Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців органів державної влади

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
          від 28 липня 1995 р. N 560
                Київ
 
  Про заходи щодо підвищення кваліфікації державних службовців
           органів державної влади
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
      N 725 ( 725-97-п ) від 09.07.97
      N 196 ( 196-98-п ) від 18.02.98
      N 1647 ( 1647-2000-п ) від 03.11.2000
      N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001
      N 828 ( 828-2003-п ) від 02.06.2003
      N 1113 ( 1113-2003-п ) від 17.07.2003 
      N 278 ( 278-2004-п ) від 04.03.2004 )
 
 ( У назві і тексті постанови слова "державної виконавчої влади"
  в усіх відмінках замінено словами  "державної влади" у
  відповідному   відмінку   згідно   з  Постановою КМ
  N 1812 ( 1812-2001-п ) від 28.12.2001 )
 
 
   На виконання Указу Президента України від 30 травня 1995 р.
N 398 ( 398/95 ) "Про систему підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців" Кабінет Міністрів
України ПОСТАНОВЛЯЄ:
 
   1. Затвердити заходи щодо підвищення кваліфікації державних
службовців органів державної влади та перелік вищих навчальних
закладів з підготовки і перепідготовки фахівців органів державної
влади та ринкової економіки (додаються).
 
   2. Головному управлінню державної  служби  при  Кабінеті
Міністрів України, Українській академії державного управління при
Президентові України (далі - Академії державного управління),
Міністерству  освіти,  Міністерству  економіки,  Міністерству
фінансів, Міністерству  праці,  Національній  академії  наук,
Міністерству  статистики,  Агентству  координації  міжнародної
технічної допомоги, Міністерству закордонних справ, Міністерству у
справах преси та інформації, іншим центральним і місцевим органам
державної влади забезпечити ефективне виконання заходів щодо
підвищення кваліфікації державних службовців та створити чітку
систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
фахівців органів державної влади та ринкової економіки, яка б
забезпечувала  реформування  державного  апарату, оновлення і
вдосконалення його складу паралельно з проведенням політичних та
економічних реформ.
 
   3. Установити,  що  підвищення  кваліфікації  державних
службовців  здійснюється  за державним контрактом навчальними
закладами не рідше одного разу на 5 років, а для фахівців, уперше
прийнятих на державну службу, - протягом першого року їх роботи.
 
   Керівникам центральних  і  місцевих  органів  державної
влади подавати щорічно, починаючи з 1996 року, до 1 червня
Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів
України пропозиції щодо обсягів та структури державного контракту
на  підвищення  кваліфікації державних службовців, враховуючи
можливості відомчих закладів підвищення кваліфікації.
 
   Головному управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів
України узагальнювати матеріали та подавати Урядові щорічно до 1
липня узгоджені пропозиції.
 
   4. Міністрові Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з
1996  року,  до 1 червня затверджувати план-графік навчання
державних службовців органів державної влади у Центрі підвищення
кваліфікації кадрів Академії державного управління на черговий
навчальний рік, погоджений з Адміністрацією Президента України.
 
   5. Установити, що державні службовці, посади яких віднесені
до I - IV категорії, підвищують кваліфікацію, як правило, у Центрі
підвищення кваліфікації кадрів Академії державного управління, а V
- VII категорії - у філіалах Академії, регіональних центрах та
інших  навчальних  закладах  з  підготовки, перепідготовки і
підвищення кваліфікації кадрів.
 
   Терміни і форми підвищення кваліфікації державних службовців
визначаються органом, у якому працює службовець, залежно від сфери
діяльності, при цьому термін підвищення кваліфікації з відривом
від служби і збереженням заробітної плати не повинен перевищувати
чотирьох тижнів, без відриву від служби - шести місяців, на
тематичних семінарах - п'яти днів.
 
   6. Вважати за необхідне створити науково-методичну раду при
Головному управлінні державної служби при Кабінеті Міністрів
України, галузеві і регіональні ради по роботі з кадрами при
міністерствах і відомствах, Уряді Автономної Республіки Крим,
обласних,  Київській  і  Севастопольській  міських  державних
адміністраціях, а також науково-методичний кабінет у  складі
Академії державного управління , на які покласти науково-методичне
та інформаційне забезпечення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців, контроль за змістом
і якістю навчального процесу в навчальних закладах підвищення
кваліфікації державних службовців.
 
   7. Міністерству фінансів, Міністерству економіки, Головному
управлінню державної служби при Кабінеті Міністрів  України,
Міністерству  праці разом з Академією державного управління,
Міністерством освіти підготувати та подати до 1 серпня 1995 року
пропозиції щодо фінансування, матеріально-технічного та інших
видів  забезпечення  навчальних  закладів  з  підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців
органів державної влади.
 
 
   Прем'єр-міністр України              Є. МАРЧУК
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України         В. ПУСТОВОЙТЕНКО
 
   Інд.49
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 28 липня 1995 р. N 560
 
               ЗАХОДИ
    щодо підвищення кваліфікації державних службовців
           органів державної влади
 
   1. Визначати прогнозну оцінку щорічної потреби в кадрах
державних службовців для посад усіх категорій, а також обсяги та
структуру  державного  контракту  з навчальними закладами на
підвищення  кваліфікації  державних  службовців  на  поточний
навчальний рік. Підготувати план-графік навчання їх у Центрі
підвищення кваліфікації кадрів Академії державного управління в
1995/96 навчальному році.
              Головдержслужба, Мінстат, Мінекономіки,
               інші центральні та місцеві органи
                 державної влади.
 
                 Травень - серпень, щорічно.
 
   2. Провести аналіз існуючої мережі акредитованих навчальних
закладів, де доцільно здійснювати підготовку, перепідготовку і
підвищення кваліфікації  державних  службовців  з  метою  її
упорядкування та вдосконалення. Розробити систему критеріїв для
визначення рейтингу цих закладів при конкурсному відборі для
навчання державних службовців.
 
                   Міносвіти, Головдержслужба,
                 Академія державного управління,
                   Національна академія наук,
                інші центральні та місцеві органи
                   державної влади.
 
                     До 1 січня 1996 року.
 
   3. Визначити і затвердити перелік навчальних закладів і посад
державних службовців для організації підвищення їх кваліфікації.
Розробити систему добору слухачів, контролю якості навчального
процесу, атестації слухачів після закінчення навчання та порядок
заохочення  за  успіхи  в навчанні. Установити, що посадові
переміщення державних службовців, встановлення їм відповідної
заробітної плати пов'язуються, як правило, з результатами навчання
та практичного використання знань.
 
                  Головдержслужба, Міносвіти,
                 Академія державного управління
                   Національна академія наук,
                    Мінекономіки, Мінфін.
 
                       1995 рік.
 
   4. Здійснювати науково-методичну розробку проблем планування,
організації і управління навчальним  процесом,  прогнозування
розвитку навчання державних службовців. Визначити концептуальну
основу розроблення планів, програм навчання, навчально-методичних
матеріалів з основ державно-конституційного права і політичних
наук, економічних основ адміністрування і фінансового управління,
соціології  і  психології,  аналітичної  роботи,  підготовки
управлінських рішень тощо. Вжити  заходів  для  забезпечення
цілісності навчального процесу - мети, змісту, форм, методів і
засобів навчання з урахуванням різних контингентів слухачів.
 
                 Академія державного управління,
                   Головдержслужба, Міносвіти,
                  Мінекономіки, інші центральні
                   та місцеві органи державної
                      влади.
 
                       Постійно.
 
   5. Забезпечити відповідність  змісту  навчально-методичної
документації  системи  навчання  державних службовців вимогам
державного  управління  і  ринкової  економіки.  Організувати
проведення  наукових досліджень, узагальнення вітчизняного та
зарубіжного  досвіду  роботи  державних  органів,  наукове
прогнозування перспективних потреб державної служби, підготовки
управлінських кадрів, видання інформативно-нормативної періодичної
літератури.
 
                  Головдержслужба, Міносвіти,
                   Національна академія наук,
                 Академія державного управління,
                інші центральні та місцеві органи
                  державної влади.
 
                       1995 рік.
 
   6. Сприяти залученню технічної допомоги та спеціалістів інших
держав для перепідготовки державних службовців в Україні, навчання
і стажування державних службовців, враховуючи це під час укладання
міждержавних та інших угод із зарубіжними країнами.
 
                   Агентство координації
               міжнародної технічної допомоги, МЗС,
             Головдержслужба, Міносвіти, Мінекономіки,
               інші центральні та місцеві органи
                державної влади.
 
                       Постійно.
 
   7. Забезпечити конкурсний добір, підготовку, перепідготовку
та  підвищення  кваліфікації викладацьких кадрів для системи
навчання державних службовців. Залучати до навчального процесу в
системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
провідних викладачів вищої школи, керівників та спеціалістів
державних органів, учених наукових установ. Розробити заходи
підвищення  престижу  їх  праці,  розширення  участі  в
науково-дослідній та науково- методичній роботі, відрядження на
стажування до центральних і місцевих органів державної влади та за
кордон.
 
                  Міносвіти, Головдержслужба,
                 Академія державного управління,
             Національна академія наук, Мінекономіки,
                інші центральні та місцеві органи
                  державної влади.
 
                       Щорічно.
 
   8. Створювати авторські колективи з підготовки підручників,
методичних посібників, педагогічних тестів, навчальних модулів для
системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
державних службовців та забезпечити їх видання.
 
                 Головдержслужба, Міносвіти,
                Академія державного управління,
             Національна академія наук, Мінпресінформ.
 
                       Постійно.
 
   9. Запровадити в навчальних закладах системи  підвищення
кваліфікації державних службовців автоматизовані системи навчання,
тестування, використовувати активні форми навчання: ділові та
рольові ігри, вирішення конкретних завдань та ситуацій тощо.
Створити в Академії державного управління службу впровадження
інформаційних технологій на комп'ютерній основі для забезпечення
кожного слухача і викладача повною інформацією про зміст і форми
підготовки,  методичну  і  матеріально-технічну  базу центрів
підвищення кваліфікації державних службовців та інших навчальних
закладів по підготовці, перепідготовці і підвищенню кваліфікації
державних службовців.
 
                    Головдержслужба, Академія
                  державного управління, Мінфін,
                        Міносвіти.
 
                         1995 рік.
 
 
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою Кабінету Міністрів України
                від 28 липня 1995 р. N 560
 
 
               ПЕРЕЛІК
   вищих навчальних закладів з підготовки та перепідготовки
         фахівців органів державної влади
           та ринкової економіки
 
 
----------------------------------------------------------------
   Регіон    |       Вищий навчальний заклад
----------------------------------------------------------------
 
Автономна Республіка Сімферопольський державний університет
Крим
 
  Області:
 
Вінницька      Вінницький державний технічний університет
 
Волинська      Волинський державний університет. Луцький
           індустріальний інститут
 
Дніпропетровська   Дніпропетровський філіал Української академії
           державного управління. Дніпропетровський
           державний університет. Дніпродзержинський
           державний технічний університет
 
Донецька       Донецький державний університет. Донецький
           державний технічний університет. Донецька
           державна академія управління
 
Житомирська     Житомирський державний педагогічний інститут
           Житомирський інженерно-технологічний інститут
 
Закарпатська     Ужгородський державний університет
 
Запорізька      Запорізький державний університет.Запорізький
           державний технічний університет. Запорізька
           державна інженерна академія
 
Івано-Франківська  Прикарпатський державний університет (м.
           Івано-Франківськ). Івано-Франківський
           державний технічний університет нафти
           і газу
 
 Київська      Українська академія державного управління
           (м. Київ)
           Київський університет імені Т. Шевченка
           Національний технічний університет (м.Київ)
           Київський державний економічний університет
           Київський міжнародний університет цивільної
           авіації
           Український державний технічний університет
           будівництва і архітектури (м. Київ)
           Київський державний торговельно-економічний
           університет
           Український інститут підвищення кваліфікації
           керівних кадрів освіти (м. Київ)
           Академія муніципального управління (м. Київ)
           Національний аграрний університет 
           Національну академію внутрішніх справ
           Інститут політичних наук Національної 
           академії наук 
 
Кіровоградська    Кіровоградський інститут сільсько-
           господарського машинобудування
           Кіровоградський державний педагогічний
           інститут
 
Луганська      Східноукраїнський державний університет
           (м.Луганськ)
           Луганський державний педагогічний інститут
           Донбаський гірничо-металургійний інститут
           (м. Алчевськ)
 
Львівська      Львівський філіал Української академії
           державного управління
           Львівський державний університет
           Державний університет "Львівська політехніка"
           Західноукраїнський колегіум (м. Львів)
 
Миколаївська     Український державний морський технічний
           університет (м. Миколаїв)
           Миколаївський державний педагогічний інститут
 
Одеська       Одеський філіал Української академії
           державного управління
           Одеський державний університет
           Одеський державний економічний університет
           Одеський державний політехнічний університет
           Одеська державна юридична академія
   
Полтавська      Полтавський технічний університет
           Полтавський державний педагогічний інститут
 
 Рівненська     Український інститут інженерів водного
           господарства (м. Рівне)
           Рівненський державний педагогічний інститут
           Національний   університет   "Острозька 
           академія"
 
Сумська       Сумський державний університет
 
Тернопільська    Тернопільська академія народного господарства
 
Харківська      Харківський філіал Української академії
           державного управління
           Харківський державний економічний
           університет
           Харківський державний університет
           Харківський державний політехнічний
           університет
           Харківська державна академія міського
           господарства
           Національна юридична академія (м. Харків)
 
Херсонська      Херсонський технічний університет
 
Хмельницька     Технологічний університет Поділля
           (м. Хмельницький)
 
Черкаська      Черкаський інженерно-технологічний інститут
           Черкаський державний педагогічний інститут
 
Чернівецька     Чернівецький державний університет
 
Чернігівська     Чернігівський державний інститут економіки і
           управління
           Чернігівський державний педагогічний інститут
 
( Перелік закладів із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 725 ( 725-97-п ) від 09.07.97, N 196 ( 196-98-п ) від 18.02.98,
N 1647 ( 1647-2000-п ) від 03.11.2000, N 828 ( 828-2003-п ) від
02.06.2003,  N 1113 ( 1113-2003-п ) від 17.07.2003, N 278
( 278-2004-п ) від 04.03.2004 )

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка