. Інформує керівництво МВС України про нові місії,
перспективні плани ротацій та необхідність створення відповідного
кількісного резерву кадрів для участі в миротворчих операціях.
 
   2.2. Спеціальний  миротворчий центр Національної академії
внутрішніх справ України
   2.2.1. Розробляє систему тестування кандидатів щодо знання
робочої мови місії, вміння керувати транспортними засобами, що
використовуються в місії; за потреби - навичок користування
вогнепальною зброєю та проводить тестування на відповідність іншим
додатковим критеріям, висунутим до кандидатів.
   2.2.2. За погодженням з ДРП МВС України складає списки осіб,
які викликаються на попереднє тестування.
   2.2.3. Організовує попереднє тестування визначених ДРП МВС
України осіб з метою відбору найбільш підготовлених кандидатів для
першочергового відрядження та створення резерву; дає рекомендації
з додаткової самопідготовки працівникам для успішного складання
іспитів.
   2.2.4. Про результати тестування інформує ДРП МВС України та
формує групи для проведення навчально-організаційного збору.
   2.2.5. Розробляє та доводить до відома кандидатів, яких
зараховано до резерву другої черги, методичні  вказівки  та
практичні рекомендації для підвищення особистого рівня підготовки.
   2.2.6. Планує  методичне  забезпечення  та  організацію
проведення навчально-організаційних зборів працівників органів
внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх  військ  МВС
України, зарахованих до резерву; складає необхідний кошторис
витрат.
 
   2.3. Підрозділи центрального апарату МВС, ГУВВ, ГУМВС, УМВС,
УМВСТ, навчальних закладів МВС України
   Після отримання з ДРП МВС України списку кандидатів, які
успішно склали попередні іспити щодо відповідності загальним
вимогам місій, або вказівки про формування чергової ротації
миротворчого персоналу МВС України здійснюють комплексне вивчення
кандидатів у такому порядку:
   2.3.1. Безпосередній  начальник кандидата готує на нього
характеристику, у тексті якої відображає ставлення працівника до
роботи під час проходження ним служби, дає об'єктивну оцінку його
професійній майстерності, рівню фізичної підготовки, моральних та
інших особистих якостей.
   2.3.2. Працівники підрозділів роботи з персоналом міського,
районного, лінійного органу внутрішніх справ (в подальшому -
міськ-, рай-, лінорган), підрозділу, військової частини внутрішніх
військ, навчального закладу, центрального апарату МВС України
вивчають можливість направлення працівника органів внутрішніх
справ до місії.
   2.3.3. Матеріали щодо вивчення кандидата розглядаються на
оперативній нараді за участю начальника структурного органу чи
підрозділу внутрішніх справ його безпосереднього  начальника,
працівників   підрозділу   роботи   з   персоналом   та
соціально-психологічної служби, на якій приймається рішення про
доцільність направлення кандидата у відрядження для участі в
миротворчій операції. Протокол оперативної наради та матеріали
вивчення направляються до управління (відділу) роботи з персоналом
(далі - УРП/ВРП) ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчального закладу МВС
України.
   2.3.4. Керівники підрозділів роботи з персоналом центрального
апарату МВС України, ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчальних закладів
МВС України  організовують  вивчення  матеріалів,  надісланих
начальниками відповідних структурних підрозділів, та забезпечують:
   соціально-психологічне вивчення працівника;
   узгодження кандидатури працівника з інспекцією з особового
складу та підрозділом внутрішньої безпеки;
   медичний огляд  кандидата військово-лікарською комісією з
метою з'ясування його придатності до несення служби за кордоном
відповідно до кліматичних умов регіону, де проводиться миротворча
операція;
   розгляд кандидатури та характеристики-рекомендації на нього
на кадровій комісії ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчального закладу
МВС України, у ході якої приймається рішення про можливість
направлення працівника у відрядження. Витяг з протоколу разом з
характеристикою-рекомендацією, підписаною керівниками УРП/ВРП та
внутрішньої безпеки, передається на розгляд начальника ГУВВ,
ГУМВС, УМВС, УМВСТ, ректора навчального закладу МВС України.
   2.3.5. Начальники структурних підрозділів МВС України, ГУВВ,
ГУМВС, УМВС, УМВСТ, ректори навчальних закладів МВС України
приймають остаточне рішення і затверджують характеристики  -
рекомендації та висновки про можливість направлення кандидатів у
відрядження для участі в миротворчих операціях.
   2.3.6. Керівники підрозділів роботи з персоналом формують
виїзну особову справу кандидата, до якої включають:
   а) особистий рапорт працівника на ім'я заступника Міністра -
куратора ДРП МВС України з проханням зарахувати його кандидатом
для участі у міжнародних миротворчих операціях, який має бути
погоджений з безпосереднім керівником (начальником органу або
підрозділу  внутрішніх  справ,  командиром військової частини
внутрішніх військ МВС України) та начальником ГУМВС, УМВС, УМВСТ
або його заступником-куратором підрозділу, для працівників системи
навчальних закладів МВС України - ректором або  проректором
навчального закладу, для працівників центрального апарату МВС
України  -  керівником  структурного   підрозділу,   для
військовослужбовців внутрішніх військ - командиром територіального
командування, з'єднання внутрішніх військ МВС України (далі - ТРК,
з'єднання);
   б) витяг з протоколу оперативної наради органу чи підрозділу
внутрішніх справ (управління центрального апарату МВС України,
військової частини внутрішніх військ МВС України), на  якій
розглянуто та рекомендовано для направлення до місії кандидатуру
працівника;
   в) протокол засідання колегії ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчального
закладу МВС України, територіального командування (в подальшому
ТРК), з'єднання;
   г) характеристику-рекомендацію, яка готується і підписується
керівником  структурного  підрозділу (міськ-, рай-, ліноргану
внутрішніх справ, командиром військової частини внутрішніх військ
МВС України) і затверджується особисто начальником ГУМВС, УМВС,
УМВСТ, структурного підрозділу центрального апарату, ректором
навчального  закладу  МВС  України,  для  військовослужбовців
внутрішніх військ - командиром ТРК, з'єднання чи особою, яка його
заміщує;
   д) витяг з протоколу засідання кадрової комісії (атестаційної
комісії ТРК, з'єднання) про можливість направлення працівника в
закордонне відрядження, довідку про проходження служби за формою
Ф-1, підписану керівником УРП (ВРП);
   е) довідки  про  узгодження  кандидатури  з  управлінням
(відділом) внутрішньої безпеки та інспекцією з особового складу
(для військовослужбовців внутрішніх військ  -  з  військовою
контррозвідкою СБУ). Узгодження оформлюються як окремі документи
за підписом відповідних начальників відділів чи управлінь;
   ж) довідку   про  результати  проходження  кандидатом
військово-лікарської комісії;
   з) довідку Центру психіатричної допомоги та професійного
психофізіологічного відбору відділу охорони здоров'я ГУМВС, УМВС,
УМВСТ про результати психодіагностичного обстеження;
   и) довідку    за    результатами     поглибленого
соціально-психологічного  обстеження  кандидата  для участі в
миротворчих операціях;
   к) письмову  згоду  дружини/чоловіка  кандидата  на його
направлення для участі у міжнародній миротворчій операції;
   л) витяг з особової справи з повним переліком стягнень та
заохочень за час проходження служби;
   м) довідку  щодо  присвоєння останнього спеціального або
військового звання (дата та номер наказу), граничне звання за
займаною посадою.
   2.3.7. Зазначені документи формуються як  виїзна  справа
кандидата для участі в міжнародних миротворчих операціях та
направляються до ДРП МВС України.
   2.3.8. На  посадових  осіб, які залучаються до вивчення
кандидата та надання йому рекомендацій, покладається персональна
відповідальність  за  достовірність  усіх  матеріалів,  які
направляються до МВС України.
 
               РОЗДІЛ З
 
     Відбір та спеціальна підготовка кандидатів для
            направлення до місій
 
   З метою належної підготовки кандидатів для направлення до
місій відповідні структурні підрозділи МВС України здійснюють такі
заходи:
 
   3.1. Департамент роботи з персоналом МВС України
   3.1.1. Готує необхідні службові доручення щодо організації та
проведення зборів кандидатів для направлення до миротворчих місій.
   3.1.2. Організовує виклик кандидатів на збори.
   3.1.3. Спільно з Центром НАВСУ забезпечує приймання та роботу
міжнародної екзаменаційної комісії в Україні. За  підсумками
тестування готує списки кандидатів для розгляду Комісією МВС
України з відбору кандидатів до місій (далі - Комісія з відбору).
   3.1.4. Здійснює загальну координацію заходів щодо відбору
кандидатів для направлення до місій та контроль за їх проведенням.
   3.1.5. Доповідає  керівництву МВС України про результати
відбору.
   3.1.6. Організовує проведення засідання Комісії з відбору
кандидатів до місій.
 
   3.2. Комісія МВС України з відбору кандидатів до миротворчих
місій
   3.2.1. Комісія з відбору кандидатів до місій діє згідно з
Положенням про Комісію МВС України з відбору та направлення
працівників  органів  внутрішніх  справ,  військовослужбовців
внутрішніх військ МВС України для участі в міжнародних миротворчих
операціях ( z0279-04 ), затвердженим наказом МВС України від
07.12.2003 N 1490.
   3.2.2. За підсумками тестування та результатами вивчення
особових  справ,  професійних, морально-психологічних, ділових
якостей Комісія з відбору розглядає кандидатів на засіданні та
затверджує склад груп для направлення до місій.
 
   3.3. Центр НАВСУ
   3.3.1. Накопичує, вивчає, узагальнює  та  запроваджує  в
практику навчально-методичні матеріали та інші документи щодо
діяльності місій.
   3.3.2. Спільно з зацікавленими підрозділами МВС України та
НАВСУ розробляє навчальні програми та плани, розклад занять на час
проведення зборів кандидатів.
   3.3.3. Спільно з ДРП МВС України готує відповідні документи
про проведення навчально-організаційних зборів кандидатів.
   3.3.4. Спільно з ДРП МВС України та, за потреби, іншими
структурними  підрозділами  МВС  України  проводить попереднє
комплексне  тестування  працівників  органів  та  підрозділів
внутрішніх  справ,  військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України.
   3.3.5. Спільно з ДРП МВС України та, за потреби, з іншими
структурними підрозділами МВС України забезпечує приймання та
роботу міжнародної комісії для проведення остаточного тестування
відібраних на попередньому тестуванні кандидатів.
   3.3.6. Узагальнює дані про потреби матеріально-технічного
забезпечення відібраних кандидатів та направляє замовлення на
закупівлю матеріально-технічних ресурсів та послуг до ДРЗ МВС
України.
   3.3.7. Спільно з ДРЗ МВС України  забезпечує  отримання
миротворчим персоналом зброї, спеціальних засобів, форменого одягу
та іншого майна.
   3.3.8. Щорічно розробляє та  направляє  до  Департаменту
фінансових ресурсів та економіки МВС України (далі - ДФРЕ) проект
кошторису доходів і видатків, пов'язаних з участю МВС України в
міжнародних миротворчих операціях.
 
   3.4. Департамент медичного забезпечення та реабілітації МВС
України
   3.4.1. Організовує згідно з нормативними документами медичний
огляд  військово-лікарськими  комісіями  ГУМВС,  УМВС,  УМВСТ
працівників  органів  внутрішніх  справ,  військовослужбовців
внутрішніх військ МВС України. Медичний огляд проводиться за
місцем служби (проживання) кандидатів з наступним затвердженням
висновків регіональних військово-лікарських комісій Центральною
військово-лікарською комісією МВС України (далі - ЦВЛК), до якої
надсилають  експертну  медичну  документацію   регіональні
військово-лікарські комісії (в подальшому ВЛК).
   3.4.2. Організовує проведення центрами психіатричної допомоги
та професійного психофізіологічного відбору (далі - ЦПД та ППВ)
відділів охорони здоров'я ГУМВС,  УМВС,  УМВСТ  поглибленого
психодіагностичного та психофізіологічного обстеження кандидатів
до місій з метою визначення їх психоемоційної стійкості.
   3.4.3. У разі необхідності організовує проведення ЦВЛК, ЦПД
та ППВ МВС України додаткового обстеження та повторного медичного
огляду кандидатів для направлення в місії.
   3.4.4. У разі потреби забезпечує проведення профілактичних
щеплень кандидатів для направлення в місії.
   3.4.5. Організовує проведення тестування кандидатів на посади
лікарів миротворчих підрозділів МВС України.
   3.4.6. Доповідає Комісії з відбору кандидатів свої зауваження
про результати медичного огляду окремих кандидатів.
   3.4.7. Контролює організацію  надання  медичної  допомоги
миротворчому  персоналу  лікарями миротворчих підрозділів МВС
України за місцем дислокації.
   3.4.8. У   разі   потреби   забезпечує   застосування
лікувально-реабілітаційних заходів щодо миротворчого персоналу
після його повернення з місії.
 
   3.5. Центр практичної психології ДРП МВС України
   3.5.1. Організовує  комплексне  психологічне  тестування
провідними фахівцями центрів (груп) практичної психології при
ГУМВС, УМВС, УМВСТ, психологами ГУВВ МВС України кандидатів за
місцем проходження служби щодо з'ясування їх можливої поведінки в
екстремальних умовах, типу поведінки в конфліктній ситуації та в
незнайомому  оточенні,  психологічної  витривалості  в умовах
відрядження тощо та підготовку письмових висновків і рекомендацій
щодо можливості використання кандидатів у місіях.
   3.5.2. Здійснює комплексне психологічне тестування кандидатів
із числа працівників структурних підрозділів МВС України.
   3.5.3. Контролює якість отриманих з місць висновків  та
рекомендацій за результатами психологічного тестування кандидатів,
затверджує і направляє їх до ДРП МВС України.
   3.5.4. За  потреби  здійснює  повторну  психодіагностику,
висновки за результатами якої направляє до ДРП МВС України.
   3.5.5. Доповідає свої зауваження та висновки щодо результатів
психологічного тестування Комісії з відбору кандидатів.
 
   3.6. Департамент ресурсного забезпечення МВС України
   3.6.1. Відповідно  до  надісланих ДРП МВС України вимог
міжнародних організацій,  які  керують  місіями,  Департамент
ресурсного забезпечення МВС України (далі - ДРЗ МВС України) надає
керівництву МВС України пропозиції щодо забезпечення ротаційних
груп та підрозділів необхідним майном та озброєнням.
   3.6.2. На підставі наданих Центром НАВСУ замовлень проводить
тендерні  торги  та  закуповує в межах виділеного цільового
фінансування шляхом укладання договорів (контрактів), у тому числі
зовнішньоекономічних, матеріально-технічні ресурси необхідні для
забезпечення повноцінної  діяльності  миротворчого  персоналу.
Спільно  з  Центром  НАВСУ  забезпечує отримання миротворчим
персоналом зброї, спеціальних засобів, форменого одягу та іншого
майна.
   3.6.3. За потреби розробляє, затверджує зразки та укладає
договори на виготовлення нових зразків майна та спецзасобів
(удосконалює штатне майно) для оснащення миротворчого персоналу
згідно із замовленнями Центру НАВСУ.
   3.6.4. Проводить митне оформлення майна, яким забезпечується
миротворчий персонал та контролює терміни його тимчасового вивозу
за митну територію України.
   3.6.5. Вирішує організаційні питання, пов'язані з вивезенням
за кордон та ввезенням в Україну службового майна,  зброї,
боєприпасів  та  спеціальної  техніки  (засобів),  забезпечує
оформлення необхідних для цього документів.
 
   З.7. Департамент фінансових ресурсів та економіки МВС України
   3.7.1. Розглядає  проект  кошторису  доходів і видатків,
пов'язаних з участю МВС України в  міжнародних  миротворчих
операціях, включає його до проекту зведеного кошторису, здійснює
узгодження і захист у відповідних інстанціях.
   3.7.2. У разі потреби складає і вносить зміни до кошторису та
плану асигнувань із загального фонду бюджету відповідно  до
законодавства України і подає їх на затвердження керівництву МВС
України.
   3.7.3. Відповідно  до затверджених кошторисів доходів та
видатків за рахунок коштів загального та спеціального фонду
здійснює фінансування видатків, пов'язаних з участю МВС України в
міжнародних миротворчих операціях.
 
   З.8. Національна академія внутрішніх справ України
   У межах виділених для участі МВС України в міжнародних
миротворчих операціях коштів забезпечує проведення фінансування
заходів, пов'язаних:
   а) з підготовкою, оснащенням та  відправкою  працівників
органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ
МВС України для участі в миротворчих операціях згідно з рішеннями
Кабінету  Міністрів  України  та  відповідними  наказами  і
розпорядженнями керівництва МВС України;
   б) з  перебуванням  в  Україні  виїзних  міжнародних
екзаменаційних комісій з тестування рівня готовності працівників
органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ
МВС України для участі в миротворчих операціях;
   в) з виплатою гривневого та валютного грошового утримання
працівникам  органів  внутрішніх  справ,  військовослужбовцям
внутрішніх військ МВС України, які беруть участь у миротворчих
операціях.
 
               РОЗДІЛ 4
 
      Організація направлення працівників органів
     внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх
   військ МВС України для участі в миротворчих операціях
 
   З метою своєчасного направлення груп відібраних кандидатів до
місій відповідні структурні підрозділи МВС України здійснюють:
 
   4.1. Управління міжнародних зв'язків Головного штабу
   Організовує оформлення відповідних виїзних документів для
направлення миротворчого персоналу до місій.
 
   4.2. Департамент роботи з персоналом
   4.2.1. Узгоджує питання направлення до місій працівників
органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ
МВС України з МЗС України постійними представництвами України при
міжнародних  організаціях, що здійснюють керівництво місіями,
представництвами цих організацій в Україні.
   4.2.2. Спільно з Центром НАВСУ проводить заключний інструктаж
групи, що виїжджає у відрядження до місії.
 
   4.3. Центр громадських зв'язків
   Забезпечує висвітлення  в  засобах  масової  інформації
відомостей про відправку групи до місії та міжнародну діяльність
миротворчого персоналу Міністерства внутрішніх справ України.
 
   4.4. Центр НАВСУ
   Готує і спільно з ДРП МВС України  проводить  заключні
організаційні збори кандидатів до місій. За результатами зборів
інформує ДРП МВС України.
 
               РОЗДІЛ 5
 
     Забезпечення діяльності миротворчого персоналу
     з числа працівників органів внутрішніх справ,
    військовослужбовців внутрішніх військ МВС України
           в миротворчих операціях
 
   З метою належного забезпечення діяльності працівників органів
внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх  військ  МВС
України   в   миротворчих   операціях   та   підтримання
морально-психологічного стану особового складу на високому рівні
відповідні  структурні  підрозділи  МВС  України  мають такі
повноваження:
 
   5.1. Департамент роботи з персоналом
   5.1.1. Веде облік персоналу з числа працівників органів
внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх  військ  МВС
України, які перебували та перебувають у місіях або є кандидатами
для направлення до місій.
   5.1.2. Спільно  з  Центром  НАВСУ  аналізує  діяльність
миротворчого персоналу в місіях з метою вдосконалення системи
відбору  та  підготовки кадрів, забезпечення його ефективної
діяльності в місіях, а також ефективність використання працівників
на місцях після повернення з місій.
   5.1.3. За інформацією Центру НАВСУ та Комісії з відбору
кандидатів  до місій готує накази про призначення командира
миротворчого персоналу  та  направлення  працівників  органів
внутрішніх  справ,  військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України у відрядження, продовження  терміну  відрядження  та
повернення з місій.
   5.1.4. На  підставі  клопотань  керівників  миротворчого
персоналу  вносить  пропозиції  керівництву МВС України щодо
заохочення або накладення стягнень  на  працівників  органів
внутрішніх  справ,  військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, які проходять службу в місіях, та готує відповідні
накази.
   5.1.5. У разі надходження запиту від міжнародної організації,
яка здійснює керівництво місією, приймає рішення щодо можливості
продовження терміну перебування в місії певним працівникам, яке
оформляється наказом МВС України.
   5.1.6. За  потреби  дострокового  відкликання  працівника
миротворчого персоналу МВС України з місії вживає необхідних
заходів до з'ясовування  причин  відкликання  та  повернення
працівника до України.
   5.1.7. Спільно з компетентними структурними підрозділами МВС
України  вносить  пропозиції  керівництву  МВС  України щодо
вдосконалення правової бази участі миротворчого персоналу  в
місіях.
   5.1.8. За потреби спільно з Головним штабом, Департаментом
фінансових ресурсів та економіки МВС України, ДРЗ, НАВСУ та іншими
структурними  підрозділами  МВС  України  розробляє  проекти
нормативно-правових документів, необхідних доповнень та змін до
законодавства про участь України і, зокрема, МВС України в
миротворчих операціях.
 
   5.2. Департамент фінансових ресурсів та економіки
   5.2.1. Забезпечує контроль за правильним застосуванням діючих
умов оплати праці та інших соціальних виплат.
   5.2.2. Здійснює  контроль  за  правильним  і  цільовим
використанням  фінансових  ресурсів,  додержанням  фінансової,
розрахункової і кошторисної дисципліни.
   5.2.3. За потреби спільно з ДРП, Головним штабом, ДРЗ, НАВСУ
та іншими структурними підрозділами МВС України розробляє проекти
нормативно-правових документів, необхідних доповнень та змін до
законодавства про участь МВС України в міжнародних миротворчих
операціях.
 
   5.3. Департамент медичного забезпечення та реабілітації
   5.3.1. Здійснює обслуговування сімей працівників МВС України,
що перебувають у миротворчих місіях, на час їх перебування у
відрядженні. За членами їх сімей зберігається обслуговування в
медичних закладах системи МВС України за останнім місцем служби.
   5.3.2. Надає медичну допомогу працівникам за останнім місцем
служби (проживання) під час перебування миротворчого персоналу МВС
України у короткочасних відпустках на території України.
 
   5.4. НАВСУ
   5.4.1. Відповідно   до   законодавства   України   та
нормативно-правових актів МВС України  забезпечує  збереження
грошового утримання працівників органів внутрішніх справ, на час
їх перебування у відрядженні в складі миротворчого персоналу,
вирішує питання їх страхового забезпечення.
   5.4.2. Разом із зацікавленими структурними підрозділами МВС
України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої
влади України бере участь у розробленні та вдосконаленні правової
бази з питань грошового, майнового, матеріально-технічного та
страхового забезпечення миротворчого персоналу МВС України.
   5.4.3. Забезпечує кадрове супроводження проходження служби
миротворчим персоналом МВС України та спостереження за дотриманням
службової  дисципліни членами миротворчого персоналу під час
перебування в місії.
 
               РОЗДІЛ 6
 
    Порядок продовження терміну відрядження працівникам
   миротворчого персоналу МВС України, які беруть участь
        у міжнародних миротворчих операціях
 
   У разі службової необхідності або запиту керівництва місії
термін перебування окремих працівників миротворчого персоналу МВС
України у місії може бути продовжений.
   Питання продовження терміну перебування працівника органів
внутрішніх справ, військовослужбовця внутрішніх військ МВС України
у місії вирішується керівництвом МВС України в кожному окремому
випадку персонально. Для цього ДРП МВС України готується доповідна
записка керівництву МВС України, у якій відображаються ділові
якості працівника, рекомендації командира миротворчого персоналу
та підстави для прийняття рішення щодо подальшого перебування
працівника миротворчого персоналу МВС України у відрядженні.
 
   6.1. Підстави для продовження терміну перебування в місії
   Рішення щодо продовження терміну перебування працівника в
місії приймається заступником Міністра внутрішніх справ України за
наявності:
   6.1.1. Звернення міжнародної  організації,  яка  здійснює
керівництво місією, щодо продовження терміну перебування члена
миротворчого персоналу у зв'язку  з  особливими  обставинами
(проведення виборів, закриття місії, зміни в кадровій політиці
місії тощо).
   6.1.2. Персонального запиту компетентного органу міжнародної
організації, яка здійснює керівництво місією.
   6.1.3. Подання  командира  миротворчого  персоналу  з
обїрунтуванням необхідності продовження терміну відрядження та
позитивної характеристики з місця проходження служби в місії.
   6.1.4. Особистого рапорту члена миротворчого персоналу на
ім'я заступника Міністра внутрішніх справ України.
 
   6.2. Вимоги до членів миротворчого персоналу, стосовно яких
вирішуються питання продовження терміну перебування в місії
   6.2.1. Сумлінне виконання функціональних обов'язків.
   6.2.2. Активна участь у діяльності миротворчого персоналу.
   6.2.3. Спроможність за  своїми  особистими,  діловими  і
моральними якостями, фізичною підготовкою та станом здоров'я
продовжувати виконувати завдання місії.
 
               РОЗДІЛ 7
 
    Порядок повторного направлення працівників органів
     внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх
   військ МВС України для участі в миротворчих операціях
 
   З метою забезпечення зростаючих вимог з боку міжнародних
організацій до кандидатів для участі в миротворчих операціях
працівники органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх
військ МВС України, які мають досвід роботи в місіях, можуть бути
направлені до місії повторно.
 
   7.1. Підстави для повторного направлення
   Рішення щодо  повторного  направлення працівників органів
внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх  військ  МВС
України до місії приймається заступником Міністра внутрішніх справ
України за рекомендаціями Комісії з відбору за таких підстав:
   7.1.1. Наявність рапорту особи, що бажає взяти участь у
місії, який подається на ім'я заступника міністра внутрішніх справ
України.
   7.1.2. Відповідність якісних характеристик працівника  до
вимог міжнародної організації, яка здійснює керівництво місією.
   7.1.3. Наявність позитивних відгуків керівництва місії та
позитивної характеристики командира миротворчого персоналу за час
попереднього перебування працівника в місії.
   7.1.4. Наявність  позитивних  характеристик  за  місцем
проходження служби в системі МВС України.
   7.1.5. Успішне складання відповідних тестів згідно з вимогами
міжнародних організацій.
   7.1.6. Відсутність медичних протипоказань.
   7.1.7. Згода дружини або чоловіка кандидата.
   7.1.8. Додатковою підставою для повторного направлення є:
   - можливість цільового призначення на одну з керівних посад у
місії;
   - наявність запиту міжнародної організації щодо цільового
направлення груп або окремих працівників, які мають досвід роботи
в місіях.
 
   7.2. Вимоги до  працівників  органів  внутрішніх  справ,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України для повторного
направлення в місію
   7.2.1. Сумлінне  виконання  службових обов'язків під час
проходження служби в місії.
   7.2.2. Активна участь у діяльності миротворчого персоналу під
час перебування в місії.
   7.2.3. Стан здоров'я, що відповідає умовам перебування в
місії.
   7.2.4. Перебування в Україні після повернення з попередньої
місії, як правило, не менше 6 місяців.
 
               РОЗДІЛ 8
 
     Повернення працівників органів внутрішніх справ,
    військовослужбовців внутрішніх військ МВС України
             з відрядження
 
   Після закінчення відрядження члени миротворчого персоналу
повертаються до України в порядку, установленому керівництвом
місії. При цьому структурні підрозділи МВС України здійснюють такі
заходи:
 
   8.1. Департамент роботи з персоналом
   8.1.1. За інформацією від командира миротворчого персоналу
про прибуття ротаційної групи з місії, спільно з Центром НАВСУ,
ГУВВ МВС України,  за  потреби,  організує  зустріч  членів
миротворчого персоналу.
   8.1.2. Організує зустріч ротаційної групи з керівництвом МВС
України.
   8.1.3. Збирає копії підсумкових звітів про проходження служби
в місії та копії характеристик командира миротворчого персоналу на
всіх членів групи для долучення їх до виїзних справ працівників.
   8.1.4. Готує наказ по особовому складу МВС України про
повернення персоналу з відрядження та направляє його до НАВСУ,
ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, навчальних закладів МВС України для
визнання працівників учасниками бойових дій, нарахування пільгової
вислуги років та надання невикористаних за час перебування в
місіях чергових відпусток з метою психологічної та фізичної
реабілітації.
 
   8.2. Управління міжнародних зв'язків
   Збирає в працівників закордонні службові паспорти для їх
подальшої передавання до МЗС України.
 
   8.3. Центр НАВСУ
   8.3.1. Спільно з ДРП МВС України за потреби проводить зустріч
ротаційної групи в пункті прибуття.
   8.3.2. Спільно з ДРЗ МВС України організовує повернення
зброї,  спеціальних  засобів та іншого майна, що підлягають
централізованій утилізації або повторному використанню.
   8.3.3. Збирає оригінали підсумкових звітів про проходження
служби в місії та оригінали характеристик командира миротворчого
персоналу на всіх членів групи для долучення їх до особових справ
працівників.
   8.3.4. Відряджає працівників до ГУВВ, ГУМВС, УМВС, УМВСТ,
навчальних закладів МВС України за попереднім місцем служби,
звільнивши їх від посад перемінного складу Центру НАВСУ. Копія
наказу направляється до МВС України,  ГУМВС,  УМВС,  УМВСТ,
навчальних закладів МВС України за попереднім місцем служби
працівників.
 
 Начальник ДРП МВС України
 генерал-майор міліції                  М.Н.Курко

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка