Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
         від 16 листопада 1994 р. N 780
                Київ
 
    Питання Центру правової реформи і законопроектних
       робіт при Міністерстві юстиції України
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 
      N 263 ( 263-2004-п ) від 04.03.2004 )
 
   Відповідно до Указу Президента України від 29 квітня 1994 р.
N 198  ( 198/94 ) "Про вдосконалення роботи з підготовки
законопроектів та проведення правової реформи" Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
   1. Затвердити Положення про Центр правової  реформи  і
законопроектних  робіт  при  Міністерстві  юстиції  України
(додається).
 
   2. Установити граничну  чисельність  працівників  Центру
правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції
України (далі - Центр) у кількості 40 одиниць. ( Абзац перший
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 263
( 263-2004-п ) від 04.03.2004 )
   Міністерству  фінансів  витрати  на  утримання  Центру
профінансувати за рахунок  інших  видатків,  передбачених  в
державному бюджеті на 1994 рік.
 
   3. Міністерству юстиції затвердити структуру  Центру  і
вирішити питання щодо створення належних умов для його діяльності,
а  також  кадрового,  матеріально-технічного  та  фінансового
забезпечення.
 
   4. Прирівняти директора Центру за умовами оплати праці до
начальників, його заступників - до  заступників  начальників
управлінь, інших працівників Центру - до відповідних категорій
працівників  управлінь  і  відділів  центральних  апаратів
міністерств.
 
   Прем'єр-міністр України          В. МАСОЛ
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.39
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                від 16 листопада 1994 р. N 780
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Центр правової реформи і законопроектних
       робіт при Міністерстві юстиції України
 
  ( У тексті Положення слова "державної виконавчої" замінено
   словом   "виконавчої"  згідно  з  Постановою  КМ
   N 1758 ( 1758-2001-п ) від 27.12.2001 )
 
 
   1. Центр правової реформи і законопроектних робіт  при
Міністерстві юстиції  України  (далі  -  Центр)  організовує
розроблення концепцій, проектів актів законодавства з питань
розвитку суспільства і держави, здійснює наукове їх обгрунтування,
координує  діяльність  центральних  органів виконавчої влади,
наукових установ та вищих навчальних закладів України у сфері
підготовки законопроектів.
 
   2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 )
і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і
розпорядженнями  Президента України, декретами, постановами і
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, цим Положенням, а
також наказами Міністра юстиції.
 
   3. Головними завданнями Центру є:
   участь у розробленні пропозицій  та  рекомендацій  щодо
проведення в Україні правової реформи з урахуванням світового
досвіду;
   розроблення концепцій, проектів актів законодавства з питань
розвитку суспільства і держави та їх наукове обгрунтування;
   координація діяльності центральних органів виконавчої влади,
наукових  установ  та  вищих навчальних закладів у питаннях
розроблення проектів актів законодавства;
   участь у підготовці пропозицій щодо  систематизації  та
кодифікації законодавства України, видання кодексів, збірників
нормативних актів.
 
   4. Центр відповідно до покладених на нього завдань:
   1) вивчає та узагальнює пропозиції Верховної Ради України,
Президента України, Кабінету Міністрів України, Конституційного
Суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду
України,  Генеральної прокуратури України, міністерств, інших
центральних органів виконавчої влади, Верховної Ради і Ради
міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  органів  місцевого
самоврядування,  громадян  з питань розвитку законодавства і
перспектив нормотворення; ( Підпункт 1 пункту 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1758 ( 1758-2001-п ) від
27.12.2001 )
   2) готує на основі вивчення світового досвіду узагальнені
пропозиції щодо концептуального розвитку законодавства України та
їх наукове обгрунтування;
   3) розробляє концепції з основних напрямів розвитку правової
реформи, проведення законопроектних робіт, підготовки проектів
актів законодавства з найважливіших питань розвитку суспільства і
держави;
   4) розробляє за участю центральних органів виконавчої влади,
наукових  установ і вищих навчальних закладів проекти актів
законодавства, здійснює їх наукове обгрунтування;
   5) аналізує ефективність механізму застосування  чинного
законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення;
   6) готує за дорученням Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, Мінюсту висновки стосовно
доцільності прийняття нових законодавчих та інших нормативних
актів з їх правовим обгрунтуванням;
   7) розробляє і подає до Мінюсту пропозиції про усунення
неузгодженості,  суперечності  між  актами  законодавства  та
заповнення у ньому правових прогалин;
   8) вивчає досвід організації та проведення законопроектних
робіт зарубіжних країн для використання ефективних його форм у
практиці підготовки проектів актів законодавства;
   9) забезпечує взаємодію центральних органів виконавчої влади,
наукових  установ  та  вищих навчальних закладів у питаннях
розроблення проектів актів законодавства;
   10) за дорученням Верховної  Ради  України,  Президента
України, Кабінету Міністрів України  і  Мінюсту  обгрунтовує
доцільність у визначенні розробників законопроектів, допомагає
останнім у складанні етапних планів роботи;
   11) розробляє за договорами  з  міністерствами,  іншими
органами  виконавчої  влади,  підприємствами,  установами  і
організаціями всіх форм власності, громадськими організаціями
проекти наказів, інструкцій, положень, правил та інших актів
нормативного характеру;
   12) проводить за дорученням Мінюсту експертизу нормативних
актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, що
зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають
міжвідомчий характер;
   13) розробляє пропозиції щодо систематизації та кодифікації
законодавства України, застосування в цій роботі комп'ютерних
систем;
   14) бере участь у підготовці до видання кодексів, збірників
нормативних актів, довідників, наукових коментарів та  інших
науково-практичних посібників з чинного законодавства;
   15) складає наукові огляди та інформаційні довідники з
питань національного та іноземного законодавства;
   16)   здійснює   інформаційно-правове   обслуговування
центрального апарату Мінюсту та його органів.
 
   5. Центр має право:
   створювати науково-методичну та науково-консультативну ради
для розгляду  наукових  доробок,  концепцій,  законопроектів,
рекомендацій та пропозицій щодо проведення правової реформи та
вдосконалення законодавства;
   скликати в установленому порядку наради фахівців міністерств
та інших центральних органів виконавчої влади, наукових установ,
вищих  навчальних  закладів  з питань, що належать до його
компетенції;
   залучати фахівців міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, наукових установ, вищих навчальних закладів за
погодженням з їх керівниками до розгляду питань, пов'язаних з
удосконаленням законодавства, створювати за їх участю робочі групи
з розроблення концепцій, проектів законодавчих актів тощо;
   залучати до роботи, пов'язаної з виконанням завдань Центру,
за погодженням з Мінюстом провідних фахівців зарубіжних держав;
   проводити семінари, конференції з проблемних питань чинного
законодавства, його розбудови  та  вдосконалення,  окреслення
перспектив правотворчої праці;
   одержувати від міністерств та інших центральних органів
виконавчої влади, наукових установ і навчальних закладів висновки
на розроблені ним проекти законодавчих та інших нормативних актів;
   одержувати від органів статистики та інших органів виконавчої
влади інформацію, необхідну Центру в його діяльності з виконання
покладених на нього завдань.
 
   6. Центр очолює директор, який призначається  Міністром
юстиції за погодженням з колегією Мінюсту.
   Директор Центру  несе  персональну  відповідальність  за
виконання покладених на Центр завдань і здійснення ним своїх
функцій, розподіляє обов'язки між заступниками та керівниками
структурних підрозділів.
   Директор  Центру  за   наказом   Міністра   юстиції
підпорядковується одному з його  заступників,  виконує  його
доручення, бере участь в роботі колегії Мінюсту.
 
   7. Для погодженого вирішення питань,  що  належать  до
компетенції Центру, вони можуть виноситися на розгляд колегії
Мінюсту.
 
   8. Центр утримується за рахунок коштів державного бюджету.
   Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Центру
затверджується Кабінетом Міністрів України.
   Структура, штатний розпис Центру та положення про його
структурні підрозділи затверджуються Міністром юстиції.
 
   9. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки
в установах банків, печатку та штамп із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка